แพ่ง บรรพ3 เช่าทรัพย์ 1/1

The flashcards below were created by user Garnlawyer on FreezingBlue Flashcards.

 1. เช่าทรัพย์สิน
  • ม.537
  • ผู้ให้เช่า ตกลง ให้ผู้เช่า ได้ใช้/รับ ปย.
  • เวลามีจำกัด ผู้เช่าให้ค่าเช่า
 2. แบบของสัญญาเช่า
  ม.538

  เช่าอสัง, นส. +ลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด, ฟ้องไม่ได้

  เช่าเกิน 3ปี, ไม่ทำเป็น นส.+จด, บังคับได้แค่ 3 ปี
 3. ห้ามให้เช่าช่วง
  ม.544

  เช่าช่วงแก่บุคคลภายนอกไม่ได้, เว้นแต่ตกลงกันในสัญญา

  ฝ่าฝืน บอกเลิกสัญญาเช่า
 4. ผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่า
  ม.560

  บอกเลิกสัญญาได้

  ค่าเช่าส่งเป็นรายเดือนหรือนานกว่านี้, บอกกล่าวให้ชำระภายในกำหนด ไม่น้อยกว่า 15 วัน
 5. ผู้เช่าต้องรับผิดในความสูญหาย บุบสลาย
  ม.562

  เพราะความผิดของผู้เช่าเอง ผู้อยู่กับผู้เช่า ผู้เช่าช่วง

  แต่ผู้เช่าไม่ต้องรับผิด ในการใช้ทรัพย์สินโดยชอบ
 6. กำหนดเวลาเช่าไม่ปรากฎ
  ม.566

  • ไม่ปรากฎ/ไม่พึงสันนิษฐาน
  • ฝ่ายใดเลิกสัญญาเช่าในเวลาสิ้นระยะเวลาอันเป็นกำหนดชำระค่าเช่าได้ทุกระยะ, ต้องบอกกล่าวให้รู้ตัวล่วงหน้าก่อนกำหนดค่าเช่าระยะหนึ่งเป็นอย่างน้อย แต่ไม่ต้องเกิน 2 เดือน
 7. ทรัพย์สินซึ่งให้เช่าสูญหายทั้งหมด
  ม.567

  สูญหายทั้งหมด สัญญาเช่าระงับ
 8. การโอนทรัพย์สิน สัญญาเช่าไม่ระงับ
  ม.569

  เช่าอสังหาฯ ไม่ระงับเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์

  ผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่
 9. ถือว่าทำสัญญาเช่าใหม่โดยปริยาย
  ม.570

  สิ้นกำหนดเวลาเช่า ผู้เช่ายังครอบครอง ผู้ให้เช่ารู้แล้วไม่ทักท้วง
Author:
Garnlawyer
ID:
317292
Card Set:
แพ่ง บรรพ3 เช่าทรัพย์ 1/1
Updated:
2016-03-13 05:20:50
Tags:
แพ่ง บรรพ3 เช่าทรัพย์
Folders:
แพ่ง บรรพ3 เช่าทรัพย์ 1/1
Description:
แพ่ง บรรพ3 เช่าทรัพย์ 1/1
Show Answers: