Konsta przed egzaminem

The flashcards below were created by user riatoz966 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Pierwsze czytanie projektu o konst
  Najwcześniej 30 dni od wniesienia
 2. Uchwalenie ustawy o zmianie przez sejm I,II,XII
  najwczesniej po 60 dniach
 3. Terminy i większości przy konst
  • Sejm 2/3
  • Senat bezwzgl, ma 60 dni
 4. Inicjatywa konsta
  Prezydent, Sejm (1/5 posłów), Senat
 5. Inicjatywa zwykła
  Sejm (komisja/15), 100 tys obywateli do sejmu, prezydent, rm, senat
 6. Rozporządzenia wydają
  • Prezydent
  • Rm
  • Premier
  • KRRIT
  • ministrowie działowi i przewodniczący komitetów
 7. Stwierdzenie, że projekt ludowy się zmienił w te 3 msc
  14 dni na odrzucenie marszałka + 14 dni na skarge
 8. Czy odp. liczba podpisów pod proj ludowym?
  • 14 dni na decyzje --> 21 dni sprawdza pkw
  • skarga do sn ew. w 14 dni
 9. Pierwsze cyztanie projektu ustawy
  3 msc od wniosku najpóźniej
 10. Większości dla ratyfikacji umowy art. 90
  2/3 + 2/3 (nawet truniej niz konsta, bo tam 2/3 + bezwz)
 11. Wybór trybu dla art. 90
  bezwz przy 1/2 ulp
 12. Od kogo zależy treść karty przy referednum?
  Organ zarządzający - NIE wnioskodawca - od sejmu albo od prezydenta
 13. Po zakończeniu głosowania
  • 1. liczy ile zostało kart i do pakietu zapieczętować
  • 2. na podst. spisu i podpisów - ile uprawnionych, a ilu odebrało karty
  • 3. Na podstawie wyjętych kart - jaka frekwencja
 14. Protest przeciw waznosci referendum
  • Przestępstwo s referendum albo naruszenie przepisów dot. głosowania, uystalania wyników glosowania lub wyborów
  • W ciągu 7 dni do SN od kiedy PKW ogłosiło wyniki w dzu
 15. Uznanie protestu przez SN - co teraz?
  • Unieważnienie wyniku w obwodzie nie ma wpływu na wynik - nic, odejmuje się 
  • Wpływa? - niezwłocznie zarządza pkw znów głosowanie w tym obwodzie w ciągu 20 dni
 16. Poinformowanie attention whoresów, że chcą się reklamować przed referendum
  • 40 dni do PKW
  • Dla partii - postanowienie SO Wawa o wpisie do ewidencji
  • Klub poselski - dane pełnomocnika i info Marszałka, że jest taki klub [tutaj btw. ogólnie musiało rok przed wyborami mieć przynajmniej połowę członków z komitetu wyborców zgłoszonych]
  • Stowarzyszenie rej - uwierzyt. statut i wyciąg z kros o wpisie [ rok wcześniej register + ogólnopolska + jej zakres]
  • Fundacja j.w., ale nie musi być ogólnopolska
  • Stow zwyk - regulamin działalności poświadczony przez organ nadzorujący
 17. Wydanie zaśw. atencyjnym b
  • w ciągu 3 dni od zawiad.
  • Skarga do SN też 3 d
  • Skargę rozpatruje w 5 dni nieprocesowo 3 sedziow
 18. PKW skład
  • 3 tk, 3 sn, 3 nsa
  • wskazują szefowie, a powołuje prezydent
  • 9 lat
 19. Czasy na ogłszanie się w referendum
  • 15/3; 30/5
  • 10 ; 15
 20. Inicjatywa referendum
  • Sejm bezwz lub Prezydent za zgodą bezwz senatu
  • Sejm na wniosek: własny, senat, rm, 500 k obywateli
  • Własny sejmu: PRezidum, komisja, 69 posłów
 21. Zgoda senatu lub nie na refer prezydenta
  14 dni
 22. Czas na przeprowadzenie referendum
  Najpóźniej w 90 dniu od ogłsozenia
 23. Realizacja wyniku refrendum
  w 60 dni od ogłsozenia SN, że ważne w dzu
 24. wielkość obwodu
  500-3k
 25. Odrębne obwody
  • w ośrodku  - 15
  • studenty - 50
  • Utworzenie najpóźniej w 35 dniu przed
  • zajmują się organy gminy
 26. Sporządzenie spisu wyborców
  • 2 egzamplarze, najpóźniej 21 dnzien przed wyborami
  • wysyła się jeden egz przewodniczącemu OKW w przeddzień wyborów
 27. Wniosek o dopisanie do spisu
  5 dni najpozneij przed ywborami - musi miec  z gminy zaśw. o prawie do głosowania
 28. Ilu posłów w jednym kręgu najmniej?
  7
 29. Info o okręgach wyborczych
  najpóźniej 52 dzień przez KBW
 30. Reklamacja do rejestru
  • REklamacja do wójta - rozpatruje w 3 dni
  • 3 dni na skargę przez wójta do Sądu rejonowego
 31. Reklamacja do spisu
  • Do wójta i on kmini 2 dni
  • Skarga do rejonowego rpzez wójta w ciągu 2 dni
 32. Zamiar ślepego głosowania
  14 dni przed wyborami
 33. Głsoowanie korespondencyjne
  Muszę zawiadomić i wykazać, że jestem w rejestrze
 34. Pakiet do głosowania koresp. w kraju
  7 dni z gminy
 35. Pakiet wyborczy za granica
  10 dni od konsula
 36. komitet wyborczy
  • 15 
  • powołują pełnomocnika i pełnomoc. finansowego z powyzszych
  • Zawiadomienie: dane osób z komitetu + nazwa i siedziba + dane pełnomicników
 37. Wady w zawiadomieniu o koitecie
  w ciągu 3 dni organ wyborczy każe uzupełnic w 5 dni
 38. Kampania
  od ogłoszenia o zarządzeniu do 24h przed dniem
 39. Skarga na ściemy w kampanii wyborczej
  • do sądu okręgowego - rozpoznaje w 24h 
  • Skarga na SN w 24h do apelacyjnego - rozpoznaje w 24h
  • Publikacja w 48h
 40. Okręgowe komisje
  • 5-11 sędziów, w tym z urzędu jako przewodniczący komisarz wyborczy
  • Zgłasza sędziów MS najpozniej 52 dni przed wyborami, po uzgod liczby z PKW
 41. Powołanie OKW
  48 dzień
 42. OKW
  Rejestracja list, wyniki głosowania i wyborów
 43. Obwodowe komisje
  6-8 osób z kandydatów zgłoszonych przez pełnomoc. wyborczych + 1 os wskazana przez wójta
 44. Skład w odrębnych obwodach
  • 4-6 osób z kandaydató pełnomoc
  • 1 od wojta
  • jak w normlanych, ale 2 mniej
 45. Ułatwienie rejestracji lsit
  Jak masz w połowie okręgów - najpóźniej 5 dni przed wyborami do pkw
 46. Nikt nie przekroczył klauzul zaporowyhch
  • 5% / 8%
  • >> 3% / 5%
 47. Utworzenie komitetu partii
  do 50 dnia przed wyborami do PKW
 48. Co jeśli PKW odmawia przyjęcia zawiad o powstaniu komitetu?
  • Skarga w 2 dni do SN
  • 3 sędziów w 3 dni
 49. Zgłaszanie list kandaydatów
  • Do 40 dnia
  • lista minimialnie tyle ile mandatów a max dwukrotność
 50. Parytety na listach
  35%
 51. Protest na ważność wyborów
  • 7 dni do SN od ogloszenia przez pkw
  • Rozpatruje 3 sędziów, do kazdego protestu 1 opinia
 52. Ktoś niekompatybilny a wybrany posłem
  • 14 dni na decyzję
  • Jeśli nie chce - nieobsadzony
  • NIE MA UZUPELNIAJACYCH DO SEJMU
 53. Wybory do senatu
  większość zwykła, a jak jeden kandaydat to bezwz
 54. Wybory uzupełniające
  do senatu, ale nie jak zostało 6 msc do wyborów, bo to tam juz chuj
 55. Uchlynie mandatu
  Bezwzgl ustawowa - 231 za
 56. Zawieszenie postęp karnego przeciw posłowi wszczętego wcześniej
  3/5 ulp
 57. Zgoda na zatrzymanie posła/senatora
  bezwz większość ulp/s
 58. Co ma być w proj ustawy?
  • Potrzeba i cel wskazać
  • Rzeczywisty stan w dziedzinie która ma być normowana
  • Różnica jak było a jak ma być
  • Źródłą finansowania
  • założenia aktó podustawowych wykonawczych
  • Ośw. że zgodne z prawem UE albo nie dot.
 59. Ocena komisji ustawodawczej
  • Kieruje sie do niej niektore projekty jak chce marszałek
  • 3/5 - niedopuszczalne, ale jebe to marszałka w sumie
 60. Zarządzenie wyborów do sejmu i senatu
  • Prezydent nie później niż 90 dni przed upłynięciem 4 lat od wybrania ich
  • Na termin 30 dni przed tą datą powyzsza
 61. Pierwsze posiedzenie
  w ciagu 30 dni od wyborow - termin biegnie od dnia wyborow
 62. Skrócenie kadencji
  • 2/3 sejmu
  • Prezydent jeśli nie ma RM po III proc
  • ew prezydent jak nei ma budzetu po 4 msc od przedlozenia projektu sejmowi - 14 dni na decyzje
 63. Kiedy problem z wyborami?
  Nie moze byc w stanie nadzwyczajnym ani 90 dni po nim
 64. Kto zarządza stany nadzwyczajne i na ile
  • W drodze rozp
  • Wojenny - prez na wniosek RM - sejm w 48 h ma podpisać [ew. odrzucic bezwz przy 1/2]
  • Wyjątkowy - prez na wniosek RM na 90 dni max, mozna raz prelong 60 dni
  • Klęski - RM z własnej inicjatywy albo wojewody; max 30 dni, moze byc przedluzone jakos tam
 65. Wyjątki od dyskontynuacji
  • projekty ludowe ustaw
  • sprawozdane skś
  • postępowanie od odp. konst.
  • postępowanie w komisji ds. unii
 66. Uchwalenie budzetowki
  • większość zwykłą lel
  • Senat nie moze odrzucic i ma na poprawki 20 dni
  • projekt od rm najpozniej na 3 msc przed nowym rokiem budzetowym
  • prez nie moze wetowac
 67. Odrzucanie poprawek senatu
  bezezw większość
 68. odrzucanie weta preza
  3/5
 69. Decyzja tk a prezydent
  Zwiazany nia, musi podpisac w 7 dni jesli kaze tk
 70. Projekt pilny
  • 14 dni dla senatu zamiast 30
  • 7 dni dla preza zamiast 21
 71. Sprawozdani o absolutorium
  • 5 msc od zakończenia roku budzetowego sprawozdanie od rm do sejmu
  • sejm rozpatruje + opnia nik i decyzja w ciagu 90 dni lel
 72. Marszałek senior
  powołuje prez sposrod najstarszych wiekiem poslow
 73. powołanie marszałka
  • 15 posłów  zgłasza kandydata, kazdy moze poprzed 1 tylko
  • bezwz większość przy 1/2 ulp
 74. W ilu komisjach moze byc posel?
  2, ew 3 za zgoda prezydium po opinii konwentu
 75. Odwołanie marszałka
  wnniosek 46 posłów + wskazanie kandydata nowego, jedo glosowanie - bezwz przy 1/2
 76. Odwołanie wicemarszałka
  15 posłów wnioskuje tylko
 77. Kto inicjuje zwołanie konwentu s?
  Marszałek: z wlasnej inicjatywy, prezydium, klubu reprezentowanego w konwencie, 15 posłó
 78. Uprawnienia kreacyjne sam sejm
  • Na wniosek preza - przees nbp
  • Prezez NIK, RPO, RPD, GIODO - za zgoda senatu
  • Premier w II proced
  • TK - cały
  • TS - 2 zastępcó + 16 członków
 79. Uprawn kreacyjne sejm + senat
  • KRS - 4,2
  • KRIT 2,1
  • RPP - tyle samo sejm i senat
  • Rada IPN - 5,2,2
  • KRP - 4,2
 80. Poprawki w II czytaniu
  15 posłó, wnioskodawca, przewod klubu lub koła, RM
 81. Głosowanie imienne
  decyduje sejm - wniosek marszałka lub 30 posłó
 82. Interpelacje a zapytania
  • Interpelacje - zasadniczy charakter
  • Zapytania - mniej zasadnicze
  • na odpowiedz 21 dni
  • Na posiedzeniu sejmu za to się prowadzy informacja bieżąca bieżące i pytania w sprawach bieżących
  • Interpelacja - stan faktyczny + pytania
 83. Powołanie skś
  • bezwz głosów sejmu
  • do 11 członków, odzwierciedlac rozklad klubow, ktore sa w konwencie
 84. Vacatio legis
  • standdard - 14 dni, ew moze byc wiecej jak sie zaznaczy
  • Uzasadnione przypadki - szybcoek
  • Jeśli to wazne dla państwa i nie narusza się demok p prawnego - z dniem ogłoszenia
 85. II procedura RM
  • kandaydatów zgłasza 46 posłó - wybór bezwz iększością
  • Wybiera premier skład i expose --> glosowanie bezewz większość
 86. Wotum nieufności
  • 46 posłów jesli premier
  • 69 jesli minister
  • Głosowanie po 7 dniach od wniosku
  • Ponowny po 3 msc albo od razu jesli 115 poslow
  • Oni głosują, ale odwołuje prezydent i jemu sie sklada dymisje itp
  • Decyzja - wiekszosc ulp 231
 87. Wotum zaufania
  takie w kadencji juz - zwykla wiekszosc pzy 1/2
 88. Niezdolnosc prezydenta
  • wniosek - 115 zn
  • uchwała 2/3 zn
 89. Wniosek do TK
  • Prezydent
  • Premier
  • Marszałkowie
  • 30 senatorów
  • 50 posłów
  • prezes nik
  • RPO
  • PG
  • SN 
  • NSA
 90. Wniosek do tk, legit szczegolna
  • KRS
  • Zw wyznaniowe
  • wladze oglnokrajowych org. zawodowych i org pracodawcow
  • ogólnokrajowe organy zw zawodowych
  • Gdy dot. to ich spraw
 91. Spór kompetencyjny
  • Prezydent
  • Marszałkowie
  • Premier
  • I SN
  • I NSA
  • NIK
  • NI MA RPO I PG!!!
 92. Kiedy skarga do TK?
  • Wyczepranie drogi prawnej - cyw/kar - po II instancji (nie trzeba kasacji)
  • ADM - po NSA
  • max 3 msc od orzeczenia
 93. Powoływanie TK
  • 50 posłów zgłąsza kandydata/prezydium
  • bezwz przy 1/2
  • Prez i wice - prezydent powołuje sposrod po 2 przedst. przez ZO
 94. TK w pełnym składzie
  • +9
  • kompetencje
  • przeszkoda prezydenta
  • cele i działalnosc pratii
  • kontrola prewenc z wniosku preza
  • szczegolna zawilsoc-  zwlaszcza jak chce odszczekac
  • ++uczestniczy tez PG
 95. TK w 5
  • ustawy/umowy <>konstytucja
  • ustawy <> umowy za ratyfikacja w ustawie
 96. TK w 3
  • inne akty <> Konstytucja,ustawy,umowy
  • zażalenia
  • wyłączenie sędziego
 97. Zgłoszenie partii
  • Zgłoszenie - nazwa i skrót + adres + dane członków + dane organów do reprez na zewn
  • Statut
  • Wykaz podpisów - 1000 obyw
 98. Wady w zgłoszeniu partii
  • Naprawić w ciągu 3 msc
  • Nie naprawione - > odmowa - > Skarga w 14 dni
 99. Ogłsozenie o wpisie
  Monitor sądowy i gospodarczy
 100. Info o zmianach w partii
  • W ciągu 14 dni informować SO
  • - zmiana statutu
  • - zmiana siedziby
  • - zmiana skladu organow
  • Jak nie poinformowano - 3msc na wyjasnienia
  • Jak nie - > wykreślenie z ewidencji
 101. Dochody dla partii
  • Składki, 
  • darowizny, spadki, zapisy
  • dochody z majątku 
  • subwencje i dotacje
  • NIE MOZE BYC DZIALALNOSCI GOSP
  • NIE MOZE ZBIOREK PUBL
  • moze kredyty
 102. Subwencje
  za 3% lub 6% w koalicji
 103. Sprawdzanie jak idzie hajs z subwencji
  • Coroczna informacja finansowa o subwencji - do 31 marca - nie ma? - na nastepny rok nie ma hajsu; Rozpatruje pkw w 6 msc
  • Skarga co do subwencji - 7 dni do SN
  • Sprawozdanie - do 31 marca - utrata na 3 lata! od nastepnego kwartalu juz
  • PKW 
  • przyjmuje z zastrz
  • przyjmuje bez zastrz
  • odrzuca- tu po hajsie 1/3 lata
 104. Tworzenie stowarzyszenia
  • 15 (jak w partii)
  • uchwalaja statut (jak w partii)
  • wybieraja komitet założycielski
  • Ma mieć zarząd i organy kontroli wewn
 105. Zgłoszenie stworzytszenia
  • Wniosek o rejestrację
  • statut
  • lista założycieli (imie i naziwsko, adres zamieszkania, data i miejsce urodziena, pesel, podpis)
  • Protokółz wyboru komitetu zał
  • Tymczasowy adres siedziby
 106. Rozpatrzenie wniosku o wpis stowarzyszenia
  • w 3 msc
  • Dostarcza te dane też sąd rejestrowy organowi nadzorczemu - on w 14 dni moze wydac opine
 107. Dochody stowaryszenia
  • składki
  • darowizny, spadki, zapisy
  • dochody z majatku
  • własna dzialalnosc (więcej niz partia!)
  • ofiarnosc publ (wiecej niz partia!)
 108. Nadzór nad stowarz
  • Na wniosek organu - sąd może:
  • upomnieć
  • uchylić uchwałę ich
  • rozwiązać
  • + rozwiazuje gdy:
  • członków mniej niz wymagano nagle
  • nie ma przewidzianych wladz i ni ma jak wylonic w rok
 109. Stow zwykłe
  • 3 osoby, bez osobowosci prawnej
  • regulamin działalnośći
  • ich tez nadzoruje starosta
  • Kontrola = sąd rejestrowy na wniosek prokuratora albo starosty moze zakazc dzialalnosci
  • Jesli nie am zakazu w 30 dni -> działa
 110. Kto moze inicjowac zgromadzenie?
  osoby, geupy osob, osoby prawne, organizacje
Author:
riatoz966
ID:
322924
Card Set:
Konsta przed egzaminem
Updated:
2016-09-04 22:59:08
Tags:
dsa
Folders:

Description:
Proccedury, terminy, 04.09 przygotowane
Show Answers: