Fastighetsbildningslagen

The flashcards below were created by user trummistobbe on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hur lyder definitionerna på fast egendom och fastighet i 1§ Jordabalken?
  Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt.
 2. Hur betecknas fastigheter och samfälligheter och var kan man finna information om dessa?
  • Kommun- och traktnamn (i städer kan det vara ett påhittat namn), block- och
  • enhetsnummer. Info finns i fastighetsregistret.
 3. Ge exempel på fem tillbehör till fastighet.
  • Byggnad
  • På rot stående träd
  • Stängsel
  • Brunn
  • Ledningar
 4. Ge exempel på fem tillbehör till byggnad.
  • Hiss
  • Ledstång
  • Trappa
  • Värmepanna
  • Fast inredning
 5. Vilken myndighet beslutar om förändringar och bildande av fastigheter?
  Lantmäterimyndigheten.
 6. Ge fem exempel på vilka sätt en fastighet kan överlåtas.
  • Arv
  • Köp
  • Gåva
  • Bodelning
  • Byte
 7. Vad är lagfart?
  Det officiella beviset på att man äger en fastighet. Måste skickas in senast tre månader efter att köpehandlingarna är påskrivna.
 8. Vad är samfällighet, gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening?
  En samfällighet är mark som används av flera andra fastigheter. En gemensamhetsanläggning är en anläggning som används av flera fastigheter. Till exempel garage, vägar. En samfällighetsförening är ett bra sätt att organisera skötseln av gemensamma anläggningar.
 9. Vad innebär servitut och vilka olika typer av servitut finns det? Vad kallas de berörda fastigheterna och vad innebär dessa beteckningar?
  Rätt för en fastighet att använda en annan fastighet. Knuten till fastighet, inte person. Officialservitut och avtalsservitut. Härskande - tjänande.
 10. Vad innebär officialservitut och avtalsservitut?
  Avtalsservitut gäller endast om samma ägare kvarstår på fastigheten.

  Officialservitut gäller även om fastigheten byter ägare.
 11. På vilka sätt kan fastigheter nybildas respektive ombildas?
  • Nybildas: Klyvning, avstyckning, sammanläggning.
  • Ombildas: Fastighetsreglering.
 12. Beskriv hur dessa olika sätt används och i vilka praktiska situationer?
  Klyvning: Används ofta om man gemensamma fastighetsägare är osams. Då vill man sälja sin nya fastighet för att inte få sin fiende som granne. 

  Avstyckning sker ofta om någon köpt en bit mark för att bygga ett hus. 

  Sammanläggning: Två eller flera fastigheter slås ihop. Ska ha samma ägare, eller om det är flera ägare ska de ha samma fördelning av andelar i de fastigheter som ska läggas samman.

  • Ombildning:
  • En byggnad/anläggning förs över till en annan fastighet. 
  • Ett servitut skapas eller tas bort
  • En marksamfällighet skapas, ändras eller tas bort
 13. Redogör för lämplighetsvillkoren i fastighetsbildningslagen.
  • Fastigheter som nybildas eller ombildas ska vara varaktigt lämpade för sina ändamål. Tillgång till vägar viktigt. 
  • Tillgång till vatten/avlopp om man ska bygga där.
  • Fastighetsbildning får inte ske om ändamålet kan tillgodoses på något annat sätt.
  • 3D-fastighet får bildas bara om det är bättre än andra åtgärder.
 14. Vad är båtnadsvillkoret?
  Fastighetsreglering får bara ske om lämpligare fastighetsindelning/mer ändamålsenlig markanvändning vinnes, och att fördelarna överväger kostnaderna och krånglet.
Author:
trummistobbe
ID:
329745
Card Set:
Fastighetsbildningslagen
Updated:
2017-03-23 09:39:27
Tags:
PBL
Folders:

Description:
PBL
Show Answers: