byggprocessen2015-10-23

The flashcards below were created by user anton8 on FreezingBlue Flashcards.

 1. En arbetsberedning ska ingå i ett färdigt besiktningsprotokoll ?
  N
 2. E84 kan nyttjas/användas i samband med ett fastpris-avtal mellan två parter ?
  J
 3. Kostnader för entreprenörens ställningar ingår i dom direkta prod.kostnaderna ?
  N
 4. Betalningsplaner kan används/tillämpas  i samband med utförandeentreprenader?
  J
 5. En prod.budget upprättas av byggherren  inför byggstarten?
  N
 6. Beställaren upphandlar sidoentreprenörer vid en renodlad generalentreprenad ?
  N
 7. A´prislista används i samband med framtagning av arbetsberedningar ?
  N
 8. Platschefens lön  ingår normalt i arbetsplatsens gemensamma kostnader ?
  J
 9. En inköpsplan ingår i förfrågningsunderlaget ?
  N
 10. En detaljerad produktionstidplan upprättas av entreprenören inför byggstarten?
  J
 11. Funktionsentreprenad är en form av utförandeentreprenad  ?
  N
 12. Projektledaren upprättar en arbetsfront i samband med tidsavstämningar ?
  N
 13. I entreprenörsarvodet ingår kostnader för kontrollantens lön ?
  N
 14. Platschefens  lön ingår normalt i entreprenörsarvodet  ?
  N
 15. Entreprenörens etableringskostnader ingår normalt i täckningsbidraget ?
  N
 16. ABK kan tillämpas dels i samband med alla typer av entreprenadformer samt i samband med konsultupphandlingar  ?
  N
 17. Tröskelvärde tillämpas i samband med LOU ?
  J
 18. Byggledarens lön ingår i de indirekta prod.kostnaderna ?
  N, Byggledaren ingår i beställarens organisation
 19. Vid en delad entreprenad har entreprenörerna endast ett utförandeansvar ?
  J
 20. Selektiv upphandling gäller  för privata byggherrar ?
  N, Selektiv upphandling är en form som används vid offentlig upphandling
 21. Uppgift 1. ( 6 poäng )Beskriv noggrant vilka 3 olika skeden som byggprojekt kan indelas i.
  • Projektering gestaltning av byggnadsverket med utformning av bygghandlingar som ritningar och beskrivningar
  • Produktion avser själva byggandet, med tillhörande uppföljningar och avstämning av tidplan och kostnader
  • Förvaltning avser användningen av BV. Förvaltningen delas in i administrativ förvaltning som omfattar underhållsrutiner och lön till driftsidan och operativ förvaltning som omfattar den faktiska driften och underhållet.
 22. Uppgift 2. ( 4 poäng )Beskriv  och definiera ingående vad en delad entreprenadform innebär. Beskriv även tillvägagångssättet vid upphandlingen.  I svaret skall ingå både byggherrens och entreprenörens/Entreprenörernas ansvarsområde, samt eventuella fördelar och nackdelar för byggherren med denna entreprenadform jämfört med en renodlad generalentreprenad.Figur ska ritas, med beskrivande text till..
  delad entreprenad -BH upphandlar/projekterar samtliga E. E har enbart utförandeansvar.

  • +billigare för BH
  • - kräver stor kompetens av BH
 23. Uppgift 3. (12 poäng)Beskriv  ingående  nedan följande begrepp och ange i vilket sammanhang det förekommer och dess betydelse.
  Anläggnings AMA
  Tröskelvärde
  Slutkostnadsprognos
  E84
  Arbetsberedning
  Produktionskalkyl
  • Anläggnings AMA allmän mtrl/arbetsbeskrivning för anläggningsarbete, används bla. vid upprättande av arbetsbeskrivning.
  • Tröskelvärde avgör valmöjligheter av upphandlingsform vid offentlig upphandling.
  • Slutkostnadsprognos anger beräknad slutkostnad baserat på dagens förutsättningar, vid kostnadsavstämningar.
  • E84 entreprenadindex 84, används vid indexreglering.
  • Arbetsberedning en detajerad beskrivning av hur ett arbetsmoment skall utföras på bästa sätt. här planeras bla. resurs,mtrl,maskin,hjälpmedel,utförande,skyddsåtgärder.
  • Produktionskalkyl en budget, en utvecklng av anbudskalkylen där man sorterar de förväntade kostnaderna och arbetstimmarna i tabell för att enkelt kunna följa upp byggets kostnadsutveckling under produktionen.
 24. Uppgift 4. (3  poäng )Beskriv kortfattat vad som menas med verkligt täckningsbidrag. Ange även i vilket sammanhang detta begrepp används samt hur det beräknas.
  det som blir kvar i verkligheten när alla produktionskostnader och intäkter är bokförda.
 25. Uppgift 5. ( 2 Poäng )Vad är skillnaden mellan Entreprenadhandlingar och kontraktshandlingar ?
  • kontraktshandlingar är alla handlingar som bifogades då kontraktet skrevs.
  • Entreprenadhandlingar är kontraktshandlingarna plus alla tillkommande handlingar och protokoll som rör entreprenaden
 26. Uppgift 6. (3 poäng )Ange kortfattat minst 6st olika saker som beskrivs/upplyses i administrativa föreskrifter .
  • entreprenadform
  • ersättningsform
  • anbudstidensutgång
  • tillstånd från myndigheter
  • UE
  • ÄTA-arbeten
 27. Uppgift 7. ( 2 Poäng )Vad innebär begreppet E35/B65 och hur tillämpas det  ?
  Procentsatser för incitament, en morot för E att bygga billigare, snabbare, bättre
 28. Man kan säga att vi som individ och grupp har fem stycken behov för att det skall kännas bra. ”Ett av behoven är : Att skapa ! Vilka fyra är de övriga ? (2poäng)
  • Skapa
  • självkänsla
  • utvecklas
  • vara någon
  • prestera
 29. När du ger någon annan kritik, så skall du bla kommentera den andres beteende. Ange fem exempel på vad du inte skall ta upp. (2 poäng)
  • Politiskläggning
  • religion
  • ras
  • sexuell läggning
  • utseende
Author:
anton8
ID:
324673
Card Set:
byggprocessen2015-10-23
Updated:
2016-10-20 11:58:49
Tags:
byggprocessen
Folders:
byggprocessen
Description:
byggprocessen
Show Answers: