Korona - ćw. [1,2,3]

The flashcards below were created by user riatoz966 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Źródła prawa
  • Fons iurius = źródło prawa
  • Fontes iuris = źródła prawa
 2. Podział źródeł prawa
  • F. I. Oriundi - Źródla powstania, pochodzenia prawa
  • F. I. Cognoscendi - Źródła poznania prawa [all czynniki mogące dost. info jak wyglądało prawo]
 3. Znaczenia Źródeł pochodzenia prawa
  • Formalne - akty prawne, zwyczaje
  • Materialne - czynniki, które wpłynęły na obowiązujące prawo
  • Instytucjonalne - instytucje tworzące i sankcjonujące prawo
  • Fakty prawotwórcze - procesy, których zakończeniem było prawo, np. proces legislacyjny, wyd. przywileju
 4. Tortury
  Śr. dowodowy
 5. Elementy konstytutywne zwyczaju
  • Powszechność
  • Długi czas - od niepamiętnych czasów, pokoleń
  • Akceptacja
  • Słuszność - uznany za słuszny
  • Powtarzalność
  • Praktykowany publicznie
  • Milcząca zgoda ludu
  • Zgodność z systemem wartości
  • [All powinny być spełnione]
 6. Definicje zwyczaju
  • -Reguły postępowania przekazywane z pokolenia na pokolenie, w wyniku doświadczenia użyteczności pewnych norm postępowania
  • -Powszechnie przyjęty, uświęcony tradycją sposób postępowania
 7. Zwyczaj a prawo zwyczajowe
  • P. Zwyczajowe ma w zwyczaju źródło, ale nie wszystkie przekształciły się w nie
  • Apoteoza przeszłości - mądrzy przodkowie
  • Słusznośc - przekonanie, że rozwiązanie jest dobre
  • Przekonanie, że zwyczaj jest prawem > sankcje
 8. Kiedy zwyczaj staje się prawem zwyczajowym
  • Długotrwały zwyczaj stosowania danej normy (longa consuetudo) połączony z przekonaniem o słuszności jej stosowania powoduje, że norma ta staje się p. zwycz.
  • Gdy obok faktycznego przestrzegania danej normy niepisanej przez dłuższy okres czasu, w odp. szerokim kole ludzi istnieje powszech. przekonanie, że to prawo
  • Prawo zwyczajowe - normy prawa powstające w wyniku uznania przez org. państwa, że obowiązujące prawo
Author:
riatoz966
ID:
310524
Card Set:
Korona - ćw. [1,2,3]
Updated:
2015-10-28 21:15:28
Tags:
asd
Folders:
Korona - ćwiczenia
Description:
asd
Show Answers: