Samhällsplanering VT17

The flashcards below were created by user Lelzor on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är lagfart?
  Ett dokument som styrker en ägares ägarskap av en fastighet
 2. Vad innebär det kommunala planmonopolet?
  Att en kommun ska planera användningen av mark och vattenområden
 3. Vad menas med genomförandetid?
  Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras
 4. Vad menas med förhandsbesked?
  Man kan söka ett förhandsbesked innan man söker bygglov för att få kommunens syn på om marken är lämplig att bygga på.
 5. Vad är servitut och vad innebär det för de olika parterna?
  Servitut är rätten för en fastighet att utnyttja en annan fastighet för behov av stadigvarande betydelse. Ex inget vatten, nyttja grannens brunn. Härskande: Den som nyttjar. Tjänande: Dens vars fastighet blir nyttjad
 6. Vad innebär kontrollansvarig?
  En oberoende, certifierad person som bistår byggherren vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, marklov eller rivningslov. Byggherren ansvarar för att ha en kontrollansvarig
 7. Vad är avstyckning?
  När en fastighetsägare delar av sin tomt och gör den till en egen. Kallas för styckningslott
 8. Vad är klyvning?
  När flera fastighetsägare äger en tomt tillsammans och en av dem begär sin procent delad från resten. kallas för klyvningslott.
 9. Vilka är de olika delarna i plansystemet? Vilka är bindande?
  • Regionplan (Vägledande)
  • Översiktsplan (vägledande)
  • Områdesbestämmelser (bindande)
  • Detaljplan (Bindande)
  • Bygg-, rivning och marklov .
  • Fastighetsbildning
 10. Vilken myndighet inrättar en gemensamhetsanläggning?
  Lantmäteriet
 11. Hur ofta ska en översiktsplan aktualiseras?
  Varje mandatperiod (dvs vart 4e år)
 12. Vad kallas den karta som visar nuläget och utgör grunden för upprättandet av detaljplan?
  Grundkarta
 13. Ange handlingar som ingår i en detaljplan
  • Plankarta
  • Planbeskrivning
  • Planillustration
  • Planområdesbestämmelser
 14. Ge exempel på vad som krävs avseende en byggnads tekniska utformning (5st minst)
  • Säkerhet mot brand
  • Skydd mot buller
  • Beständighet, hållbarhet och bärighet
  • Energihushållning
  • Anläggningar för människans hälsa och hygien
 15. Vad är kombinerad ledning?
  När spillvatten, dagvatten och dränvatten leds ner i samma avloppsledning
 16. Vilka är de huvudsakliga reningsstegen i ett reningsverk och vad har de för funktion?
  • Steg 1: Mekanisk rening Funktion: Rensa bort all fasta föremål
  • Steg 2:  Biologisk rening. Funktion: Rensa bort näringsämnen
  • Steg 3: Kemisk rening Funktion: Rensa bort fosfor med hjälp av kemikaliska flockningskemikalier
 17. Vem ska organisera hanteringen av allmänna vattentjänster och hur kan man ta betalt för detta?
  Kommunen är VA huvudman och de kan ta betalt genom anslutningsavgift, förbrukningsavgift samt årsavgift.
 18. Vad är infodring?
  Infodring är när man för in ett foder i ett rör, som trycks på plats med hjälp av ånga. Lämpligt att använda när man inte vill påverka omgivningen märkbart, då det endast krävs små gropar i början och i slutet av ingreppet
 19. Vad är planritning?
  Vy över ett planerad gata sett uppifrån.
 20. Vad är dimensionerande hastighet?
  Den hastighet en vägs geometri är utformad för. En god dimensionerande hastighet är referenshastighet + 10 km.
 21. Vad är referenshastighet?
  Den hastighet man har i åtanke när man planerar en väg. Den utgår från vad för trafik som ska trafikera gatan, vilken typ av väg det är och vad man planerar för hastighet på vägen.
 22. Vad är synbarhetsvinkel?
  En vinkel inom vilken ett föremål är synligt
 23. Vad är vägområde?
  Hela gatan, vägbana + eventuella slänter och diken och mittområden.
 24. Vad är tvärfallsutjämning?
  Ex. Sträckan mellan 2 kurvor direkt efter varandra. Där tvärfallet går över från ena hållet till andra
 25. Vad är vägskäl?
  En korsning, 3-vägs eller 4 vägs.
 26. Vad är ett typfordon?
  Vid dimensionering av vägar använder man sig av typfordon. Där är det vissa bestämda mått som anger hur ex en personbil ser ut, oavsett bilmärke.
 27. Vad är kornstorleksfördelning?
  Genom att lägga ner ett jordprov i en sikt med olika lager där så ser man var i sikten de olika kornen stannar. på så sätt ser man kornstorleksfördelningen på provet.
 28. Vad är krossytegrad?
  Gruskornets antal krossyta. Används för att bestämma kornets kvalitet.
 29. Vad är makrotextur?
  Ett mått på texturen i vägytan.
 30. Vad är linjeföring i plan och vilka element kan man använda. Hur bestämmer man dess storleksordning?
  Linjeföring i plan består av linjesträckor (raksträckor) och kurvor som är cirkelbågar med viss radie. Radien för horistontalkurvor avgörs av sikt, centrifugalkraft och hastighet. Man ska kunna se ett föremål i kurvan, gå in med bibehållen hastighet och inte känna obehag i bilen eller att fordonet åker av vägen.
 31. Hur kan projektören påverka körbeteendet med hjälp av linjeföringen?
  • Genom att göra vägen självförklarande.
  • Horistontalkurvor bör omfamna krönet.
  • S-kurvor bör läggas i öppet landskap och skarpa kurvor till skogspartier där landskapet kan avslöja hur vägen går.
  • Långa högerkurvor ska undvikas.
  • Långa raksträckor ska undvikas, då det påverkar föraren negativt.
 32. Vilka lager finns i vägen? Vad har de för syfte?
  • Överbyggnad - slitlager, bärlager och förstärkningslager.
  • Slitlager - ger ytan på vägen. ska ha goda mekaniska egenskaper och inte deformeras
  • Bärlager - Bär last uppåt.
  • Förstärkningslager - fördelar laster nedår. Är kapillärbrytande och dränerande.
  • Underbyggnad/Undergrund
  • Underbyggnaden är en byggd grund för en väg. Undergrund är naturlig grund, typ berg
 33. Vad menas med: 
  Drift
  Planerat underhåll
  Akut underhåll
  Förbättring
  • Drift - typ gatusopning och snöröjning
  • Planerat underhåll - Proaktiv åtgärd, för att underhålla vägen och återföra den till ursprunglig standard
  • Akut underhåll - lagning av trasig väg, ickeplanerad. Reaktiv åtgärd.
  • Förbättring - Fixa vägens standard så att den är bättre än innan.
 34. Ange situationer då detaljplan måste utföras enligt PBL
  • Vid ny sammanhållen bebyggelse
  • Om bebyggelse ska förändras/bevaras och om regleringen behöver ske i ett sammanhang.
  • Ett nytt byggnadsverk om det ger en betydande påverkan på omgivningar (ej vinskraftverk/ eller jo, vindkraftverk)
 35. Vilka moment tillkommer vid utökat planförfarade och när tillkommer det?
  Kungörelse och samråderedogörelse. Utökat om planen avviker mycket från översiktplanen eller vid risk för betydande miljöpåverkan.
 36. Vem är huvudman för allmänna platser i detaljplan?
  Kommunen är huvudman och bestämmer användning och utformning
 37. Vad innebär det för en fastighetsägare att en detaljsplans genomförande tid gäller?
  Att man har garanterad byggrätt.
 38. Vilken lösning tycker jag är bäst avseende avloppsystem?
  Öppen dagvattenhantering, dvs ledning för spillvatten till RV men dagvattnet får tas upp naturligt i största möjliga mån. Via diken och dammar för att skapa infiltration och naturlig rening.
 39. Vad är tvärsektion?
  Horistontalvy. Visar gatans mått och hur väg samt diken/slänter ska utformas.
 40. Vägbana?
  Körfält och vägren är vägens belagda bredd = vägbana. Kallas också trafikeringsområde.
 41. Sidoområde?
  Området vid sidan av vägen, alltså slänter och dike.
 42. Vad är ruterkorsning?
  Planskild korsning, typ över motorväg.
 43. Svepvidd?
  Den extra yta ett fordon tar upp vid en sväng.
 44. Kulkvarnsvärde?
  Den andel av ett prov som passerar ett skikt på 2 mm. Ett mått på stenmaterialets nötningsegenskaper
 45. Retroreflektion?
  Det vi ser i vår eget strålkastarljus. Vägbanans ljushet
 46. Reflektans?
  Det vi ser tack vare dagsljus eller vägbelysning
 47. Tre egenskaper på en väg
  • 1. Textur - hur vägen ser ut och är uppbyggd
  • 2. Friktion - hur bra däcken fäster
  • 3. Optiska egenskaper - reflektans, reflektion
 48. Tre skador
  • Slaghål - hål i vägen, till början pga sprickor där beläggning har försvunnit och stenar böjat lossa.
  • Sprickor - ex tjälsprickor. 
  • Åldring - vägen blir gammal och bindemedlet blir hårt och gatan krackelerar
 49. Vad karaktäriserar en översiktsplan?
  • Omfattar hela kommunen
  • Inte bindande
  • Måste uppdateras vart 4e år
  • Hjälpmedel för kommunens dagliga beslutsfattning
 50. Vilka moment innehåller planprocessen?
  • Samråd
  • Underrättelse
  • Granskning
  • Granskningsutlåtande
  • Antagande
  • Laga kraft
 51. Vilka lov finns i PBL?
  • Marklov
  • Rivningslov
  • Bygglov
 52. Vilka alternativ har kommunen då genomförandetiden för en detaljplan har gått ut?
  Ändra, ersätta eller upphäva. eller förlänga tiden.
 53. Vilka fastighetsbildningsåtgärder räknas till nybildning?
  Avstyckning, klyvning och sammanläggning
 54. Vad innebär fastighetsreglering?
  • Ombildning av fastighet. Överföring av fastighet till en annan fastighet. Ex. kommunen ill bygga motorväg, får ny fastighet samma storlek annat område.
  • bildande av samfälligthet
  • bildande av servitut
 55. Vad är samfällighet, gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening?
  • Samfällighet - flera fastighetsägare äger område gemensamt.
  • Gemensamhetsanläggning - flera fastighetsägare äger en anläggning tillsammans. Typ fjärrvärme.
  • Samfällighetsförening - flera fastighetsägare förvaltar en anläggning gemensamt. Bildas vid förättning
 56. Vad är tillbehör till FASTIGHET?
  Byggnader, ledningar, stängsel. Träd på rot
 57. Vad är tillbehör till BYGGNAD?
  • Fast inredning
  • Bostad
  • Butikslokal
 58. Vad är ett separerat duplikatsystem för avlopp?
  • Spillvatten i en ledning, dagvatten i en annan.
  • + Dagvattnet behöver inte blandas med smutsvattnet
  • - Skickas ut direkt i recepienten. 
  • - Mycket ledningar
 59. Vad är huvudledning, distributionsledning och servisledning?
  • Servisledning- ledningen in i husen. 
  • Huvudledning - ledningen från vattenverket, grovmaskigt.
  • Distributionsledning - finmaskigare från huvudledningen, följer ofta gatunätet.
 60. Vad är intagsledning och transportledning?
  • Intagsledning - ledningen från vattenkällan.
  • Transportledning - ledningen mellan pump och distribution. vattenverket ligger på sträckan.
 61. Två olika ledningar för dricksvatten distribution?
  • Förgreningsnät - Ledningsnät där grenarna blir mindre och mindre oc avslutas utan förbindelse. 
  • + Billigt, färre ledningar
  • - Dåligt vid driftstopp
  • Cirkulationsnät - alla ledningar är sammankopplade, vattnet kan byta riktning
  • - Dyrt, många ledningar
  • + säkrare
Author:
Lelzor
ID:
331747
Card Set:
Samhällsplanering VT17
Updated:
2017-05-25 14:47:31
Tags:

Folders:

Description:
...
Show Answers: