Ottoman Empire Part 2

The flashcards below were created by user pelinpoyraz on FreezingBlue Flashcards.

 1. Fetih Nedenleri
  • Hz. muhammed
  • bizansın şehzade kışkırtması
  • istanbulun ticaret merkezi olması
  • anadoludaki ve rumelideki toprakları birleştirme isteği
  • ordu anadoludan rumeliye geçemiyordu
 2. Fetihin dünya tarihi açısından sonuçları
  • rip bizans
  • orta çağın sonu yeni çağın başı
  • rönesans
  • coğrafi keşifler
  • elçilik
 3. Fatihin aktiviteleri
  • morayı almıştır
  • trabzon rum imparatorluğuna son vermiştir.
  • amasra alınmıştır.
 4. fatihin batıdaki aktiviteleri
  • sırbistan seferi: belgrad hariç hepsi alınmıştır.
  • eflak seferi: eflak bağlanmıştır
  • boğdan seferi: boğdan hakimiyet altına alınmıştır
  • bosna- hersek seferi: bosna fethedildi hersek kabul etti
  • arnavutluk seferi: venediklilere yardım eden iskender beyin ölümü ile arnavutluk alındı
 5. fatihin anadoludaki aktiviteleri
  • amasranın cenevizlilerden alınması
  • isfendiyaroğullarının alınması
  • karamanoğullarına son verilmesi: otlukbeli savaşına neden olmuştur.
 6. Otlukbeli Savaşı
  • Akkoyunlular vs. Fatih 1473
  • rip Akkoyunlular
 7. Fatih x Memlüklüler
  • Dulkadiroğulları ve Karamanoğullarının alınması negatif etkiledi.
  • Hac yolu üzerindeki su kuyularını tamir etmek isteyen Fatihe karşı çıkınca sefer hazılrıklarına başlandı ama Fatihin 1481de ölümüyle iptal oldu.
 8. Fatih x Venedik
  • Haçlılar ve veendiklieler güçlenen osmanlıyla savaşmaya çalıştı. 
  • 1463- 1479
  • ticari ambargo sayesinde başarısız oldular.
 9. Kırım Seferi
  • Fatih yapmıştır.
  • karadeniz tğrk gölü haline gelmiştir.
 10. Cem sUltan Olayları
  2. Bayezite karşı çıkıp hutbe okutmuştur. bu olay yüzünden fetih olmamıştır.
 11. Sarayın yapısı
  • 1.Birun: Sarayın dış hizmetlerine bakar. Arz odasu burada bulunur. 
  • 2. Enderun: saray okuludur.
  • 3. Harem: Padişahın aile hayatının geçtiği yerdir.
 12. Yeniçeri ağası
  • birundadır
  • yeniçeri ocağının başındaki kişidir.
 13. Altı Bölük Halkı
  • birundadır
  • Kapıkulu süvarileridir
 14. Topçular- Cebeciler
  • birundadır
  • Yardımcı muharip sınıfını oluşturuyorlardı
 15. Müteferrikalar
  • birundadır
  • çok şık giyinip sarayın çeşitli bölümlerinde görev yaparlar.
 16. çaşnigirler
  • birundadır
  • yemek ve ziyafet işinden sorumludurlar.
 17. çavuşlar kapıcılar
  • birundadır
  • haberleşme işlerine bakarlar
 18. seyisler
  • birundadır
  • binek hayvan
 19. çakırcılar
  • birundadır
  • av törenleri
 20. darphane emirliği
  • birundadır
  • para basımı
 21. şehreminlik
  • birundadır
  • inşaat, bina işleri
 22. Has Oda
  • enderundadır
  • padişahın günlük işlerine bakılır.
 23. has odabaşı
  • enderundadır.
  • padişahın giyinip kuşanmasından sorumlu kişidir.
 24. silahtar
  • enderundadır.
  • padişahın silahlarından sorumlu kişidir.
 25. çuhadar
  • enderun
  • padişahın dış giyiminden sorumlu kişidir.
 26. tülbentçi
  • enderun
  • padişahın iç giyimi
 27. rikabdar
  • enderun
  • padişahın ayakkabısı
 28. hazine odası
  • enderun
  • padişahın özel hazinesi
 29. seferli odası
  • enderun
  • berber
 30. Sadrazam Veziriazam
  • Divanda görevlidir.
  • Serdarıekrem olarak orduya da komutanlık etmiştir.
 31. kubbealtı vezirleri
  • divandadır.
  • sadrazama yardım eder.
  • önceden beylerbeyi, sancakbeyi olmuştur.
 32. kazasker
  • divandadır 
  • 1. murat devrinde kurulmuş ve 
  • şeri ve örfi davalara bakar.
  • kadı atar 
  • türk olmalıdır
 33. defterdar
  • divandadır
  • bütçe hazırlar
  • maliye bakanı
 34. nişancı
  • divandadır
  • tuğra çekmekten sorumlu
  • tapu, kadastro işlemleri yapardı
 35. kaptan-ı derya
  • divandadır
  • donanmanın baş komutanı
  • 16. yüzyılda official member olmuştur.
 36. şeyhülislam
  • divandadır
  • daimi üye değildir.
  • islam dinine uygun mu değil mi bakmak için vardır.
  • molla fenari ilk şeyhülislamdır
  • 2. murat devri
 37. yeniçeri ağası
  • yeniçerilerinbaşı
  • daimi değil
  • divan
 38. reisülkittap
  • divan
  • yazışmaları yapar
  • 17. yüzyılda dışişleri bakanı olmuştur.
 39. rumeli beylerbeyi
  • divan
  • yönetim kolaylaştırmak için
 40. Taşra teşkilatında Eyaletin yöneticisi adalet işleri ve güvenlik işleri
  • beylerbeyi
  • kadı
  • subaşı
 41. Taşra teşkilatında sancağın yöneticisi adalet işleri ve güvenlik işleri
  • sancakbeyi
  • kadı
  • subaşı
 42. Taşra teşkilatında kazanın yöneticisi adalet işleri ve güvenlik işleri
  • kadı
  • kadı
  • subaşı
 43. Taşra teşkilatında köyün yöneticisi adalet işleri ve güvenlik işleri
  • köy kethüdası
  • kadı naibi
  • yiğitbaşı
 44. Muhtesib
  çarşı ve pazarların güvenliğinden sorumlu kişi
 45. kapan emini
  sebze ve meyveden alınacak vergiyi belirleyen kimse
 46. beytülmal emini
  kamu haklarını koruyan görevli
 47. gümrük ve bac eminleri
  ticaret ve zanaatle uğraşanlardan vergş toplarlar
 48. iltizam
  • devlet uzak yerleri mültezime satıyordu.
  • mültezim oranın dirlik sahibi gibi bir şeyi oluyordu
 49. halkın eğitimi nasıl sağlanırdı
  • camiler
  • tekke ve zaviyeler: tarikat üyeeri toplanır. spor eğitimi bile verilir
  • kahvehaneler: okul pozisyonuydu
 50. osmanlıda ilkokul
  sıbyan mektebi denir.
 51. osmanlıda medrese eğitimi
  • üçe ayrılır
  • 1. hariç: ilkokul düzeyi
  • 2. dahil: ortaokul düzeyi
  • 3. sahte: mezunlar diploma alırdı.

  • eğitim parasızdı
  • ilmiye sınıfına dahil olunuyordu
  • müderrisler eğitim veriyordu
 52. lonca teşkilatının yasalarına ne denir
  fütüvvetname denir
 53. bartolomeu Diaz
  • ümit burnu
  • portekiz
 54. vasco de gama
  • hindistan
  • portekiz
 55. kristof kolomb
  ispanyol bir mal
 56. macellan
  • ispanyol
  • büyük okyanusu aştı ve filipinlere ulaştı
 57. del cano
  • ispanyol
  • dünyanın çevresini dolaştı
 58. ingilizlerin yaptığı keşifler
  kanada ve hudson nehri
 59. rönesans
  15. 16. yüzyılda italyada başlayıp daha sonra avrupa ülkelerine yayılan sanat, edebiyat ve güzel sanatlar ve bilim alanındaki gelişmelerin bütününe denir. Hümanizm hareketi yunan ve romalıların araştırılmasıyla ortaya çıkmıştır.
 60. hümanizmin liderleri kimlerdir
  • dante
  • petrarca
  • boccacio
 61. rönesansın italyada çıkma nedenleri
  • önemli bir ticaret ve kğltür merkez
  • tunan, helen mısır ve islamla ilişkisi
  • dini merkez olması
  • ekonomik durumunun iyi olması
 62. yavuz sultan selimin politikası
  • doğuyla iyi ilişkiler kurmuştur.
  • amaçları:
  • safevileri ortadan kaldırıp türkistana ulaşmak
  • ipek yolunu kontrol altına almak
  • baharat yolunu ele geçirmek
 63. çaldıran savaşı
  • 1514
  • safeviler x osmanlılar
  • şah ismailin mezhepçi propogandası sebep olmuştur.
  • osmanlı kazanmıştır.
  • sonuçları:
  • şah ismail kaçtı
  • ipek yolu ele geçirildi
  • safevi tehlikesi önlendi
  • diyarbakır eyalet merkezi oldu
 64. turnadağ savaşı 1515
  yss dulkadiroğullarına son vermiştir.
 65. Mısır Seferi
  • Mercidabık Savaşı 1516
  • Yavuz ramazanoğullarını aldıktan sonra memlük ordusuyla karşılaşıyor. sultanları ölüyor.
  • Ridaniye Savaşı
  • Tomanbay kabul edemiyor ve osmanlı elçisini öldürtüyor. osmanlı manyak gibi sina çölünü geçiyor. mısır kesin olarak alınıyor.
 66. öşür vergisi
  • müslüman çiftçilerden alının onda bir vergi
  • şer'i vergidir.
 67. haracı-ı mukassem
  • gayrimüslimlerden 
  • ÜRÜN MİKTARINA GÖRE 
  • alınan şer'i vergidir.
 68. harac-ı muvazzaf
  • gayrimüslimlerden toprağın yüzölçümüne göre alınan vergidir.
  • şer'i
 69. cizye
  • şer'idir
  • askerlik yaşına gelmiş her gayrimüslim mder
 70. örfi vergiler
  • raiyet rüsumu da denir.
  • padişah fermanı ile toplanır
 71. çift resmi:
  üreticinin elinde bulundurduğu toprağın büyüklüğüne ve medeni durumuna göre ödediği vergi
 72. çift bozan:
  toprağını boş bırakan çiftçiler öder
 73. niyabet rusumu:
  yöneticiler halktan alır.
 74. cerime:
  suçlulardan alınır.
 75. Osmanlıda yönetenler sınıfı
  • Saray Halkı
  • Seyfiye: kılıç sahibi asker
  • sadrazam, beylerbeyi, sancak beyleri
  • İlmiye: ehlişer
  • islama uygun mu
  • imamlar, müezzinler, kadılar, kazasker
  • ulema denir
  • kalemiye: bürokrat kesimdir
  • defter eminler, reisülküttap, nişancı, defterdar
 76. Osmanlıda yönetilenler sınıfı
  • Reaya:
  • köylüler göçebeler müslüman ve gayrimüslim teba
 77. askeriler
  • vergi vermeyen sınıftır.
  • imamlar, hatipler ve müderrisler
 78. mehir nedir
  • erkeğin kadına verdiği nikah ücretidir.
  • evliliği kadı gerçekleştirir.
 79. yatay hareketlilik nedir?
  statü değişimsiz yer değişimi
 80. dikey hareketlilik nedir?
  sınıflar arası geçiştir.
Author:
pelinpoyraz
ID:
327194
Card Set:
Ottoman Empire Part 2
Updated:
2017-01-05 22:20:09
Tags:
cal
Folders:
Tarih Sınavı 2
Description:
someone kill me
Show Answers: