ATM...1.xlsx

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Základní dokument obsahující informace trvalého charakteru, které mají provozní význam pro bezpečné řízení letového provozu ve vzdušném prostoru ČR je
  AIP = Aeronautical Information Publication = Letecká informační příručka
 2. Letecká informační příručka musí obsahovat platné informace seřazené takto
  GEN, ENR, AD
 3. Oznámení obsahující informaci o zřízení, stavu nebo změně nějakého leteckého zařízení, služby nebo postupů nebo informace o nebezpečí jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky zapojené do leteckého provozu jsou publikovány v
  NOTAMu
 4. Označení omezeného, zakázaného nebo nebezpečného prostoru se skládá z písmen a čísla. Např. LKR 20. Písmeno R znamená
  omezený prostor
 5. Informace, které neodpovídají podmínkám pro vydání NOTAMU nebo publikování v AIPu, ale vztahují se k bezpečnosti letů, leteckému provozu nebo se týkají otázek technických, administrativních nebo právních, jsou publikovány v
  leteckém oběžníku
 6. Nebezpečné podmínky na pohybové ploše, způsobené sněhem, ledem, tajícím sněhem nebo stojící vodou původem ze sněhu, tajícího sněhu nebo ledu, nebo jejich pominutí,v zimním období jsou publikovány v
  SNOWTAMu
 7. AIP Supplement se vydává jestliže
  se jedná o dočasné časově delší změny
 8. Poletové informace podávané posádkami se týkají
  stavu a provozu radionavigačních zařízení
 9. Informace rozšiřované AIRAC musí dosáhnout příjemce před datem účinnosti nejméně
  28 dní
 10. Jako jednotka pro rychlost přízemního větru je v ČR stanovena
  Kts
 11. Jako jednotka pro vertikální rychlost je v ČR stanovena
  Ft/min
 12. V ČR jako jednotku pro rychlost letu letadla lze použít
  Km/h, Kts
 13. Dráhová dohlednost je vzdálenost, na kterou může pilot letadla nacházející se na ose RWY vidět
  denní dráhové značení nebo návěstidla ohraničující RWY nebo vyznačující její osu
 14. ATIS je
  Automatic Terminal Information Service = Automatická informační služba koncové řízené oblasti
 15. Letecká pevná služba je telekomunikační služba mezi
  Stanovenými pevnými body poskytovaná zvláště pro bezpečnost letectví a pro pravidelný, účinný a hospodárný provoz leteckých služeb
 16. Letecká pohyblivá služba je služba mezi
  Leteckými a letadlovými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem
 17. Letištní služba řízení je služba řízení letového provozu pro
  Letištní provoz
 18. Letištní provoz je
  Veškerý provoz na provozní ploše letiště a všechna letadla letící v blízkosti letiště
 19. Letová provozní služba je výraz zahrnující
  Letová informační služba, pohotovostní služba, letová poradní služba, služba řízení letového provozu
 20. Letová informační oblast je vzdušný prostor stanovených rozměrů v němž kterého se poskytuje
  Letová informační služba, pohotovostní služba
 21. Letové povolení je oprávnění, vydané veliteli letadla provést let nebo v letu pokračovat za podmínek určených
  Stanovištěm řízení letového provozu
 22. Mez povolení je bod
  Ke kterému bylo letadlu uděleno letové povolení
 23. Letiště odletu může být pro daný let
  Náhradním letištěm na trati nebo náhradním letištěm určení
 24. Následné povolení je povolení vydané letadlu stanovištěm řízení letového provozu, které v daném čase toto letadlo
  Neřídí
 25. NOTAM je oznámení rozšiřované telekomunikačními prostředky obsahující informace o zřízení, stavu nebo změně kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří se zabývají
  Letovým provozem
 26. Oblastní služba řízení je služba řízení letového provozu pro
  Řízené lety v řízených oblastech
 27. Ohlašovna letových provozních služeb je stanoviště zřízené
  K přijímání hlášení týkajících se letových provozních služeb a letových plánů předkládaných před odletem
 28. Palubní protisrážkový systém (ACAS) je systém založený na signálech odpovídače sekundárního radaru , který pracuje
  Nezávisle na pozemním zařízení a poskytuje pilotovi upozornění na možné nebezpečí srážky letadel, která jsou vybavena odpovídačem SSR (v módu C a S)
 29. Pohotovostní služba je služba za účelem vyrozumívání příslušných organizací o letadlech, kterým se má poskytnout
  Pátrací a záchranná služba a asistence těmto organizacím dle potřeby
 30. Přibližovací služba řízení je služba řízení letového provozu pro
  Řízené lety přílétávajících a odlétávajících letadel
 31. Řízená oblast je řízený vzdušný prostor
  Sahající nahoru od stanovené výšky nad zemí
 32. Řízená oblast v ČR je řízený vzdušný prostor
  Sahající od horní hranice prostoru G po FL660
 33. Řízené letiště je letiště, na kterém je letištnímu provozu poskytována
  Služba řízení letového provozu
 34. Řízený let je jakýkoliv let, který je
  Předmětem letového povolení
 35. Řízený okrsek je
  Řízený vzdušný prostor sahající od povrchu země do stanovené výšky
 36. Služba řízení letového provozu je služba poskytovaná za účelem
  zabraňovat srážkám: mezi letadly a na provozní ploše mezi letadly a překážkami a udržovat rychlý a spořádaný tok letového provozu
 37. Služba uspořádání provozu na odbavovací ploše je služba poskytovaná za účelem uspořádání činností a pohybu
  Letadel a vozidel na odbavovací ploše
 38. Stanoviště letových provozních služeb je výraz zahrnující stanoviště
  Řízení letového provozu, letové informační středisko, ohlašovnu letových provozních služeb
 39. Stanoviště řízení letového provozu je výraz zahrnující
  Oblastní středisko řízení, přibližovací stanoviště řízení a letištní řídící věž
 40. Trať letových provozních služeb je stanovená trať určená k usměrňování toku letového provozu, pro potřeby poskytování
  Letových provozních služeb
 41. Údobí nejistoty je situace, kdy je
  Nejistota o bezpečnost letadla a osob na jeho palubě
 42. Údobí pohotovosti je situace, kdy je
  Důvodná obava o bezpečnost letadla a osob na jeho palubě
 43. Údobí tísně je situace, kdy je
  Určitá jistota, že letadlu a osobám na jeho palubě hrozí vážné bezprostřední nebezpečí nebo že potřebují okamžitou pomoc
 44. INCERFA je kódový výraz označující údobí
  Nejistoty
 45. ALERFA je kódový výraz označující údobí
  Pohotovosti
 46. DETRESFA je kódový výraz označující údobí
  Tísně
 47. Letové provozní služby mají za úkol
  Zabraňovat srážkám letadel, zabraňovat srážkám letadel na provozní ploše a s překážkami na této ploše, udržovat rychlý a spořádaný tok letového provozu, poskytovat rady a informace užitečné k bezpečnému a účinnému provádění letů, vyrozumívat příslušné organizace a orgány o letadlech po nichž se má pátrat nebo kterým se má poskytnout záchranná služba a v případě potřeby spolupracovat s těmito orgány
 48. Letové provozní služby zahrnují
  Letová informační služba, pohotovostní služba, letová poradní služba, služba řízení letového provozu
 49. Ty části vzdušného prostoru, o nichž bylo rozhodnuto, že v nich bude poskytována letová informační služba a pohotovostní služba se musí označit jako
  Letová informační oblast
 50. Jako řízená letiště se označují ta letiště, o nichž bylo rozhodnuto, že budou poskytovat letištnímu provozu
  Službu řízení letového provozu
 51. Kde jsou v letové informační oblasti zřízeny řízené oblasti a řízené okrsky
  Musí tvořit součást této letové informační oblasti
 52. Ty části vzdušného prostoru,o nichž bylo rozhodnuto, že služba řízení letového provozu bude poskytována letům VFR musí být označeny jako třídy vzdušného prostoru
  B, C, D
 53. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny jen lety IFR; všem letům se poskytuje služba řízení letového provozu a zajišťují se mezi nimi rozstupy. Je to vzdušný prostor třídy
  A
 54. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i lety VFR; všem letům se poskytuje služba řízení letového provozu, a letům IFR se zajišťují rozstupy vůči jiným letům IFR a letům VFR. Letům VFR se zajišťují rozstupy od letů IFR a poskytují se jim informace o provozu o jiných letech VFR. Je to vzdušný prostor třídy
  C
 55. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i VFR; všem letům se poskytuje služba řízení letového provozu, při čemž letům IFR se zajišťují rozstupy vůči jiným letům IFR a poskytují se jim informace o provozu o letech VFR; letům VFR se poskytují informace o provozu o všech ostatních letech. Je to vzdušný prostor třídy
  D
 56. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i lety VFR; letům IFR se poskytuje služba řízení letového provozu a zajišťují se jim rozstupy vůči jiným letům IFR. Všem letům se, poskytují informace o provozu, pokud je to proveditelné. Je to vzdušný prostor třídy
  E (žádná odpověď není správná)
 57. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i lety VFR. Letům IFR se poskytuje služba řízení letového provozu a zajišťují se jim rozstupy vůči jiným letům IFR. Všem letům se, poskytují informace o provozu, pokud je to proveditelné. Je to vzdušný prostor třídy
  E (žádná odpověď není správná)
 58. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i VFR; všem letům IFR se poskytuje letová poradní služba; všem letům se na vyžádání poskytuje letová informační služba. Je to vzdušný prostor třídy
  F
 59. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny lety IFR i VFR; všem letům se na vyžádání poskytuje letová informační služba. Je to vzdušný prostor třídy
  G
 60. K poskytování letové informační služby a pohotovostní služby uvnitř letových informačních oblastí musí být ustanovena
  Letová informační střediska
 61. Tam, kde vzdušné prostory letových provozních služeb spolu sousedí vertikálně, t.j. jsou jeden nad druhým, musí lety prováděné ve společné hladině vyhovovat požadavkům
  méně omezující třídy vzdušného prostoru
 62. Má na stanovení druhu RNP vliv úroveň poskytovaných letových provozních služeb?
  ANO. Stanovená navigační specifikace musí být přiměřená úrovní spojení, navigace a poskytovaných LPS v daném prostoru.
 63. K poskytování služby řízení letového provozu, letové informační služby a pohotovostní služby v řízených oblastech, řízených okrscích a na řízených letištích musí být zřízena stanoviště
  Řízení letového provozu
 64. Letové informační oblasti se musí vymezit tak, aby pokryly:
  Celý vzdušný prostor ležící v jejích horizontálních hranicích s výjimkou, kdy je omezena horní letovou informační oblastí
 65. Řízené oblasti, včetně letových cest a koncových řízených oblastí musí být vymezeny tak, aby obsáhly dostatečný vzdušný prostor, pro dráhy těch letů ..................... nebo jejich částí, kde je požadováno poskytování ATS, přihlédnutím k vlastnostem obvykle používaných navigačních prostředků v dané oblasti.
  IFR
 66. Spodní hranice řízené oblasti musí být stanovena ve výšce nad zemí nebo vodou nejméně
  200 m (700 ft)
 67. Pro umožnění větší volnosti letů VFR pod řízenou oblastí by se měla stanovit spodní hranice řízené oblasti, je-li to proveditelné a žádoucí ve větší výšce než je minimum
  200 m (700 ft)
 68. Jestliže je spodní hranice řízené oblasti ve výšce větší než 900 m MSL(3000 ft), měla by být shodná
  S letovou hladinou VFR
 69. Horní hranice řízené oblasti se musí stanovit jestliže se nad touto hranicí
  nebude poskytovat služba řízení letového provozu + nebo je nad ní ustanovena horní řízená oblast. V takovém případě musí horní hranice zároven tvořit spodní hranici…
 70. Horizontální hranice řízeného okrsku musí sahat do vzdálenosti nejméně
  9,3 km (5 NM) od středu letiště nebo dotyčných letišť ve směrech, z nichž se mohou provádět přiblížení
 71. Může řízený okrsek zahrnovat dvě nebo více letišť ?
  ANO - I více letišt které jsou blízko sebe
 72. Horní hranice řízeného okrsku se smí stanovit:
  Výše, než je spodní hranice řízení oblasti, která jej překrývá, je-li to žádoucí
 73. Oblastní středisko řízení by se mělo označit
  Názvem nejbližšího města nebo zeměpisného místa
 74. Letištní řídící věž nebo přibližovací stanoviště řízení by se měla označit
  Názvem letiště, na kterém jsou umístěny
 75. Řízený okrsek, řízená oblast a letová informační oblast by se měly označovat
  Názvem stanoviště, pod jehož pravomoc takový vzdušný prostor spadá
 76. Počet znaků, požadovaných pro složení označení tratě ATS by měl být pokud je to možné omezen nejvýše na
  5
 77. Základní označení tratí letových provozních služeb je složeno z jednoho písmene abecedy následovaného číslem od 1 do
  999
 78. Pro označování tratí, které jsou součástí oblastní sítě tratí ATS a nejsou tratěmi prostorové navigace se používají písmena
  A, B, G, R
 79. Pro označování tratí prostorové navigace, které jsou součástí oblastní sítě tratí ATS se používají písmena
  L, M, N, P
 80. Pro označování tratí, které nejsou součástí oblastní sítě tratí letových provozních služeb a nejsou tratěmi prostorové navigace se používají písmena
  H, J, W, V
 81. Pro označování tratí prostorové navigace, které nejsou součástí oblastní sítě ATS se používají písmena
  Q, T, Y, Z
 82. K označení tratě pro nízké hladiny, zřízené hlavně pro vrtulníky, se používá písmeno
  K
 83. K označení, že trať nebo její část je zavedena v horním vzdušném prostoru se používá písmeno
  U
 84. K označení, že tratě ATS se používají pro nízké hladiny, zřízené hlavně pro vrtulníky se označují
  K
 85. K označení, že na trati nebo její části se poskytuje pouze poradní služba, se používá písmeno
  F
 86. K označení, že na trati nebo její části se poskytuje pouze letová informační služba, se používá písmeno
  G
 87. K označení tratě RNP 1 v a nad FL 200 kdy všechny zatáčky na trati o 30. až 90. stupňů, musí být prováděny s povolenou tolerancí RNP tečného oblouku mezi přímými úseky o poloměru 22, 5 NM se používá písmeno
  Y
 88. K označení tratě RNP 1 v a pod FL 190 kdy všechny zatáčky na trati o 30. až 90. stupňů, musí být prováděny s povolenou tolerancí RNP tečného oblouku mezi přímými úseky o poloměru 15 NM se používá písmeno
  Z
 89. Je-li za základní označení tratě ATS RNP 1 v a pod FL 190 použito písmeno Z, znamená to, že všechny zatáčky na trati o 30. až 90. stupňů, musí být prováděny s povolenou tolerancí RNP tečného oblouku mezi přímými úseky o poloměru
  15 NM
 90. Je-li za základní označení tratě ATS RNP 1 v a nad FL 200 použito písmeno Y, znamená to, že všechny zatáčky na trati o 30. až 90. stupňů, musí být prováděny s povolenou tolerancí RNP tečného oblouku mezi přímými úseky o poloměru
  22,5 NM
 91. Při hlasovém spojení se základní písmeno označení tratě ATS musí vyslovit
  V souladu s hláskovací abecedou ICAO
 92. Pokud se použijí při hlasovém spojení k označení tratě ATS písmena K, U a S musí se vyslovit
  KOPTER, UPPER a SUPERSONIC
 93. Význačné body se musí zřizovat k vymezení tratí ATS nebo postupu přístrojového přiblížení a/nebo ve vztahu k požadavkům letových provozních služeb na získání informací
  O průběhu letu letadla
 94. Význačné body musí být označeny
  Názvem
 95. V ČR používaná specifikace B-RNAV je:
  Shodná s požadavky na RNAV 5 (základní navigace)
 96. V ČR používaná specifikace P-RNAV je:
  Shodná s požadavky na RNAV 1, RNAV 1 však neumožňuje pro RNAV používat systémy založené na VOR/DME
 97. Specifikace RNAV 1 systémy pro prostorovou navigaci založené na VOR/DME:
  Neumožňuje
 98. Letadlu, o kterém je známo nebo se předpokládá, že je v nouzi, včetně letadla, které je předmětem protiprávního činu,musí být věnována co největší pozornost, pomoc a priorita
  Před ostatními letadly, jak to okolnosti vyžadují
 99. Letadlo vybavené odpovídačem SSR, může pro označení stavu nouze využít toto zařízení následovně
  • /v modu A – kód 7700
  • /v modu A – kód 7500, jako speciální označení, že letadlo je předmětem protiprávního činu
  • /aktivovat příslušnou schopnost ADS-B nebo ADS-C k vyjádření nouze a/nebo pilnosti
  • /vyslat příslušnou nouzovou zprávu prostřednictvím CPDLC
 100. Letadlo vybavené odpovídačem SSR, může pro označení stavu nouze využít toto zařízení následovně
  • /v modu A – kód 7700
  • /v modu A – kód 7500, jako speciální označení, že letadlo je předmětem protiprávního činu
  • /aktivovat příslušnou schopnost ADS-B nebo ADS-C k vyjádření nouze a/nebo pilnosti
  • /vyslat příslušnou nouzovou zprávu prostřednictvím CPDLC
 101. Jako speciální označení, že letadlo je předmětem protiprávního činu se u letadla vybaveného odpovídačem SSR využívá toto zařízení následovně
  V modu A - kód 7500
 102. Jestliže je známo, nebo se předpokládá, že letadlo se stalo předmětem protiprávního činu, musí stanoviště letových provozních služeb
  Pohotově odpovídat na žádosti z letadla; musí se pokračovat ve vysílání informací, které se týkají bezpečného provedení letu a musí být přijata opatření pro urychlení všech fází letu a zejména bezpečného přistání letadla
 103. Letadlo, které se význačně odchýlilo od zamýšlené trati nebo které hlásí, že nezná svou polohu, nazýváme
  Bloudící
 104. Jakmile je stanovišti letových provozních služeb známo, že letadlo bloudí, musí provést všechna potřebná opatření aby
  Pomohlo letadlu a poskytlo ochranu jeho letu
 105. Není-li poloha letadla známa, stanoviště letových provozních služeb musí mimo jiné
  • /pokusit se navázat obousměrné spojení s letadlem, pokud takové spojení již neexistuje
  • /použít všech dosažitelných prostředků k určení polohy letadla
  • /informovat stanoviště ATS, do jejichž prostoru odpovědnosti letadlo zabloudilo nebo může zabloudit, přičemž musí být brány v úvahu všechny činitele, které by za daných podmínek mohly ovlivnit navigační vedení letadla
  • /informovat v souladu s místními dohodnutými postupy příslušná vojenská stanoviště a poskytnout jim příslušný letový plán a další údaje o bloudícím letadle
  • /vyžadovat od stanovišť uvedených pod c) a d) a od jiných letadel za letu veškerou pomoc při navazování spojení s letadlem a stanovení jeho polohy
 106. Není-li poloha letadla známa, stanoviště letových provozních služeb musí mimo jiné
  • /pokusit se navázat obousměrné spojení s letadlem, pokud takové spojení již neexistuje
  • /použít všech dosažitelných prostředků k určení polohy letadla
  • /informovat stanoviště ATS, do jejichž prostoru odpovědnosti letadlo zabloudilo nebo může zabloudit, přičemž musí být brány v úvahu všechny činitele, které by za daných podmínek mohly ovlivnit navigační vedení letadla
  • /informovat v souladu s místními dohodnutými postupy příslušná vojenská stanoviště a poskytnout jim příslušný letový plán a další údaje o bloudícím letadle
  • /vyžadovat od stanovišť uvedených pod c) a d) a od jiných letadel za letu veškerou pomoc při navazování spojení s letadlem a stanovení jeho polohy
 107. Jakmile je stanovišti letových provozních služeb známo, že v jeho prostoru je neidentifikované letadlo, musí usilovat
  O zjištění jeho totožnosti, jestliže je to nutné pro poskytování letových provozních služeb nebo je tak požadováno příslušným vojenským stanovištěm v souladu s místními dohodnutými postupy
 108. Stanoviště letových provozních služeb musí informovat, je-li to nezbytné, příslušné vojenské stanoviště, jakmile zjistí totožnost letadla
  Ihned
 109. Jakmile se stanoviště letových provozních služeb dozví, že v prostoru jeho odpovědnosti je zakročováno proti letadlu, musí se mimo jiného pokusit navázat obousměrné spojení s letadlem pomocí jakýchkoliv dostupných prostředků, včetně nouzového radiového kmitočtu
  121,5 MHz, pokud takové spojení není již navázáno
 110. Stanoviště letových provozních služeb musí používat Světový koordinovaný čas pro který používáme zkratku
  UTC
Author:
Anonymous
ID:
332179
Card Set:
ATM...1.xlsx
Updated:
2017-06-12 15:13:07
Tags:
ATM
Folders:

Description:
atm
Show Answers: