Vietnamese phrases

The flashcards below were created by user mwelmond on FreezingBlue Flashcards.

 1. I learned it already by I already forgot it
  tôi học rồi nhúng mà tôi quên rối
 2. I don't know (it) because I haven't learned it yet.
  Tôi không biết vì tôi chưa học
 3. I am 58 years old
  Tôi năm tám tuổi
 4. What is your name?
  chị tên là gì?
 5. My name is Michel
  Tôi tên là Michel
 6. How old are you?
  Chị bao nhiêu tuổi?
 7. Number 9, Lane 5, Alley 11, To Ngoc Van, Tay Ho
  Số chín, nâm ngách, ngõ mười một,To Ngoc Van, Tầy Hò
 8. What is your nationality?
  Chị là người nước nào?
 9. I am American
  Tôi là người Mỹ
 10. How do you spell ()?
  () viết thế nào?
 11. Do you like ()?
  Anh có thích () không?
 12. I have been to () already
  Rồi, tôi đi () rồi
 13. I have not been to () yet
  Chưa, tôi chưa đi ()
 14. How is it spelled?
  () viết thế nào?
 15. What is () in Vietnamese?
  () tiếng việt là gì?
 16. Have you been to () yet?
  Chị đã đi () chưa?
 17. Happy New Year!
  Chúc mừng năm mới
 18. You are speaking too fast
  Chị nói nhanh quá
 19. How old are you?
  Chị bao nhiêu tuổi
Author:
mwelmond
ID:
313911
Card Set:
Vietnamese phrases
Updated:
2016-01-19 19:02:17
Tags:
vietnamese phrases
Folders:

Description:
Vietnamese phrases
Show Answers: