Rzym - Repetytorium - III

The flashcards below were created by user riatoz966 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Podmiot prawa
  Osoba, która ma zdolność prawną, czyli zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków
 2. Podział podmiotów prawa
  • Osoby fizyczne - jednostki ludzkie ze zdolnością prawną
  • Osoby prawne - zw. osób lub wyodrębnione masy majątkowe, którym przyznano zdolność prawną
 3. Zdolność do czynności prawnych
  Zdolność do osobistego (samodzielnego) dokonywania czynności prawnych, a więc samodzielnego składania oświadczeń woli, które mają na celu wywołanie skutków prawnych
 4. Zdarzenie prawne
  • Każde zdarzenie faktyczne, z którym prawo wiąże skutki prawne
  • Mogą być zależne lub niezależne od woli człowieka
  • Zależne od woli człowieka - szczególnie ważne czynności prawne (odróżnine od innych działań lub zaniechania)
 5. Podział zdarzeń prawnych
  • Niezależne od woli człowieka
  • Zależne od woli człowieka
  • A)Dozwolone - czynności prawne
  • B)Niedozwolone - inne działania, zaniechane
 6. Czynnośc prawna
  • 1)Przynajmniej jedno oświadczenie woli zmierzjące do zmiany stosunków prawnych
  • Powstanie stosunku prawnego / Zmiana lub zakończenie wciąż wiążącego istniejącego uprzednio stosunku prawnego
  • 2) Czynność konwencjonalna - prawo określa sposób dokonania, często też formę i skutki
  • 3)Działanie celowe - podejmowana w określolonym celu - zwłaszcza nabycie, zbycie lub inne rozporządzenie swoim prawem
  • 4)Negotium - najbliższy rzymski odpowiednik tego terminu; działanie niedeliktowe, najczęściej polegające na zawarciu umowy obligacyjnej
 7. Wymogi ważności czynności prawnej
  • Posiadanie zdolności do czynności prawnych przez podmiot składający oświadczenie woli (a gdy ograniczona zdolnosc, dopelnienie wymogów sanujących ów brak)
  • Zgodność działania z prawem (zakaz działania wbew ustawie [contra legem] i obchodzenia jej [in fraudum legis] - ogólna przyczyna nieważności od czasów Justyniana)
  • Zgodność z dobrymi obyczajami (boni mores) - początkowo rozpatr. kazuistycznie - od okr. poklas. ogólna przyczyna nieważności
  • Dochowanie wymogów formalnych
  • Brak wad oświadczeń woli
 8. Czynności na przestrzeni wieków
  • Okres archaiczny
  • Przwiązywanie dużej wagi do formy, bo to gwarant osiągnięcia celu, bo oceniano o ważności na podst. odpowiedniej formuły lub gestu
  • Republika (szczególnie od I p.n.e.)
  • Większy nacisk na rzeczywisty zamiar stron, wolę wewnętrzną (voluntas), indywidualną podmiotu
  • Zwracanie uwagi na zgodność woli z samym jej oświadczeniem
  • Późna republika i okr. klasyczny
  • Zasada interpretacji ośw. woli w odniesieniu do poszczególnych rodz. czynności prawnych (mortis causa/inter vivos itp.)
 9. Nieważność czynności prawnej
  • Bezwzględna
  • Uważany za nieistniejący w sferze prawnej lub istniejący ale niewywołujący skutków w sferze prawnej (akt nieskuteczny)
  • Ius civile znało tylko ten przypadek nieważności jako nieważność z mocy prawa (ipso iure)
  • Na nieważnośc aktu ipso iure mógł się powołać każdy - magistratura i sąd powinny były brać to pod uwagę
  • Względna
  • Akt ważny i skuteczny w sferze prawnej, ale mógł być zaczepiony (zaskarżony) przez str. zainteresowaną usunięciem lub uniknięciem takich skutków
  • Na podst. I. Praetorium ważności mogły być pozbawione nie tylko akty prawne zgodne z i. praetorium, ale i z i. civile
  • Środki jakimi pretor wpływał na skuteczność czynności prawnej (z urzędu lub zaskarżenia-wniosek zainteresowanego)
  • 1)Denegatio actionis - odmowa przez pretora skargi z ważnego wg i. civile aktu; zawsze stos. z urzędu
  • 2)restitutio in integrum - przywrócenie do stanu poprzedniego dla usunięcia skutków danej czynności ważnej wg i. civile - na wniosek strony
  • 3)exceptio - zarzut, który strona pozwana z aktu ważnego wg civile mogła przeciwstawić skardze powoda - na wniosek osoby, która chciałaby uniknąć skutków dokonanej czynności
 10. Rodzaje nieskuteczności czynności prawnych
  • Ze względu na zakres (nie)skuteczności
  • Całkowita - cały akt nieważny
  • Częściowa - nieważne niektóre klauzule
  • Ze względu na chwilę wystąpienia nieważności
  • Początkowa - nieważny od chwili dokonania
  • Późniejsza (następcza) w chwili dokonania ważny i skuteczny, ale w wyniku późniejszych okoliczności lub jego wzruszenia przez stronę stał się nieważny
 11. Uzdrawianie nieważnych czynności prawnych
  • Konwalidacja - convalsecere - Generalnie niedopuszczalna; sam bieg czasu nei może uzdrowić
  • Konwersja - conversio - uznanie czynności prawnej za inną, o ile spełnione zostały wymogi niezbędne dla jej ważności, a sama czynnośc miała taki sam lub podobny cel
  • Zatwierdzenie - ratihabitio - późniejsze nadanie czynności ważności po ustaniu przyczyny jej nieważności
 12. Skutki czynności prawnych
  • Czynnośc prawna to przynajmniej jedno oświadczenie woli, które ma charakter celowy - celem jest wywołanie skutków prawnych, jakie prawo wiąże z dokonamiem danej czynności
  • Skutki prawne - powstanie,zmiana,ustanie stosunku prawnego
  • W szczególności można było nabyć lub zbyć prawo
  • Skutki mogły wystąpić od razu między składającymi ośw. woli (inter vivos) lub zostać zastrzeżone na wypadek śmierci składającego ośw. (mortis causa)
  • Skutki od dokonania czynności i dot. tylko czasu następującego po niej (od zaraz=ex nunc) lub moc wsteczna do jakiegoś momentu w przeszłości (od wtedy=ex tunc)
 13. Nabycie prawa
  • 1) Pierwotne
  • Nabywca nie wywodzi swojego prawa od poprzednika; Uzyskuje prawo niezależnie od prawa poprzednika
  • 2)Pochodne
  • Nabywca wywodzi i opiera swe prawo na prawie poprzednika
  • Nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada
  • a)Translatywne - nabywca otrzymywał takie samo prawo ( w tym samym zakr. i treści) jak miał zbywca
  • b)Konstytutywne - w mniejszym zakresie (o innej treści) niż miał zbywca
  • a)Pod tyt. szczególnym (successio singularis) - jeden określony akt prowadzi do nabycia jednego określonego prawa
  • b)Pod tyt. ogólnym (successio generalis) - jeden okr. akt prowadzi do nabycia całości praw poprzednika
 14. Podział czynności prawnych
  • Wyróżniane obecnie, ale znane prawu rzymskiemu
  • Liczba stron
  • Jednostronne - do dokonania czynności wystarcza ośw. woli 1 osoby
  • Dwu i wielostronne - Do dokonanie minimum 2 oświadczenia; szczególnie ważne umowy - zawsze 2 strony (wierzyciel i dłużnik, nawet jeśli wiele osób); str. mogą być względem siebie wzajemnie W i D
  • Moment zaistnienia skutków prawnych
  • Między żyjącymi (inter vivos) - skutki za życia osób dokonujących czynności
  • Na wypadek śmierci (mortis causa) - skutki po śmierci osoby, która dokonała czynności
  • Koniecznośc dochowania wymogów formalnych
  • Formalne - konieczne zachowanie okr. formy
  • Nieformalne - wystarczy oświadczenie woli w dowolnej formie
  • Ekwiwalencja świadczeń
  • Odpłatne - pod tytułem darmym (causa lucrativa); na podst. czynności 1 str., druga uzyskuje przysporzenie majątkowe
  • Nieodpłatne - Pod tyt. odpłatnym (causa onerosa) - świadczenie 1 strony odpowiada na świadczenie ekwiwalentne drugiej
  • Zakres zobowiązania stron
  • Ścisłego prawa - str. zobowiązane do tego co zawarte w treści danego typu aktu
  • Dobrej wiary (bonae fidei) - str. zobowiązne do świadczeń wynikających z typu aktu + tego co zostało rzeczywiście ustalone + tego co wynikało z zasad uczciwego obriotu i zaufania względem kontrahenta)
  • Skutek w zakr. rozporządzenia prawem
  • Zobowiązujące - celem zobowiązanie do spełnienia jakiegoś świadczenia
  • Rozporządzające - celem dokonanie rozporządenia prawem
  • Zależność od podst. lub celu prawnego (causa) 
  • Abstrakcyjne - ważność czynności nie zależała od jej podst. prawnej - ta z natury rzeczy istniała, ale nie była tu prawnie relewantna
  • Kuzalne - ważność czynności zależala od podst. prawnej jej zawarcia; podst. musiała więc istniejć i być akcpetowalna z pkt. widzenia reguł prawnych i dobrych obyczajów
 15. Oświadczenie woli
  Zewnętrzne objawienie woli wewnętrznej - powinno ją odzwierciedlać
 16. Sposoby złożenia oświadczenia woli
  • A)Złożenie oświadczenia woli w sposób formalny - najczęściej uroczysty
  • B)Złożenie oświadczenia woli w sposób nieformalny - brak określonego sposobu - ma to być przeakzene w sposób zrozumiały dla drugiej str. i innych uczestników obrotu prawnego
  • B1)Oświadczenie wprost - słowo,znak,pismo; wskazanie palcem, skinienie głową, złożenie oświadczenia w liście lub przez posłańca ( o ile nie wymagana osobista obecność stron
  • B2)Czynności konkludentalne - takie działanie, które po uwzględnieniu okoliczności nie pozostawia wątpliwości do do powziętej woli
  • B3) Milczenie - zasadniczo to nie wyrażenie woli, ale czasem potrzeba wyraźnego zaprzeczenia - jeśli go nie ma - zgoda
 17. Interpretacja oświadczeń woli
  • Wymóg zgodności między wolą wewnętrzną, a jej objawem zewnętrznym
  • Jeśli słowa, w których strony oświadczyły wolę pozwalją na jednoznaczne stwierdzenie, czego chciały - nie należy wątpić w ich zamiarty
  • DOKKKOŃCZYĆ
 18. Materialna struktura czynności prawnej
  • Pobudka - czynniki, które motywują dany podmiot do dokonania czynności
  • Świadomość - aspekt intelektualny, znajomość rzeczywistego stanu rzeczy i przekonanie o chęci jego zmiany
  • Wola - aspekt woluntatywny - dążenie do zmiany istniejącego stanu rzeczy przez dokonanie czynności prawnej
  • Oświadczenie woli - manifestacja woli w sposób zrozumiały dla podmiotów (uczestników życia społ.)
 19. Niezgodność woli z oświadczeniem
  • Świadoma niezgodność
  • Zastrzeżenie potajemne
  • Oświadczenie woli nie na serio - w żartach lub dla nauczania
  • Symulacja - względna/bezwzględna
  • Nieświadoma niezgodność
  • Pomyłka
  • Błąd (Error..) - co do typu czynności (in negotio) / co do osoby (in persona)/ co do przedmiotu umowy (in corpore)
 20. Świadoma niezgodność woli z oświadczeniem
  • Zastrzeżenie potajemne - reservatio mentalis
  • Znamiona - Potajemne zastrzeżenie oświadczającego, że jego wola jest inna niż oświadcza
  • Skutki - Bez znaczenia prawnego, bo nie dostępne dla świata zewnętrznego + czynnośc prawna dochodzi do skutku w formie oświadczonej
  • Oświadczenie woli nie na serio
  • Znamiona - z okoliczności towarzyszących złożeniu oświadczenia wynika, że oświadczający nie ma woli wywołania skutków
  • Skutki - nie pociąga żadnych skutków prawnych
  • Symulacja (simulatio) bezwzględna
  • Znamiona - Strony zawierają czynnośc prawną pozorną bez zamiaru zawarcią pod jej pozorem jakiejkolwiek innej czynności prawnej
  • Skutki - Czynność symulowana jest nieważna
  • Symulacja (simulatio) względna
  • Znamiona - str. zawierają czynność pozorną, ale pod jej pozorem obie chcą, aby nastąpiły skutki innej czynności
  • Skutki - ważna o ile spełnione wymogi jej ważności i jeśli nie sprzeciwia sie prawu i dobrym obyczajom
 21. Nieświadoma niezgodność woli z oświadczeniem
  • A)Pomyłka
  • Znamiona - mylne oznaczenie przedmiotu, jednak przedmiot był tym, co do czego str. się porozumiały rzeczywiście
  • Skutki - Czynność ważna - mylne oznaczenie nie szkodzi
  • B)Błąd (Error)
  • Znamiona - Mylne wyobrażenie o istotnym stanie rzeczy - prawnym lub faktycznym (ten kto działa pod wpływem błędu, nie ma woli)
  • Skutki - Wpływał na ważnośc aktu jeśli 1)był istotny - dot. istoty czynności 2)był prawdopodobny - dał się usprawiedliwić
  • B1)Błąd co do prawa - error iuris - nie traktowany jako usprawiedliwiony (ignorantia...), chyba że małoletni (do 25)/ kobiety / żołnierze / wieśniacy
  • B2)Błąd co do elementów stanu faktycznego - nieznajomość faktu
  • B2.1)Error in negotio - błąd co do ele. stanu faktycznego, niezanjomość faktu - nieważność czynności
  • B2.2)Error in persona - błąd co do identyczności osoby, z którą dokonywano czynności lub której dana czynnośc miała dot. - nieważność, jeśli do osoby przywiązywano szczególne znaczenie
  • B2.3)Error in corpore - błąd co do identyczności przedmiotu, do którego odnosiło się ośw. - nieważność czynności
 22. Pobudka i jej znaczenie
  • Generalnie czynniki nie miały znaczenia dla czynności i nie były brane pod uwagę
  • Wyjątki:
  • 1)Własny błąd co do motywu (error in motivs)
  • 2)Błąd wywołany podstępem kontrahenta (dolus)
  • 3)Bojaźń wywołana bezprawną groźbą (metus)
 23. Własny błąd co do motywu
  • A)Error in motivs
  • B)Error in substantia, in materia, in qualite
  • Osoba, która dokonuje czynności działą pod wpływem własnej błędnej pobudki
  • Skutki
  • Ad.A) Z reguły brak znaczenia dla ważności czynności / jeśli error probabilis - skutki mogły być uchylone / Tendencja do uwzględniania pobudki przy aktach pod tyt. darmym
  • Ad.B) Błąd dot. istotnych właśc. przemdiotu - mogły skutki być uchylone, jeśli str. wykazała, że mylne wyobrażenie było jedyną pobudką dokonania czynności
 24. Podstęp (dolus)
  • Znamiona - Działanie mające na celu oszukanie osoby, z którą dokonuje się czynności prawnej;
  • 1)Wywołanie fałszywego wyobrażenia o faktycznym stanie rzeczy
  • 2)Nieinformowanie kontrahenta o faktycznym stanie rzeczy
  • Ochrona pokrzywdzonego 
  • 1)Actio de dolo Skarga w przypadku spełnienia świadczenia z aktu dokonanego pod wpływem podstępnego działania drugiej strony - o wynagr. szkody
  • 1.1)Czynnie legitymowana - osoba, która dokonała czynności pod wpływem podstępnego działania i spełniła świadczenie z takiego aktu
  • 1.2)Biernie legitymowana - sprawca oszustwa i inne osoby, które przyczyniły się do powst. szkody przez nieuczciwe działanie
  • Charakter subsydiarny skargi - strona poszkodowana nie miałą do dyspozycji innego śr. gwarantującego jej ochronę prawna
  • Skarga należała do actiones famosae - zasądzenie jej pociągało za sobą infamię
  • 2)Exceptio doli - Zarzut procesowy, który mógł być przyznany w 2 syt.
  • 2.1)Exceptio doli specialis - osoba, która dokonała czynności pod wpływem podstępu kontrahenta, ale nei spełniła jeszcze świadczenia, a nieuczciwy kontrahent wniósł skargę o dopełnienie zobowiązzania
  • 2.2)Exceptio doli generalis - strona pozwana z uczciwie dokonanego aktu, ale skarga wniesiona o dopełnienie świadczenia miała znamiona działania nieuczciwego
  • Charakter subsydiarny - nie brany pod uwagę w przypadku czynności prawnych dobrej wiart, bo okoliczności brane pod uwagę z urzędy
  • 3)Restitutio in integrum propter dolum - pozaprocesowy środek restytucyjny z powodu nieuczciwego działania strony, mający na celu przwyrócenie stanu poprzedniego
  • Na wniosek strony, która dokonała czynności pod wpływem nieucziwego kontrahenta
 25. Przymus psychiczny wywołujący obawę (vis ac metus)
  • Znamiona
  • Vis compulsiva -Obawa przed utratą jakiegoś cennego dobra (obiektywnie cenne - rodzina itp.)
  • Vis absolutia - przymus fizyczny - zawsze powodował nieważność katu prawnego (brak woli po str. prymuszonego)
  • Śr. ochrony pretorskiej od I p.n.e. - przyznanie zależne od charakteru groźby - musiała:
  • 1)dot. utraty dobra cennego obiektywnie
  • 2)Bezprawna
  • 3)Zrealizowana niezwołcznie
  • 4)Na tyle poważna,  by przestraszyć człowieka odważnego
  • Ochona pokrzywdzonego
  • 1)Actio z formula Octaviana - celem skargi uzyskanie zwrotu all rzeczy uzyskanych gwałtem lub groźbą
  • 2)Actio quod metus causa - gdy przymuszony spełnił już świadczenie z akdu dokonanego pod wpływem obawy
  • 2.a) Jeśli skarga w ciągu roku od szkody - celem uzyskanie 4x wartości szkod
  • 2.b) Jeśli minął rok od szkody do skargi - 1 x wartość 
  • 2.1)Czynnie legitymowana - dokonała czynności pod wpływem groźby i spełniła świadczenie z takiego aktu
  • 2.2)Biernie legitymowana - ten kto posługując się groźbą, wywołał bojaźń i każda osoba, która odniosła z tego korzyść
  • 3)Exceptio metus 
  • Dokonaa czynności ale jeszcze nie spełniła świadczenia, a ten kto groził żądałsądowo spełnienia świadczenia
  • 4)Restitutio in integram propter metum 
  • Pozaprocesowy ś. restytucyjny mający na celu przywrócenie stanu porpzedniego - na wniosek str., która dokonała czynności pod wpływem groźby
 26. Formalna struktura czynności prawnej
  • Obejmuje elementy treściowe, które w pierwszej kolejności zależą od typu czynności
  • Mogą byc przez strony w określonym zakresie zmodyfikowane lub uzupełnione
Author:
riatoz966
ID:
311904
Card Set:
Rzym - Repetytorium - III
Updated:
2015-11-23 19:03:17
Tags:
das
Folders:
Rzym-Repetytorium
Description:
dsa
Show Answers: