ATM2_10_FINALS_RLP_v.1.0

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. "Pro oznacovani trati prostorove navigace, ktere jsou soucasti oblastni site trati ATS se pouzivaji pismena"
  "L, M, N, P"
 2. "Pro oznacovani trati, ktere nejsou soucasti oblastni site trati letovych provoznich sluzeb a nejsou tratemi prostorove navigace se pouzivaji pismena"
  "H, J, V, W"
 3. "Pro oznacovani trati prostorove navigace, ktere nejsou soucasti oblastni site ATS se pouzivaji pismena"
  "Q, T, Y, Z"
 4. "K oznaceni trate pro nizke hladiny, zrizene hlavne pro vrtulniky, se pouziva pismeno"
  K
 5. "K oznaceni, ze trat nebo jeji cast je zavedena v hornim vzdusnem prostoru se pouziva pismeno"
  U
 6. "K oznaceni, ze trate ATS se pouzivaji pro nizke hladiny, zrizene hlavne pro vrtulniky se oznacuji"
  K
 7. "K oznaceni, ze na trati nebo jeji casti se poskytuje pouze poradni sluzba, se pouziva pismeno"
  F
 8. "K oznaceni, ze na trati nebo jeji casti se poskytuje pouze letova informacni sluzba, se pouziva pismeno"
  G
 9. "K oznaceni trate RNP 1 v a nad FL 200 kdy vsechny zatacky na trati o 30. az 90. stupnu, musi byt provadeny s povolenou toleranci RNP tecneho oblouku mezi primymi useky o polomeru 22, 5 NM se pouziva pismeno"
  Y
 10. "K oznaceni trate RNP 1 v a pod FL 190 kdy vsechny zatacky na trati o 30. az 90. stupnu, musi byt provadeny s povolenou toleranci RNP tecneho oblouku mezi primymi useky o polomeru 15 NM se pouziva pismeno"
  Z
 11. "Je-li za zakladni oznaceni trate ATS RNP 1 v a pod FL 190 pouzito pismeno Z, znamena to, ze vsechny zatacky na trati o 30. az 90. stupnu, musi byt provadeny s povolenou toleranci RNP tecneho oblouku mezi primymi useky o polomeru"
  15NM
 12. "Je-li za zakladni oznaceni trate ATS RNP 1 v a nad FL 200 pouzito pismeno Y, znamena to, ze vsechny zatacky na trati o 30. az 90. stupnu, musi byt provadeny s povolenou toleranci RNP tecneho oblouku mezi primymi useky o polomeru"
  "22,5NM"
 13. Pri hlasovem spojeni se zakladni pismeno oznaceni trate ATS musi vyslovit
  v souladu s hlaskovaci abecedou ICAO
 14. "Pokud se pouziji pri hlasovem spojeni k oznaceni trate ATS pismena K, U a S musi se vyslovit"
  "Kopter, Upper, Supersonic"
 15. Vyznacne body se musi zrizovat k vymezeni trati ATS nebo postupu pristrojoveho priblizeni a/nebo ve vztahu k pozadavkum letovych provoznich sluzeb na ziskani informaci
  o prubehu letu letadla
 16. Vyznacne body musi byt oznaceny
  ve vztahu k zjistitelnemu a pokud mozno znamemu zemepisnemu mistu
 17. V CR pouzivana specifikace B-RNAV je:
  odpovida zakladni RNAV. Pozadavky na B-RNAV jsou shodne s pozadavky na RNAV 5.
 18. CR pouzivana specifikace P-RNAV je:
  "(presna RNAV), Pozadavky na specifikaci P-RNAV jsou z hlediska presnosti stejne jako na RNAV 1, ale specifikace RNAV 1 neumoznuje pro prostorovou navigaci pouzivat systemy zalozene na VOR/DME."
 19. Specifikace RNAV 1 systemy pro prostorovou navigaci zalozene na VOR/DME:
  neumoznuje pouzivat tyto systemy
 20. "Letadlu, o kterem je znamo nebo se predpoklada, ze je v nouzi, vcetne letadla, ktere je predmetem protipravniho cinu,musi byt venovana co nejvetsi pozornost, pomoc a priorita"
  "pred ostatnimi letadly, jak to okolnosti vyzaduji"
 21. "Letadlo vybavene odpovidacem SSR, muze pro oznaceni stavu nouze vyuzit toto zarizeni nasledovne"
  "v modu A - kod 7700 nebo 7500, aktivovat prislusnou schopnost ADS-B/C nebo vyslat nouzovou zpravu prostrednictvim CPDLC"
 22. "Letadlo vybavene odpovidacem SSR, muze pro oznaceni stavu nouze vyuzit toto zarizeni nasledovne"
  "v modu A - kod 7700 nebo 7500, aktivovat prislusnou schopnost ADS-B/C nebo vyslat nouzovou zpravu prostrednictvim CPDLC"
 23. "Jako specialni oznaceni, ze letadlo je predmetem protipravniho cinu se u letadla vybaveneho odpovidacem SSR vyuziva toto zarizeni nasledovne"
  7500
 24. "Jestlize je znamo, nebo se predpoklada, ze letadlo se stalo predmetem protipravniho cinu, musi stanoviste letovych provoznich sluzeb"
  "pohotove odpovidat na zadosti z letadla. Musi se pokracovat ve vysilani informaci, ktere se tykaji bezpecneho provedeni letu a musi byt prijata opatreni pro urychleni vsech fazi letu a zejmena bezpecneho pristani letadla."
 25. "Letadlo, ktere se vyznacne odchylilo od zamyslene trati nebo ktere hlasi, ze nezna svou polohu, nazyvame"
  bloudici
 26. "Jakmile je stanovisti letovych provoznich sluzeb znamo, ze letadlo bloudi, musi provest vsechna potrebna opatreni aby"
  aby pomohlo letadlu a poskytlo ochranu jeho letu.
 27. "Neni-li poloha letadla znama, stanoviste letovych provoznich sluzeb musi mimo jine"
  "a) pokusit se navazat obousmerne spojeni s letadlem, pokud takove spojeni jiz neexistuje; b) pouzit vsech dosazitelnych prostredku k urceni polohy letadla; c) informovat stanoviste ATS, do jejichz prostoru odpovednosti letadlo zabloudilo nebo muze zabloudit, pricemz musi byt brany v uvahu vsechny cinitele, ktere by za danych podminek mohly ovlivnit navigacni vedeni letadla; d) informovat v souladu s mistnimi dohodnutymi postupy prislusna vojenska stanoviste a poskytnout jim prislusny letovy plan a dalsi udaje o bloudicim letadle; e) vyzadovat od stanovist uvedenych pod c) a d) a od jinych letadel za letu veskerou pomoc pri navazova"
 28. "Neni-li poloha letadla znama, stanoviste letovych provoznich sluzeb musi mimo jine"
  "a) pokusit se navazat obousmerne spojeni s letadlem, pokud takove spojeni jiz neexistuje; b) pouzit vsech dosazitelnych prostredku k urceni polohy letadla; c) informovat stanoviste ATS, do jejichz prostoru odpovednosti letadlo zabloudilo nebo muze zabloudit, pricemz musi byt brany v uvahu vsechny cinitele, ktere by za danych podminek mohly ovlivnit navigacni vedeni letadla; d) informovat v souladu s mistnimi dohodnutymi postupy prislusna vojenska stanoviste a poskytnout jim prislusny letovy plan a dalsi udaje o bloudicim letadle; e) vyzadovat od stanovist uvedenych pod c) a d) a od jinych letadel za letu veskerou pomoc pri navazova"
 29. "Jakmile je stanovisti letovych provoznich sluzeb znamo, ze v jeho prostoru je neidentifikovane letadlo, musi usilovat"
  "usilovat o zjisteni jeho totoznosti, jestlize je to nutne pro poskytovani letovych provoznich sluzeb nebo je tak pozadovano prislusnym vojenskym stanovistem v souladu s mistnimi dohodnutymi postupy."
 30. "Stanoviste letovych provoznich sluzeb musi informovat, je-li to nezbytne, prislusne vojenske stanoviste, jakmile zjisti totoznost letadla"
  ihned
 31. "Jakmile se stanoviste letovych provoznich sluzeb dozvi, ze v prostoru jeho odpovednosti je zakrocovano proti letadlu, musi se mimo jineho pokusit navazat obousmerne spojeni s letadlem pomoci jakychkoliv dostupnych prostredku, vcetne nouzoveho radioveho kmitoctu"
  "121,5 MHz, pokud takove spojeni neni jiz navazano;"
 32. Stanoviste letovych provoznich sluzeb musi pouzivat Svetovy koordinovany cas pro ktery pouzivame zkratku
  UTC
 33. Kontrola casu se musi provadet k nejblizsi
  Pul minute?
 34. Letum IFR je sluzba rizeni letoveho provozu poskytovana ve vzdusnych prostorech trid
  ABCDE
 35. Vsem letum VFR se poskytuje sluzba rizeni letoveho provozu ve vzdusnych prostorech trid
  BCD
 36. Sluzba rizeni letoveho provozu musi byt poskytovana
  "a) vsem letum IFR ve vzdusnych prostorech trid A, B, C, D a E; b) vsem letum VFR ve vzdusnych prostorech trid B, C a D; c) vsem zvlastnim letum VFR; d) veskeremu letistnimu provozu na rizenych letistich."
 37. Sluzba rizeni letoveho provozu musi byt poskytovana na rizenych letistich
  veskeremu letistnimu provozu
 38. Oblastni sluzbu rizeni krome oblastniho strediska muze poskytovat z hlediska predpisu L11:
  "stanovistem poskytujicim priblizovaci sluzbu rizeni v rizenem okrsku nebo rizene oblasti omezenych rozmeru, ktere je urceno predevsim pro poskytovani priblizovaci sluzby rizeni, kde neni zrizeno oblastni stredisko rizeni."
 39. Priblizovaci sluzbu rizeni muze krome priblizovaciho stanoviste rizeni poskytovat:
  "letistni ridici vezi nebo oblastnim strediskem rizeni, je-li nutne nebo zadouci, sloucit pod odpovednost jednoho stanoviste cinnosti priblizovaci sluzby rizeni s cinnostmi letistni sluzby rizeni nebo oblastniho strediska rizeni;"
 40. Muze poskytovat priblizovaci sluzbu rizeni krome priblizovaciho stanoviste rizeni i letistni ridici vez?
  ano
 41. Muze poskytovat letistni sluzbu rizeni krome letistni ridici veze priblizovaci stanoviste rizeni?
  ne
 42. "Stanoviste rizeni letoveho provozu, aby mohlo poskytovat sluzbu rizeni letoveho provozu, musi dostavat informace o zamyslenych pohybech kazdeho letadla nebo jejich zmenach a platne informace o skutecnem prubehu letu kazdeho letadla, urcovat z prijatych informaci"
  "vzajemne polohy znamych letadel; c) vydavat letova povoleni a informace s cilem zabranit srazkam letadel jim rizenych a urychlovat a udrzovat sporadany tok letoveho provozu; d) je-li nezbytne, koordinovat letova povoleni s jinymi stanovisti: 1) kdykoliv by se mohlo nektere letadlo jim rizene dostat do konfliktni situace s provozem rizenym jinym stanovistem; 2) pred predanim r"
 43. "Stanoviste rizeni letoveho provozu, aby mohlo poskytovat sluzbu rizeni letoveho provozu, musi vydavat letova povoleni a informace s cilem"
  zabranit srazkam letadel jim rizenych a urychlovat a udrzovat sporadany tok letoveho provozu;
 44. Letova povoleni vydavana stanovisti rizeni letoveho provozu musi zajistovat rozstupy mezi vsemi lety ve vzdusnych prostorech trid
  AB
 45. Letova povoleni vydavana stanovisti rizeni letoveho provozu musi zajistovat rozstupy mezi lety IFR ve vzdusnych prostorech trid
  CDE
 46. Letova povoleni vydavana stanovisti rizeni letoveho provozu musi zajistovat rozstupy mezi lety IFR a VFR ve vzdusnem prostoru tridy
  C
 47. Letova povoleni vydavana stanovisti rizeni letoveho provozu musi zajistovat rozstupy mezi
  "vsemi lety (AB), lety IFR (CDE), IFR a VFR (C), IFR a zvlastni lety VFR, zvlastni lety VFR "
 48. Letova povoleni vydavana stanovisti rizeni letoveho provozu v CR musi zajistovat rozstupy
  "vsemi lety (AB), lety IFR (CDE), IFR a VFR (C), IFR a zvlastni lety VFR, zvlastni lety VFR "
 49. "V pripadech, kdy je predepsano zajistit mezi letadly IFR rozstup a kdy letadlo pozada, jestlize je tak predepsano uradem ATS, smi se mu vydat povoleni k letu bez zajisteni rozstupu po urcitou cast letu, probihajici v meteorologickych podminkach pro let za viditelnosti ve vzdusnych prostorech trid"
  DE
 50. "Jeden z druhu rozstupu mezi letadly, ktery musi zajistit stanoviste rizeni letoveho provozu je horizontalni rozstup. Tento rozstup se uplatnuje mezi letadly leticimi na"
  "na stejnych, sbihajicich se nebo protismernych tratich;"
 51. Slozeny rozstup je kombinace
  "vertikalniho rozstupu a jedne z dalsich forem rozstupu (pricneho rozstupu, podelneho rozstupu)"
 52. "Rizeny let smi byt rizen, v kteremkoliv case, vzdy"
  jen jednim stanovistem RLP
 53. Odpovednost za rizeni vsech letadel v dane casti vzdusneho prostoru musi mit vzdy jen
  jedno stanoviste RLP
 54. "Odpovednost za rizeni letadla predava stanoviste poskytujici oblastni sluzbu rizeni v rizene oblasti jinemu stanovisti, poskytujicimu oblastni sluzbu rizeni v sousedni rizene oblasti"
  "v case preletu spolecnych hranic rizenych oblasti, vypocitanem oblastnim strediskem rizeni, ktere letadlo ridi, nebo v jinem bode nebo v case, na nemz se obe stanoviste dohodla"
 55. Odpovednost za rizeni letadla musi predavat stanoviste poskytujici oblastni sluzbu rizeni stanovisti poskytujicimu priblizovaci sluzbu rizeni a naopak
  v bode nebo case dohodnutem mezi temito dvema stanovisti.
 56. Letova povoleni se musi zakladat vyhradne na pozadavcich pro poskytovani
  sluzby RLP
 57. Letova povoleni musi obsahovat
  • "a) identifikaci letadla, jak je uvedena v letovem planu; b) mez letoveho povoleni; c) trat letu; d) hladinu (hladiny) letu pro celou trat nebo jeji cast a zmeny hladin, pozaduji-li se; e) vsechny nezbytne prikazy nebo informace, jako
  • napr. o ostatnich skutecnostech tykajicich se
  • zpusobu priblizeni nebo odletu, spojeni a cas
  • uplynuti platnosti letoveho povoleni."
 58. "Pohyby osob nebo mobilnich prostredku, vcetne vlecenych letadel na provozni plose musi ridit"
  "letistni ridici vez tak, aby nevzniklo nebezpeci pro osoby a prostredky nebo letadla, ktera pristavaji, pojizdeji a vzletaji."
 59. "Pohotovostnim mobilnim prostredkum jedoucim na pomoc letadlu v tisni, musi byt zajistena prednost pred"
  veskerymi pohyby
 60. "Letova informacni sluzba musi byt poskytovana vsem letadlum, kterym mohou informace prospet a letadlum, kterym se poskytuje sluzba rizeni letoveho provozu, nebo jinak znamym"
  prislusnym stanovistim letovych provoznich sluzeb.
 61. "Pred poskytnutim letove informacni sluzby ma prednost, poskytnuti"
  "sluzby rizeni letoveho provozu prednost, kdykoliv to poskytovani sluzby rizeni letoveho provozu vyzaduje."
 62. Letova informacni sluzba poskytovana letum musi navic k zakladnim informacim zahrnovat poskytovani informaci tykajicich se hlasenych nebo predpovidanych meteorologickych podminek na
  letistich urceni a nahradnich letistich;
 63. "Letova informacni sluzba poskytovana letum VFR musi navic k zakladnim informacim zahrnovat poskytovani dostupnych informaci, tykajicich se provoznich a meteorologickych podminek"
  "na trati letu, ktere mohou znemoznit provedeni letu podle pravidel letu za viditelnosti."
 64. "Meteorologicke informace a provozni informace tykajici se navigacnich prostredku a letist, ktere jsou zahrnuty v letove informacni sluzbe musi byt, kdykoliv jsou k disposici, poskytovany"
  poskytovany provozne ucelenym zpusobem.
 65. "Kdykoliv se poskytuje hlasovy ATIS, vysilane informace, jakmile dojde k vyznacne zmene musi byt obnoveny"
  ihned
 66. "Kdykoliv se poskytuje hlasovy ATIS, jednotlive zpravy musi byt oznacovany formou"
  pismene ICAO hlaskovaci abecedy. Oznaceni pridelovane za sebou jdoucim zpravam musi byt v abecednim poradku;
 67. "Informace obsazene v platnem vysilani ATIS, jehoz prijem byl prislusnym letadlem potvrzen, nemusi byt zahrnuty do primeho vysilani letadlu s vyjimkou udaju"
  "nastaveni vyskomeru, ktere musi byt poskytovano v souladu s ust. 4.3.6.1f)."
 68. "Zprava ATIS - rozhlasoveho vysilani hlasem, by nemela, je-li to mozne, prekrocit dobu"
  30 s
 69. Obsah ATIS by mel byt
  co nejstrucnejsi
 70. "Jestlize letadlo potvrdi prijem ATIS, ktere jiz neni platne postupuje ridici letoveho provozu takto"
  "kterykoli prvek informace, ktery potrebuje obnovu, musi byt letadlu vyslan bez zdrzeni."
 71. Pohotovostni sluzba musi byt poskytovana
  "a) vsem letadlum, kterym se poskytuje sluzba rizeni letoveho provozu; b) pokud je to proveditelne, vsem ostatnim letadlum, ktera maji podany letovy plan nebo letadlum, jinak znamym letovym provoznim sluzbam; a c) kteremukoliv letadlu, o kterem je znamo nebo se predpoklada, ze je predmetem protipravniho cinu."
 72. "Jako ustredi pro shromazdovani informaci a predavani techto informaci o udobi nouze letadel leticich v letove oblasti nebo rizene oblasti, ktere se to tyka a za predavani takovych informaci prislusnemu zachrannemu koordinacnimu stredisku musi slouzit"
  Letova informacni strediska nebo oblastni strediska rizeni
 73. "Dojde-li ke stavu nouze u letadla v dobe, kdy je rizeno letistni ridici vezi nebo priblizovacim stanovistem rizeni, musi toto stanoviste ihned o tom uvedomit prislusne"
  "zachranne koordinacni stredisko, ktere okamzite uvedomi oblastni stredisko rizeni letoveho provozu Praha nebo stanoviste poskytujici letove provozni sluzby na nejblizsim verejnem letisti, vyjma, kdy se uvedomeni zachranneho koordinacniho strediska nebo oblastniho strediska rizeni letoveho provozu Praha nepozaduje, protoze povaha nouze je takova, ze by to bylo nadbytecne."
 74. "Kdyz nedosla zadna zprava z letadla behem 30 minut po case, kdy mela byt prijata nebo od doby, kdy byl ucinen prvni neuspesny pokus o navazani spojeni s takovym letadlem, podle toho, co nastane drive, nebo kdyz letadlo nepriletelo do 30 minut, od vypocitaneho casu priletu naposledy oznameneho nebo vypocitaneho stanovistem letovych provoznich sluzeb, podle toho co nastane pozdeji s vyjimkou, kdy neni pochyb o bezpecnost letadla a vsech osob na palube, musi stanoviste letovych provoznich sluzeb uvedomit zachranna koordinacni strediska a oznamit jim udobi"
  nejistoty
 75. "Kdyz po udobi nejistoty, nasledne pokusy o navazani spojeni s letadlem byly neuspesne a dotazy na jine zdroje, neprinesly nove zpravy o letadle, nebo kdyz, letadlo, ktere obdrzelo povoleni pristat, nepristalo behem peti minut od vypocitaneho casu pristani a spojeni s nim nebylo znovu navazano, nebo kdyz byla prijata informace, ktera naznacuje ze provozni zpusobilost letadla se zhorsila, ale ne do te miry, aby bylo pravdepodobne vynucene pristani, vyjma, kdy existuje dukaz, ktery zmirnuje obavy o bezpecnost letadla a vsech osob na palube, nebo kdyz je znamo nebo se predpoklada, ze letadlo je predmetem protipravniho cinu musi stanoviste letovych provoznich sluzeb ihned uvedomit zachranna koordinacni strediska a oznamit jim udobi"
  pohotovosti
 76. "Kdyz se predpoklada, ze palivo na palube je vycerpano a jeho zasoba nepostacuje letadlu k bezpecnemu dokonceni letu musi se vyhlasit udobi"
  tisne
 77. "Kdyz dosla zprava, ktera udava, ze provozni zpusobilost letadla se zhorsila natolik, ze je pravdepodobne vynucene pristani musi se vyhlasit udobi"
  tisne
 78. "Kdyz letadlo, ktere obdrzelo povoleni pristat, nepristalo behem peti minut od vypocitaneho casu pristani a spojeni s nim nebylo znovu navazano musi se vyhlasit udobi"
  pohotovosti
Author:
Anonymous
ID:
331821
Card Set:
ATM2_10_FINALS_RLP_v.1.0
Updated:
2017-05-29 20:36:08
Tags:
rlp
Folders:

Description:
rlp
Show Answers: