expressions and accents

Home > Preview

The flashcards below were created by user mwelmond on FreezingBlue Flashcards.


 1. Okay (already)
  được rồi
 2. Agree?
  nhé?
 3. really?
  thế ấ?
 4. that is right
  đúng rồi
 5. accent â
  dấu mũ
 6. accent ả
  dâu hỏi
 7. accent á
  Dấu sắc
 8. accent ã
  Dấu ngã
 9. accent à
  dấu huyền
 10. accent ạ
  dấu nặng
 11. accent ơ
  dấu móc
 12. slow down!
  châm châm thê ôi!
 13. pardon?
  cái gì cơ ạ?
 14. it is good (satisfied)
  tốt lắm
 15. it is good (observation)
  rất tốt

Card Set Information

Author:
mwelmond
ID:
313930
Filename:
expressions and accents
Updated:
2016-01-19 17:35:15
Tags:
vietnamese expressions
Folders:

Description:
Expressions in Vietnamese
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview