แพ่งบรรพ3 หุ้นส่วนและบริษัท 1/1

The flashcards below were created by user Garnlawyer on FreezingBlue Flashcards.

 1. ผู้เป็นหุ้นส่วนต้องร่วมรับผิด
  ม.1050

  หุ้นส่วนคนใด, ทางที่เป็นธรรมดาการค้าขายของห้าง, ผูกพันหุ้นส่วนทุกคน, รับผิดร่วมกันไม่จำกัด
 2. ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนแสดงตนว่าเป็นหุ้นส่วน
  ม.1054

  แสดงตนเป็นหุ้นส่วน ยอมให้ใช้ชื่อเป็นชื่อห้าง รู้แล้วไม่คัดค้าน, รับผิดต่อบุคคลภายนอกเสมือน

  หุ้นส่วนตาย, ห้างยังคงใช้ชื่ออยู่, ไม่ทำให้กองมรดกของผู้ตายต้องรับผิด
 3. ห้างหุ้นส่วนสามัญเลิกกัน
  ม.1055

  • 1สัญญากำหนด
  • 2กำหนดกาล
  • 3เพื่อกิจการ
  • 4บอกกล่าวตาม 1056
  • 5 ตาย, ล้ม, ไร้
 4. ผู้เป็นหุ้นส่วนรับซื้อหุ้นของผู้ที่ออก
  ม.1060

  ตามมาตรา 1055(4) (5), ถ้าหุ้นส่วนที่ยังอยู่รับซื้อหุ้นของผู้ที่ออก, สัญญาหุ้นส่วนใช้ได้ระหว่างคนที่อยู่
 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  ม.1077

  • 1 จำกัดความรับผิด ไม่เกินจำนวนที่ตนลงหุ้น
  • 2ไม่จำกัดความรับผิด รับผิดในหนี้ของห้างไม่จำกัดจำนวน
 6. นำห้างหุ้นส่วนสามัญมาใช้บังคับ
  ม.1080

  นำห้างสามัญมาใช้ หากไม่ยกเว้น แก้ไข ปป โดยหมวด3

  หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดมีหลายคน, ใช้เรื่องห้างหุ้นส่วนสามัญมาบังคับระหว่างกัน และระหว่างหุ้นส่วนกับห้าง
 7. หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดยินยอมให้ใช้ชื่อตนเป็นชื่อห้าง
  ม.1082

  จำกัด, ยินยอม แสดงออกชัด, ให้ใช้ชื่อ, รับผิดต่อบุคคลภายนอกเสมือนหุ้นส่วนไม่จำกัด

  ระหว่างหุ้นส่วนรับผิดตามสัญญา
 8. ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด
  ม.1087

  หุ้นส่วนไม่จำกัด เป็นผู้จัดการ
 9. พวกจำกัดความรับผิดสอดเข้าไปจัดการงาน
  ม.1088

  สอด, รับผิดไม่จำกัดจำนวน

  การออกความเห็น แนะนำ การออกเสียงแต่งตั้ง ไม่เป็นการสอด
 10. โอนหุ้น
  ม.1129

  หุ้นโอนได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก..., เว้นระบุชื่อ มีข้อบังคับ

  โอนหุ้นระบุชื่อ ถ้ามิได้ทำเป็น นส. และลงลายมือชื่อผู้โอน ผู้รับโอน และพยานอย่างน้อย1คน รับรองเป็นโมฆะ

  การโอนนำมาใช้กับบริษัทกับบุคคลภายนอกไม่ได้ จนกว่าจะได้จดแจ้งการโอนลงในทะเบียนผู้ถือหุ้น
 11. ความรับผิดของกรรมการ
  ม.1167

  ความเกี่ยวพันระหว่าง กรรมการ และ บริษัทและบุคคลภายนอก ใช้เรื่องตัวแทน
 12. ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียในข้อที่ประชุม
  ม. 1185

  ผู้ถือหุ้น, มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อนั้น, ห้ามออกเสียงลงคะแนนในข้อนั้น
Author:
Garnlawyer
ID:
317473
Card Set:
แพ่งบรรพ3 หุ้นส่วนและบริษัท 1/1
Updated:
2016-03-17 13:47:31
Tags:
แพ่งบรรพ3 หุ้นส่วนและบริษัท
Folders:
แพ่งบรรพ3 หุ้นส่วนและบริษัท 1/1
Description:
แพ่งบรรพ3 หุ้นส่วนและบริษัท 1/1
Show Answers: