Asian Dynasty Time Periods

The flashcards below were created by user chanchan27104 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Jomon
  14,500 BCE - 300 BCE
 2. Yayoi
  300 BCE - 300 CE
 3. Nara
  710 - 794
 4. Heian
  704-1185
 5. Muromachi
  1336-1573
 6. Han
  206 BCE - 220 CE
 7. Tang
  618-907
 8. Song
  960 - 1279
 9. Yuan
  1271-1368
 10. Ming
  1368-1644
 11. Liao (Khitan)
  907-1125
 12. Xi Xia (Tangut)
  1038-1227
 13. Jin (Jurchen)
  1115-1234
Author:
chanchan27104
ID:
328704
Card Set:
Asian Dynasty Time Periods
Updated:
2017-02-21 00:52:29
Tags:
asia
Folders:
HI 263
Description:
de
Show Answers: