Artykuły - z prezentacji

The flashcards below were created by user riatoz966 on FreezingBlue Flashcards.

 1. RP przestrzega wiążącego ją prawa międzynardowego
  Art. 9
 2. RP jest demokratycznym państwem prawnym
  Art. 8
 3. Władza zwierzchnia w RP należy do narodu
  [...]
  Art. 4
 4. Organy w. publicznej działają na podstawie i w ramach rpawa
  Art. 7
 5. Wolność tworzenia i działania partii politycznych
  • Art. 11
  • Opierają się na dobrowolności i równości członków
  • W celu wpływania demokratycznie na kstałtowanie polityki
 6. Zw. zawodowe
  Art. 12
 7. Zakaz istnienia partii chujowych
  Art. 13
 8. Kościoły i inne zw. wyznaniowe są równouprawnione
  Art. 25
 9. Źródłem praw i wolności człowieka i obywatela - jego przyrodzona i niezbywalna godność
  Art. 30
 10. Równość wobec prawa
  Art. 32
 11. Zakaz kar cielesnych i tortur
  art. 40
 12. Wolnośc sumienia i religii
  Art. 53
 13. Wolność pokojowych zgromadzeń
  Art. 57
 14. Wolność zrzeszeń
  Art. 58
 15. Źródła prawa
  Art. 87
 16. Konieczna promulgacja
  Art. 88
 17. Przesłanki dla dlużej ratyfikacji
  Art. 89; pkt 1-5
 18. Wielka ratyfikacja
  • Art. 90
  • Procedura - 90, ust. 2
 19. Bezpośrednie stos. umów międzynarodowych
  art. 91
 20. Rozporządzenia
  Art. 92
 21. Akty p. wewn.
  Art. 93
 22. Akty p. miejscowego
  Art. 94
 23. OTK mają mąc powszechnie obowiązującą i są ostateczne
  Art. 190
 24. Rozporządzenie z mocą ustawy
  Art. 234
Author:
riatoz966
ID:
313254
Card Set:
Artykuły - z prezentacji
Updated:
2015-12-15 11:51:45
Tags:
das
Folders:
Konsta
Description:
ds
Show Answers: