bygglogistik2015-10-28

The flashcards below were created by user anton8 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är den största fördelen med att tänka sitt företag som en stor process ?

  A) Varje del i företaget optimerar sina processer var för sig.
  B) Man optimerar hela företaget som en enhet.
  C) Flaskhalsar i logistiksystemet permanentas.
  D) Många kan bli experter på sin lilla del i företaget.
  B) Man optimerar hela företaget som en enhet.
  (this multiple choice question has been scrambled)
 2. Vad står R:et för när vi analyserar de 7R:en ?a) Riktigt
  b) Rätt
  c) Rimligt
  d) Relevant
  b) Rätt
 3. Vad är riktigt påstående om ABM 07 ?

  A) ABM 07 är ett leveransavtal, gemensamt utformat mellan byggbranschens parter.
  B) ABM 07 är ett avtal som reglerar säljarens förpliktelser till köparen i byggbranschen.
  C) ABM 07 gäller alltid, oavsett vad parterna i övrigt kommit överens om, det vill säga det är oundvikligen tvingande.
  D) ABM 07 är en del av Plan- och Bygglagen.
  A) ABM 07 är ett leveransavtal, gemensamt utformat mellan byggbranschens parter.
  (this multiple choice question has been scrambled)
 4. Förklara/definiera följande begrepp:

  a) Överförbrukning
  b) Direkta produktionskostnader
  c) Enhetstid
  • a) Överförbrukning
  • Den del av t ex materialkostnader som uppstår på grund av spill, svinn stölder etc.
  • b) Direkta produktionskostnader
  • Kostnader för material och arbetstid som avser installation/uppsättning/produktion på t ex en byggarbetsplats.
  • c) Enhetstid
  • Den tid det normalt tar för en byggnadsarbetare att sätta upp tex 1 m2 gipsvägg.
 5. Beskriv med några kort ord vad som skiljer restaurering från renovering.
  Renovera = förnya ytskiktet


  restaurering = samlingsbergrepp för att reparera, renovera mm
 6. Vad visar PPU ?

  A) Andel leveranser som anlänt i tid.
  B) Projektets aktiviteter sorterade i hierarkier.
  C) Utrymmet av hur mycket en aktivitet kan förskjutas i tid.
  D) Hur bra vi är på att följa tidplanerna.
  D) Hur bra vi är på att följa tidplanerna.
  (this multiple choice question has been scrambled)
 7. Ungefär hur många timmar per arbetsvecka lägger en yrkesarbetande på materialhantering i ett nybyggnadsprojekt ?

  A) 9,7 timmar
  B) 10,7 timmar
  C) 11,7 timmar
  D) 12,7 timmar
  B) 10,7 timmar
  (this multiple choice question has been scrambled)
 8. Hur stor andel av alla olyckor i byggbranschen är kopplade till materialhantering ?

  A) Ca 20 %
  B) Ca 30 %
  C) Ca 60 %
  D) Ca 50 %
  D) Ca 50 %
  (this multiple choice question has been scrambled)
 9. Vad stämmer med förändringsarbete ?

  A) Motståndet brukar vara lågt mot att förändra verksamhet.
  B) De flesta organisationer har stor koll på vart deras verksamhet står idag.
  C) Förändringar kräver ett stort engagemang.
  D) De har ofta kort avbetalningstid.
  C) Förändringar kräver ett stort engagemang.
  (this multiple choice question has been scrambled)
 10. Vem är det som ska styra utvecklingen i byggbranschen ?

  A) Byggherrarna
  B) Entreprenörerna
  C) Konsulterna
  D) Kunden
  D) Kunden
  (this multiple choice question has been scrambled)
 11. Hur stor andel av alla lastbilstransporter i Sverige är kopplade till samhällsbyggandet ?

  A) Ca 60 %
  B) Ca 50 %
  C) Ca 30 %
  D) Ca 40 %
  D) Ca 40 %
  (this multiple choice question has been scrambled)
 12. Vad stämmer in på kundservice ?

  A) Kunder tycker i regel att extra tjänster är bra.
  B) Om en kund byter leverantör beror det sällan på missnöje.
  C) I princip alla kunder säger ifrån om de inte är nöjda.
  D) Nästan ingen av missnöjda kunder klagar.
  D) Nästan ingen av missnöjda kunder klagar.
  (this multiple choice question has been scrambled)
 13. En byggare beställer fyra pallar betongrör. Då byggaren ligger efter i planeringen bestämmer ni att bygghandalern levererar pallarna ut till bygget och placerar dom på angiven plats, i närheten av vägen. Vilken leveransklausul har de använt sig av ?

  A) HOS
  B) HLS
  C) LLK
  D) LIK
  E) LOK
  C) LLK
  (this multiple choice question has been scrambled)
 14. Vilket alternativ stämmer gällande pris och kostnadsutveckling i ett företag ?

  A) Kostnadsökningar kan alltid tas ut av kunden.
  B) Stiger kostnaderna över priset för en produkt gör företaget en vinst.
  C) Det är företaget som sätter nivån för kostnaderna och aktivt kan arbeta på att sänka dom på längre sikt.
  C) Det är företaget som sätter nivån för kostnaderna och aktivt kan arbeta på att sänka dom på längre sikt.
  (this multiple choice question has been scrambled)
 15. Hur stor del produktionskostnaderna för bostäder utgörs av byggkostnader?

  Hur stor del utgörs av markkostnader?
  35 tkr byggkostnader 10 tkr markkostnader
 16. Beskriv vad en Teknisk besktining/inventering av en byggnad inför ett ROT–projekt bör innehålla?
  a. Genomgång av befintligt ritningsunderlag (stämmer det med verkligheten? mm)

  • • Stämmer den nuvarande yta/volymer med de senaste reviderade ritningarna?5 (8)
  • • Stämmer de kalkyler som grundar sig på tidigare angivna ytor/volymer med vad det borde vara?
  • • Kunna dra slutsatser av de ritningshandlingar vi har vad det finns för kritiska punkter (t.ex byggfysiskt såsom vart det är risk för fukt, bärande väggar m.m.) i och omkring byggnaden. Stämmer placeringar av installationer

  b. Genomgång av använda material (mycket viktigt vid avfallshantering)

  • c. Bedömning av byggandets kondition. (okulär, mätningar på plats samt konstruktionsberäkningar).
  • • Fuktskador och vattenläckor
  • • Deformering genom sättningar i undergrunden
  • • Deformering av dörrar och fönster
  • • Dåligt brandskydd, ventilation och ljudisolering
  • • Kontrollera om värmeisolering och husets täthet är tillräcklig
 17. Beskriv hur arbetsmiljö krav kan kopplas ihop med bygglogistik och hur den påverkar utformningen av bygglogistik.
  50 % av arbetsplatsolyckor inom bygg kan kopplas till materialhantering.

  10 tim per vecka lägger en byggarbetare idag på materialhantering (hämta, leta, vänta). I ROT projekt är tiden ännu högre.

  Materialförflyttningar på bygget ökar risk för incidenter och skador. Tidsspill för materialhantering försöks ibland ”vinnas tillbaka” genom att undvika säkerhetsanordningar och ta större risker. Frustration och stress kan uppstå.

  Improviserade och felaktiga lyft i samband med materialhantering ökar också skaderisken.
 18. Beskriv tre typer av kostnader som uppkommer i samband med lagerföring av material.
  • S-kostnader (skador spill stölder)
  • Kapitalkostnader (avskrivning ränta)
  • Åldrande (produkter med kort hållbarhet ändrat sortiment från leverantörer)
 19. Beskriv var i logistikprocessen som kundorderpunkten kan ligga (fyra olika platser) och hur de olika placeringarna påverkar produktionsflödet.
  KOP i materialförsörjning (material måste beställas innan produktionen kan starta)

  KOP i tillverkningen (råvara och insatsvaror finns i materialförrådet)

  KOP i monteringen (alla komponenter och artiklar finns i lager, nu sker montering)

  KOP i distributionen (produkten finns klar i lager och kan levereras omedelbart)
 20. Beskriv kortfattat samtliga kostnadsposter som ingår i en totalkostnadsanalys.
  • Viktigaste kostnadsposterna som ger full poäng om de finns med och samtidigt är korrekt beskrivna:
  • interna transporter,
  • lagerkostnader,
  • avfall/kvittblivning,
  • transporter och administration
  • (utöver materialkostnad).

  Exempel gipsMaterialkostnad 100 %Administration på byggplatsen 2 %Central administration 3 %Förflyttning till inbyggnadsställe 42 %Förpackningar 6 %Förrådskostnader 2 %Hanteringshjälpmedel 2 %Inköpsarbete 3 %Kapitalkostnader 2 %Kvittblivning 10 %Lossning 7 %Skador, svinn, spill 40 %Störningar 1 %Terminal hos återförsäljare 6 %Transporter 18 %Summa 244 %Där andra kostnader utgör i snitt 144 % av materialkostnaden.
 21. Beskriv och förklara vad som kännetecknar JIT (just in time) leverenser.
  Används framför allt när olika (kundanpassade) komponenter ska monteras tillsammans med mer generella komponenter som kan lagras i förväg på byggarbetsplatsen.

  • Korta transporttider
  • Små volymer
  • Hög tidsprecision
  • Hög leveranssäkerhet
  • Totalansvar från leverantörens sida
 22. Beskriv vilka faktorer som hänsyn skall tas till vid val av en riskanalysmetod.
  • Syfte med analysen
  • Möjlig konsekvensnivå
  • Krav på täckning och noggrannhet
  • Systemets storlek och komplexitet
  • Tidigare kunskap om systemet
  • Systemets utformning och dess aktivitet
  • Resurskrav och tillgänglig kompetens
  • Tillgängligt underlag
  • Arbetsinsats
 23. Beskriv kortfattat vad de olika aktörerna nedan i en bygglogistikprocess utför ochge exempel på hur de kan organisera sitt behov av lager(t ex centralt eller lokalt eller båda delar) och vilka för- respektive nackdelar olika lagerlösningar kan ha:

  Byggmaterialtillverkare
  Bygghandel
  Speditör
  Byggproducent.
  Byggmaterialtillverkare är den aktör som köper och bearbetar råvara till produkter i form av byggmaterial i delar eller sammanfogade i moduler.Centrallager och utkörning till olika Bygghandlare eller direkt till byggarbetsplats8 (8)

  • Bygghandel är en grossist som köper in byggråvara och färdiga byggmaterial produkter för vidare försäljning till detaljister eller direkt till företags- och/eller privatkunder.Lokala lager i anslutning till fysisk butik bygghandel. Centrallager om näthandel är omfattande och transporter sker direkt till kunder.
  • Speditör är den aktör som tillhandahåller transporter från egna eller andras lagerdepåertill kundens lagerdepåer (eller byggproduktionsplatser).Lager för omlastning från t ex lastbil långtrafik till mindre lastbil för distribution i närområde på lagerdepån.

  Byggproducent är den som sköter nybyggnation eller ROT projekt i egen regi eller till en beställare.Lokalt lager på byggarbetsplatsen för just in time flyttning när material ska användas i monteringen.
 24. Hur bedrivs en systematisk riskhantering i ett projekt?
  • 1. Identifiera risker och möjligheter
  • 2. Bedöma vilka risker som har störst betydelse för projektet:
  • a. Sannolikheten för att en viss händelse inträffar
  • b. Konsekvensen av att denna händelse inträffar
  • 3. Utveckla handlingsplan, upprätta reserv och kontroll
 25. På ett större kontorsbygge har man i efterhand följt upp uppsättning av gipsväggar. Arbetslaget bestod av 7 träarbetare. De arbetade på olika delar av byggnaden. Den utförda mängden gipsväggar har uppmätts till 2 500 m2. Arbetet har pågått under 16 arbetsdagar. Under tiden har en del av arbetslaget, 2 träarbetare utlånats till en annan arbetsplats på totalt 4 arbetsdagar och 3 andra träarbetare i 6 timmar. Beräkna med ledning av detta den verkliga enhetstiden för uppsättning av gipsväggar på vårt kontorsbygge.
  (16 x 7 x 8) – (2 x 4 x 8) – (3 x 6) = antal timmar = 814 timmar

  (814 timmar x 60 minuter) / 2 500 m2 gips = 20 minuter per 1 m2 gips
Author:
anton8
ID:
324499
Card Set:
bygglogistik2015-10-28
Updated:
2016-10-13 11:48:40
Tags:
bygglogistik
Folders:
bygglogistik
Description:
bygglogistik
Show Answers: