Rzym - Kolos - Skargs

The flashcards below were created by user riatoz966 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Titus niech będzie sędzią. Czy NN jest wyzwoleńcem AA?
  Skarga o ustalenie faktu wyzwolenia
 2. Titus niech będzie sędzią. Czy AA jest wolnourodzony?
  Skarga o ustalenie faktu wolnego urodzenia się
 3. Titus niech będzie sesją. Czy AA jest w takim położeniu, że powinien być uznany za dziecko NN?
  Skarga o ustalenie pochodzenia dziecka
 4. Czy Paulus jest w takim położeniu, że powinien być uznany za dziecko NN?
  Skarga o ustalenie istnienia władzy ojcowskiej
 5. T. niech będzie sędzią. Jeśli się okaże, że grunt Kapenacki, o który toczy się spoór, jest powoda wg prawa Kwirytów, i jeśli ten grunt na wezwanie sędziego nie zostanie powodowi zwrócony przez pozwanego, ila ta rzecz będzie warta, tyle pieniędzy zasądź sędzio od pozwanego na rzecz powoda. Jeśli się nie okaże, uwolnij.
  • Skarga wydobywcza przysługująca właścicielowi kwirytarnemu
  • Rei vindicatio
  • Roman jest właścicielem kwirytarnym gruntu Kapenackiego. Gajusz wszedł w posiadanie owego gruntu. Roman zauważywszy ten fakt udaje się do pretora po skargę w celu wydobycia gruntu
 6. T. niech będzie sędzią. Jeśli niewolnik, którego powód kupił w dobrej wierze, i który mu został wydany, a który stałby się jego wg prawa Kwirytów, gdyby przez rok posiadał, i jeśli ta rzecz, o którą toczy się spór na wezwanie sędziego nie zostanie zwrócona powodowi przez pozwanego, ile ta rzecz będzie warta, tyle pieniędzy zasądź sędzio od pozwanego na rzecz powoda. Jeśli się nie okaże, uwolnij.
  • Skarga wydobywcza przysługująca posiadaczowi ad usucapionem ( właścicielowi bonitarnemu) [ actio Publiciana]
  • Marcus kupił od Paulusa niewolnika Stichusa. Paulus jednak nie był właścicielem kwirytarnym niewolnika, o czym Marcus nie wiedział, ani z łatwością nie mógł się odwiedzieć. Po jakimś czasie okazało się, że Gajus wszedłw posiadanie niewolnika Stichusa.Marcus chce odzyskać niewonika i udaje się do pretora po skargę.
 7. T. niech będzie sędzią. Jeśli się okaże, że pozwanemu nie przysługuje prawo korzystania z gruntu powoda, o który toczy się spór i jeśli na wezwanie sędziego pozwany nie zwróci tego gruntu powodowi, to ty sędzio zasądź od pozwanego na rzecz powoda tyle pieniędzy, ile ta rzecz będzie warta. Jeśli się nie okaże, uwolnij.
  • Skarga właściciela nieruchomości przeciwko osobie, która na jego gruncie wykonuje nieistniejącą służebność użytkowania gruntów
  • [actio negatoria]
  • Marcus jest właścicielem Kwirytarnym gruntu. PEwnego dnia zauważa, że PAulus posadził i hoduje na jego gruncie pomidory i zbiera z tego pożytki, ponieważ twierdzi, że przysługuje mu prawo użytkowania i czerpania korzyści z tego gruntu. Marcus udaje się do pretora w celu uzyskania skargi.
 8. T. niech będzie sędzią. Jeśli się okaże, że powód ma prawo Przechodu lub przejazdu przez ten grunt, i rzecz ta na wezwanie sędziego nie zostanie powodowi zwrócona [=nie zostanie on dopuszczony do wykonania służebności], ile ta rzecz będzie warta, tyle pieniędzy zasądź pozwanego na rzecz powoda. Jeśli się nie okaże, uwolnij.
  • Skarga o przyznanie ochrony dla służebności gruntowych inter via actus
  • [Actio confessoria/Vindicatio servitutis]
  • Marcus jest właścicielem kwirytarnym gruntu, na którym ustanowił służebnośc gruntową prawa przechodu dla Paulusa. Marcus pewnego dnia ogrodził swój grunt płotem. Paulus nie może korzystać ze swoich praw, więcu daje się do pretora w celu otrzymania skargi.
 9. T. niech będzie sędzią. Jeśli się okaże, że spadek po Publiusie jest według prawa Kwirytów powoda, i jeśli na podstawie twojego wezwania powodowi rzecz nie zostanie zwrócona, ile ta rzecz będzie warta, tyle pieniędzy zasądź od pozwanego na rzecz powoda. Jeśli się nie okaże, uwolnij.
  • Skarga spadkobiercy "cywilneg" o wydanie spadku
  • [Hereditatis petitio]
  • Marcus odziedziczył po swoim ojcu majątek spadkowy zgodnie z prawem kwirytów. Wyjechał na pół roku, a jego spadek został zajęty przez sąsiada Gaiusa. Po powrocie Marcus domaga się zwrotu majątku i udaje się do pretora po skargę.
 10. T. niech będzie sędzią. Jeśli się okaże, że powodowi spadek po L.Titusie został wydany na podstawie SC Trebellianum, i jeśli ta rzecz nie zostanie zwrócona powodowi na wezwanie sędziego, ile ta rzecz będzie warta, tyle pieniędzy zasądź sędzio od pozwanego na rzecz powoda. Jeśli się nie okaże, uwolnij.
  • Skarga fideikomisariusza o wydanie fideikomisu uniwersalnego
  • [Hereditatis petitio fideicommissaria]
  • Marcus został właścicielem kwirytarnym spadku po Paulusie i uzyskał tytuł Heres. Paulus zapisał w testamencie fideikomis uniwersalny dla Gajusa, a Marcus nie chce mu go wydać. Gajus udaje się do pretora po odpowiednią skargę.
 11. T. niech będzie sędzią. Jeśli się okaże, że pozwany powinien zapłacić powodowi 100 sesterców, to ty sędzio zasądź od pozwanego na rzecz powoda 100 sesterców. Jeśli się nie okaże, uwolnij.
  • Skarga o wypełnienie zobowiązania pieniężnego
  • [Condictio certae (creditae)pecunaie]
  • Gaius i Marcus porozumieli się co do umowy pożyczki. Gaius przedniósł na Marcusa prawo własności itp.
 12. T. niech będzie sędzią. Jeśli się okaże, że pozwany powinien dać [przekazać] powodowi 100 miar najlepszej pszenicy afrykańskiej, to ty sędzio zasądź od pozwanego na rzecz powoda tyle pieniędzy, ile przedmiot sporu jest wart. Jeśli się nie okaże, uwolnij.
  • Skarga o wypełnienie zobowiązania polegającego na przekazaniu rzeczy określonej co do gatunku (lub określonej indywidualnie),innej niż pieniądze
  • [Condictio certae rei]
  • Marcuss zobowiązał się w drodze stipulatio przekazać PAulusowi 100 miar najlepszej pszenicy afrykańskiej w terminie tygodnia. Marcus nie przekazał Paulusowi towaru. Paulus udał się do pretora po odpowiednią skargę.
 13. T. niech będzie sędzią. Ponieważ pozwany przyrzekł powodowi świadczenie o nieokreślonym przedmiocie, którego termin nadszedł, cokolwiek na tej podstawie pozwany dla powoda powinien dać [uczynić], ty, sędzio, zasądź od pozwanego na rzecz powoda nie więcej niż dziesięć [górna granica zasądzenia – taxatio]. Jeśli się nie okaże, uwolnij.
  • Skarga o wypełnienie zobowiązania ze stypulacji, której świadczenie polega na działaniu
  • [Actio incerti ex stipulatu]
  • Marcus zobowiązał się w drodze stipulatio wybudować zagrodę dla koni na gruncie Paulusa w terminie tgodnia. Marcus nie podjął żadnych działań ku budowie zagrody. Paulus udał się do pretora po odp. skargę
 14. T. niech będzie sędzią. Jeśli się okaże, że powód dał na przechowanie pozwanemu stół i na skutek podstępnego działania pozwanego nie został on zwrócony powodowi, to ty sędzio zasądź od pozwanego na rzecz powoda tyle pieniędzy, ile ta rzecz będzie warta. Jeśli się nie okaże, uwolnij.
  T. niech będzie sędzią. Ponieważ powód dał pozwanemu na przechowanie stół, o co toczy się spór, cokolwiek z tego tytułu pozwany powinien dać lub uczynić powodowi zgodnie z dobrą wiarą, ty sędzio zasądź od pozwanego na rzecz powoda, ile ta rzecz będzie warta. Jeśli się nie okaże, uwolnij.
  • Skarga o wypełnienie zobowiązania z depozytu
  • [Actio depositi directa]
  • Stan I: Marcus przekazał w depozyt do Paulusa swoją owcę. W trakcie, gdy była u Paulusa on jej nie karmił i zdechła. Marcus udał się do pretora po odp. skargę.
  • Stan II: Marcus przekazał w depozyt do Paulusa swoją owcę. Okazało się, że Paulus dostał chorą owcę i w trakcie jej przechowywania zdechła i zaraziła owce PAulusa, które też zdechły. Paulus udaje się do pretora po odp. skargę.
 15. T. niech będzie sędzią. Jeśli okaże się, że pozwany powinien zwrócić powódce posag lub jego część, jak będzie lepiej i słuszniej, zasądź sędzio od pozwanego na rzecz powódki. Jeśli się nie okaże, uwolnij.
  • Skarga o zwrot posagu
  • [Actio rei uxoriae]
  • Paulus i Liwia rozwodzą się. Liwia chce odzyskać posag od Paulusa, a on nie chce go wydać. Udają się do pretora.
 16. T. niech będzie sędzią. Ponieważ powód zlecił pozwanemu, aby […], o co toczy się spór, cokolwiek z tego tytułu pozwany powodowi powinien dać lub uczynić zgodnie z dobrą wiarą, na tyle sędzio zasądź pozwanego na rzecz powoda. Jeśli się nie okaże, uwolnij.
  • Skarga o wypełnienie zobowiązania z kontraktu zlecenia
  • [Actio mandati directa]
  • Gaius zlecił Mewiuszowi naprawę butów. Mewiusz nie wywiązałs ię ze zlecenia i dodatkowo wypalił w jednym bucie dziurę. Gaius udaje się do pretora po skargę.
 17. T. niech będzie sędzią. Ponieważ powód zlecił pozwanemu, aby […], o co toczy się spór, cokolwiek z tego tytułu jeden drugiemu powinien dać lub uczynić zgodnie z dobrą wiarą, na tyle sędzio zasądź jednego na korzyść drugiego. Jeśli się nie okaże, uwolnij.
  • Skarga o wypełnienie zobowiązania zleceniodawcy z kontraktu zlecenia
  • [Actio mandati contraria]
  • Gaius zlecił Mewiuszowi namalowanie portretu swojej żony. Mewiusz, chcąc jak najlepiej wywiązać się ze zlecenia, namalował piękny portret używając specjalnie sprowadzonych w tym celu z Azji farb. Gaius nie zwrócił Mewiuszowi poniesionych z tego tyt. kosztów, więc Mewiusz udał się do pretora po skargę.
 18. Między tym powodem, synem tego, a tym pozwanym sędziami niech będą…, z upoważnieniem do 2,5 tys. denarów[taxatio]. Ponieważ ten nad tamtym jako pupilem sprawował opiekę, o co toczy się spór, cokolwiek z tego powodu ten tamtemu dać lub uczynić powinien zgodnie z dobrą wiarą, niech sędziowie zasądzą tego na korzyść tamtego na nie więcej niż 2,5 tys. denarów.  Jeśli się nie okaże, niech uwolnią.
  • Skarga byłego pupila z tytułu opieki
  • [Actio tutelae directa]
  • dasdaf?
 19. T.niech będzie sędzią. Jeśli okaże się, że powodowi został skradziony przez pozwanego lub za jego radą puchar, z czego pozwany jako złodziej jest zobowiązany pokryć szkodę, to ty sędzio zasądź od pozwanego na rzecz powoda dwa razy tyle pieniędzy, ile ta rzecz była warta w chwili popełnienia kradzieży.Jeśli się nie okaże, uwolnij.
  • Skarga z tytułu popełnienia kradzieży
  • [Actio furti nec manifesti]
  • Gaiusowi został skradziony puchar. Po 3 dniach okazało się, że MArcus przechadza się z tym pucharem po Forum Romanum. Gaius podejrzewa MArcusa i udaje się do pretora po skargę. [brak gorącego uczynku elo elo xd xzdsxs adasdkurwailetogofas]
 20. T.niech będzie sędzią. Jeśli okaże się, że powodowi został skradziony przez Dionizjusza syna H., lub za jego radą puchar, z czego gdyby był obywatelem rzymskim, pozwany jako złodziej byłby zobowiązany pokryć szkodę, to ty sędzio zasądź od Dionizjusza na rzecz powoda tyle pieniędzy, ile ta rzecz była warta w chwili popełnienia kradzieży.Jeśli się nie okaże, uwolnij.
  • Skarga z tytułu popełnienia kradzieży przez peregryna
  • [Actio furti nec manifesti]
  • Gaiusowi został skradziony puchar. Po 3 dniach okazało się, że Dionizjusz przechadza się z tym pucharem po Forum Romanum. Gaius podejrzewa Dionizjusza i udaje się do pretora po skargę. [brak gorącego uczynku
 21. T.niech będzie sędzią. Ponieważ spadkobiercy Lucjusza Titiusa wystąpili, aby dać im sędziego w celu podziału majątku oraz w kwestii tego, czym zarządzali lub co zdarzyło się w tym spadku przez nich po tym, jak stali się spadkobiercami, ile należy przysądzić dla Titiusa, przysądź, sędzio; cokolwiek z tego powodu jeden drugiemu powinien świadczyć zgodnie z dobrą wiarą, sędzio, zasądź od jednego na rzecz drugiego. Jeśli się nie okaże, uwolnij.
  • Skarga działowa o podział majątku spadkowego
  • [Actio familiae erciscundae]
  • Marek i Paulus zostali spadkobiercami Tytusa i chcą sprawiedliwego podziału majątku spadkowego. Udają się do pretora po skargę.
 22. T.niech będzie sędzią. Ponieważ L.Titius i C.Seius zwrócili się, aby dla podziału współwłasności i jeśliby została wyrządzona jakaś szkoda we współwłasności lub nastąpiły jakieś straty, czy coś przeszłoby na rzecz któregoś z nich z tego tytułu, dać im sędziego, ile należy przysądzić, sędzio, przysądź; cokolwiek z tego powodu jeden drugiemu powinien świadczyć zgodnie z dobrą wiarą, sędzio, jednego na rzecz drugiego zasądź. Jeśli się nie okaże, uwolnij.
  • Skarga działowa o podział współwłasności
  • [Actio communi dividundo]
  • Titus i Seius kupili peculium jako współwłaściciele. Teraz chcą jednak podzielic własność między siebie i udają się do pretoa po skargę.
 23. T. niech będzie sędzią. Ponieważ powód kupił od pozwanego niewolnika, o którego toczy się spór, cokolwiek z tego powodu pozwany powodowi powinien dać, świadczyć zgodnie z dobrą wiarą, na tyle, sędzio, zasądź pozwanego na rzecz powoda. Jeśli się nie okaże, uwolnij.
  • Skarga kupującego
  • [Actio empti]
  • Gaius i Marcus zawartli emptio-venditio. Marcus zapłacił za towar, jednak Gaius nie świadczył towaru. Marcus żąda spełnieniea świadczenia i udaje się do pretora po skargę
 24. T. niech będzie sędzią. Ponieważ powód sprzedał pozwanemu niewolnika, o którego toczy się spór, cokolwiek z tego powodu pozwany powodowi powinien dać, świadczyć zgodnie z dobrą wiarą, na tyle, sędzio, zasądź pozwanego na rzecz powoda. Jeśli się nie okaże, uwolnij.
  • Skarga sprzedającwego
  • [Actio venditi]
  • Aulus sprzedał Markowi niewolnika za 100 sesterców zawierając umowę emptio-venditio. Jednak nie otrzymał od Marka zapłaty, mimo że wydał mu niewolnika.Chce otrzymać pieniądze więcu daje się do pretorap o skargę.
 25. T. niech będzie sędzią. Ponieważ powód od Publiusa, gdy przez pozwanego miał powierzony sklep, kupił 10 funtów oliwy, o co toczy się spór, cokolwiek z tego powodu Publius powinien powodowi dać lub uczynić zgodnie z dobrą wiarą, tyle sędzio od pozwanego na rzecz powoda zasądź. Jeśli się nie okaże, uwolnij.
  • Actio empti institoria
  • Marek dał Publiusowi pełnomocnictwo do prowadzenia swojego sklepu na czas wyjazdu. W tym czasie Aulus kupił w sklepie 10 funtów oliwy, jednak otrzymał tlyko 5 funtów. Chciałby otrzymać od Publiusa pozostałe 5,za które zapłaci, więc udaje siędo pretora po skargę.
Author:
riatoz966
ID:
314267
Card Set:
Rzym - Kolos - Skargs
Updated:
2016-01-18 22:07:39
Tags:
ads
Folders:
Rzym
Description:
ds
Show Answers: