Brand

The flashcards below were created by user msae on FreezingBlue Flashcards.

 1. Byggnadsklassificering brand?
  • Br0 - mycket stort skyddsbehov
  • Br1 - 3 våningar och mer
  • Br2 - 2 våningar
  • Br3 - 1 våning
 2. Klassbeteckningar, brand?
  • R - bärighet
  • E - Täthet
  • I - Isolering
  • M - mekanisk påverkan
  • C - Dörrstängare
 3. Vad kan hända om en vägg inte är isolerad?
  • Material på andra sidan väggen kan antändas av den höga värmen.
  • Det kan vara omöjligt att passera väggen pga hettan.
 4. Vad menas med brandbelastning?
  Energimängden av brännbart material, mäts i MJ/m³.
 5. Vad är schablonen för brandbelastning i en villa?
  800 MJ/m³
 6. Vilken åtgärd måste göras om brandbelastningen är högre än normalt?
  Ha väggar med högre EI, t ex EI120.
 7. Vad är kostnaden för brandglas jämfört med vanligt?
  Ca 6 gr dyrare.
 8. Hur ser ett standardiserat brandförlopp ut?
  Efter 30 minuter är temperaturen 890 grader, efter 60 minuter 950 grader.
 9. På vad beror ett brandförlopp, delvis?
  På öppningsfaktorn i rummet, dvs syreintag.
 10. Vilka är de fem övergripande kraven vad gäller brandskydd?
  • Brandspridning mellan byggnader
  • Brandspridning inom byggnad
  • Utrymning
  • Bärande konstruktioner
  • Möjligheter till räddningsinsats
 11. Vad gäller för avstånd mellan byggnader?
  • 8m
  • Annars krav på väggars brandklass och ev fönsterarea 
  • Dock ej hus mindre än 15 kvm.
  • Krav på taktäcknings brandskydd - för att undvika flygbränder
 12. Vad gäller inom byggnader?
  • Brandteknisk klass på ytskikt
  • Brandcellsindelning
  • Fasader - begränsa brandspridning inom väggen och längs med fasad, begränsa risk för nedfallande delar 
  • Avstånd mellan fönster
  • Brandsektionering av stora byggnader
 13. Vad gäller för brandskydd, ytskikt?
  • Br 1 B tak, C väggar
  • Br 2 C tak, D väggar
  • Br 3 D tak och väggar
 14. Vilka utrymmen har högre krav då det gäller ytskikt?
  • Garage
  • Vårdinrättningar
  • Storkök
  • Utrymningsvägar
  • Brandsluss
 15. Hur ser brandklassning av material ut?
  • Från A till D, där
  • A är obrännbart
  • B ej övertändning
  • C övertändning efter 10 min
  • D övertändning inom 10 min
  • E inom 2 min
 16. Vad menas med tekniska byten?
  Att man under förutsättning för t ex sprinklersystem kan göra lättnader i t ex klassning av dörr eller vägg.
 17. Hur ska en brandcellsgräns vara klassad?
  REI 90-M
 18. Var behövs dörrstängare?
  Till alla dörrar utom lägenhetsdörrar och tekniska utrymmen som kräver nyckel för öppnande.
 19. Exempel på vägg EI 30?
  Gips, regel, gips, ev med isolering emellan.
 20. Exempel på vägg EI 60?
  2 gipsskivor, regel, 2 gipsskivor
 21. Exempel på schaktvägg EI 30 resp EI 60?
  Två resp 3 gipsskivor.
 22. Varför är gipsskivor bra som brandskydd?
  Därför att de innehåller mycket vatten och detta förångas vilket stoppar upp brandförloppet.
 23. Vad är en nackdel med trä vad gäller brand?
  Att det avger mycket rök vid brand.
 24. Vilka krav gäller för utrymning?
  • Det ska finnas 2 oberoende utrymningsvägar (undantag liten lokal i markplan), dörr och fönster godkänns
  • Brandtekniskt avskilt utrymme som leder direkt till det fria, skyddad, avskild "strumpa"
  • med REI 60 som är indragen i byggnad med utgång till det fria.
  • Trapphus måste ha förbindelse med utgång.
  • Ytterdörr måste vara utåtgående och med enkla beslag.
 25. Vilka åtgärder kan göras för att ventilationssytemet ska tåla brand?
  • Sätta spjäll vid brandcellsgräns
  • Ha ett eget system för varje brandcell, så kallat lokalaggregat
  • Tryckfallsdimemsionering, lågt sittande don
 26. Vad är risken med ventilation vid brand?
  Att ett stort övertryck skapas vid brandhärden så att skadliga gaser trycks in i ventilationssystemet.
 27. Vad gäller för krav angående räddning?
  • Vissa delar ska ha särskilda anordningar för att släppa ut rökgaser, som källare och högst upp i trapphus
  • Brandposter i mark
  • Räddningsvägar
  • Sitgarledning
  • Räddningshiss om mer än 10 vån
Author:
msae
ID:
327754
Card Set:
Brand
Updated:
2017-01-27 08:32:21
Tags:
Byggteknik2
Folders:
Byggteknik2
Description:
Byggteknik2
Show Answers: