แพ่ง บรรพ2 หนี้ เพิกถอนการฉ้อฉล 5/10

The flashcards below were created by user Garnlawyer on FreezingBlue Flashcards.

 1. ลูกหนี้ทำนิติกรรมโดยฉ้อฉล
  ม.237

  เจ้าหนี้ร้องขอ, ลูกหนี้กระทำลงโดยรู้อยู่ว่า, ผู้ได้ลาภงอก, เว้นแต่การให้โดยเสน่หา

  วรรคก่อนมิใช้บังคับแก่นิติกรรมที่มิได้มีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สิน
 2. การเพิกถอนนิติกรรมฉ้อฉล ไม่กระทบสิทธิบุคคลภายนอก
  • ม.238
  • อันได้มาโดยสุจริตก่อนเริ่มฟ้องคดีขอให้เพิกถอน

  มิใช้บังคับ หากสิทธินั้นได้มาโดยเสน่หา
 3. อายุความเพิกถอนนิติกรรมฉ้อฉล
  ม.240

  1ปีนับแต่รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอน, 10ปี นับแต่ทำนิติกรรมนั้น
Author:
Garnlawyer
ID:
317068
Card Set:
แพ่ง บรรพ2 หนี้ เพิกถอนการฉ้อฉล 5/10
Updated:
2016-03-09 03:28:03
Tags:
แพ่ง บรรพ2 หนี้ เพิกถอนการฉ้อฉล 10
Folders:
แพ่ง บรรพ2 หนี้ เพิกถอนการฉ้อฉล 5/10
Description:
แพ่ง บรรพ2 หนี้ เพิกถอนการฉ้อฉล 5/10
Show Answers: