Akustik

The flashcards below were created by user msae on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är ljud?
  Tryckvariationer.
 2. Vilka variabler mäter man?
  f - Frekvens (Hz), P - ljudtryck (Pa) och Lp - ljudtrycksnivå (dB)
 3. Hur definieras mänskliga hörtröskeln?
  Den lägsta ljudtrycksnivån som en ung man kan uppfatta då frekvensen är 1000 Hz.
 4. Inom vilka ljudtrycksnivåer hör vi?
  0 dB till 194 dB.
 5. Vad är 0 resp 194 dB mätt i Pascal?
  2 gånger 10 upphöjt till minus 5 och 10 upphöjt till 5
 6. Vad är lägsta skillnad i ljudnivå vi kan uppfatta?
  1 dB
 7. Vad är hörbar förändring i ljudnivå?
  3 dB
 8. Hur mycket ger en fördubbling av ljudet och vad uppfattas som en fördubbling.
  Fördubbling av ljudet ger plus 3 dB, men först vid ökning av 10 dB uppfattas det som en fördubbling.
 9. Vad händer med ljudnivån vid fördubbling av ljudkällor?
  + 3 dB
 10. Vad händer med ljudnivån vid tredubbling av ljudkällor?
  + 5 dB
 11. Vad händer med ljudnivån vid 10 gr fler ljudkällor?
  + 10 dB
 12. Vad innebär A-vägning av ljud?
  Eftersom örat inte uppfattar höga och låga frekvenser lika bra som frekvenser runt 1000 Hz så mäts inte dessa frekvenser i lika hög grad i en A-vägning.
 13. Vad är risken om man bara beaktar A-vägningen av ett störande ljud?
  Att man inte isolerar mot riktigt låga respektive höga hörbara frekvenser som ändå är störande.
 14. Hur fortplantas stegljud?
  Bjälklaget kommer i svängning och detta alstrar ljud.
 15. Hur kan stegljud dämpas genom betongbjälklag?
  Genom att en matta läggs mellan betong och parkett. Den fungerar då som fjäder och mothåll till parketten, så att inte betongen berörs. Man kan också hänga upp ett undertak men detta måste hängas upp med fjädrande upphängning och på lagom avstånd från taket så att inte ljudet förstärks.
 16. Vad är viktigt att tänka på vid isolering av vibration?
  Att maskinen som vibrerar ställs på ett fjädrande underlag och att den byggs in.
 17. Hur definieras efterklangstid?
  Den tid det tar för ett ljud att minska, ofta 60 dB, betecknas T60.
 18. Vad bör man tänka på vid ljudisolering?
  Att dämpa i rätt ordning: bygg in, kolla täthet - små hål, genomföring av t ex värmesystem, dämpa vibration/flanktransmission.
 19. Vad är stomljud?
  Ej luftburet utan via vibration i byggnadsdelar, exempel stegljud och vibrationer från maskiner.
Author:
msae
ID:
327720
Card Set:
Akustik
Updated:
2017-01-29 12:36:53
Tags:
Byggteknik2
Folders:
Byggteknik2
Description:
Byggteknik2
Show Answers: