การลงโทษ

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. กรณีเด็กอายุไม่เกิน กี่ ปีกระทำความผิดอาญา ไม่ต้องรับโทษ
  7
 2. อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ เป็นเด็กและเยาวชนอยู่หรือไม่
  ไม่ถือว่าเป็นเด็กหรือเยาวชน
 3. ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมยังปฏิบัติไม่เหมาะสมกับเด็ก
  1.ไม่มีการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม2.ใช้ภาษาที่เป็นทางการเกินไป (เด็กไม่เข้าใจ)3.ไม่มีจิตวิทยาในการถาม4.การสอบปากคำพยานอาจมีคำถามที่ทำให้เด็กได้รับผลกระทบทางจิตใจ
 4. บุคคลที่เข้าร่วมในกระบวนการสอบสวน
  1.พนักงานสอบสวน2.นักจิตวิทยา หรือ นักสังคมสงเคราะห์3.พนักงานอัยการ4.บุคคลที่เด็กร้องขอต่อพนักงานสอบสวนให้อยู่ด้วย            ในการสอบปากคำ5.ทนายความ
 5. ระบบกฎหมาย 4
  • ลายลักษณ์อักษร
  • จารีตประเพณี
  • สังคมนิยม
  • ศาสนา
 6. กฎหมายอาญา อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
Author:
Anonymous
ID:
319615
Card Set:
การลงโทษ
Updated:
2016-05-01 03:28:25
Tags:
psychology
Folders:
psychology
Description:
psy
Show Answers: