Knepigt

The flashcards below were created by user trummistobbe on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hur många lägenheter har de senaste åren färdigställts per år i
  Sverige och hur (ungefär) fördelar sig dessa i olika upplåtelseformer
  (äganderätt, bostadsrätt, hyresrätt) ?
  Ca 35 000 senaste åren. Småhus stabilt på 10 000/år. Flerbostadshus ca 25 000. Växande.
 2. Hur stor är produktionskostnaden (ungefär) per m2 (kvadratmeter) för en bostad i dag ?
  35 000/m2.
 3. Hur stor (ungefär) är den värdeskapande tiden för en byggnadsarbetare ?
  15 procent.
 4. Ge fem exempel på risker som kan vara svåra att förbestämma i samband
  med att man skall genomföra ett ROT projekt i en gammal fastighet och som kan
  påverka planerad logistik.
  • Ritningar saknas/är fel
  • Kvarsittande hyresgäster
  • Flera yrkesgrupper ska koordineras
  • Långa och krångliga beslutsvägar
  • Projektering tar inte hänsyn till arbetsmiljö
 5. Idiotfrågan
  • Brandkrav
  • Horisontella kanaler 
  • Schakt för installationer
  • Dagsljus
  • Ingång från trapphus
  • Rullstolar
  • Stommen
  • P-platser
 6. Varför sjunker den prognostiserade vinsten under byggtiden?
  • Undermåligt planeringsarbete, projektering fortsätter parallellt med produktionen
  • För stort fokus på lägsta pris, glömmer Totalkostnad
  • Projektering förstår inte produktion, kommunikationssvårigheter
  • Bristande styrning under produktion ger paniklösningar i slutet = dyrt!
 7. Beskriv order- och leveransprocessen i sex steg.
  • Orderläggning
  • Ordermottagning
  • Orderbehandling
  • Färdigställande av order
  • Transport
  • Inleverans
 8. Byggkostnad per m2? Markkostnad?
  35 000 och 10 000 kr
 9. Vad bör en teknisk inventering inför ROT innehålla?
  • 3 RUBRIKER
  • Genomgång av Ritningar
  • Vilka använda material?
  • Bedömning av byggnadens kondition?
 10. Vad kännetecknar JIT?
  • Små volymer
  • Hög leveranssäkerhet
  • Kort transporttid
  • Hög tidsprecision
  • Totalansvar leverantören
 11. Leantemplet för bygg?
  Standardisering i botten. Sidorna JIT och Rätt från början, högst upp Kundfokus och Ständiga Förbättringar.
 12. 6 leveransserviceelement.
  • Ledtid
  • Leveranssäkerhet
  • Leveranspålitlighet
  • Lagertillgänglighet
  • Information
  • Flexibilitet
 13. Vad är ett par svårigheter med byggbranschens platsbaserade produktion?
  • Stora projekt, svårt att förutspå hur produktionen kommer att gå
  • Trångt på arbetsplatsen
  • Skitväder
 14. Byggandets försörjningskedja?
  • Materialtillverkning
  • Bygghandel/grossist
  • Speditör
  • Produktion
  • Restprodukter
Author:
trummistobbe
ID:
324769
Card Set:
Knepigt
Updated:
2016-10-20 14:19:51
Tags:
Knepigt
Folders:

Description:
Knepigt
Show Answers: