Prawo rzymskie - skrypt Leny - źródła

The flashcards below were created by user riatoz966 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ius
  Właściwy sposób postępowania z ludźmi
 2. Fas
  Właściwy sposób postępowania wobec bogów
 3. Iniuria
  Niewłaściwe postępowanie z ludźmi
 4. Nefas
  Niewłaściwe postępowanie wobec Bogów
 5. Ius Civile
  Prawo cywilne - obowiązuje tylko mieszkańców Rzymu
 6. 1.Lex
  To co lud nakazuje i ustanawia, zapytany przez właśc. urzędnika
 7. Lex Datae
  Ustawa XII tablic (451/450 p.n.e.)
 8. Procedura ustawodawcza (lex rogatae - po zapytaniu pretora)
  • Promulgatio - zapytanie przez pretora (dot. jednej sprawy)
  • Dyskusja na contiones (nieformalne zgr.)
  • Głosowanie na comitia (bez dyskusji)
 9. Budowa ustawy (leges rogatae)
  • Praescriptum - dane wnioskodawcy, data, zarys problemu
  • Rogatio - cz. zasadnicza
  • Sanctio
 10. 1.Rodzje ustaw (leges rogatae)
  • Lex perfecta - ustawa z sankcją nieważności
  • Lex imperfecta - ustawa bez sankcji
  • Lex minus quam perfecta - ustawa z sankcją inną niż nieważności
 11. 2.Plebiscitum
  • Uchwały zgromadzeń plebejskich obow. tylko plebs
  • 471 - pierwsze zgr. pleb. (bo zagroż. secesją)
  • 287 p.n.e. - lex hortensia - uchwały powszechnie obowiązują
 12. 3.Senatus Consultum
  • Uchwały senatu o niewiążącym chatakterze (zalecenia)
  • Auctoritas patrum - prawo zatw. uchwał zgr. ludowych
  • 339 p.n.e. - lex publilia - wieczysta autoryzacja uchwał zgr. ludowych
  • Do 50 r. - uchwały senatu nie były źródlem powszechnego prawa (później nieoficjalnie) 
  • Oratio principis zamiast senatus consulta - Senat traci na znaczeniu - za Trajana
 13. 4.Constitutiones principum (ius civile)
  • Edicta - zarządzenia cesarza o charakterze powszechnie obowiązującym
  • Rescripta - odpowiedzi cesarza na zadane mu pytania prawne
  • Decreta - orzeczenia cesarskie w sprawach sądowych
  • Mandata - instrukcje służbowe dla urzędników
 14. 5.DZiałalność jurysprudencji
  Bump blank
 15. II . Ius honorarium
  PRawo urzędnicze
 16. 1.Edictum
  • Wynik działalności urzędnika - pretora lub konsula
  • Pretor powołany na urząd otrzymuje zakres władzy, a nie konkretne wytyczne
  • Pretor - ograniczony przez zwierzchnika (konsulowie)
  • Ogłaszają na album postępowanie w sprawach danego typu, ale nie są tym związani
  • 67 p.n.e. - lex cornelia de edictis - pretor związany swoim edyktem
 17. 2. Ius praetorium
  Prawo pretorskie
 18. a)Praetor urbanis
  • 367 p.n.e.
  • Leges Liciniae Sextiae
 19. b)Praetor peregrinus
  242 p.n.e.
 20. Cele p. pretorskiego względem I. Civile
  • Wspomaganie (adiuvandi) - wykonywanie obowiązującego prawa
  • Uzupełnianie (supplendi) - wydawanie przepisów z zakresu i. civile, których nie ma w i. civile
  • Poprawianie (corrigendi) - wskazanie wyjątku od przepisu, zawieszenie go ze wzgl. na szczegól. okoliczności
 21. III. Ius gentium
  • Prawo wspólne
  • Prawo ludów obowiązujące wszystkich ludzi, nie tylko obywatelów Rzymu
  • Głównie normy zwyczajowe wspólne dla wielu ludów
  • Całkowicie świeckie
  • Swobodniejsza forma niż i. civile
  • Dot. obywateli, peregrynów, Latynów
  • Treść. dot. stos. majątkowych - do obrotu gosp. przeznaczone
  • 212 r. - Constitutio Antoniniana - edykt Karakalli - przestaje obowiązywać i.gentium
 22. Monarchia
  753-510 p.n.e.
 23. Republika
  • 510/509-27 p.n.e.
  • 510-387 p.n.e.- wczesna republika
  • 287-27 p.n.e. - późna republika
 24. Pryncypat
  27 p.n.e. - 284 n.e.
 25. Dominat
  284 - 476  (565)
 26. Okres archaiczny
  Od założenia Rzymu
 27. Okres przedklasyczny
  218-27 p.ne.
 28. Okres klasyczny
  27 p.n.e. - 284
 29. Okres poklasyczny
  284-476-565
 30. Podokres justyniański
  527-565
 31. Rzym w okresie królestwa
  • Prawo
  • P. zwyczajowe
  • Ustawa 12 tablic
  • Ustawy zgromadzenia ludowego
  • Charakterystyka
  • Przypomina polis 
  • Rozsrastająca się wioska
  • Na początku tylko rolnictwo - handel po wojnach punickich
 32. Prawo w okresie monarchicznym
  • Dominuje p. zwycz. (obecne w świadomości grupy)
  • Ścisłe powiązanie prawa i religii
  • Prawo jest tym, co zawsze było - naturalne reguły
  • Prawo dot. prostych codziennych czynności - proste sprzedaże, dziedziczenie,rodzina
  • Mores maiorum - zwyczaj przodków (podstawa regulacji stos. społecznych)
  • Ius papirianum (ius regiae) - ustawy królewskie - (rzymska tradycja prawna)
 33. UStawy komicjów (leges)
  • Zgr. ludowe - wolni mężczyźni 14-65 lat
  • Do końca republiki wydano ok. 30 leges (mało)
  • Nazwa ustawy od nazwiska wnioskodawcy (lex Cornelia)
  • Ustawą jest to co lud nakazuje i ustanawia
 34. ~~Ustawa dwunastu tablic
  Lex duodecim tabularum
 35. Geneza XII tablic
  • Napięcia patrycjat <>plebs - prawo zwyczajowe niespisane, więc niekonkretne
  • Prawo interpretował patrycjat na niekorzyść plebsu
  • Decemviri scribundi legibus - dwie komisje 10osobowe powołanie na rok (pierwsza patrycjat, w drugiej ele plebsu)
 36. Treść XII tablic
  • Rozległa treść, wiele materii, p. prywatne i publiczne
  • Trzon - p.prywatne, proces, postępowanie egzekucyjnie w spr prywatnych
  • Przepisy proceduralne (tablice 1-3)
  • Prawo rodzinne, sakralne, spadkowe
  • Brak równomiernych regualcji 
  • Niewiele przepisów - p. zobowiązań
 37. Znaczenie XII tablic
  • Ważna dla Rzymian
  • Nigdy nie została formalnie uchylona,bo Rzymianie by się nie zgodzili
  • Przestała obowiązywać, gdy jej rozw. zostały wpisane do Kodeksu Justyniana
 38. ~~Juryści w okr. archaicznym
  blan
 39. Jurysprudencja kap łańska
  • Tylko kapłani kolegium pontyfików (collegium pontifices)
  • Do przełomu IV/III p.n.e. - monopol na prawo
  • Jedyne źródło prawa
  • Znali kalendarz procesowy i procedury - odp. formuły słowne
  • Początkowo tylko z patrycjatu (na czele Pontifex Maximus)
  • Pontyfikowie zapewniają jednolitą interpretację prawa - wykładnia gramatyczna, wyinterpret. instytucji itp.
 40. Początki jurysprudencji świeckiej
  • Przełamanie monopolu pontyfików
  • 304 p.n.e. - Ius Flavianum - wyjawienie kalendarza prawnego przez skrybę kol. pont.
  • IV p.n.e. - Tiberus Coruncanius - publiczne porady prawne
 41. ~~Rzym w okresie wczesnej republiki
  • Prawo zwyczajowe
  • Ustawa XII tablic
  • Ustawy zgr. ludowych
  • Plebiscyty
 42. Plebiscita (uchwały plebsu)
  • Zgromadzenia plebsu - ustanawiali prawo, które obowiązywało ich
  • Od 471 p.n.e. - pod przewodnictwem i na wniosek trybuna ludowego ustawy na concilia plebis (zgr. plebejskie)
  • Ustawą plebsu jest to co plebs nakazuje i ustanawia
 43. Lex Hortensia
  • 287 p.n.e. - zrównanie plebiscytów z ustawami i zacieranie różnic
  • Plebiscyty obowiązują i patrycjat i plebs
 44. Rzym w okresie późnej republiki
  • Prawo zwyczajowe
  • Ustawa XII tablic
  • Plebiscyty
  • Ustawy zgr. ludowego
  • Uchwały senatu
 45. Przemiany Rzymu w okresie późnej republiki
  • Szybka ekspansja terytorialna
  • Komicja tracą na znaczeniu - trudno, aby odpowiednio dużo obywateli brało udział
  • 96 r. - lex Agnesia - ostatnia ustawa Zgr. ludowego
  • Kompetencje komicjów przejmuje nieoficjalnie senat
 46. Senatus consultus
  • Źródło powszechnego prawa dopiero od I w.
  • Ludzie o wysokiej pozycji społecznej
  • Brak inicjatywy ustawodawczej - raczej impuls legislacyjny - opinie, wskazówki
  • W roli doradczej już od okresu królewskiego
  • W późnej republice wkraczał wprost w dziedzinę stanowienia prawa
 47. Prawo przedklasyczne
  • Prawo zwyczajowe
  • Ustawa XII tablic
  • Ustawy zgr. ludowych
  • Uchwały senatu
  • Plebiscyty
  • Edykty pretorskie
 48. Prawo pretorskie
  • Ius praetorium/ius honorarium
  • Zas. personalnosci prawa - ludzie sądzeni nie według państwa, w którym się znajdują, a według p. państwa, z którego pochodzą
  • 367 p.n.e. - leges liciniae sextiae - pretor miejski
  • 242 p.n.e. - pretor peregrynów - dla przebywających na terytorium imperium, ale nie obywateli
 49. Edykt jurysdykcyjny
  • Wykaz śr. prawnych jakimi będzie się posługiwała magistratura
  • Praktyczne zapowiedzi co do ochrony praw prywatnych w procesie i poza nim
  • Obowiązuje tylko na czas kadencji magistratury (1 rok)
  • Każdy kolejny pretor mógł zmienić edykt
  • NIE zbiór przepisów prawa materialnego
 50. Edykt wieczysty
  • Edictuum perpetuum Julianum - 130 r. ; Edictuum Hardrianum/Salvianum
  • W okresie pryncypatu - spisanie edyktów jurysdykcyjnych - nie można więcej zmieniać
  • Wyraz wkładu cesarza w kształtowanie prawa
  • Zatwierdzone uchwałą senatu
 51. ~~Okres klasyczny
  • Znikoma rola senatu - większa cesarzy
  • Prawo pretorskie przestaje ulegać zmianom po 130 r.
  • Ustaje działalność zgr. ludowych
 52. Wniosek cesarski
  • Orationes
  • Wniosek cesarski składany przez cesarza w senacie
  • Zaliczany do I. Honorarium
  • Podstawa senatus consultum
  • Od III w. normą opieranie się na tym zamiast senatus consultum
  • Degradacja roli senatu
 53. Konstytucje cesarskie
  • Constitutiones principis
  • Dotyczyły przede wszystkim kwestii publicznych
  • W sprawach prywatnych dot. spr. indywidualnych, ale czasem się do nich odwoływano
  • Reformy prawa prywatnego raczej przez zgr. ludowe i uchw. senatu
 54. Jakie były konstytucje cesarskie?
  • Mandata
  • Instrukcje dla urzędników - szczególnie namiestników prowincji
  • Głównie kwestie admin. - sfera wykonywania prawa
  • Edictum
  • Obowiązywały do końca życia cesarza albo dłużej, jeśli następca nie odwołał
  • Zarządzenia cesarza o charakterze powszechnie obowiązującego w całym imperium lub jego części
  • Rescripta
  • Odpowiedzi cesarza na pytania mu zadane
  • Dot. spraw prywatnych lub publicznych
  • Doprowadziło do wykształcenia się procesu reskryptowego
  • Odnosiły się do konkretnych przypadków, ale w podobnych się na nich wzorowano, więc przyczynienie się do rozw. prawa
  • Decreta
  • Orzeczenia cesarskie w sprawach sądowych
  • Dzięki autorytetowi cesarza uważane za wzorowe rozwiązania
  • W spr. spornych, które trafiały przed ces. w I instacji lub w drodze apelacji
 55. Świecka jurysprudencja
  Jurysprudencja kautelarna (cautela=klauzula w umowie; okr. republiki, przedklasyczny)
 56. Zadania jurysprudencji kautelarnej
  • Cavere - przygotowywanie formularzy umów
  • Agere - doradzanie stronom postępowanie - uświadamianie ich stron itp., ale nie reprezentowanie
  • Respondere - udzielanie responsów prawnych każdemu kto się zgłosi
  • Udzielanie porad urzędnikom i sędziom (były nimi osoby prywatne)
 57. Znaczenie działalności kautelarnej
  • Większa precyzja i uściślanie terminologii prawniczej
  • Stosowanie formularzy - rozszerzenei zakresu stosowania powszechnych instytucji prawnych
  • Niekiedy początek nowych instytucji prawnych
 58. Cechy charakterystyczne prawa
  • Nabiera naukowego charakteru - nauczanie go + działalność piśmiennicza
  • Niechęć do abstrakcji
 59. Jurysprudencja przedklasyczna
  • Veteres = dawni
  • Quintus Musius Scaevola - pontifex maximus
  • Servius Sculpius Rufus - pierwszy komentator edyktu pretorskiego
 60. Typy dzieł jurystów
  • Komentarze,objaśnienia
  • Definicje, dysputacje
  • Monografie, podręczniki
 61. Jurysprudencja klasyczna
  blank
 62. Ius publice respondendi ex autoritate principis
  • Ius respondendi - Przywilej - prawnicy mogli wydawać opinie pod autorytetem ces. - jak gdyby to on wydał
  • Przysługiwał szczególnie upodobanym ces. prawnikom (od cz. Oktawiana lub Tyberiusza)
  • Okr. pryncypatu - ścisłe powiązanie urzędu prawnika z władzą ces. (urzędy wysokie, w consilium principus)
 63. Communis opinio
  • Wspólna opinia prawników, którym przysługiwało I. respondendi (wystarczyła większość)
  • Prawotwórcza rola interpretacji
  • Jeśli nie było regulacji prawnej, sędzia musiał się podporządkować communis opinio
  • Jeśli brak communis opinio, należało się podporządkować któremuś konkretnemu juryście
 64. Szkoły prawa ogólnie
  • Różnice dotyczyły kwestii dość szczegółowych - brak znacznych w metodyce itp.
  • Skupione wokół mistrza
  • Przestały istnieć w II w.
 65. Szkoły prawa
  • Prokulianie - Marcus Antistius Labeo; nazwa od wybitnego Prokulusa
  • Sabinianie - Gaius Ateius Capito; nazwa od Sabina
 66. Cechy charakterystyczne jurysprudencji klasycznej
  • Wysoki status społeczny jurystów - autorytet
  • Naukowy charakter - piśmiennictwo i nauczanie
  • Język precyzyjny, bez ozdobień
  • Charakter prawotwórczy
  • Kapłani sprawiedliwości - poczucie wyższosci z ich strony
  • Nieodpłatność (kasa tylko za udział w concilium principis)
 67. ~~Prawo w okresie poklasycznym
  • Ius novum = lex
  • Jedynym źródłem prawa - konstytucje cesarskie
  • Zanik decreta, mniejsza rola mandata
  • Liczne rescripta
  • Rozwój procesu reskryptowego
 68. ~~Zbiory konsytucji cesarskich wschodniej cz. Ces. Rzymskiego
  blank
 69. Codex Gregorianus
  • Charak. prywatny
  • Za ces. Dioklecjana i Maksymiliana (ok 291 r.)
  • Rescripta z czasów Hadriana i 196-291 r.
  • Minimum 19 ksiąg ; 1-13 według porządku edyktu pretorskiego; księga 14 - p. karne
  • Sporzadzil Gregorius - urzędnik z dostepem do archiwum cesarskiego
 70. Codex Hermogenianus
  • Charak. prywatny
  • Za panowania Dioklecjana - 295 r. - uzupełnienie C. Gregorianus o panowanie Dioka
 71. Codex Theodesianus
  • Charak. urzedowy - odmienny od poprzednich; 438 r. - za czasów TEodozjusza II
  • Od czasów Konstantyna Wielkiego - 312-438 r.
  • Specjalne upoważnienie do przerabiania konstytucji aby pozostały tlyko treści wciąż aktualne
  • Poprzednie kodeksy też dalej aktualne, bo dotyczyly bardziej kwestii p.prywatnego i siegaly glebiej wstecz
  • Głównie prawo publcizne - 12 z 16 ksiąg
  • Charakter oficjalny - obowiązywały tylko te konstytucji wydane po 312 r., które były w Codexie
 72. Novellae Posttheodosianae
  • Zbiór konstytucji zachodniorzymskich
  • 436-468
 73. ~~Okres poklasyczny
  • Anonimowość - juryści nie tworzą pod swoim nazwiskiem tylko w kancelariach ces. w jego imieniu - włączeni w kadr. urzędniczą
  • Charakter urzędniczy - zamiast naukowego
  • Odejście od kazuistyki - bardziej w stronę abstrakcji, ogólnie formułowanie zasad
  • Nastawienie jurysprudencji na gromadzenie, porządkowanie, upraszczanie p. klasycznego
  • Wulgaryzacja prawa - upraszczanie prawa w ces. wschodnim - zbliżanie go do p. wulgarnego (prawa zwyczajowego ludów)
 74. Wulgaryzacja prawa
  blank
 75. Przyczyny wulgaryzacji prawa
  • Prawo klasyczne - uczone - zawiłe, skomplikowanee
  • III w. - okres kryzysu we wszystkich dziezinach, prawo niedostosowane
  • Zainteresowanie p. klasycznym raczej wśród elit rzymskich
  • Renesans prawa zwyzcajowego - lepiej odpowiadal odrodzonej formie gospodarki naturalnej
  • Już od czasów pryncypatu rywalizowało prawo klasyczne z uproszczonym zwycz. w prowincjach
 76. Cechy wulgaryzacji
  • Upraszczanie prawa klasycznego i cesarskiego
  • Język mniej specjalistyczny - bardziej zrozumialy, bardziej niejasny w interpretacji
  • Redukcja objętości
  • Napędem przemian - praktyka prawnicza
  • Zacieranie granic między instytucjami prawa
 77. Prawo wulgarne
  • Prostsze, bardziej przystępne i odpowiadające potrzebom praktyki
  • Mniej doskonałe w formie
  • Rozwijało się szczególnie w ces. zachodnim - mnogość prowincji i ludów
  • Rozwój równolegle do prawa klasycznego
 78. ~~Ustawy o cytowaniu
  blank
 79. Konstytucje Konstantyna Wielkiego
  • 321 r. - pozbawienie mocy Notae - krytycznych uwag Ulpiana i Paulusa o pismach Papiniana
  • 327-328 r. - potwierdzenie ważności pism Paulusa
 80. Konstytucja raweńska
  • 426 r. - tylko 5 uznawanych - Papinian, Ulpian, Paulus, Modestyn, Gaius
  • Jeśli zgodni wszyscy w jakiejs kwestii, sędzia MUSIAŁ się podporządkować;
  • Jeśli nie to decydowała większość - autorytet czołowy Papiniana
  • Walentynian III dla cz. zachodniej
 81. Zmiana konstytucji Raweńskiej
  • 438 r. 
  • Włączenie do Codex Theodesianus - rozciągnięcie jej jurysdykcji na ces. wschodnie
  • Dołączenie klauzuli, że pisma innych jurystów też obowiązują jeśli byli cytowani przez raweńską 5
 82. ~~Kompilacja justyniańska
  blank
 83. Konstytucje wprowadzające
  • Kodeks Justyniana
  • 528 r. - Haec quaem necessario - 7osobowa komisja powołana do uporządkowana konst. cesarskich; na czele Ioannes z Kapadocji
  • 529 r. -konstytucja Summa rei publicae wydanie kodeksu (codex Vetus) - zawiera 12 ksiąg zawierajacych konst.
  • 534 r. - konstytucja Cordi
  • Instytucje
  • 533 r. - Konstytucja imperatoriam
  • Digesta
  • 530 r. - konst. Deo auctore - 4 prof i 11 adwokatów pod przewod. Tryboniana dla uporządk. pism jurystów klasycznych i poklasycznych
  • 533 r. - konst. Onem - nowy program nauczania w sz. prawniczych
  • 533 r. - konst. Tanta - wprowadzenie w życie Digestów
 84. Kompilacja czy kodyfikacja justyniańska
  • Kompilacja - zebranie aktów prawnych tylko, tylko cesarz może interpretować
  • Kodyfikacja - nie można przykładać dzisiejszych wzorców, bo juryści starali się objąć całość prawa
 85. ~~Codex Iustinianus
  blank
 86. Codex Vetus
  • 529 r.
  • Wkrótce wymagał rewizji dla dostos. do nowowydanych konstytucji
  • Zbiór konstytucji cesarskich - z kodeksów Gregoriańskiego, Hermogeniańskiego, Teodozjańskiego + nowele postteodozjańskie
  • Komisja wybrała konstytucje z powyższych i reszta nie była już prawem powszechne obowiązującym
  • Przewaga mat. dot. p. prywatnego (ks. 2-8)
  • 5 ksiąg dot. innych spraw - p.kościelne, ustrojowe itp.
 87. Codex repetitae praeelectiones
  • 534 r. - poprawiony Codex Vetus
  • Treść uzgodniona z Institutiones i Digesta
 88. Institutiones
  • 533 r.
  • Podręcznik do wstępnej nauki prawa
  • Komisja - Trybonian, Teofil z Konstyntanopla, Doroteus z Bejrutu
  • Kompilacja zebrana z poprzednich dzieł - np. Instytucje Gaiusa
  • Ogólne pojęcia prawne
  • Wykładnia obowiązującego prawa
  • Wykład dogmatyczny, anonimowy, abstrakcyjny (nie kazuistyczny)
 89. Digesta
  • 533 r.; Pandectae; 50 ksiąg
  • Prawo wyłuskane z calego prawa dawnego - wybór lit. klasycz. dokonany urzędowo i podniesienie do rangi ustawy
  • Materiał pewny - komisja zwolniona z ogran. wynikających z ust. o cytowaniu
  • Podkomisje; 4 masy materiałowe - sabiniańska (i.civile), edyktylna(kom.do edyktów), papiniańska (tw. papiniana i jemu współczesnych), appendix (inne)
  • 38 jurystów - tylko 3 vetus
  • Niemal wyłącznie p. prywatne i postęp. cywilne
 90. Interpolacja
  • Przekształcenia tekstow klasycznych
  • Wyluskanie prawa aktualnego z tekstów klasycznych
  • Zmiana terminów, dodawanie i odejmowanie norm, pomijanie fragmentów
 91. Novellae constitutiones
  • 535-565 r.
  • 538 r. - do corpus iuris civllis
  • Konstytucje ces. wydane po 534 r. (Codex Repetitae Praelectiones)
  • Brak urzędowego opracowania - zachowały się w prywatnych zbiorach
  • Prawo kościelne, małżeńskie,spadkowe, admin, finansowe
Author:
riatoz966
ID:
311069
Card Set:
Prawo rzymskie - skrypt Leny - źródła
Updated:
2015-11-08 23:04:31
Tags:
assistant
Folders:
Rzym - Skrypt
Description:
asf
Show Answers: