แพ่ง บรรพ1 ทรัพย์ 2/5

The flashcards below were created by user Garnlawyer on FreezingBlue Flashcards.

 1. ความหมายของทรัพย์
  ม.137

  ทรัพย์หมายความว่าวัตถุมีรูปร่าง
 2. ความหมายของทรัพย์สิน
  ม.138

  รวมทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง, อาจมีราคา อาจถือเอาได้
 3. ความหมายของอสังหาริมทรัพย์
  ม.139

  ที่ดินและทรัพย์อันติดกับที่ดินเป็นการถาวร, ประกอบ, ทรัพยสิทธิ
 4. ความหมายของสังหาริมทรัพย์
  ม.140

  นอกจากอสังฯ, สิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น
 5. ความหมายของ ส่วนควบของทรัพย์
  ม.144

  สภาพ,จารีต, สาระสำคัญ, ไม่อาจแยก

  เจ้าของทรัพย์
 6. ส่วนควบของต้นไม้กับที่ดิน
  ม. 145

  ไม้ยืนต้น

  ไม้ล้มลุก, ธัญชาติเก็บรวงผล คราวนึงต่อปีเป็นอย่างน้อย
 7. ทรัพย์ติดกับที่ดินโรงเรือนชั่วคราว ไม่ใช่ส่วนควบของที่ดินโรงเรือน
  ม.146

  ผู้มีสิทธิในที่ดินผู้อื่น
Author:
Garnlawyer
ID:
317004
Card Set:
แพ่ง บรรพ1 ทรัพย์ 2/5
Updated:
2016-03-08 08:34:37
Tags:
แพ่ง บรรพ1 ทรัพย์
Folders:
แพ่ง บรรพ1 ทรัพย์ 2/5
Description:
แพ่ง บรรพ1 ทรัพย์ 2/5
Show Answers: