13A OS SPHENOIDALE

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.

 1. Z jakých částí je os sphenoidale tvořena:
  • 1)CORPUS OSSIS SPHENOIDALIS
  • 2)ALAE MINORES O.S.
  • 3)ALAE MAJORES O.S.
  • 4)PROCESSUS PTERYGOIDEI O.S.
 2. Jaký tvar má tělo klínové k.?
  Krychle
 3. Popiš dorzální/rostrální stranu těla klínové k.
  • PROCESSUS CLINOIDEI POSTERIORES+ DORSUM SELLAE
  • FOSSA HYPOPHYSIALIS
  • SELLA TURCICA + chiasma opticum
 4. Kde je uložena hypofýza?
  Na dorzální straně corpus ossis sphenoidalis ve fossa hypophysialis
 5. Jaký útvar se nachází na dorzální ploše corpus ossis sphenoidalis ventrálně?
  Sulcus chiasmatis
 6. Jaké útvary jsou na lat.stranách těla k.klínové?
  Sulcus caroticus+lingula sphenoidalis
 7. Na jaký útvar navazuje sulcus caroticus na těle k.klínové?
  Na canalis caroticus pyramidy spánkové kosti
 8. Kde leží lingula sphenoidalis?
  Nachází se po stranách těla klínové kosti, kde z vnější strany lemuje sulcus caroticus
 9. Jaký útvar se nachází na kaudální ploše těla?
  ROSTRUM SPHENOIDALE - ostrá hrana,kt.se obrací do nosní dutiny a slouží pro spojení s vomerem
 10. Na přední straně těla k.klínové vystupuje
  CRISTA SPHENOIDALIS
 11. Která část corpus ossis sphenoidalis se podílí na vytvoření kostěného nosního septa?
  Crista sphenoidalis,kt.se připojuje k lamina perpendicularis ossis ethmoidalis
 12. Uvnitř těla kosti klínové se nachází...
  Párový sinus sphenoidalis
 13. Kam a prostř.čeho vyusťuje sinus sphenoidalis?
  Do horního průchodu nosního prostř.apertura sinus sphenoidalis(kt.je částečně kryta tenkými lamelami-conchae sphenoidales)
 14. Jaké útvary najdeme na alae minores o.s.?
  • Canalis opticus
  • Processus clinoidei anteriores
  • Fissura orbitalis superior
 15. Kde se nachází canalis opticus?
  Při odstupu malých křídel od těla
 16. Co spojuje fissura orbitalis superior?
  Střední lební jámu s očnicí
 17. Co tvoří horní ohraničení fissua orbitalis superior?
  Processus clinoidei anteriores,tedy dorzální okraje malých křídel
 18. Jaké otvory nacházíme při odstupu velkých křídel od těla?Co skrz ně prostupuje?
  • V předozadním směru:
  • FORAMEN ROTUNDUM - n.maxillaris
  • FORAMEN OVALE - n.mandibularis
  • FORAMEN SPINOSUM - a.meningea media
 19. Jaký útvar se nachází z vnější strany foramen spinosum?
  Malý trn, spina ossis sphenoidalis
 20. Jaké plochy rozlišujeme na alae majores a kam se obrací?
  • FACIES CEREBRALIS - do stř.jámy lební
  • FACIES TEMPORALIS - do spánkové jámy
  • FACIES INFRATEMPORALIS - do infratemporální jámy
  • FCIES ORBITALIS - spoluvytváří lat.stěnu očnice
  • FACIES MAXILLARIS - tvoří strop fossa pterygopalatina
 21. Odkud odstupují křídlaté výběžky?
  Ze spodní strany okrajů těla klínové kosti
 22. Z čeho se setávají processus pterygoidei?
  LAMINA MEDIALIS+LATERALIS, mezi nimi je zářez incisura pterygoidea
 23. Jaký útvar se vkládá do inc.pterygoidea na křídlatých výběžcích k.klínové?
  Processus pyramidalis patrové k.
 24. Kde se nachází fossa pterygoidea?co zde začíná?
  Kraniálněji na křídlatých výběžcích, začíná zde jedna ze dvou hlav m.pterygoideus medialis
 25. Kde se nachází fossa scaphoidea?
  Menší protáhlá jamka při kraniálním okraji lamina medialis proccessus sphenoidalis
 26. Kde je hamulus pterygoideus a co se kolem něj obtáčí?
  • Vybíhá v něj kaudálně lamina medialis
  • Obtáčí se kolem něj šlacha m.tensor veli palatini
 27. Kde je canalis pterygoideus a co propojuje?
  • V místě odstupu křídlatého výběžku od těla kosti klínové
  • Spojuje fossa pterygopalatina s basis cranii externa
 28. Na jakém základě probíhá osifikace kosti klínové?
  Na chondrogenním základě
 29. Jaké jsou běžné variety na os sphenoidale?
  • Neuzavřené foramen ovale
  • Canaliculus innominatus Arnoldi (foramen petrosum)
  • Foramen vesali/venosum
  • Ponticulus pterygospinosus
  • Canalis craniopharyngeus
 30. Kde je foramen petrosum a co skrz něj prochází?
  • Dorzálně od foramen ovale
  • Průchod.n.petrosus major
 31. Kde je a co prochází skrz foramen venosum?
  Mediálně od foramen ovale, pro žilní spojku
 32. Kde je a co prochází skrze ponticulus pterygospinosus?
  • Ossifikované lig.pterygospinosum
  • Mezi spina ossis sphenoidalis a zadním okrajem lamina lateralis processus pterygoidei
  • Prochází zde část nervů z n.trigeminus
 33. Co je to canalis craniopharyngeus?
  Vzácně persistuje kanálek, jímž za vývoje procházela výchlipka ze stropu hltanu jako základ předního laloku hypofýzy
Author:
iren
ID:
330433
Card Set:
13A OS SPHENOIDALE
Updated:
2017-10-15 15:03:26
Tags:
anatomy KOSTI
Folders:
anatomy,KOSTI
Description:
13A LEBKA
Show Answers: