แพ่ง บรรพ2 ละเมิด ค่าสินไหมทดแทนเพื่

The flashcards below were created by user Garnlawyer on FreezingBlue Flashcards.

 1. ศาลวินิจฉัยค่าทดแทนเพื่อละเมิด
  ม.438

  สถานใด เพียงใด, พฤติการณ์และความร้ายแรง

  สินไหมได้แก่ การคืนทรัพย์ ใช้ราคา ค่าเสียหายใดๆเพื่อความเสียหายอันได้ก่อขึ้น
 2. ผู้เสียหายกระทำผิดด้วย
  ม.442

  ความผิดของผู้เสียหายประกอบด้วย ใช้ 223 อนุโลม
 3. ค่าสินไหมทดแทนทำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย
  ม. 443

  ค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

  มิได้ตายทันที ค่ารักษา ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้

  ตายลง, คนใดต้องขาดไร้อุปการะ, คนนั้นชอบได้รับค่าสินไหมทดแทน
 4. อายุความละเมิด
  ม.448

  1ปี รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ต้องใช้ค่าสินไหม, 10 ปีนับแต่ทำละเมิด
Author:
Garnlawyer
ID:
317184
Card Set:
แพ่ง บรรพ2 ละเมิด ค่าสินไหมทดแทนเพื่
Updated:
2016-03-11 07:09:07
Tags:
แพ่ง บรรพ2 ละเมิด ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด
Folders:
แพ่ง บรรพ2 ละเมิด ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด 2/3
Description:
แพ่ง บรรพ2 ละเมิด ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด 2/3
Show Answers: