The Medusa Chronicles

The flashcards below were created by user riverrat on FreezingBlue Flashcards.

 1. adj. faltering /ˈfɔːltərıŋ/
  adj. [demand, enthusiasm, interest, economy] słabnący;

  [footsteps] niepewny;

  to speak in a (...) (because of emotion) mówić łamiącym się głosem; (because of hesitancy) mówić niepewnym głosem
 2. adj. mellifluous /mɛˈlɪflʊəs/
  liter. melodyjny
 3. n. verisimilitude /ˌvɛrɪsɪˈmɪlɪtjuːd/
  fml. (probability) prawdopodobieństwo n; (resemblance) podobieństwo n; (apparent) pozory m pl rzeczywistości
 4. n. depredation  /dɛprɪˈdeɪʃ(ə)n/
  rabunek, grabież
 5. vi. rant  /rant/
  (...) at [sb] wymyślać komuś (about sth z powodu czegoś)

  to (...) and rave ciskać gromy (at sth na coś)
 6. adj. proprioceptive  /prōprēəˈseptiv/
  Physiology Relating to stimuli that are produced and perceived within an organism, especially those connected with the position and movement of the body.Compare with exteroceptive and interoceptive
 7. n. avarice  /ˈavərəs/
  chciwość
Author:
riverrat
ID:
323344
Card Set:
The Medusa Chronicles
Updated:
2016-09-19 16:22:36
Tags:
memory
Folders:

Description:
a
Show Answers: