Ortho

The flashcards below were created by user JanH on FreezingBlue Flashcards.

 1. Součástí vývojová dysplázie kyčelní obvykle není:
  A) anteverze krčku femoru
  B) retroverze acetabula
  C) dysplázie acetabula
  D) valgozita krčku femuru
  B) retroverze acetabula
  (this multiple choice question has been scrambled)
 2. Nejvýznamější cévou pro výživu proximální epifýzy femoru je u kojenců:
  A) a. capitis femoris
  B) a. circumflexa femoris medialis
  C) a. circumflexa femoris lateralis
  D) a. glutea superior
  B) a. circumflexa femoris medialis
  (this multiple choice question has been scrambled)
 3. Do klinického nálezu decentrovaného kyčelní kloubu u kojenců obvykle     nepatří:
  a) addukční kontraktura
  b) asymetrie kožních rýh
  c) abdukční kontraktura  
  d) omezení abdukce
  c) abdukční kontraktura
 4. Zásadou léčení decentrovaných kyčlí se svalovou kontrakturou u kojenců je léčení
  A) Frejkovou peřinkou
  B) Pavlíkovými třmeny
  C) postupná repozice trakcí
  D) sádrovou spikou v abdukci nad 70 stupňů
  C) postupná repozice trakcí
  (this multiple choice question has been scrambled)
 5. Perthesovo onemocnění je charakterizované
  A) většinou oboustranným postižením
  B) typickým výskytem ve věku 3-4 let
  C)  převážným postižením dívek
  D) horší prognózou ve věku nad 9 let
  D) horší prognózou ve věku nad 9 let
  (this multiple choice question has been scrambled)
 6. Pod pojem rizikové hlavice při Perthesově onemocnění v RTG nálezu nepatří:
  A) kalcifikace laterálně od epifýzy
  B) lateralizace epifýzy 

  C) snížení laterálního pilíře epifýzy
  D) metafyzární cysty
  C) snížení laterálního pilíře epifýzy
  (this multiple choice question has been scrambled)
 7. Metodou volby léčení pacienta s Perthesovým onemocněním s radiologickými známkami rizikové hlavce ve věku nad 6 let je:
  A) operační „containment“
  B) sledování vývoje kyčelního kloubu
  C) léčení abdukční ortézou umořnující chůzi
  D) znehybnění kyčle v abdukci
  A) operační „containment“
  (this multiple choice question has been scrambled)
 8. Mezi časné klinické příznaky coxa vara adolescentium patří:
  A) abdukční kontraktura
  B) nemožnost flexe v sagitální rovině
  C) relativní zkrat končetiny
  D) omezení zevní rotace kyčle
  B) nemožnost flexe v sagitální rovině
  (this multiple choice question has been scrambled)
 9. Pro diagnostiku coxa vara adolescentium je nezbytné
  A) předozadní a axiální RTG snímek obou kyčlí
  B) jen předozadní RTG snímek postižené kyčle
  C) scintigrafické vyšetření kyčlí
  D) MRI vyšetření kyčlí
  A) předozadní a axiální RTG snímek obou kyčlí
  (this multiple choice question has been scrambled)
 10. Léčení coxa vara adolescentium vyžaduje
  A) konzervativní léčení klidem na lůžku
  B) sledování a operování při progresi skluzu
  C) urgentní hospitalizaci a časnou operaci
  D) jen dlouhodobé odlehčení končetiny při chůzi
  C) urgentní hospitalizaci a časnou operaci
  (this multiple choice question has been scrambled)
 11. Transientní coxitis (synovialitis) kyčle je charakterizována:
  A) omezením zevní rotace v kyčli
  B) febrilním stavem
  C) omezením vnitřní rotace v kyčli
  D) celkovou schváceností
  C) omezením vnitřní rotace v kyčli
  (this multiple choice question has been scrambled)
 12. Nejdůležitějším faktorem v léčení septické coxitis v dětském věku je
  A) punkce a drenáž kyčle
  B) klidový režimem
  C) pouze podávání antibiotik
  D) fixace kloubu v sádrové spice
  A) punkce a drenáž kyčle
  (this multiple choice question has been scrambled)
 13. Nejčastější vrozenou deformitou nohy je:
  A) pes cavus
  B) pes calcaneus¨
  C) pes equinovarus
  D) talus verticalis
  C) pes equinovarus
  (this multiple choice question has been scrambled)
 14. Mezi nejčastější podélné vrozené vady končetin patří
  A) aplázie fibuly
  B) vrozeně krátký femur
  C) aplázie tibie,
  D) aplázie radia
  A) aplázie fibuly
  (this multiple choice question has been scrambled)
 15. Mezi neprogresivní neuromuskulární onemocnění s ortopedickými projevy nepatří
  A) poliomyelitis
  B) Meningomyelocoele
  C) Fridreichova choroba
  D) dětská mozková obrna
  C) Fridreichova choroba
  (this multiple choice question has been scrambled)
 16. Nejčastější formou dětské mozkové obrny je
  A) hypotonická forma
  B) spastická diparéza
  C) dyskinetická forma
  D) spastická hemiparéza
  B) spastická diparéza
  (this multiple choice question has been scrambled)
 17. U nechodících pacientů s dětskou mozkovou obrnou je nejčastější a nejzávažnější deformitou omezující lokomoci pacienta
  A) kontraktura kolenou
  B) postupná dislokace kyčelních kloubů
  C) deformita páteře
  D) deformity nohou
  B) postupná dislokace kyčelních kloubů
  (this multiple choice question has been scrambled)
 18. Poruchy růstu lze očekávat nejčastěji u následujících typů epifyzeolýz dle Salterovy-Harrisovy klasifikace
  A) III. typu
  B) V. typu
  C) II. typu
  D) I. typu
  B) V. typu
  (this multiple choice question has been scrambled)
 19. Suprakondylická zlomenina humeru u dětí se projevuje nejčastěji
  A) dislokací periferního fragmentu ventrálně
  B) parézou n. ulnaris
  C) dislokací periferního fragmentu dorzálně
  D) poškozením růstové ploténky
  B) syndrom mnohočetných osteokartilagineozních exostóz
  (this multiple choice question has been scrambled)
 20. Která z uvedených kostních dyslázií se vyskytuje nejčastěji
  A) mnohočetná enchondromatóza
  B) achondroplázie
  C) syndrom mnohočetných osteokartilagineozních exostóz
  D) hypochondroplázie
  C) syndrom mnohočetných osteokartilagineozních exostóz
  (this multiple choice question has been scrambled)
 21. Ponsetiho metoda v léčbě pes equinovarus congenitus
  A) Nemá s léčbou PEC nic společného
  B) Je metoda operačního uvolnění měkkých tkání
  C) Je metoda založená převážně na redresním sádrování
  C) Je metoda založená převážně na redresním sádrování
  (this multiple choice question has been scrambled)
 22. K hodnocení výsledků léčby m. Calvé – Legg-Perthes se užívá
  A) Stulbergova klasifikace
  B) Catterallova klasifikace
  C) Haddadova klasifikace
  A) Stulbergova klasifikace
  (this multiple choice question has been scrambled)
 23. U pacientů s vývojovou dysplazií kyčelní není jako měkkotkáňová repoziční překážka pokládán/pokládána:
  A) Invertovaný limbus
  B) Zkrácená šlacha m. iliopsoas
  C) Vysoký stav velkého trochanteru
  C) Vysoký stav velkého trochanteru
  (this multiple choice question has been scrambled)
 24. Nejrozšířenější pomůckou ke konzervativní terapii vývojové dysplazie kyčelní je:
  A) Pavlíkovy třmeny
  B) Hilgenreinerova dlaha
  C) Humbertův aparát
  A) Pavlíkovy třmeny
  (this multiple choice question has been scrambled)
 25. Se sonografickým vyšetřením kyčelních kloubů v rámci vývojové dysplazie kyčelní je spojováno jméno:
  A) R. Grafa
  B) J. Zahradníčka
  C) A. Grucy
  A) R. Grafa
  (this multiple choice question has been scrambled)
 26. Při m. Blount dochází k rozvoji
  A) Genu varum
  B) Genu recurvatum
  C) Genu valgum
  A) Genu varum
  (this multiple choice question has been scrambled)
 27. Mezi základní komponenty deformity nohy při pes equinovarus congenitus nepatří:
  A) Ekvinozita v hlezenním kloubu
  B) Abdukce předonoží
  C) Varozita nohy, způsobená supinací patní kosti
  B) Abdukce předonoží
  (this multiple choice question has been scrambled)
 28. Pappasova klasifikace je používána pro
  A) Kongenitální pakloub fibuly
  B) Vrozené chybění fibuly
  C) Vrozeně krátký femur
  C) Vrozeně krátký femur
  (this multiple choice question has been scrambled)
 29. Léčba dětské ploché nohy je
  A) Hlavně operační a to převážně pomocí artrodézy subtalárních kloubů
  B) V drtivé většině případů konzervativní
  C) Vždy neúčinná a přechází v získanou plochou nohu dospělých
  B) V drtivé většině případů konzervativní
  (this multiple choice question has been scrambled)
 30. Jako těžkou dislokaci v RTG obraze při coxa vara adolescentium považujeme:
  A) Skluz o více než ½ šíře krčku nebo úhlem mezi hlavicí a diafýzou více než 50°
  B) Skluz o méně než 1/3 šíře krčku nebo úhlem mezi hlavicí a diafýzou méně než 30°
  C) Každý skluz považujeme za těžký
  A) Skluz o více než ½ šíře krčku nebo úhlem mezi hlavicí a diafýzou více než 50°
  (this multiple choice question has been scrambled)
 31. Při pozitivním Silfverskiöldově testu:
  A) Nemá flexe v kolenním kloubu vliv na rozsah pohybu v hlezenním kloubu
  B) Při flexi v kolenním kloubu se zhoršuje dorziflexe v hlezenním kloubu
  C) Při flexi v kolenním kloubu je možná dorziflexe v hlezenním kloubu
  C) Při flexi v kolenním kloubu je možná dorziflexe v hlezenním kloubu
  (this multiple choice question has been scrambled)
 32. Pro Ewingův sarkom neplatí:
  A) Vyskytuje se ve věkovém rozložení od 5 do 30 let
  B) Je chemosenzitivní i radiosenzitivní
  C) Jedná se o nádorům podobnou afekci
  C) Jedná se o nádorům podobnou afekci
  (this multiple choice question has been scrambled)
 33. Při Osteogensis imperfecta
  A) Jsou vždy přítomny modré skléry
  B) je podkladem onemocnění spontánní rychlou destrukcí a resorpcí jedné nebo více kostí.
  C) Je podkladem onemocnění v 90% kvantitativní či kvalitativní defekt kolagenu typu I
  C) Je podkladem onemocnění v 90% kvantitativní či kvalitativní defekt kolagenu typu I
  (this multiple choice question has been scrambled)
 34. Ke klasifikaci pozdních následků novorozencké koxitidy se užívá:
  A) Klasifikace podle Duncana
  B) Klasifikace podle Hunky
  C) Klasifikace podle Robertse
  B) Klasifikace podle Hunky
  (this multiple choice question has been scrambled)
 35. Morbus Calvé – Legg – Perthes můžeme definovat jako
  A) Idiopatické onemocnění kyčelního kloubu, způsobené poruchou prokrvení proximální epifýzy femuru.
  B) Bolestivé neprogresivní onemocnění dětského kyčelního kloubu, charakterizované rychle ustupujícím výpotkem, absencí celkové alterace, omezením pohybu a benigním průběhem.
  C) Idiopatickou deformitu proximálního femuru, projevující se zkrácením krčku kosti stehenní, sníženým kolodiafyzárním úhlem a vysokým stavem velkého trochanteru
  A) Idiopatické onemocnění kyčelního kloubu, způsobené poruchou prokrvení proximální epifýzy femuru.
  (this multiple choice question has been scrambled)
 36. Jako zlomeniny přechodného období v oblasti hlezna jsou většinou uváděny:
  A) Marmorova (triplane) a Bartonova
  B) Kleigerova a Marmorova (triplane)
  C) Maissonneuova a Jeffersonova
  B) Kleigerova a Marmorova (triplane)
  (this multiple choice question has been scrambled)
 37. Typ 2. Salter - Harrisovy klasifikace fyzárních poranění znamená:
  A) Separaci epifýzy s vylomením metafyzárního Hollandova trojúhelníku
  B) Trasepifyzární zlomeninu
  C) Rozdrcení části fýzy
  A) Separaci epifýzy s vylomením metafyzárního Hollandova trojúhelníku
  (this multiple choice question has been scrambled)
 38. Pro dětské zlomeniny platí::
  A) Dětská kost má stejné biomechanické vlastnosti jako kost dospělých
  B) Je vždy potřebná intenzivní poúrazová rehabilitace
  C) Dětská kost má velkou remodelační schopnost
  C) Dětská kost má velkou remodelační schopnost
  (this multiple choice question has been scrambled)
 39. Označte nepravdivé tvrzení:
  A) U Volkmanovy kontraktury dochází k flexní kontraktuře ruky a prstů následkem poischemické fibrózní degenerace svalových bříšek.
  B) Obraz Volkmanovy kontraktury vždy spontánně odezní
  C) Volkmanova kontraktura může být nejzávažnější komplikací suprakondylické zlomeniny u dětí
  B) Obraz Volkmanovy kontraktury vždy spontánně odezní
  (this multiple choice question has been scrambled)
 40. Pro poranění laterální části fýzy distálního humeru platí:
  A) Léčba je vždy konzervativní
  B) Existuje riziko vzniku pakloubu
  C) Tyto zlomeniny jsou extrémně vzácné
  B) Existuje riziko vzniku pakloubu
  (this multiple choice question has been scrambled)
 41. Nejčastějším typem luxace ramenního kloubu je
  A) ventrální
  B) všechny typy se vyskytují stejně často
  C) axilární
  D) zadní
  A) ventrální
  (this multiple choice question has been scrambled)
 42. Mezi II.typ klasifikace dle Neera patří
  A)  zlomenina malého hrbolu bez posunu
  B) zlomenina velkého hrbolu s posunem
  C)  zlomenina chirurgického krčku humeru s posunem
  D)  tříúlomková zlomenina
  C) zlomenina chirurgického krčku humeru s posunem
  (this multiple choice question has been scrambled)
 43. Operační indikací k léčbě fraktury diafýzy humeru je
  A) stabilní typ zlomeniny
  B) dislokace fragmentů ad latus
  C) oboustranná zlomenina
  D) spirální zlomenina se zkratem humeru
  C) oboustranná zlomenina
  (this multiple choice question has been scrambled)
 44. Součástí Galeazziho zlomeniny je
  A) zlomenina proximální ulny
  B) zlomenina distální ulny
  C) zlomenina distálního radia
  D) zlomenina proximálního radia
  C) zlomenina distálního radia
  (this multiple choice question has been scrambled)
 45. Mezi nestabilní zlomeniny pánevního kruhu patří
  A) Nestabilní typ A dle AO klasifikace
  B) Samostatná symphyseolýza
  C) Malgaigneova zlomenina
  D) Duverneyova zlomeniny
  C) Malgaigneova zlomenina
  (this multiple choice question has been scrambled)
 46. Mezi časné komplikace zlomeniny pánve patří
  A) pakloub pánve
  B) deformace porodních cest žen
  C) zkrat končetiny
  D) oběhově významný retroperitoneální hematom
  D) oběhově významný retroperitoneální hematom
  (this multiple choice question has been scrambled)
 47. Nervus ischiadicus může být postižen u
  A) u obturátorové luxace kyčle
  B)  u dorzální luxace kyčle
  C)  u centrální luxace kyčle
  D) u ventrální luxace kyčle
  B) u dorzální luxace kyčle
  (this multiple choice question has been scrambled)
 48. Pro stabilitu osteosyntézy pertrochanterické zlomeniny je důležitý
  A) větší dislokace zlomeniny
  B) odlomení malého trochanteru
  C) odlomení velkého trochanteru
  D) kominutivní zóna v oblasti tzv. calcar femoris
  D) kominutivní zóna v oblasti tzv. calcar femoris
  (this multiple choice question has been scrambled)
 49. Mezi možnosti osteosyntezy u zlomenin krčku femuru nepatří
  A) DHS implantát
  B) totální endoprotéza kyčle
  C) osteosyntéza třemi kanylovanými šrouby
  D) Dynamický skluzní šroub
  B) totální endoprotéza kyčle
  (this multiple choice question has been scrambled)
 50. Mezi komplikace zlomeniny diafýzy tibie nepatří
  A) tromboflebitída bércových žil
  B) kompartment syndrom
  C) paréza n. ischiadicus
  D) pakloub
  C) paréza n. ischiadicus
  (this multiple choice question has been scrambled)
 51. Jako Volkmanův trojuhelník označujeme
  A) odlomený mediální maleolus
  B) odlomenou zadní hranu tibie
  C) odlomený processus posterior tali
  D) odlomenou distální fibulu
  B) odlomenou zadní hranu tibie
  (this multiple choice question has been scrambled)
 52. Velikost imprese při zlomenině patní kosti je možné posoudit  podle
  A) Gardenova úhlu
  B) Freibergova úhlu
  C) Pauwlesova úhlu
  D) Böhlerova úhlu
  D) Böhlerova úhlu
  (this multiple choice question has been scrambled)
 53. Extenční zlomenina distálního radia se nazývá
  A) Smithova zlomenina            
  B) Collesova zlomenina
  C) Volární Bartonova zlomenina    
  D) De Quervaineho zlomenina
  B) Collesova zlomenina
  (this multiple choice question has been scrambled)
 54. Mezi komplikace zlomenin distálního radia nepatří
  A) Pareza n.ulnaris
  B) Reflexní sympatická dystrofie
  C) Syndrom karpálního kanálu
  D) Ruptura dlouhého extenzoru palce
  A) Pareza n.ulnaris
  (this multiple choice question has been scrambled)
 55. Typická Monteggiova  zlomenina zahrnuje
  A) Zlomeninu proximální třetiny ulny
  B) Zlomeninu proximální třetiny radia
  C) Luxaci loketního kloubu
  D) Luxaci hlavičky ulny
  A) Zlomeninu proximální třetiny ulny
  (this multiple choice question has been scrambled)
 56. Mezi luxační zlomeniny nepatří
  A) Jonesova zlomenina
  B) Pottova zlomenina (hlezna)
  C) Galeazziho zlomenina
  D) Pipkinova zlomenina
  A) Jonesova zlomenina
  (this multiple choice question has been scrambled)
 57. U zlomenin diafýzy dlouhých kostí až na výjimky zpravidla preferujeme:
  A) štěrbinovité kostní hojení
  B) prodloužené kostní hojení
  C) sekundární kostní hojení
  D) primární kostní hojení s interfragmentární kompresí
  C) sekundární kostní hojení
  (this multiple choice question has been scrambled)
 58. K operačnímu řešení indikujeme vždy
  A) otevřené zlomeniny a vyššího stupně podle Tscherneho klasifikace
  B) nitrokloubně zasahující zlomeniny s dislokací do 2mm
  C) dislokované izolované zlomeniny klíčku
  D) ruptury dlouhé šlachy bicepsu
  A) otevřené zlomeniny a vyššího stupně podle Tscherneho klasifikace
  (this multiple choice question has been scrambled)
 59. Při zlomenině diafýze femuru s kontuzí plic volíme osteosyntézu
  A) všechny varianty jsou možné
  B) dlahovou technikou
  C) nepředvrtaným femorálním hřebem
  D) předvrtaným femorálním hřebem
  C) nepředvrtaným femorálním hřebem
  (this multiple choice question has been scrambled)
 60. U zlomeniny distálního humeru typu C AO klasifikace volíme při technice ORIF
  A) dlahovou techniku více porušeného pilíře a přídatnou osteosyntézu podle lokálních možností druhého pilíře
  B) vždy kombinovaný operační přístup
  C) dlahovou techniku obou pilířů
  D) vždy transponuji n. ulnaris
  C) dlahovou techniku obou pilířů
  (this multiple choice question has been scrambled)
 61. Mezi úhlově stabilní osteosyntézu patří
  A) nepředvrtané hřebování
  B) MIPO technikou zaváděný implantát
  C) přemosťující osteosyntéza dlahou typu LCP - Locking Compression Plate
  D) kompresivní osteosyntéza libovolným implantátem
  C) přemosťující osteosyntéza dlahou typu LCP - Locking Compression Plate
  (this multiple choice question has been scrambled)
 62. Mezi unhappy trias poranění loketního kloubu nepatří
  A) odlomení proc. coronoideus ulny
  B) odlomení olecranon ulne
  C) dorzální luxace lokte
  D) odlomení hlavičky radia
  B) odlomení olecranon ulne
  (this multiple choice question has been scrambled)
 63. Interfragmentární kompresi nám neumožní
  A) maleolární šroub
  B) LCP dlaha
  C) stavěcí šroub
  D) dynamická kompresní dlaha DCP
  C) stavěcí šroub
  (this multiple choice question has been scrambled)
 64. K osteosyntéze otevřené zlomeniny 2. stupně dle Tscherneho diafýzy bérce zpravidla indikujeme
  A) dlahovou osteosyntézu technikou ORIF
  B) předvrtaný tibiální hřeb
  C) zevní fixátor
  D) nepředvrtaný tibiální hřeb
  D) nepředvrtaný tibiální hřeb
  (this multiple choice question has been scrambled)
 65. U šedesátiletého pacienta s mediocervikální zlomeninou krčku typu Pauwels II a Garden II je indikováno ošetření
  A) konzervativní postup
  B) osteosyntéza dynamickým skluzným šroubem DHS
  C) cervikokapitální endoprotézou
  D) totální endoprotézou kyčle
  B) osteosyntéza dynamickým skluzným šroubem DHS
  (this multiple choice question has been scrambled)
 66. Mezi nevhodné kombinace různých typů osteosyntéz u akutního úrazu nepatří
  A) hřeb a šroub
  B) dlaha a zevní fixace
  C) hřeb a zevní fixace
  D) hřeb a dlaha
  A) hřeb a šroub
  (this multiple choice question has been scrambled)
 67. Mezi přímé repoziční techniky patří
  A) technika joystick
  B) skeletální extenze
  C) technika MIPPO
  D) technika ORIF
  D) technika ORIF
  (this multiple choice question has been scrambled)
 68. Maissoneuveho zlomenina je
  A) zlomenina proximální tibie a luxační zlomenina hlezna na téže straně
  B) trimaleolární zlomenina hlezna typu Weber B
  C) zlomenina hlezna typu Weber C
  D) atypický typ zlomeniny hlezna typu Weber A
  C) zlomenina hlezna typu Weber C
  (this multiple choice question has been scrambled)
 69. Nitrodřeňový hřeb po osteosyntéze diafýzy femuru indikujeme u třicetipětiletého pacienta k vynětí
  A) ihned, jakmile se na RTG snímku zlomenina zhojí
  B) za rok po provedené osteosyntéze
  C) nevadí-li pacientovi, hřeb nevyjímáme
  D) po zhojení za 1,5 až 2 roky od operace
  D) po zhojení za 1,5 až 2 roky od operace
  (this multiple choice question has been scrambled)
 70. Jako lyžařskou zlomeninu nazýváme
  A) subkapitální zlomeninu 5. metakarpu
  B) odlomení laterálního výběžku talu
  C) odlomení tuberozity 5. metatarzu
  D) odtržení mediální části baze 1. metakarpu
  D) odtržení mediální části baze 1. metakarpu
  (this multiple choice question has been scrambled)
 71. ATLS je vypracovaný systém postupu ošetření u závažných poranění ohrožujících život spočívá.
  A) volumoterapie a resuscitace oběhu
  B) zástava krvácení, doplnění oběhu a řízená ventilace, celkové vyšetření
  C) zajištění průchodnosti dýchacích cest, ventilace, oběhu, vyšetření stavu vědomí, zevní vyšetření
  C) zajištění průchodnosti dýchacích cest, ventilace, oběhu, vyšetření stavu vědomí, zevní vyšetření
  (this multiple choice question has been scrambled)
 72. Prvním příznakem kompartment sy
  A) výpadek citlivosti na periferii dané oblasti
  B) narůstající bolest v výpadkem funkce
  C) vymizení pulsu
  B) narůstající bolest v výpadkem funkce
  (this multiple choice question has been scrambled)
 73. Ošetření nitrokloubních zlomenin
  A) miniinvazivní repozice a elastická stabilní fixace
  B) anatomická repozice a rigidní fixace
  C) obnovení osy, délky a rotace se stabilní fixací
  B) anatomická repozice a rigidní fixace
  (this multiple choice question has been scrambled)
 74. Zásady pro ošetření diafyzárních zlomenin
  A) miniinvazivní repozice se stabilní fixací
  B) obnovení délky, osy, rotace a elastická stabilní fixace
  C) anatomická repozice se stabilní fixací
  B) obnovení délky, osy, rotace a elastická stabilní fixace
  (this multiple choice question has been scrambled)
 75. Léčení avitálních pakloubů je založeno
  A) stabilní osteosyntéze a spongioplastice
  B) resekce pakloubu a kompresně distrakční metodě náhrady defektu
  C) resekci pakloubu a stabilizaci
  A) stabilní osteosyntéze a spongioplastice
  (this multiple choice question has been scrambled)
 76. Marmorova zlomenina je:
  A) zlomenina os kapitatum s rotační nestabilitou
  B) epifyseofraktura přechodného věku distální epifýzy tibie
  C) avulzní zlomenina hrbolu kosti sedací
  B) epifyseofraktura přechodného věku distální epifýzy tibie
  (this multiple choice question has been scrambled)
 77. Příčina vzniku aseptického hypertrofického pakloubu
  A) nedostatečná stabilizace zlomeniny
  B) poškození cévního zásobení kosti
  C) předčasná zátěž zlomeniny
  A) nedostatečná stabilizace zlomeniny
  (this multiple choice question has been scrambled)
 78. Při léčení zlomeniny acetabula je nejčastější komplikací
  A) aseptická nekróza hlavice femuru
  B) poúrazová artróza na podkladě nedokonalé repozice
  C) paraartikulární osifikace omezující hybnost kloubu
  B) poúrazová artróza na podkladě nedokonalé repozice
  (this multiple choice question has been scrambled)
 79. Zlomeniny pánevního kruhu typu B2:
  A) operační léčení jen při významnější dislokaci nebo vnitřněrotační nestabilitě, ve zkratu, končetiny nad 1cm
  B) jsou vždy indikovány k operačnímu léčení
  C) vždy se léčí konservativně
  A) operační léčení jen při významnější dislokaci nebo vnitřněrotační nestabilitě, ve zkratu, končetiny nad 1cm
  (this multiple choice question has been scrambled)
 80. Zlomenina hlavice typu Pipkin III je
  A) zlomenina hlavice bez upřesnění se zlomeninou acetabula
  B) zlomenina hlavice se zlomeninou krčku femuru
  C) zlomenina hlavice zasahující pod ligamentum capitis femoris se zlomeninou zadní hrany acetabula
  B) zlomenina hlavice se zlomeninou krčku femuru
  (this multiple choice question has been scrambled)
 81. Stejnostrannou zlomeninu horního konce a diafýzy femuru ošetříme nejsnáze
  A) kombinací 2 implantátů např DHS a DFN
  B) miniinvazivně dlahovou technikou implantátem LCP
  C) rekontrukčním hřebem 3. generace
  C) rekontrukčním hřebem 3. generace
  (this multiple choice question has been scrambled)
 82. Zlomeninu diafýzy fibuly při zlomenině bérce léčené osteosyntézou nitrodřeňovým hřebem
  A) ošetříme dlahovou osteosyntézou nebo přiložíme sádrovou fixaci na 3 týdny
  B) ošetříme dlahovou osteosyntézou
  C) ponecháme bez fixace
  C) ponecháme bez fixace
  (this multiple choice question has been scrambled)
 83. Zlomeniny talu typu Hawkins III
  A) kompletní ošetření po odeznění otoku
  B) je nutné provést repozici co nejdříve od úrazu, definitivní stabilizaci pak odloženě
  C) je nezbytné provést osteosyntézu do 6 hodin od úrazu
  B) je nutné provést repozici co nejdříve od úrazu, definitivní stabilizaci pak odloženě
  (this multiple choice question has been scrambled)
 84. Zlomeniny patní kosti s depresí artikulační plochy je třeba léčit
  A) otevřenou repozicí se spongioplastikou
  B) otevřenou repozicí a osteosyntézou implantáty typu LCP
  C) zavřenou repozicí s transfixací K dráty
  A) otevřenou repozicí se spongioplastikouc) otevřenou repozicí a osteosyntézou implantáty typu LCP
  (this multiple choice question has been scrambled)
 85. Poranění šlach flexorů v úrovni dlaně zápěstí má nejhorší výsledky
  A) v zóně II
  B) v zóně I
  C) v zóně III
  A) v zóně II
  (this multiple choice question has been scrambled)
 86. Dislokované víceúlomkové zlomeniny diafýz předloketních kostí při osteosyntéze dlahovou technikou nejprve začneme osteosyntézou.
  A) radia
  B) ulny
  C) tou kostí, kde bezpečně obnovíme délku, osu a rotaci, nejčastěji ulnou
  C) tou kostí, kde bezpečně obnovíme délku, osu a rotaci, nejčastěji ulnou
  (this multiple choice question has been scrambled)
 87. Nitrokloubní zlomeninu distálního humeru ošetříme
  A) z kombinace radiálního a ulnárního přístupu
  B) z dorsálního přístupu s osteotomií olekranu a odklopením tricepsu
  C) z dorsálního přístupu bez osteotomie olekranu
  B) z dorsálního přístupu s osteotomií olekranu a odklopením tricepsu
  (this multiple choice question has been scrambled)
 88. Zlomenina diafýzy pažní kosti s poraněním radiálního nervu ošetříme
  A) otevřenou repozicí s revizí nervu v průběhu zlomeniny a dlahovou osteosyntézou
  B) otevřenou repozicí a osteosyntézou hřebem
  C) zavřenou repozicí a nitrodřeňovým hřebem  a ev. následnou revizí nervu až po EMG vyšetření
  A) otevřenou repozicí s revizí nervu
  (this multiple choice question has been scrambled)
 89. Nejlepší výsledky léčení zlomeniny proximálního humeru u pacientů nad 60 let jsou
  A) při konservativním postupu
  B) při osteosyntéze nitrodřeňovým hřebem
  C) při osteosyntéze dlahovými implantáty typu LCP
  A) při konservativním postupu
  (this multiple choice question has been scrambled)
 90. Zlomenina lopatky je indikovaná k operačnímu léčení při postižení:
  A) při dislokovaném poranění těla
  B) kloubní plochy
  C) kloubní plochy a instabilitě ramenního kloubu
  C) kloubní plochy a instabilitě ramenního kloubu
  (this multiple choice question has been scrambled)
 91. Zlomenina krčku femuru typu Garden IV je problematická pro léčení
  A) pro nepříznivý průběh linie lomu
  B) pro porušení cévního zásobení hlavice
  C) pro obtížné obnovení mechanické stability zlomeniny
  B) pro porušení cévního zásobení hlavice
  (this multiple choice question has been scrambled)
 92. Zlomenina diafýzy femuru v rámci damage control surgery je stabilizována
  A) zevním fixátorem
  B) skeletální trakcí
  C) nepředvrtáným nitrodřeňovým hřebem
  A) zevním fixátorem
  (this multiple choice question has been scrambled)
 93. Kontraindikací k provedení totální náhrady kolenního kloubu je           
  A) přítomnost infekčního ložiska kdekoliv v těle
  B) osová úchylka končetiny           
  C) obezita           
  B) osová úchylka končetiny            c) přítomnost infekčního ložiska kdekoliv v těle
  (this multiple choice question has been scrambled)
 94. Nejzávažnější komplikací náhrady kolenního kloubu je           
  A) mechanické selhání           
  B) luxace protézy
  C) infekt           
  C) infekt
  (this multiple choice question has been scrambled)
 95. Nejčastějším řešením infektu totální náhrady kolenního kloubu je           
  a) odstranění implantátů           
  b) jednodobá výměna endoprotézy
  c) dvoudobá výměna protézy
  c) dvoudobá výměna protézy
 96. Nejčastější časnou komplikací totální protézy kyčelního kloubu je           
  A) luxace protézy           
  B) uvolnění komponent
  C) infekt           
  A) luxace protézy
  (this multiple choice question has been scrambled)
 97. Periartikulární osifikace v oblasti kyčelního kloubu bývají nejčastěji u pacientů           
  A) po zánětlivém onemocnění
  B) po aloplastice kyčelního kloubu           
  C) po kraniocerebrálním poranění               
  C) po kraniocerebrálním poranění
  (this multiple choice question has been scrambled)
 98. Termín aloplastika kloubu označuje           
  A) náhradu opotřebované části kloubu cizorodým materiálem           
  B) resekci kloubu nebo jeho části           
  C) opracování kloubních konců
  A) náhradu opotřebované části kloubu cizorodým materiálem
  (this multiple choice question has been scrambled)
 99. Amputace končetiny je           
  A) odstranění části končetiny
  B) resekce části končetiny           
  C) náhrada končetiny protézou           
  A) odstranění části končetiny
  (this multiple choice question has been scrambled)
 100. Patelární bolest je lokalizovaná          
  A)  do oblasti pately, nejčastěji na přední straně kolenního kloubu          
  B) jen na zadní straně kolena
  C)  v celém kolenním kloubu          
  A)  do oblasti pately, nejčastěji na přední straně kolenního kloubu
  (this multiple choice question has been scrambled)
 101. Metafyzární fibrózní defekt je           
  A) nejčastější netraumatická skeletální léze u dětí           
  B) zánětlivé ložisko
  C) nádorová afekce           
  A) nejčastější netraumatická skeletální léze u dětí
  (this multiple choice question has been scrambled)
 102. Enchondrom je                      
  A) cystická léze
  B) benigní nádor tvořící chrupavku           
  C) obrovskobuněčný nádor          
  B) benigní nádor tvořící chrupavku
  (this multiple choice question has been scrambled)
 103. Tenisový loket se řadí mezi           
  A) entezopatie           
  B) zánětlivá onemocnění           
  C) nádory a jim podobné afekce
  A) entezopatie
  (this multiple choice question has been scrambled)
 104. Chondrosarkom je           
  A) primární maligní kostní nádor          
  B) benigní nádor           
  C) obrovskobuněčný nádor
  A) primární maligní kostní nádor
  (this multiple choice question has been scrambled)
 105. Do kostí nejčastěji metastazují nádory           
  A) z kůže           
  B) z gastrointestinálního traktu
  C) z prsu,ledvin,prostaty, štítné žlázy a plic           
  C) z prsu,ledvin,prostaty, štítné žlázy a plic
  (this multiple choice question has been scrambled)
 106. Nejčastější  původce hematogenní osteomyelitidy je
  A) Proteus vulgaris           
  B) Staphylococcus aureus           
  C) Psedomonas aeruginosa
  B) Staphylococcus aureus
  (this multiple choice question has been scrambled)
 107. Osteosarkom
  A) postihuje především starší věkové skupiny
  B) se vyskytuje vzácně               
  C) je nejčastější maligní kostní nádor        
  C) je nejčastější maligní kostní nádor
  (this multiple choice question has been scrambled)
 108. Revmatoidní artritis postihuje           
  A) výhradně klouby páteře           
  B) hlavně nosné klouby
  C) především drobné klouby ruky a nohy
  C) především drobné klouby ruky a nohy
  (this multiple choice question has been scrambled)
 109. Nekróza hlavice femuru u dospělých           
  A) nevede ke klinickým obtížím           
  B) vzniká výhradně po zlomenině krčku femuru
  C) vede často k rozpadu hlavice a těžké koxartróze           
  C) vede často k rozpadu hlavice a těžké koxartróze
  (this multiple choice question has been scrambled)
 110. Pozitivní Trendelenburgův příznak je projevem           
  A) instability sakroiliakálního kloubu          
  B)  oslabení m.gluteus medius                                       
  C) kořenového dráždění
  B)  oslabení m.gluteus medius
  (this multiple choice question has been scrambled)
 111. Noční bolesti kostí a kloubů bývají nejčastěji příčinou           
  A) nádoru           
  B) artrózy velkých kloubů
  C) zánětu
  A) nádoru
  (this multiple choice question has been scrambled)
 112. Ranní ztuhlost kloubů je typická pro           
  A) nádor           
  B) artrózu           
  C) revmatoidní artritidu
  C) revmatoidní artritidu
  (this multiple choice question has been scrambled)
 113. Pri artroskopii velkých končetinových kloubů se standardně používá optika
  A)  rigidní
  B) dle uvážení operatéra
  C) flexibilní
  A)  rigidní
  (this multiple choice question has been scrambled)
 114. Nezbytnou součástí ASK sestavy je  
  A) zdroj „teplého“ světla
  B)  zdroj „studeného“ světla
  C) oba typy jsou možné
  B)  zdroj „studeného“ světla
  (this multiple choice question has been scrambled)
 115. První artroskopicky asistovaná operace byla provedena na
  A) kolením kloubu
  B) ramením kloubu
  C) loketním kloubu
  A) kolením kloubu
  (this multiple choice question has been scrambled)
 116. Typickým nálezem pro rozsáhlou meniskeální lézi je
  A) blokáda kolena v semiflexi
  B) zadní „zásuvka“
  C) přední „zásuvka“
  A) blokáda kolena v semiflexi
  (this multiple choice question has been scrambled)
 117. Indikací k sutuře menisku je
  A) mladý pacient s čerstvým poraněním v R-R zóně
  B) mladý pacient s čerstvým poraněním ve W-W zóně
  C) věk pacienta nerozhoduje
  A) mladý pacient s čerstvým poraněním v R-R zóně
  (this multiple choice question has been scrambled)
 118. Podezření na traumatickou osteochondrální lézi v kolenním kloubu máme při
  A) punkci krve s příměsí tukových kapének
  B) punkce zkaleného výpotku
  C) punkci krve bez tukových kapének
  A) punkci krve s příměsí tukových kapének
  (this multiple choice question has been scrambled)
 119. Správná pozice femorálního kanálu při plastice LCA na pr. koleni je na
  A) pozici 12
  B) pozici l4
  C) pozici 10
  C) pozici 10
  (this multiple choice question has been scrambled)
 120. Pro poranění LCA je signifikantní
  A) zadní „zásuvka“  
  B) blokáda kolena
  C) pivot-shift fenomén
  C) pivot-shift fenomén
  (this multiple choice question has been scrambled)
 121. Mechanismus poranění LCM kolena je nejčastěji
  A) valgósní násilí
  B) ventrální translace tibie           
  C) varósní násilí
  A) valgósní násilí
  (this multiple choice question has been scrambled)
 122. Indikací k plastice LCP je na zátěžovém bočném RTG v 90-ti st.flexi kolena.
  A)  dorsální posun tibie o více než 10 mm
  B) ventrální posun tibie o více než 10 mm
  C) dorsální posun tibie větší než 2 mm
  A)  dorsální posun tibie o více než 10 mm
  (this multiple choice question has been scrambled)
 123. Při poranění zadního rohu mediálního menisku jsou nejčastěji
  A) nástroje zaváděny z anteromediálního přístupu
  B) nástroje zaváděny z anterolaterálního přístupu
  C) nástroje zaváděny z posterolaterálního přístupu
  A) nástroje zaváděny z anteromediálního přístupu
  (this multiple choice question has been scrambled)
 124. Nejzávažnějším z poranění měkkého kolena je.
  A)  poranění LCP
  B)  poranění LCM
  C)  poranění LCA
  A)  poranění LCP
  (this multiple choice question has been scrambled)
 125. Nejčastější při luxaci GH skloubení je
  A) dorsální dislokace
  B) obě možnosti jsou stejně časté
  C) ventrokaudální dislokace
  C) ventrokaudální dislokace
  (this multiple choice question has been scrambled)
 126. Bankartova léze je poranění
  A) předního labra
  B) horního labra
  C) zadního labra
  A) předního labra
  (this multiple choice question has been scrambled)
 127. SLAP lese je poranění
  A) zadního labra
  B)  horního labra při úponu bicepsu
  C) předního labra
  B)  horního labra při úponu bicepsu
  (this multiple choice question has been scrambled)
 128. Hill-Sachsova lese je
  A) .odtržení VH pažní kosti při lézi RM
  B) odtržení labra glenoidu při instablitě GH skloubení
  C)  impakční lese hlavice humeru při instabilitě GH skloubení
  C)  impakční lese hlavice humeru při instabilitě GH skloubení
  (this multiple choice question has been scrambled)
 129. První kotva při ASK stabilizaci Bankartovi léze na  je zaváděna
  A) proximálně
  B) ventrokaudálně
  C) dorsálně
  B) ventrokaudálně
  (this multiple choice question has been scrambled)
 130. Poranění RM je nejčastěji v oblasti šlachy
  A)  supraspinatus
  B)  infraspinatus
  C)  subscapularis
  A)  supraspinatus
  (this multiple choice question has been scrambled)
 131. ASK koleního loubu je při luxaci kolena.
  A)  vhodná k diagnostice poranění
  B) kontraindikovaná
  C) je nutná k ošetření meniskeálních lézí
  B) kontraindikovaná
  (this multiple choice question has been scrambled)
 132. Šlacha m.popliteus prochází
  A) za LCA v obl. hiatus popliteus
  B) mediálním meniskem v obl.hiatus popliteus
  C) laterálním meniskem v obl. hiatus popliteus           
  C) laterálním meniskem v obl. hiatus popliteus
  (this multiple choice question has been scrambled)
 133. K vyšetření šlachy dlouhé hlavy bicepsu používáme:
  A) Payerův test
  B) Apleyův test
  C) Yergasonův test
  C) Yergasonův test
  (this multiple choice question has been scrambled)
 134. Nejčastější příčinou hemartrosu kolena je:
  A) poranění menisku
  B) ruptura předního zkříženého vazu
  C) poranění chrupavky
  B) ruptura předního zkříženého vazu
  (this multiple choice question has been scrambled)
 135. Nejspolehlivější klinický test k vyšetření předního zkříženého vazu při akutním poranění je:
  A) pivot shift test
  B) přední zásuvkový test
  C) Lachmanův test
  C) Lachmanův test
  (this multiple choice question has been scrambled)
 136. Patologický Q úhel u žen je:
  A) >15°
  B) >20°
  C) >10°
  B) >20°
  (this multiple choice question has been scrambled)
 137. Postižení proximální apofýzy tibie u sportujících chlapců je:
  A) morbus Haglund-Sever
  B) morbus Osgood-Schlatter
  C) morbus Sinding-Larsen
  B) morbus Osgood-Schlatter
  (this multiple choice question has been scrambled)
 138. Zatékání kontrastní látky subakromiálně při arthroCT ramena svědčí pro:
  A) rupturu rotátorové manžety
  B) SLAP lézi
  C) Bankartův defekt
  A) rupturu rotátorové manžety
  (this multiple choice question has been scrambled)
 139. Patella bipartita je:
  A) vždy symptomatická
  B) rizikový faktor luxace pately
  C) vrozená anomálie
  C) vrozená anomálie
  (this multiple choice question has been scrambled)
 140. Při poranění posterolaterálního komplexu kolena je:
  A) zvětšená zevní rotace bérce
  B) zvětšená vnitřní rotace bérce
  C) zvětšený přední posun bérce
  A) zvětšená zevní rotace bérce
  (this multiple choice question has been scrambled)
 141. Při akutní luxaci kolena nejdříve:
  A) upřesníme rozsah vazivových poranění pomocí MR
  B) operujeme poraněné zkřížené vazy
  C) zreponujeme luxaci a pečlivě vyšetříme stav cév a nervů
  C) zreponujeme luxaci a pečlivě vyšetříme stav cév a nervů
  (this multiple choice question has been scrambled)
 142. Na nativním předozadním rtg snímku luxovaného ramena se nejsnáze přehlédne:
  A) dolní luxace
  B) přední luxace
  C) zadní luxace
  C) zadní luxace
  (this multiple choice question has been scrambled)
 143. Při poranění AC kloubu Tossy II je přetržen vaz:
  A) lig. acromioclaviculare i lig. coracoclaviculare
  B) lig. acromioclaviculare
  C) lig. coracoclaviculare
  B) lig. acromioclaviculare
  (this multiple choice question has been scrambled)
 144. Primární sutura je indikována při akutním poranění:
  A) předního zkříženého vazu
  B) vnitřního postranního vazu
  C) posterolaterálního komplexu
  C) posterolaterálního komplexu
  (this multiple choice question has been scrambled)
 145. K vyšetření menisku nepoužíváme:
  A) Fründův test
  B) Mc Murrayův test
  C) Apleyův test
  A) Fründův test
  (this multiple choice question has been scrambled)
 146. Určete typ pately dle Wiberga a Baumgartla. Na axiálním RTG snímku je mediální faseta pately krátká, strmá, konvexní:
  A) typ IV
  B) typ II
  C) typ III
  A) typ IV
  (this multiple choice question has been scrambled)
 147. Při disekující osteochondróze kolena:
  A) ženy jsou postiženy častěji než muži
  B) je nejčastěji postižen laterální kondyl femuru
  C) počáteční stadia probíhají asymptomaticky
  C) počáteční stadia probíhají asymptomaticky
  (this multiple choice question has been scrambled)
 148. Sulcus sign je pozitivní při:
  A) luxaci šlachy dlouhé hlavy bicepsu
  B) luxaci AC kloubu
  C) nestabilitě ramena
  C) nestabilitě ramena
  (this multiple choice question has been scrambled)
 149. Při radiální epikondylitidě je postižen:
  A) m. flexor carpi radialis
  B) m. extensor carpi radialis brevis
  C) m. pronator teres
  B) m. extensor carpi radialis brevis
  (this multiple choice question has been scrambled)
 150. K pevnému vhojení šlachového štěpu v kostním tunelu při plastice zkřížených vazů dochází většinou za
  A) 8-12 týdnů
  B) déle než 12 týdnů
  C) 4 týdny
  A) 8-12 týdnů
  (this multiple choice question has been scrambled)
 151. Na spina iliaca anterior inferior začíná:
  A) m. gracilis
  B) m. sartrorius
  C) m. rectus femoris
  C) m. rectus femoris
  (this multiple choice question has been scrambled)
 152. Aseptická nekróza hlavičky humeru (u mladých pacientů ve věku 6-10 let) je:
  A) morbus Haglund-Sever
  B) morbus Blount
  C) morbus Panner
  C) morbus Panner
  (this multiple choice question has been scrambled)
 153. Komplexní péče o pacienty s high grade sarkomy jako Ewingův sarkom či osteosarkom ve stadiu II dle Ennekinga obsahuje
  a)klinicko-radiologickou diagnostiku, biopsii s histologickou diagnostikou, předoperační onkologickou léčbu, odstranění primárního nádoru, pooperační onkologickou léčbu¨
  b) biopsii s histologickou diagnostikou, předoperační onkologickou léčbu, odstranění primárního nádoru, pooperační onkologickou léčbu
  c) klinicko-radiologickou diagnostiku, biopsii s histologickou diagnostikou, předoperační onkologickou léčbu, odstranění primárního nádoru, pooperační onkologickou léčbu, resekce plicních metastáz
  • a)klinicko-radiologickou diagnostiku, biopsii s histologickou
  • diagnostikou, předoperační onkologickou léčbu, odstranění primárního
  • nádoru, pooperační onkologickou léčbu¨
 154. Nádory kostí Enneking stadium I se mají chirurgicky řešit dle Ennekinga
  A) širokou resekci
  B) exkochleací
  C) radikální amputací
  A) širokou resekci
  (this multiple choice question has been scrambled)
 155. Obrovskobuněčný kostní nádor je typický představitel
  A) neaktivního benigního nádoru
  B) agresivního semimaligního nádoru
  C) nízce maligního nádoru
  B) agresivního semimaligního nádoru
  (this multiple choice question has been scrambled)
 156. Symptomatická juvenilní kostní cysta se nejčastěji léčí
  A) amputací
  B) širokou resekcí a náhradou štěpem
  C) punkční dekompresí metodou dvou jehel s aplikací depotního kortikoidu
  C) punkční dekompresí metodou dvou jehel s aplikací depotního kortikoidu
  (this multiple choice question has been scrambled)
 157. Riziko sekundární malignizace se po ozáření nezvažuje u
  A) obrovskobuněčného kostního nádoru
  B) fibrózní dysplazie
  C) Ewingova sarkomu
  C) Ewingova sarkomu
  (this multiple choice question has been scrambled)
 158. Ewingův sarkom je nádor
  A) dospělého věku
  B)adolescentního věku
  C) dětského věku
  C) dětského věku
  (this multiple choice question has been scrambled)
 159. Osteosarkom je nádor
  A) dětského věku
  B) dospělého věku
  C)adolescentního věku
  C)adolescentního věku
  (this multiple choice question has been scrambled)
 160. Chondrosarkom je nádor
  A) dospělého věku
  B) dětského věku
  C)adolescentního věku
  A) dospělého věku
  (this multiple choice question has been scrambled)
 161. Typický prvotní způsob léčby histologicky verifikovaného obrovskobuněčného kostního nádoru je
  A) amputace
  B) excochleace a cementová plomba s dlahou
  C) široká resekce
  B) excochleace a cementová plomba s dlahou
  (this multiple choice question has been scrambled)
 162. Při přetrvávání otoku po úraze myslíme na riziko zhoubného nádoru po
  A) 3 týdnech
  B) 6 týdnech
  C) 3 měsících
  B) 6 týdnech
  (this multiple choice question has been scrambled)
 163. Z hlediska onkologické prevence indikujeme RTG vyšetření při přetrvávání obtíží nejpozději po
  A) 6 týdnech
  B) 3 měsících
  C) 6 měsících
  B) 3 měsících
  (this multiple choice question has been scrambled)
 164. Biopsie se při podezření na maligní kostní nádor provádí
  A) na pracovišti, kde se plánuje definitivní operační výkon
  B) na libovolném pracovišti
  C) na klinickém pracovišti
  A) na pracovišti, kde se plánuje definitivní operační výkon
  (this multiple choice question has been scrambled)
 165. Z onkologického hlediska stačí při bolestech kyčle vyšetřit pouze tyto lokality
  A) koleno, kyčel, pánev (včetně SI kloubu) a L)S páteř
  B) koleno a kyčel
  C) koleno, kyčel a pánev (včetně SI kloubu)
  A) koleno, kyčel, pánev (včetně SI kloubu) a L)S páteř
  (this multiple choice question has been scrambled)
 166. Nejčastější lokalitou primárních maligních kostních nádorů je
  A) kolenní kloub
  B) ramenní kloub
  C) kyčelní kloub
  A) kolenní kloub
  (this multiple choice question has been scrambled)
 167. Při riziku výskytu satelitních ložisek u lokalizovaného onemocnění (dle Enneking stadium 3 a I) indikujeme:
  A) marginální resekci
  B) radikální resekci
  C) širokou resekci
  C) širokou resekci
  (this multiple choice question has been scrambled)
 168. Při riziku výskytu skip ložisek u lokalizovaného onemocněn (dle Enneking stadium II) indikujeme
  A) marginální resekci
  B) radikální resekci
  C) širokou resekci
  B) radikální resekci
  (this multiple choice question has been scrambled)
 169. Nejdůležitější modalitou léčby u Ewingova sarkomu je
  A) aktinoterapie
  B) operační resekce
  C) chemoterapie
  C) chemoterapie
  (this multiple choice question has been scrambled)
 170. Nejdůležitější modalitou léčby u osteosarkomu je
  A) operační resekce
  B) chemoterapie
  C) aktinoterapie
  A) operační resekce
  (this multiple choice question has been scrambled)
 171. U 60letého pacienta se sub až pertrochanterickou patologickou zlomeninou femuru s osteolytickou lézí a anamnézou 4 roky po nefrektomii budete indikovat
  A) osteosyntézu hřebem (např. PFN)
  B) exartikulaci v kyčli
  C) excochleaci, cementovou plombu a dlahovou osteosyntézu
  C) excochleaci, cementovou plombu a dlahovou osteosyntézu
  (this multiple choice question has been scrambled)
 172. Při podezření na metastázu do skeletu s patologickou zlomeninou prox. femuru u žen mezi základní vyšetření nepatří
  A) PET CT
  B) sono ledvin štítné žlázy a prsu
  C) RTG či CT plic
  A) PET CT
  (this multiple choice question has been scrambled)
 173. Obrovskobuněčný nádor =
  osteoklastom
 174. Osteosarkom
  z buněk kortikální kosti
 175. Fýza prox. Tibiae:
  nachází extraartikulárně celá (i med. i lat.)
 176. Největší komplikace hojení zlomenin u dětí =
  kostní můstek
 177. Ollierova choroba =
  exostozy
 178. Terapie zlomenin diafýzy femuru u dětí:
  správně odpověd s Schedeho trakcí (dále na výběr i Weberova trakce, tak ta to není)
 179. Ewingův sarkom
  z buněk kostní dřeně
 180. Počet osifikačních jader humeru:
  4   (pozor, na výběr i odpověd 7-9, to je ale celý loket)
 181. Cubitus valgus je komplikace
  fr. lat. condylu humeru
 182. Obrovskobuněčný nádor =
  osteoklastom
 183. Kienbock =
  asept. nekroza os lunatum
 184. Chondrosarkom je –
  chemo i radioREZISTENTNÍ
 185. Co je to Lischfrankův kloub =
  tarzometatarzální kloub
 186. Jewettův korzet –
  T10-L3
 187. Komplikace zlomeniny dist. metafýzy lemuru předškolního dítěte:
  A) rotační deformita
  B) přerůst kostí
  C) pakloub
  B) přerůst kostí
  (this multiple choice question has been scrambled)
 188. Nejčastější typ suprakondylické fraktury humeru u dětí
  A)tříštivá
  B)flekční
  C)extenční
  C)extenční
  (this multiple choice question has been scrambled)
 189. Mikuliczova linie =
  spojnice středu hlavice kosti stehenní se středem vidlice hlezenního kloubu
 190. Madelungova deformita =
  Bajonetovité nasedání ruky na předloktí (deformita distálního předloktí)
 191. Nejčastější primární kostní nádor =
  osteosarkom
 192. U kterého onemocnění se Nevyskytuje SEKUNDÁRNÍ skolioza:
  A) DMO
  B) idiopatická skolioza
  C) Duchenova dystrofie
  B) idiopatická skolioza
  (this multiple choice question has been scrambled)
 193. Co je to arthrogryphosis multiplex congenita:
  A) obě
  B)žádná odpověd není správná
  C) vrozené mnohočetné kontraktury kloubů
  D) vazivová a tuková degenerace svalů
  C) vrozené mnohočetné kontraktury kloubů
  (this multiple choice question has been scrambled)
 194. Indikace k fasciotomii je při naměření (v Torrech):
  A) 40
  B) 80
  C) 20
  D) 60
  C) 20
  (this multiple choice question has been scrambled)
 195. Operační léčba morbus Perthes, osteotomie femuru:
  A) valgizující
  B) derotační
  C) varizující
  C) varizující
  (this multiple choice question has been scrambled)
 196. Tendinoza je:
  A) zánět šlach
  B) zánět šlachových obalů
  C) degenerativní postižení šlachy
  C) degenerativní postižení šlachy
  (this multiple choice question has been scrambled)
 197. Nejčastější lokalizace kalcifikující tendinozy:
  m. supraspinatus
 198. Co kompenzuje ortéza:
  A) somatický deficit
  B) oboje
  C) funkční deficit
  C) funkční deficit
  (this multiple choice question has been scrambled)
 199. U jakého onemocnění je pozitivní Finckelsteinův test
  morbus de Quervain
Author:
JanH
ID:
325254
Card Set:
Ortho
Updated:
2016-11-02 21:54:09
Tags:
orthopedics
Folders:

Description:
or
Show Answers: