Korona - ćw. [1,2,3]

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user riatoz966 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


  1. Źródła prawa
    • Fons iurius = źródło prawa
    • Fontes iuris = źródła prawa
  2. Podział źródeł prawa
    • F. I. Oriundi - Źródla powstania, pochodzenia prawa
    • F. I. Cognoscendi - Źródła poznania prawa [all czynniki mogące dost. info jak wyglądało prawo]
  3. Znaczenia Źródeł pochodzenia prawa
    • Formalne - akty prawne, zwyczaje
    • Materialne - czynniki, które wpłynęły na obowiązujące prawo
    • Instytucjonalne - instytucje tworzące i sankcjonujące prawo
    • Fakty prawotwórcze - procesy, których zakończeniem było prawo, np. proces legislacyjny, wyd. przywileju
  4. Tortury
    Śr. dowodowy
  5. Elementy konstytutywne zwyczaju
    • Powszechność
    • Długi czas - od niepamiętnych czasów, pokoleń
    • Akceptacja
    • Słuszność - uznany za słuszny
    • Powtarzalność
    • Praktykowany publicznie
    • Milcząca zgoda ludu
    • Zgodność z systemem wartości
    • [All powinny być spełnione]
  6. Definicje zwyczaju
    • -Reguły postępowania przekazywane z pokolenia na pokolenie, w wyniku doświadczenia użyteczności pewnych norm postępowania
    • -Powszechnie przyjęty, uświęcony tradycją sposób postępowania
  7. Zwyczaj a prawo zwyczajowe
    • P. Zwyczajowe ma w zwyczaju źródło, ale nie wszystkie przekształciły się w nie
    • Apoteoza przeszłości - mądrzy przodkowie
    • Słusznośc - przekonanie, że rozwiązanie jest dobre
    • Przekonanie, że zwyczaj jest prawem > sankcje
  8. Kiedy zwyczaj staje się prawem zwyczajowym
    • Długotrwały zwyczaj stosowania danej normy (longa consuetudo) połączony z przekonaniem o słuszności jej stosowania powoduje, że norma ta staje się p. zwycz.
    • Gdy obok faktycznego przestrzegania danej normy niepisanej przez dłuższy okres czasu, w odp. szerokim kole ludzi istnieje powszech. przekonanie, że to prawo
    • Prawo zwyczajowe - normy prawa powstające w wyniku uznania przez org. państwa, że obowiązujące prawo

Card Set Information

Author:
riatoz966
ID:
310524
Filename:
Korona - ćw. [1,2,3]
Updated:
2015-10-28 21:15:28
Tags:
asd
Folders:
Korona - ćwiczenia
Description:
asd
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview