Miljö- och Arbetsvetenskap2015-01-09

The flashcards below were created by user anton8 on FreezingBlue Flashcards.

 1. (4p) Nämn 4 (ej fler) uppgifter inom arbetsmiljöområdet som byggherren måste utföra/se till att bli utförda.
  • Upprätta AMP
  • förhandsanmälan
  • utse BAS-P
  • Dokumentera AML
 2. (2p) Vad är en förhandsanmälan?
  • En anmälan till AMV om ett större bygge
  • talar om vem som är BAS-P/BAS-U
 3. En anmälan till AMV om ett större bygge, talar om vem som är BAS-P/BAS-U
  • Justera AMP vid behov
  • anslå förhandsanmälan
  • säkerhetsdatablad
  • ordna skyddsronder
  • samordna UE
  • kontrollera förarbevis för maskiner
 4. (2p) Arbetsmiljöplan. Vad måste en arbetsmiljöplan innehålla? Nämn 4 (ej fler) punkter!
  • Risker och åtgärder
  • information om skyddsorganisation
  • skydd för tredje man
  • ordnings och skyddsregler
 5. (5p) Buller
  a/ Buller kan orsaka hörselnedsättning. Nämn tre andra (ej fler) konsekvenser som buller kan medföra (1,5p)
  • sömnstörningar
  • försämrad kommunikation
  • nedsatt koncentration
  • stress
 6. (5p) Buller
  b/ Vilken är den övre insatsnivån? (1,5p).
  85dBA
 7. (5p) Buller
  c/ Vad måste arbetsgivaren göra om den övre insatsnivån överskrids? Nämn 2 (ej fler) åtgärder (2p)
  • Lägga upp handlingsplan för hur man skall komma till rätta med problemet.
  • Se till att hörselskydd används.
  • Erbjuda hörselundersökning.
 8. (2p) Skyddsombud
  a/ vad är ett regionalt skyddsombud? (1p)
  • Fackligt anställd person som kan gå in som skyddsombud ifall den saknas.
  • Ska verka för att det ska utses ett lokalt skyddsombud.
 9. (2p) Skyddsombud
  b/ kan ett skyddsombud drabbas av straffansvar? Motivera svaret! (1p)
  ett skyddsombud har inget särskilt straffansvar, men kan dömas om ett brott har begåtts i samband med en arbetsplatsolycka.
 10. (6p) Miljölagtiftning, regler mm
  a/ Vad heter den samlade miljölagstiftningen? (1p)
  Miljöbalken
 11. (6p) Miljölagtiftning, regler mm
  b/ Nämn en hänsynsregel i lagstiftningen (1p)
  • skaffa nödvändig kunskap
  • återanvänd/återvinn
 12. (6p) Miljölagtiftning, regler mm
  c/ Vilken myndighet fastställer riktvärden för tillåtet buller utomhus från byggarbetsplatser? (1p)
  socialstyrelsen inomhus, naturvårdsverket utomhus
 13. (6p) Miljölagtiftning, regler mm
  d/ I vilka sammanhang ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas? (1p)
  vid byggprojekt som påverkar miljön i större omfattning
 14. (6p) Miljölagtiftning, regler mm
  e/ Vem ansvarar för att miljökonsekvensbeskrivningen upprättas? (1p)
  byggherren vänder sig till länsstyrelsen
 15. (6p) Miljölagtiftning, regler mm
  f/ Nämn ett produktslag som omfattas av producentansvar (1p)
  • batterier
  • läkemedel
  • däck
 16. (6p) Miljöledning, ISO 14001
  a/ Vad är ledordet för ISO 14001 (1p)
  ständiga förbättringar
 17. (6p) Miljöledning, ISO 14001
  b/ Vilka är de fyra övergripande delarna av systemet (som även återkommer i systemen för kvalitet och arbetsmiljö) (1p)
  • plan- planera
  • kartlägg nuläget
  • do- utför förbättringar
  • check- kontrollera resultat
  • act- agera efter givna resultat
  • fortsätt med förbättringar
 18. (6p) Miljöledning, ISO 14001
  c/ Vem utfärdar certifikatet (1p)
  sis
 19. (6p) Miljöledning, ISO 14001
  d/ Vilka företag kan certifieras (1p)
  alla företag som har koll på sin nuvarande situation och har påbörjat förbättringsarbete.
 20. (6p) Miljöledning, ISO 14001
  e/ Nämn två (ej fler) fördelar med att införa ett miljöledningssystem (1p för två rätt)
  • bidra rädda planeten
  • marknadsföring
 21. (6p) Miljöledning, ISO 14001
  f/ Vad heter byggsektorns certifieringssystem som bl.a. innehåller miljöaspekter? (1p)
  BF9K
 22. (3p) BASTA
  a/ Vad innehåller BASTA? (1p)
  godkända kemiska produkter
 23. (3p) BASTA
  b/ Vem lägger upp informationen i BASTA? (1p)
  tillverkaren
 24. (3p) BASTA
  c/ Vad är Beta-registret? (1p)
  produkter som klarar de flesta kraven men inte uppfyller basta
 25. (3p) Vad utmärker ett passivhus? Ge 6 exempel på egenskaper/utformning
  • Tjocka väggar
  • mycket isolering
  • fönster med lågt u-värde
  • lufttätt, 10-14W/m^2
  • FTX
  • utan primär värmekälla
 26. (2p) Vad är en byggvarudeklaration? Beskriv kortfattat!
  varans miljöaspekter i olika skeden av dess livscykel
 27. (4 p)Märkningssystem
  a/ vad heter det officiella nordiska miljömärkningssystemet? (1p)
  svanen
 28. (4 p)Märkningssystem
  b/  vad heter det internationella systemet för träprodukter/skogsbruk (ekologiskt, socialt ansvarstagande) (1p)
  FSC, Forest stewardship Council
 29. (4 p)Märkningssystem
  c/ Vad är en EPD? (1p)
  EPD, Enviromental product declaration – mest djupgående livscykelanalysen av produkter.
 30. (4 p)Märkningssystem
  d/ Vad omfattar ”Green Building” (1p)
  energi
 31. (2p)Vilken aktivitet inom bygg hör i första hand ihop med vilken miljö-/hälsoeffekt. Koppla ihop med pilar!                                
  Kväveoxid     Försurning
  Nonylfenol Skador på arvsmassan 
  Metan  Luftföroreningar i städer
  Ozon Växthuseffekten
  • Kväveoxid Försurning
  • Nonylfenol Skador på arvsmassan
  • Metan Växthuseffekten 
  • Ozon Luftföroreningar i städer
 32. Vilken befogenhet har arbetsmiljöinspektionen?bötfälla vi straffansvar (1), lägga sanktionsavgift (x), ta över samordningsansvaret (2)
  x
 33. Till vem ska företaget anmäla allvarligare olyckstillbud?  arbetsmiljöverket och försäkringskassan (1), arbetsmiljöinspektionen(x), försäkringskassan (2)
  1
 34. Hur inleder man ett ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” ?                    genom att: göra en skyddsrond (1), undersöka arbetsförhållandena och göra en riskbedömning (x), göra en handlingsplan (2)
  x
 35. Ett företag kan få sitt arbetsmiljöarbete ”certifierat” av en utomstående med utgångspunkt från: Bygg- och anläggningsarbete, AFS 1999:3, (1), OHSAS18000 (x), ISO9000 (2)
  x
 36. Arbetsplatsen utformning, AFS 2000:42, gäller inte för arbete i:transportmedel (1), förbindelseleder (x), bodar (2)
  1
 37. Vad måste inte anslås på en byggarbetsplats                                                             förhandsanmälan (1),  namn på samordningsansvarig (x),  arbetsmiljöplan (2)
  2
 38. Vilket arbetsmiljöansvar har projektören?  att projektera så förutsättningar skapas för en god arbetsmiljö (1), inget – byggherren ansvarar (x), ska upprätta arbetsmiljöplan innan byggstart
  1
 39. Vad kan högfrekventa vibrationer (mer än 80 HZ) främst orsaka?balansstörningar (1), muskeltrötthet, ledbesvär (x), nedsatt känsel, skador på nervfiber (2)
  2
 40. När kan en entreprenör överta arbetsmiljöansvaret från byggherren?                                     alltid (1), vid totalentreprenad  och om särskilt avtal träffats(x), aldrig(2)
  x
 41. Vem ansvarar för skyddsombudets utbildning?                         arbetsgivaren (1),  arbetsmiljöinspektionen (x), arbetsgivaren och facket gemensamt (2)
  2
 42. När måste skyddshjälm användas på en byggarbetsplats?                          då arbetsgivaren kräver detta (1), alltid (x), vid riskarbeten  enligt arbetsmiljöverket(2)
  1
 43. Vilken typ av olycksfall/arbetsskador ger flest sjukdagar  inom bygg?                                                          fallolyckor (1), överbelastning (x), förlorad kontroll av verktyg (2)
  x
 44. Vad orsakas silikos av?                                                                  kvartsdamm (1), asbest (x), radon (2)
  1
 45. Vem utfärdar straff vid inträffad arbetsplatsolycka som polisutretts? arbetsmiljöverket (1), tingsrätten (x), arbetsdomstolen (2)
  x
 46. Vad räknas som byggnadsställning?                         två arbetsplan ovanför varandra (1), arbetsplan över 4m (x), arbetsplan över 1,25 m (2)
  2
 47. Dynamisk muskelarbete är att föredra p.g.a   att muskeln vilar i stor utsträckning (1), muskelarbetet är varierat (x), muskeln är kontinuerlig spänd (2)
  x
 48. Vad utmärker en spikpistol?                                                        måste förvaras i låst förvaringsbox (1),  måste enligt föreskrifterna rengöras varje dag (x), har ej en detonerande laddning (2)
  1
 49. När ska arbetsmiljöplan senast vara upprättad?I programskedet (1), i anbudet (x), vid byggstart (2)
  2
 50. Vad gäller vid konsumentförhållanden (exempelvis då en villaägare beställer ett samlat uppdrag)?byggentreprenören övertar arbetsmiljöansvaret (1), villaägaren har byggherreansvar (x), enklare tillämpning av arbetsmiljöverkets föreskrifter (2)
  1
 51. Vad gäller för sanktionsavgifter? betalas av en fysisk person (1), utfärdas av tingsrätten (x), utfärdas av arbetsmiljöverket (2)
  2
 52. Marknära ozon är ett stort miljöproblem. Vad orsakas det av?                                freoner och koldioxid(1), kolväten, kväveoxider och solljus (x), svaveldioxider (2)
  x
 53. Vilket är ett nationellt miljömål?                                       dricksvatten av god kvalitet (1), god bebyggd miljö (x), uttunnat ozonskikt (2)
  x
 54. Silver har börjats användas som tillsats i olika produkter och ses som ett kommande miljöproblem. Varför tillsätts silver?                                  hårdgörande (1), skapar tålig yta (x), bakteriehämmande (2)
  2
 55. Varför får man inte i princip bygga koppartak i Stockholm?                 koppar är en knapp resurs (1), av arbetsmiljöaspekter (x), koppar läcker ut till dagvattnet (2)
  2
 56. Vilket av dessa miljögifter kan (relativt ofta) förekomma som hårdgörare i plast?                                                                                                   PCB (1), nonylfenol (x), bisphenol A (2)
  2
 57. Hur stor är deponiskatten för byggavfall?                           noll (1), ca 450 kr/ton (x), ca 1200 kr/ton (2)
  x
 58. Betong/cement förknippas med ett speciellt miljöproblem/miljöhot. Vilket?växthuseffekten (1), spridning av miljögifter (x), marknära ozon (2)
  1
 59. Vad måste finnas på en byggarbetsplats där kemiska produkter hanteras?   byggvarudeklaration (1), hanteringsföreskrift (x), säkerhetsdatablad (2)
  2
 60. Vad är ”Byggvarubedömningen”?              en leverantör redovisning av byggvarans miljöpåverkan (1),    beställarens godkännande av byggvaror (x), ett branschsystem för miljöbedömning av byggvaror (2)
  2
 61. Vad måste man alltid göra då kemiska produkter används?                         ha en förteckning över dessa (1), ha tillstånd för detta (x), rapportera till beställaren (2)
  1
 62. Vad är en farosymbol?         varning för pågående arbete med asbest (1), märkning av farligt avfall (x),                                                                                               märkning för farliga kemiska produkter (2)
  2
 63. Varför kallas byggsektorn för 40%-sektorn? Sektorn representerar 40% av:                              kemikalieförbrukningen (1), träanvändningen (x), resursförbrukningen generellt (2)
  2
 64. Vilket miljöproblem förknippas inte med utsläpp från dieselmaskiner?                                                                   övergödning (1), skador på ozonskikt (x), marknära ozon (2)
  x
 65. Vilka är de vanligaste orsakerna till att man kan tvingas rena länshållningsvattnet i ett byggprojekt? Förekomst av:                  olja och suspenderade ämnen/partiklar (1), olja och lösningsmedel (x), olja och metaller (2)
  1
 66. Vad är CSR?                                   europeisk standard för miljöledning (1), socialt ansvarstagande (x), kemikalieinspektions databas för kemiska produkter (2)
  x
 67. Vem ansvarar för att utse BAS-U?BAS-P (1), entreprenören (x), byggherren (2)
  2
 68. För vilket av följande finns ”miljöskatt”?   kemiskt avfall (1), naturgrus (x), miljöfarligt avfall (2)
  x
 69. Vilket av dessa miljögifter kan (relativt ofta) förekomma i en fastighet?PCB (1), Arsenik (x), EDTA (2)
  1
 70. Varför kan ibland asfalt inte återanvändas? P.g.a. att den innehåller                                                                                             krom (1), innehåller PAH:er (x), ftalater (2)
  x
 71. Vad menas LOD?                                                                                 rening av länshållningsvatten (1), lokalt omhändertagande av dagvatten (x), en kommuns lokala avfallsregler (2)
  x
 72. Vad innebär skyddsansvar? skyddsombudets ansvar (1), det ansvar som finns då någon brutit mot en bestämmelse (x), arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är tillfredsställande (2)
  2
 73. Vem fastställer AFS:arna?  Arbetsmiljöverket (1), riksdagen (x), regeringen (2)
  1
 74. Vad är syftet med arbetsmiljölagen?  Reglera ansvaret mellan Arbetsmiljöverket och arbetsmiljöinspektionen (1),  ge detaljinformation för att minska risker i speciella arbetsmiljö-situationer (x), minska risker i arbetslivet och medverka till att skapa en bra arbetssituation (2)
  2
 75. För vad gäller ”Bygg- och anläggningsarbete”, AFS 1999:3?underhållsarbete (1), byggproduktion (x), utformning av arbetslokaler (2)
  x
 76. Vad tillhör skyddsombudets arbetsuppgifter?                                           initiera skyddsronder (1), upprätta arbetsmiljöplan (x), bevaka att skyddsanordningar finns (2)
  2
 77. Sanktionsavgiftens storlek?  bestäms normalt av företagets storlek (1), är en generell avgift för samtliga  typer av överträdelser (x), bestäms från fall till fall av tingsrätten
  1
 78. Vem ansvarar (övergripande) för att upprätta arbetsmiljöplan?        byggherren (1), entreprenören (x), projektören (2)
  1
 79. Arbetsplatsens utformning, AFS 2000:42, gäller inte för:termiskt klimat (1), personalutrymmen (x), transportmedel (2)
  2
 80. Vad ingår i byggherreansvaret (ur arbetsmiljösynpunkt)?           utse skyddsombud (1), informera/anmäla till kommunen (x), dokumentera objektet (2)
  2
 81. Till vem ska förhandsanmälan göras?arbetsmiljöverket (1), yrkesinspektionen (x), kommunen (2)
  1
 82. Vad måste en arbetsmiljöplan innehålla?     systematiskt arbetsmiljöarbete (1), utbildningsplan (x), riskåtgärder (2)
  2
 83. Vilket är kravet för att få resa en komplicerad byggnadsställning? Att det görs.….av ett företag med särskilt tillstånd (1), av en person med särskild utbildning för detta (x), under överinseende av BAS.U (2)
  x
 84. Vilken är den vanligaste arbetssjukdomen inom bygg?andningsorgan (1), nervsystem, sinnesorgan (x), muskler, skelett (2)
  2
 85. Vad är AMP-guiden?                                            råd och anvisningar för säkra elinstallationer (1), råd och anvisningar för asbesthantering (x),   ett hjälpmedel för framtagning av arbetsmiljöplaner (2)
  2
 86. Vad är en byggnadsställning? Ett arbetsplan med fallrisk mer än 2 m (1), ett arbetsplan högre än 1,25 m, (x) definieras med olika exempel i arbetsmiljöverkets föreskrift (2)
  x
 87. Vad menas med hygieniskt gränsvärde? Gränsvärde för:farliga beståndsdelar i byggmaterial (1), luftföroreningar (x), vattenföroreningar(2)
  x
 88. För stegar gäller:                                                arbete från stege får endast bedrivas under max 1h (1), de måste vara typkontrollerade och märkta (x), stegar måste alltid vara stagade och förankrade  (2)
  x
 89. Vad är den rekommenderade maxvikten, kg, för en mursten (enhandsfattning)?  2 (1), 3  (x), 4 (2)
  x
 90. Marknära ozon är ett miljöproblem. Vad orsakas det av?freoner och koldioxid (1), kolväten, kväveoxider och solljus (x), svavel- och kväveoxider (2)
  x
 91. Vad menas med faktor 10?vi måste bli 10 ggr mer resursnåla i allt vi gör (1), ett miljö- och kvalitetsförbättringsprogram (x), branschåtagande om minskning av antalet miljöfarliga kemiska produkter (2)
  1
 92. Var kan kvicksilver påträffas i en byggnad?i gamla plastprodukter (1), strömbrytare (x), i fogar mellan byggelement (2)
  x
 93. Betong/cement förknippas med ett speciellt miljöproblem/miljöhot. Vilket?växthuseffekten (1), spridning av miljögifter (x), marknära ozon (2)
  1
 94. När skall miljökonsekvensbeskrivning upprättas?  i projekt med stor miljöpåverkan (1), alla byggprojekt som kräver bygglov (x), från fall till fall, kommunen avgör (2)
  1
 95. Vem upprättar normalt ett ”miljöprogram”?                                                            miljörevisor (1), ansvarig entreprenör (x), kommun/beställare (2)
  2
 96. Var kan den giftiga metallen arsenik påträffas?I impregnerat virke (1), i gammal elektronik (x), i gamla plastprodukter (2)
  1
 97. Vad måste en miljöpolicy innehålla enligt ISO14001?åtagande om ständig förbättring (1), hur miljöpåverkan ska undvikas(x), hur man ska nå miljömålen(2)
  1
 98. Vilka är de vanligaste orsakerna till att man kan tvingas rena länshållningsvattnet i ett byggprojekt? Förekomst av:                  olja och suspenderade ämnen/partiklar (1), olja och lösningsmedel (x), olja och metaller (2)
  1
Author:
anton8
ID:
324767
Card Set:
Miljö- och Arbetsvetenskap2015-01-09
Updated:
2016-10-21 08:31:37
Tags:
Miljö och Arbetsvetenskap
Folders:
Miljö- och Arbetsvetenskap
Description:
Miljö- och Arbetsvetenskap
Show Answers: