Doktryny - podręcznik (I)

The flashcards below were created by user riatoz966 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Doktryna państwowa starożytnego Wschodu
  Niezbędna, żeby coś spajało rozległe, zróżnicowane prowincje
 2. Zasady ideowe starożytnego Wschodu
  • Naturalna nierówność społeczna
  • Uświęcenie nierówności społecznych - taka jest wola bogów, a ew. chęć zmiany tego to ich obraza; np. Wedy Hindusów
  • Boskość władzy państwowej
  • Władca nie jest zwykłem śmiertelnikiem - syn bogów albo chociaż pośrednik
  • Broni od krzywdy poddanych i jest najwyższym kapłanem - nie można się przeciw niemu=bogom buntować
  • Ideowe zaplecze do budowy imperiów
  • Boski charakter prawa
  • Prawo wydaje władca z woli bogów - np. kodeks Hammurabiego
  • Tylko władca wie co jest dobre, a co nie
  • Mistyfikowanie rzeczywistości
  • Imperium - własność władcy - a ludzie wierzyli, że to ich wspólne DOBRO - tych na szczycie i dole drabiny społ.
 3. Inne ustroje starożytnego Wschodu
  • Chiny - Konfucjusz - jedność polityki i moralności; wiązanie solidaryzmu społ. z tradycją
  • Hebrajczycy - demokracja pustynna - król tylko patriarchalnym naczelnikiem plemiennym
  • Persja - Zaratustryzm - identyfikowanie prawa ze sprawiedliwością
 4. Starożytna Grecja
  • TRudniej z uprawą - tutaj raczej pasterze, myśliwi itp.,
  • Później handel - poszerzanie wiedzy o świecie i refleksje
  • Od VIII p.n.e. - polis - teryt. miejskie + aglomeracje przylegające; święty dar bogów
  • Wg. Platona 5040 mieszkańców, a wg. Arystotelesa - granice możliwe do ogarnięcia wzrokiem
  • Jedność kulturowa, religijna, militarna 
  • Świat dzieli się na mieszkańców all polis i resztę=barbarzyńców 
 5. Najstarszy obraz Grecji
  • Iliada i Odyseja Homera
  • Agamemnon - król (monarchia dobra, a wielu rządzących źle) - naradzał się z wojskiem
  • Odyseusz z synem - pierwsi spośród równych, nie chełpią się
  • Arystokratyczny - taki w istocie był charakter państw w powyższych eposach
  • Przemawiać mogą wybitni; dobrze urodzeni = cnotliwi
  • Patriarchalne pozostałości - nie brzydzono się pracą (inaczej niż w przyszłości), zajmowali się spr. codziennymi
  • Pogarda dla ludu
  • Wzór dla prszyszłych piewców ustroju arystokratycznego
  • Dopiero od V w. chylenie się ku ludowladztwu - demokracji
 6. Piewcy ustroju arystokratycznego
  • Heraklit z Efezu
  • Pindar - poeta książąt
  • Sokrates - mistrz platona
 7. Sofiści
  • Twórca szkoły - Protagoras 
  • Nauczali za pieniądze - kształcenie wszechstronne i praktyczne przeciw arystokratycznemu
  • Retoryka i dialektyka - najważniejsze przemawianie i przekonywanie; świetni demagodzy
  • Gorgiasz, Antyfon, Prodikos, Protagoras z Abdery
  • Info o nich tylko z relacji Platona
 8. Relatywizm
  • Twórca - Protagoras
  • Uzależnianie opinii od konkretnych ukł. odniesienia
  • Konwencje społeczne jakie ludzie przyjmują zależą od okoliczności
  • Gorgiasz - pluralizm moralnosci - uzależnianie zachowań od konkretnych okoliczności
 9. Inne poglądy sofistów
  • Umowa społeczna - jej embrionalna forma; ludzie w izolacji > łączą się w hordy z powodu niedogodności
  • Porozumienie między ludźmi, a nie natura decyduje o biegu rzeczy; wartości społ. wspólnym dobrem ludzi
  • Państwo powstało z woli ludzi i ma decydować wola więszkości
  • Przestrzeganie praw natury cnotą - ważniejsze to niż przestrzeg. ustaw
  • Zauważali dualizm prawa - prawo natury i od państwa - obu trzeba przestrzegać
  • Hippiasz - prawo tyranizuje ludzi; Antyfon - więskzość praw państwa jest wroga naturze
  • Antyfon - równość ludzi - nie ma różnic miedzy Grekiem a barbarzyńcą
  • Przyczynili się do rozwoju doktryny demokratycznej
 10. Zasady demokracji ateńskiej
  • Główny jej teoretyk - Perykles (V p.n.e.)
  • Wolność (główny filar)
  • Każdy może robić co chce, ale w ramach prawa
  • Szczególnie ważna wolność słowa - każdy może przemówić na zgr. ludowym i nie być za to ukaranym
  • Nie obejmowała niewolników i formalnie kobiet
  • Równość praw (izonomia)
  • Równość głosu, traktowania przed sądem, udziału we władzy
  • Kryterium - przydatność do służby publicznej; preferowana cnota i talent, a nie urodzenie
  • Losowanie - gwarancja równego dost. do urzędów - biedni nie skreśleni
  • Najwyższe urzędy - wybieralni - dobrze, żeby bogaci i mądrzy - trudniej skorumpować
  • Praworządność
  • Dobrowolne, ale konieczne podporządkowanie się prawu
  • Obywatele sami je tworzą, a jak złe to zmieniaja, ale póki uznane - przestrzegać
 11. Krytyka demokracji
  • Sokrates, Ksenofont, Arystofanes, Isokrates
  • Wolność prowadzi do demoralizacji - lud upija się nią - krok od anarchii
  • Równość - wbrew naturze - hierarchia dla porządku musi być, bo inaczej grozi katastrofą
  • Nie każdy nadaje się do rządzenia - niektórzy to ignoranci
  • Prawo - w demokracji stronnicze, kruche, nietrwałe; demokratycznymi hasłami można rozpasać lud
  • Despotyzm biednych i ucisk bogatych
  • Synteza krytyki demokracji - doktryna Platona (teoretyk rządów stróżów doskonałych)
 12. Platon
  • "Państwo", "Prawa"
  • V/IV p.n.e.; wywodził się z arystokracji i uzyskał wykształcenie; uczeń Sokratesa
  • Śmierć Sokratesa - pogłębienie niechęci Platona to demokracji
  • Przekonanie, że ustr. ewoluują w złym kierunku - degeneracja i tak będzie dopóki władzy nie przejmą filozofowie
  • Akademia - tam nauczał m.in. Arystotelesa
  • Twórca idealizmu obiektywnego
  • Inspirował - św. Augustyn; w nowożytności śr. Antyegalitarne i elitarne
 13. Idealizm Platona
  • Dwa światy - idei (doskonały) i świat odbijający idee (niedoskonały)
  • Tylko filozofowie mogą się wznieść w górę i widzieć prawdziwe rzeczy - taki powinien rządzić państwem, może je zbliżyć do ideału
  • Prawa św. idei - niezmienne, dobre, trwałe, oparte na hierarchii
  • Istotą państw nie jest rozum, ale odwaga (timokracja) lub pazerność (oligarchia) lub anarchia (demokracja) lub zbrodnia (tyrania)
  • Pierwsza w historii filozofia dziejów
 14. Ewolucja ustrojów według Platona
  • Timokracja -rządy dobre, ale z czasem chcą gromadzić
  • >Oligarchia - coraz więcej dla siebie aż zrażają lud
  • >Demokracja - ustrój kruchy, oparty na braku kompetencji i niewiedzy + za dużo wolności ludu
  • >Anarchia 
  • >Tyrania - najgorszy ustrój - liczy się osobisty interes despoty-karierowicza
 15. Państwo idealne Platona
  • Koncepcja antyindywidualistyczna; kallipolis
  • Rząd stróżów doskonałych (mędrców) - kres degeneracyjnej ewolucji ustrojowej
  • Ścisła hierarchia
  • Na szczycie - mędrcy - rządzą
  • Środek - wojownicy - bronią 
  • Dół - Lud - zaspokojający potrzeby wszystkich,aby Ci wyżej byli wolni od trosk mat.
  • Państwo ponad jednostką, funkcjonuje harmonijnie, bo współpraca stanów
  • Rygorystyczne wychowanie mędrców i wojownikow - ściśle zaplanowane; granice nie nieprzekraczalne
  • Stróż doskonały - +50 lat
  • Wyzwolenie od pokus osobistych, rodzinnych, majątkowych - życie w komunach, wszystko państwowe
 16. Państwo prawie idealne Platona
  • Gdy zdał sobie sprawę, że jego pierwotne marzenie to utopia zbyt radykalna
  • Zachowanie pełnej własności + życie w normalnych rodzinach
  • Wadza właścicieli ziemskich
 17. Arystoteles
  • IV p.n.e. - uczeń Platona; wszechstronne zainteresowania; ojciec nauki o polityce
  • Wychowawca Aleksandra Wielkiego
  • Edykt Nikomachejski, Polityka (opis ustrojów 158 polis i p. barbarzyńskich)
  • Empiryzm i formułowanie wniosków po analizie faktów (inaczej niż aprioryzm Platona)
  • Realizm i relatywizm w analizach społ.
  • Państwo jest czymś naturalnym, składa się z mniejszych wspólnot rodzinnych i wiejskich
  • Człowiek - zwierzę polityczne
  • Krytyka cyników i sofistów
  • Inspirował - Tomasz z Akwinu, Machiavelli, Monteskiusz
 18. Ustroje państw według Arystotelesa
  • Wiele czynników wpływa na ustrój państwa, więc trudno je porównywać - nie każdy ustrój może się sprawdzić w danych war.
  • Ze względu na to czy interes rządu czy ogółu:
  • Złe ustroje: tyrania,oligarchia,demokracja
  • Dobre ustroje: monarchia, arystokracja, politeja
  • Ze względu na stan majątkowy
  • Oligarchia (bogaci, choćby byli większością)
  • Demokracja (biedni, choćby byli mniejszością)
  • Stan średni najliczniejszy - politeja (synteza oligarchii i demorkacji, ale przewaga demok.)
  • Politeja - harmonia i porządek, droga pośrednia w polityce - polityka złotego środka (jak lubił Arystoteles)
 19. Arystoteles o społeczeństwie
  • Znakomici - elity, żyją z pracy ludu, maja majątek, szlachectwo, cnotę
  • Lud - rzemieślnicy, kupcy, wyrobnicy - ci, którzy mają mały majątek i pracują
  • Stan średni - umiarkowani, rozsądni; niezależni od znakomitych, nie nienawidzeni przez lud
  • Politeja - rządy stanu średniego może najlepiej minimalizować wstrząsy społeczne itp.
 20. Arystoteles o niewolnictwie
  • Z jednej strony - niekażdy się nadaje do czegoś - niektórzy mają predyspozycje do niewolnictwa i to naturalne
  • Z drugiej - niewolnictwo związane z niedoskonałością gospodarki
  • Niewolnik jako zwykłe narzędzie
  • Problem, bo kwestia niewolnictwa wojennego np. - niektórzy tacy niewolnicy nadawali się do czegoś więcej
 21. Natura według Arystotelesa
  • Stróż ładu, twórca powszechnej harmonii
  • Poznawać ją przez badanie rzeczywistości przyrodniczej i społeczenj (A nie jak Platon - mistyczny świat idei)
  • Sprawiedliwość 
  • Wyrównawcza komutatywna - z 1 str.,- równe sądzenie i odpowiednie zapłaty
  • Proporcjonalna dystrybutywna - oddawać każdemu co mu się należy
 22. Epoka hellenistyczna
  • Grecja podbita przez Macedonię - koniec polis, upadek ich światopoglądu
  • Imperium wielonarodowe; mieszanie wzorców Europejskich z Azjatyckimi wspierane przez władcę
  • Zgoda Europy i Azji propagowana
  • Dobre okoliczności dla powrotu idei boskości monarchy - on ostoją w czasie kataklizmów i upadków epoki
  • Jak żyć w nowej rzeczywistości (autokracja) ma jednostka, która przywykła do życia polityką itp.
  • Na to pytanie odpowiadali reprezentanci najważniejszych hellenistycznych szkół filozoficznych
 23. Cynizm
  • Twórca - Antystenes z Aten; kontynuator Diogestenes z Synopy
  • Życie proste, w zgodzie z naturą (utożsamiane z biologiczną przyrodą); co nienaturalne=złudne
  • Pogardzani, zwani "psimi filozofami", ale don't care; dystans wobec instytucji
  • Indywidualizm - ważne szczęście (osiągnięcie przez cnotę czyli życie w zgodzie z naturą)
  • Wyrzec się majątku, tytułów; minimum życiowych potrzeb; asceza; odwrócenie od rodziny - poznawanie duchowe
  • Sensualizm teorii poznania; materialistyczna konepcja świata
  • Krytyka religii i państwa (i Arystotelesa)
  • Prymitywnie - tolerancja kanibalizmu, kazirodztwa
  • Życie publiczne jak ogień - trzeba dostosować odległość, żeby sie nie spalić ani nie zamarznąć (Antystenes)
  • Utrzymał się do VI w. - Poparcie zwłaszcza wśród ubogich - obietnica życia bez trosk i smutku
  • Inspirował - ideologie protestu polit., pkt wyjścia ideologii anarchistycznych (XIX), terrorystycznych (XX)
 24. Epikureizm
  • Epikur z Samos - szkoła filozoficzna "Ogród Epikura"
  • Żyli tam uczniowie z rodzinami izolując się od świata, a epikur był czczony jako mistrz
  • Dyskusje filozoficzne i biesiady
  • Szczęście jednostki - należy uwolnić się od zmartwień i urojonych pragnień - wtedy wewnętrznie wolny
  • Filozofia materialistyczna i ateistyczna - najwyższym celem szczęście, które może zapewnić filozofowanie w połączeniu z rozumem itp.
  • Droga do szczęścia przez przyjemności; cnota synonimem rozkoszy, uważać tlyko, by nie zaburzyć wewn. spokoju
  • Nie wyrzekali się własności, respektowali wartości państwa - zapewniało minimum moralności i ochrone własności
  • Nie lekceważyli konwencji społecznych i politycznych
  • Lathe biosas - żyj w ukryciu; odcinać się od ż. polit, bo to zatruwa odczuwanie przyjemności
  • Atrakcyjne, bo w dobie burzliwych przemian wyznaczała człowiekowi pole aktywności niezależnej od polityki
  • Pochwała egoizmu (zajmuje się swoim interesem, nikomu nie wadzi), krytyka altruizmu
  • Inspirował - Rzymianie (Lukrecjusz Karus, Horacjusz Flakkus), w nowożytności utylitaryzm
 25. Stoicyzm
  • Najpopularniejsza filozofia hellenistyczna i najdłużej praktykowana; od Zenona z Kition (III p.n.e.) po Marka Aureliusza i Seneke (cesarstwo)
  • Determinizm - wszystkim rządzi przeznaczenie; synonimami są rozum, naura, los, twórczy duch
  • Świat to twór ożywiony - kosmos zamieszkują 4 natury - bogowie, ludzie, zwierzęta, rośliny; my z bogami najbliżsi, bo rozumni
  • Bogowie mają rozum z natury, ludzie do niego dochodzą
  • Cnota - jest absolutna i niepodzielna - dot. kobiet,mężczyzn,wolnych,niewolników, ludzi, bogów 
  • Ludzie z natury dobrzy - zło pochodzi z zewnątrz
  • mędrcy i głupcy, nic pomiędzy, ale głupiec może wskrzesić w sobie bożą iskrę i stać się mędrcem
  • Mądrość = wolność, mędrzec godzi się z tym jak wygląda świat i nie potrzebuje go zmieniać; to kategoria wewn., stan ducha
  • Należy poddawać się rzeczywistości i wszystko - nawet niejwiększe kataklizmy przyjmować ze spokojem
  • Fatalizm - w każdym tkwi ta sama iskra, która umożliwia posiadnięcie mądrości i wolności
  • Aprobata dla własności, nierówności między ludźmi; Szacunek nieraz dla niewolników - dożywotni najem
  • Współpraca z władzą - często pełnili urzędy albo chociaż byli doradcami itp.; tylko gdy uważano władzę za rozumną
  • Stoicyzm filozofią najbliższą polityce - pozwala osiągnąć, by kosmosem rządził mędrzec, a więc rozum
  • Nawet samobójstwo nie kłóciło się z ideologią, jeśli wcześniej uznano, ze państwo kłóci się z rozumem
  • Unikali klasyfikowania ustrojów i form państw - kosmiczny porządek może być wskazówką dla władcy w każdym ustroju (nei ma good i bad)
  • Stoicka mądrość = przestrzeganie prawa naturalnego, gdyż jest wieczne i jednakowe dla wszystkich, zgodne z naturą świata i człowieka
  • Ludzie z natury jedn. społecznymi i natura też ma taki charakter - sprzeciw wobec egoizmu
  • Wolność niezależna od tego co myślą o niej ludzie - to zrozumienie naturalnych, nieuchronnych, fatalistycznie zdeterminowanych koneiczności
 26. Stoicy w Rzymie
  • Inaczej niż Grecy - oni nie lubili jakiś filozoficnzych rozważań itp. 
  • Dość późno się rozwinęła - po podbicu basenu M. Śródziemnego - wtedy niepowodzenia reform; racjonalizacja rzymskich ambicji podbojów
  • Stoicyzm popularny, bo - kult kosmicznego ładu, racjonalizm, elastyczny stos. do ustroju
  • Szczególnie ważna działalność Cycerona - okres kryzysu republiki
 27. Cyceron jako rzymski stoik
  • Wykształcony prawnik, polityk; liczne traktaty ("O państwie", "O prawach", "O powinnościach")
  • Szukał recepty na uzdrowienie republiki w kryzysie w filozofii i w reformowaniu ustroju
  • Polityka - łączenie wątków greckich i hellenistycznych z kultem tradycji rzymskiej
  • W jego doktrynie widać pełnię burzliwego okresu epoki przejściowej
  • Państwo - wytwór naturalnych skłonności ludzi do życia w zbiorowości - lud to wspólnota złączona więzami praw i interesów
  • Sprawiedliwość - przestrzeganie prawa natury jako prawa rozumu
  • Sprawiedliwość nie oddziela się od polityki (jeśli stanowione złe prawo to to nie prawo ani państwo)
  • Główny cel org. państwowych (opartych na sprawiedliwości) - by każdy mógł swobodnie korzystać ze swej własności
  • Popierany ustrój mieszany - arystokracja,monarchia,demokracja w harmonii, ale sympatia dla arystokracji
  • Gardził pospólstwem i demokracją, nie ufał
  • Concordia ordinum - zgoda stanów - potrzene w państwie - pojednanie wszystkich cnotliwych w obliczu rewolucji tłuszczy
  • Wezwanie do solidarności arystokracji i ekwitów - szczyty warstw posiadających vs pospólstwo
  • W ten sposób ukrócić zamieszki z powodu chciwości ludu, ambicji dowódców, swawoli wojska
  • Inspirował - XVI w. - fascynacja solidaryzmem elit + fascynacja luminatów Oświecenia
 28. Źródła ideowe starożyt. chrześcijaństwa
  • Inspiracje - żydowski mesjanizm, ciągłe poniżanie narodu wybranego i obca władza w Palestynie
  • 63 p.n.e. - likwidacja niepodległości Izraela i próby hellenizacji (Herod Wielki)
  • Faryzeusze ściśle przestrzegali Pisma Świętego i czekali, ale nie chcieli działać polit.
  • Saduceusze - bogaci, odrzucali tradycję wokół P. Świętego i poddawali się hellenizacji
  • Zeloci - nacjonaliści, chcieli walczyć i czekali na mesjasza - wodza armii
  • Esseńczycy - nawiązywali do mesjanizmu, propagowali idee nowego przymierza z Bogiem
 29. Początki chrześcijaństwa
  • Wizja rychłego królestwa bożego dla wszystkich (czy Żyd, czy grek) bardzo atrakcyjna
  • Żydzi w diasporze - Azja mniejsza, Egipt, Syria itp. - łatwiejsze doprwoadzenie do religii światowej rangi
  • Nasiąkanie wpływami stoicyzmu
  • Nieprzeciętna indywidualność przywódców - Jezusa.i Pawła - atrakcyjne hasła i ideały
 30. Ideologia Nowego Testamentu
  • Św. Paweł z Tarsu - apostoł narodów; początkowo uciskał Chrześcijan, autor pierwszy tekstów chrześcijańskich i moralista
  • Podróżował i zakładał gminy chrześcijańskie - później pisał do nich listy (zachowało się 14)
  • 67 r. - ścięty za burzenie ładu
  • Nawiązania do doktryn religijnych Bliskiego Wschodu i filozofii stoickiej
  • Pierwszy uznał, że Jezus ma zbawić cały świat, a nie tylko naród wybrany
  • Elementy myśi społeczno-politycznej - (stosunek gmin do ces.)
  • Władza świecka bożym sługą nawet jeśli to pogańska władza; ces. powstrzymuje pojawienie się antychrysta
  • Władzy należy się poddawać nie tlyko ze względu na karę, ale i sumienie; płacić podatki - każdemu co mu się należy (cło komu cło, uległość komu uległość itp.) 
  • Ideał - człowiek łagodny, przyjazny, posłuszny przełożonym, żywot spokojny i cichy
  • Późniejsze teksty NT jeszcze mneij obfite w takie kwestie
  • Pochwała ubóstwa, ostatni będą pierwszymi, pogarda dla bogactwa, bratanie się z niewolnikami
  • Zasada równości ludu miała nie być rozciągana na życie doczesne - niech każdy pozostanie w swym stanie
  • Wolność tylko przed Bogiem, jako kategoria ducha
 31. Rozwój doktryny
  • Ireneusz, bp Lyon - państwo pochodzi od Boga a nie diabła
  • Chrześcijanin ma się poddawać władzy, ale stronić od polityki i dawać się choćby prześladować, pamiętając, że Bóg ukarze
  • Gdy sytuacja na chwilę lespza i szansa na poprawę syt. chrześcijan - zabieganie u dobrego princepsa (IIw)
  • Szkoła aleksandryjska (Klemens i Orygens) - widoczne w niej inspirowanie się chrześcijaństwa stoicyzmem + chęć chrystianizacji ces.
  • Cesarstwo szansą na szerzenie w jego ramach dobrej wiary
  • Złą władze traktować jak karę Bożą, a opór możliwy tylko wobec prawa ewidentnie sprzecznego z p. bożym
  • Tertulian - płn. Afryka; najwybitniejsza postać II i III w.; modlić się za cesarza, bo trzeba modlić się za wrogów B|
  • Odrzucenie służby wojskowej - chrześcijanin nie broni cywilizacji orężem, a modlitwą
  • Dopuszczał sprawowanie urzędów w ces. - podzielał zdanie Pawła, ze trwanei imperium oddziela nas od końca świata; Rzym=Nowy Babilon
  • Definitywne zakończenie kształtowania doktryny dualizmu prawa - ludzkiego i bożego (naturalnego)
  • 313 r. - edykt mediolański Konstantyna - chrześcijaństwo jako doktryna państwowa
  • Teologia imperialna - Euzebiusz z Cezarei + św. Augustyn
 32. Teologia polityczna św. Augustyna
  • Biskup Hippony; organizator chrześcijaństwa w płn. Afryce; "De civitate Dei"; główny przed Tomaszem z Akwinu autorytet filozofii chrześcijańskiej
  • Podstawa - filozofia katastrofizmu - pesymizm, większość ludzi zła; tylko Bóg wie jaka będzie przyszłość
  • Upadek Rzymu = no problemu - państwa ziemskie upadają
  • Bóg stworzył państwo z powodu grzechu (propter peccatum)
  • Nieustanna walka państwa bożego z civitas diaboli
  • Ojczyzną ludzi Kościoła jest niebo - na ziemi są pielgrzymami
  • Obywatele ziemi - źli, którzy nie zastali łaski
  • Civitas terrena - w każdym realnym państwie są ludzie dobrzy i źli (drugich więcej)
  • Władzę od Boga mają i dobrzy i źli, stąd państwo nie może człowieka naprawiać, a jedynie pilnować, zeby nie brnal w grzech
  • Posłuszeństwo wobec tyrana nawet, ale jeśli prawo wyraźnie narusza p. Boże - wtedy opór bierny
  • Akceptacja represji wobec heretyków - cogite intrare - zmuście ich by weszli do jedności kościoła
  • Państwo - boski instrument do karania
  • Inspiracje - kariera w średniowieczu - podst. ideologii papieskiego uniwersalizmu; reformacja - teoretyczna posdt. polit. idei Lutra i Kalwina
Author:
riatoz966
ID:
311566
Card Set:
Doktryny - podręcznik (I)
Updated:
2015-11-18 20:56:29
Tags:
dasf
Folders:
Doktryny
Description:
fgg
Show Answers: