Polityka gospodarcza (I)

The flashcards below were created by user riatoz966 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Pierwsze użycie słowa "ekonomia"
  • Ksenofont tradycyjnie;jego dzieło NIE DOTYCZYŁO ekonomii dzisiejszej nawet w najszerszym znaczeniu
  • To było o zarz. gosp. rolnym
 2. Ekonomia polityczna
  • Opis gospodarki w kontekście działalności państwa
  • Autorem pojęcia rozumianego jak wyżej francuski merkantylista Antoine de Monchretien
  • 1615 r. - Traktat o ekonomii polit.
  • Chociaż faktycznie dotyczyło to polityki gosp. a nie ekonomii
 3. Czym jest ekonomia?
  • Opis w jaki sposób człowiek, żyjąc w społeczeństwie, zaspakaja swoje potrzeby
  • LUB - jak radzi sobie z problemem przeżycia?
  • Opis zdobywania przez społeczeństwa rozmaitych dóbr potrzebnych w codziennej egzystencji
 4. Spososby przeżycia w historii ludzkości
  • Społeczeństwa prymitywne
  • Determinowane przez war. środowiskowe - określały spos. zdobycia i podziału dóbr (współpraca i efekt dzielony)
  • Mniej prymitywne społ. - podział zgodnie z pokrewieństwem lub zas. wzajemności
  • Systemy tradycyjne
  • Mniej przypadkowa, a bardziej stała forma - normy określające zadania jednostek w produkcji, zas. wymiany itp.
  • Dbanie o efektywną alokację zasobów - nakazy, ze np. syn zawod po ojcu itp.
  • System nakazowo-rozdzielczy
  • Jeden ośr. władzy decyduje ile jednostka ma wyprodukować i jak ma to zostać podzielone 
  • System rynkowy - tutaj narodziła się ekonomia
  • Gdy rynek stał się mechanizmem utrzymania całego społeczeństwa
  • Gdy uwolnione zostały czynniki produkcji (ziemia, kapitał, praca) - XV w. w Europie
 5. Niewidzialna ręka
  • Według Adama Smitha kieruje rynkiem
  • Każdy dąży do zaspokojenia własnych potrzeb, ale zamiast bałaganu każdy ma tyle ile mu trzeba
 6. Czym jest ekonomia
  • Nauka teoretyczna (nomotetyczna) - badanie prawidłowości, uogólnianie, tworzenie praw ekonomicznych itp.
  • Odp. na pytania - Co decyduje o cenach, dlaczego nie all maja prace, rola państwa, banków,przedsiębiorstw itp.
 7. Definicja ekonomii
  • Nauka społeczna badająca proces produkcji i dystrybucji dóbr
  • Badanie gospodarczego aspektu działalności ludzkiej
  • Badanie procesu społecznego gospodarowania dobrami i usługami powstającymi dzięki pracy ludzkiej
 8. Ekonomia pozytywna
  • Opisuje jak jest, bez wartościowania, obiektywnie
  • Prognozy na przyszłość opierajac sie na metodach analizy
  • To jest nauka sensu stricto
 9. Ekonomia normatywna
  • Opisuje jak być powinno, subiektywnie, wartościujące osądy
  • W jaki sposób osiągnąć cele najbardziej pożądane z punktu widzenia danej koncepcji politycznej
  • To nie nauka
 10. Mikroekonomia
  • Bada procesy i zjawiska między pojedynczymi podmiotami
  • Analiza procesu gospodarowania przez pryzmat indywidualnej działalności
 11. Mezoekonomia
  Procesy pomiędzy poszczególnymi strukturami gospodarczymi (gałęzie, branże gospodarki, regiony)
 12. Makroekonomia
  • Procesy i zjawiska w gospodarce jako całości
  • Analiza zależności międyz tzw. agregatami, starając się ustalić tendencje rozwojowe poszczególnych gospodarek
Author:
riatoz966
ID:
310722
Card Set:
Polityka gospodarcza (I)
Updated:
2015-11-02 10:58:12
Tags:
ahd
Folders:
Polityka gospodarcza - podręcznik
Description:
kjv
Show Answers: