Logistik och riskhantering

The flashcards below were created by user trummistobbe on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är suboptimering?
  Att exempelvis varje avdelning på ett företag strävar efter att optimera sin egen del i processen. Suboptimering kan göra att slutresultatet blir lidande, även om resultatet blir bra för just den avdelningen.
 2. Nämn två svårigheter med processtänk.
  • * Svårt att veta vilka problem man ska fokusera på.
  • * Avdelningar har ofta en intern budget mot företaget, stärker intern konkurrens.
  • * Hitta en lämplig ansvarig för helheten.
  • * Få avdelningar att släppa revirtänket!
 3. Nämn några leveransserviceelement.
  • Ledtid
  • Leveranspålitlighet
  • Leveranssäkerhet
  • Lagertillgänglighet
  • Information
  • Flexibilitet/kundanpassning
 4. Vad är skillnaden på leveranssäkerhet och leveranspålitlighet?
  • Leveranssäkerhet = Att leverera rätt saker i rätt antal i oskadat skick.
  • Leveranspålitlighet =Att leveransen kommer i rätt tid.
 5. Nämn ett par fördelar med kundorderpunkt i produktion.
  • Större möjlighet till kundanpassning.
  • Minskat lager (lägre kapitalbindning).
 6. Nämn ett par fördelar med kundorderpunkt i distribution.
  • Kort leveranstid.
  • Långa och ekonomiska produktionsserier.
 7. Logistiksystemet består av tre delar.
  Ja, det gör ju det alltså. Materialförsörjning, produktion och distribution.
 8. Nämn ett par egenskaper som gör Byggbranschen lite knepigare att skapa bra logistikprocesser i, jämfört med exempelvis en fabrik som producerar varor?
  • Platsbaserad produktion - ny fabrik varje gång
  • Temporära multiorganisationer
  • Varje produkt är unik
 9. Sätter du alla sju R:en, din spjuver?
  • Rätt produkt
  • Rätt antal
  • Rätt kvalitet
  • I rätt tid
  • På rätt sätt
  • Till rätt kund
  • Till rätt totalkostnad
 10. Vad är ett par svårigheter med byggbranschens platsbaserade produktion?
  • Stora projekt, svårt att förutspå hur produktionen kommer att gå
  • Vädret kan ställa till mycket
  • Begränsat utrymme på byggplatsen
 11. SCM, vad betyder det?
  Supply Chain Management.
 12. Vad är Lagerhållningskostnader?
  Kostnad för lagerbyggnaden, lagerpersonal, lagerutrustning.
 13. Vad är Lagerföringskostnader?
  Kapitalkostnaden (av att ha varor i lager), S-kostnader, Åldrande.
 14. Vad är S-kostnader?
  Kostnader för lagerhållna varor: Spill, Stöld, Skador.
 15. Ge några exempel på sätt material kan skadas vid lagring på byggplatsen.
  Påkörning, hanteringsskador, fukt
 16. Förutom att man förlorar material, vad är ett stort problem med stölder från byggplatser?
  Att det blir ett hack i produktionen. Kostar mycket mer än själva materialet.
 17. Nämn några fördelar med terminalisering.
  • Effektivare byggprocess
  • Färre godsmottagningar på byggplatsen
  • Mindre trafik
  • Mindre utsläpp
  • Enklare godsmottagning
  • Större flexibilitet
 18. Vad heter programmet för att att skapa arbetstillfällen och hjälpa fastighetsmarknaden att förbättre skick och standard?
  • ROT - Reparation (OBS!! Inte renovering)
  • , Ombyggnad, Tillbyggnad.
 19. Fem moment i Restaurering?
  • Konservera - "kapsla in", vidmakthålla
  • Novera - tillföra något nytt
  • Rekonstruera - återuppbygga eller återutföra
  • Renovera - förnya ytskiktet
  • Reparera - laga
 20. Vad är målet med restaurering?
  Att försvara, bevara och ha respekt inför olika gruppers kulturarv.
 21. Vem var han, Börje Blomé?
  Jo, han samlade ihop restaureringens teori 1980. Nån ska ju göra det också.
 22. När föddes begreppet restaurering?
  Frankrike, i samband med revolutionen. 1794 för att vara exakt. Om en sån fråga kommer på tentan är det nästan lite fånigt.
 23. Den första restaureringsprincipen innebar
  ...
  ...återuppbyggnad med ursprungliga delar, eller efterbildning av dessa.
 24. Vad är stilrestaurering?
  Att en byggnad ska återställas till det skick man uppfattar att den en gång haft när den var ny. Nutidens bästa material och säkra metoder ska användas. "Det bästa sättet att bevara en byggnad är att finna en användning för den."
 25. Vem var denne Helgo? Helgo Zettervall alltså?
  Jo, en karl som höll på med stilrestaurering i Sverige. Gjorde ett gig på Uppsala Domkyrka, i sig själv.
 26. Men John Ruskin då? Jag vet inte, JAG VET INTE VEM HAN VAR!
  Lugn nu. Han var ruinromantiker. Engelsk.
 27. Vad är en ruinromantiker?
  En sån tycker att man ska ge fan i ruiner. De är vackra som de är. Som Vecko-Revyn fast fast för byggnader, "du är bra som du är".
 28. Vad hände vid Romkongressen 1883?
  Då föddes restaureringsprincipen "Historisk restauering". Den nyskapande konstnären ersattes med Antikvarien, som kunde historia.
 29. Nämn en konsthistoriker och arkitekt som rimmar på Surman. Bonuspoäng om hen skrivit en uppsats vid namn "Restaureringsprinciper".
  Sigurd Curman.
 30. Vetenskaplig restaurering? Någon?
  Här är det framför allt viktigt med en långtgående dokumentering och undersökning av byggnadsverken innan några åtgärder får göras.
 31. Två filurer som pysslade med Vetenskaplig restaurering? (Ledtråd: Stort snabeldjur)
  • Eric Fant
  • Iwar Andersson
 32. Kritisk restaurering?
  • När det är riktigt illa. Efter 2:a världskriget.
  • Man ska ha respekt för byggnadsverket i dess aktuella tillstånd.
  • "Att etablera nuet i det förflutna med syfte att förena gammalt och nytt så att resultatet motsvarar samtidens arkitektoniska ideal". Jajamen.
 33. Vad är målet med Stadsrestaurering?
  Strävan efter att bibehålla stadens utseende.
 34. Vad är SCM?
  Supply Chain Management. Att optimera de olika stegen i materialförsörjningskedjan.
 35. Vad ligger deponiskatten på?
  Ca 500:- /ton.
 36. Fyra olika KOP och vad de innebär?
  • I materialförsörjning: Material måste beställas innan produktion kan starta
  • I tillverkning: Råvara finns vid beställningen
  • I montering: Komponenter finns i lager, nu sker montering
  • I distribution: Produkten finns i lager och kan levereras omedelbart
 37. Beskriv tre typer av kostnader som uppkommer i samband med lagerföring av material.
  S-kostnader (skador, spill och stölder)

  • Kapitalkostnader (avskrivning, ränta)
  • Åldrande (produkter med kort hållbarhet)
 38. Beskriv kortfattat samtliga kostnadsposter som ingår i en totalkostnadsanalys.
  • Materialkostnader
  • Administration
  • Transporter
  • Interntransporter
  • Lagerkostnader (S-kostnader)
  • Avfall/kvittblivning
 39. Vilka är de sju förutsättningarna för en effektiv aktivitet?
  • Föregående aktivitet avslutad
  • Rätt material på rätt plats
  • Rätt hjälpmedel
  • Tillgänglig personal
  • Rätt information
  • Tillgänglig plats 
  • Yttre förutsättningar
 40. Säg några slöserier!
  • Omarbete
  • Lager
  • Överproduktion
  • Överarbete
  • Rörelse
  • Transporter
  • Väntan
  • Outnyttjad kreativitet
 41. Skillnad på funktionsorganisation och processorganisation?
  I en processorganisation är fokus på flödet genom hela organisationen. Folk låser inte in sig i celler.
 42. Vad handlar leveransservice om? 6 punkter tack.
  • Ledtid
  • Leveranssäkerhet
  • Leveranspålitlighet
  • Lagertillgänglighet
  • Information
  • Kundanpassning
 43. Vad är Bull Whip-effekten?
  Uppstår då kundens efterfråga varierar och prognostiseringen är svår/bristfällig och varje led i distributionskedjan/förädlingskedjan tar höjd för detta i sina prognoser och bygger ”säkerhetslager”.
 44. Byggandets försörjningskedja?
  • Materialtillverkare
  • Byggvaruhandel/grossist
  • Speditör
  • Produktion
  • Restprodukter
 45. Värdeskapande tid, nödvändig tid och slöserier. Vad är nödvändig tid?
  Inköp, planering etc.
 46. När görs arbetsberedning?
  • Farliga arbeten
  • Nya eller ovanliga arbeten
  • Krav om särskild riskbedömning
  • Nära kritiska anläggningar
 47. 5 s?
  • Sortera
  • Systematisera
  • Städa
  • Standardisera
  • Skapa vana
 48. Hur ser Leantemplet för bygg ut?
  I botten standardisering. Pelare Just-in-time och Rätt från början. Högst upp Kundfokus och Ständiga förbättringar.
 49. Hur ser olycksstatistiken ut per månad för bygg?
  En död, 10 allvarliga olyckor, 600 tillbud
Author:
trummistobbe
ID:
323043
Card Set:
Logistik och riskhantering
Updated:
2016-10-20 11:40:41
Tags:
Logistik Riskhantering
Folders:

Description:
Logistik
Show Answers: