ATM...5.xlsx

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Povolení na let s vlastním dodržením rozstupů v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti se vydává
  Požaduje-li tak letadlo a za předpokladu, že pilot druhého letadla s tím souhlasí, a je tak schváleno příslušným úřadem ATS
 2. Vydá-li se letu VFR povolení, aby letěl s dodržením vlastních rozstupů za VMC naznačuje to, že po dobu platnosti takového povolení služba ŘLP
  Nezajišťuje vertikální ani horizontální rozstupy
 3. Povolení letět s dodržením vlastních rozstupů v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti, může stanoviště ATC vydat, za stanovených podmínek, řízenému letu ve vzdušném prostoru tříd
  D, E
 4. Význačný provoz je ten řízený provoz, jemuž má ATC zajišťovat rozstupy, ale
  Mezi nímž a ostatním řízeným provozem není nebo nebude dodrženo minimum příslušného rozstupu
 5. Let IFR může s letem VFR vytvořit význačný provoz ve vzdušném prostoru třídy
  B a C
 6. Let VFR s jiným letem VFR
  By neměl tvořit význačný provoz s výjimkou prostoru třídy B
 7. Informace o význačném provozu musí mimo jiné obsahovat
  • /směr letu dotyčného letadla
  • /typ a kategorii turbulence v úplavu (pokud je to důležité) dotyčného letadla
  • /cestovní hladinu dotyčného letadla a:
  • //vypočítaný čas přeletu hlásného bodu nejbližšího místu průletu hladiny
  • //relativní zaměření dotyčného letadla ve výrazech 12hodinového číselníku a vzdálenost konfliktního provozu
  • //současnou nebo předpokládanou polohu dotyčného letadla
 8. Letět a stoupat s vlastním dodržením rozstupů za VMC se odlétávajícímu letadlu může povolit na žádost velitele letadla a s dodržením dalších stanovených podmínek
  pro vymezenou část letu během stoupání nebo klesání
 9. Povolení pro odlétávající letadla musí stanovit, je-li to nutné pro rozstupy letadel
  Směr vzletu a zatáčku po vzletu; kurz nebo trať, kterou musí letadlo proletět před tím, než nalétne na povolenou odletovou trať; hladinu, kterou musí udržovat před stoupáním do přidělené hladiny; čas, bod a/nebo rychlost, s jakou musí být změna hladiny provedena; a jakékoliv jiné nezbytné manévry odpovídající bezpečnému provozu letadla
 10. Minimum příčného nebo podélného rozstupu se smí snížit v blízkosti letišť
  • /letištní řídící nepřetržitě vidí každé letadlo a může tak zajistit odpovídající rozstupy
  • /letové posádky nepřetržitě vidí všechna ostatní letadla a ohlásí, že sami mohou dodržovat vlastní rozstupy
  • /letí-li dvě letadla za sebou a letová posádka zadního hlásí, že druhé letadlo je v dohledu a že může udržovat rozstup
 11. Letové povolení pro odlétávající letadla musí kromě jiného obsahovat
  • /identifikaci letadla
  • /mez povolení, za normálních okolností letiště určení
  • /označení přidělené SID, pokud se aplikuje
  • /počáteční hladinu, s výjimkou případů, kdy je tento údaj zahrnut v popisu SID
  • /přidělený kód SSR
  • /jakékoli další nezbytné instrukce nebo informace, které nejsou obsaženy v popisu SID, např. instrukce týkající se změny kmitočtu (nemusí se uvést trať letu)
 12. Za význačný místní provoz se musí považovat
  Kterékoli letadlo, mobilní prostředek nebo personál na dráze, která má být použita, nebo v její blízkosti nebo provoz v prostoru vzletu a počátečního stoupání nebo konečného přiblížení, který může představovat nebezpečí srážky pro odlétávající nebo přilétávající letadlo
 13. Za význačný místní provoz se musí považovat
 14. IFR letu se smí povolit provést vizuální přiblížení za předpokladu, že pilot může udržovat vizuální reference vzhledem k terénu a pilot ohlásí v hladině počátečního přiblížení že
  Že meteorologické podmínky jsou takové, že je přiměřená jistota provést vizuální přiblížení a přistání
 15. Ohlásí-li velitel letadla, že nezná postup přiblížení podle přístrojů, musí se mu předat mimo jiné
  Hladina počátečního přiblížení, bod (v minutách od příslušného hlásného bodu), v němž se zahajuje základní nebo předpisová zatáčka, hladina, v níž se předpisová zatáčka provádí, a trať konečného přiblížení
 16. Jestliže se jeví stanovišti ATC zřejmým, že velitel letadla nezná postup přiblížení podle přístrojů, musí mu předat mimo jiné
  Hladina počátečního přiblížení, bod (v minutách od příslušného hlásného bodu), v němž se zahajuje základní nebo předpisová zatáčka, hladina, v níž se předpisová zatáčka provádí, a trať konečného přiblížení
 17. Jestliže bylo dosaženo vizuální orientace s terénem před dokončením postupu přiblížení podle přístrojů, musí se přesto provést úplný postup,
  Pokud letadlo nepožádá a neobdrží povolení k vizuálnímu přiblížení
 18. Letadlo by mělo za normálních podmínek vyčkávat nad
  Určeným vyčkávacím fixem
 19. Mezi letadly vyčkávajícími za letu a ostatními letadly, buď přilétávajícími, odlétávajícími nebo na trati musí být zajištěn vertikální rozstup od hranice vyčkávacího prostoru kdykoliv jsou letadla kterých se to týká ve vzdálenosti
  Do 5 minut letu od vyčkávacího prostoru nebo ve vzdálenosti předepsané příslušným úřadem (ÚCL)
 20. Je možné letadlu pro udržení bezpečného a spořádaného toku letového provozu nařídit, aby kroužilo ve své současné nebo jakékoli jiné poloze?
  Ano, za předpokladu, že je zajištěna požadovaná bezpečná výška nad překážkami
 21. Oznámí-li pilot letadla, které provádí přiblížení ve sledu úmysl vyčkávat na zlepšení počasí nebo z jiných důvodů, zatím co ostatní letadla vyjadřují úmysl pokračovat v přiblížení na přistání, pilotovi, který si přeje vyčkávat se vydá povolení
  Na sousední bod vyčkávání, aby tam vyčkával na změnu počasí nebo přesměrování
 22. Při postupech pro časově vymezená přiblížení se musí stanovit vhodný bod na dráze přiblížení a letadlům se musí udávat čas, kdy mají přeletět stanovený bod ve směru k letišti, který stanovuje stanoviště poskytující
  Přibližovací službu řízení
 23. Předpokládaný čas přiblížení je čas, ve kterém ATC očekává, že přilétávající letadlo po zdržení
  Opustí vyčkávací fix k dokončení svého přiblížení na přistání
 24. Čas, ve kterém ATC očekává, že přilétávající letadlo po zdržení opustí vyčkávací bod k dokončení svého přiblížení na přistání je
  Předpokládaný čas přiblížení
 25. Opravy předpokládaného času přiblížení se musí vysílat letadlu bez zdržení, kdykoliv se tento liší od dříve oznámeného o
  5 minut nebo více
 26. Předpokládaný čas přiblížení musí být vyslán letadlu nejrychlejším způsobem, kdykoliv se předpokládá, že letadlo bude žádáno vyčkávat
  30 minut nebo více
 27. Mezi prvky informací, které musí vyslat přilétávajícím letadlům stanoviště poskytující přibližovací službu řízení, patří
  • /druh přiblížení a dráha v používání
  • /následující meteorologické informace:
  • //směr a rychlost přízemního větru, včetně význačných odchylek
  • //dohlednost a, kde je uplatňována, dráhová dohlednost (RVR)
  • //současné počasí
  • //oblačnost pod 1500 m (5000 ft) nebo pod nejvyšší minimální sektorovou nadmořskou výškou podle toho, která je větší; cumulonimby; vertikální dohlednost, pokud je k dispozici, jestliže je obloha zatažena
  • //teplota vzduchu
  • //teplota rosného bodu, je-li tak určeno na základě regionálních postupů ICAO
  • //nastavení výškoměru (výškoměrů)
  • //jakékoliv dostupné informace o význačných meteorologických jevech v prostoru přiblížení
  • //předpověď pro přistání typu TREND, pokud je k dispozici
  • /platné podmínky povrchu dráhy v případě srážek nebo jiných dočasných nebezpečí
  • /změny provozního stavu vizuálních a jiných než vizuálních prostředků, nezbytných pro přiblížení a přistání
 28. Mezi informace, které se musí vyslat letadlu při zahájení konečného přiblížení, patří
  • /význačné změny směru a rychlosti průměrného přízemního větru;
  • //hlavní čelní složka větru: 19 km/h (10 kt)
  • //hlavní zadní složka větru: 4 km/h (2 kt)
  • //hlavní boční složka větru: 9 km/h (5 kt)
  • /nejnovější informace, jestliže jsou k dispozici, o střihu větru a/nebo turbulenci v prostoru konečného přiblížení
  • /platná hodnota dohlednosti ve směru přiblížení a přistání nebo, poskytuje-li se, platná hodnota (hodnoty) dráhové dohlednosti a její (jejich) trend
 29. Má-li řídící k dispozici informace o větru ve formě složek, pak význačná změna hlavní čelní složky se rozumí
  10 kt
 30. Má-li řídící k dispozici informace o větru ve formě složek, pak význačná změna hlavní boční složky se rozumí
  5 kt
 31. Má-li řídící k dispozici informace o větru ve formě složek, pak význačná změna hlavní zadní složky se rozumí
  2 kt
 32. Letištní řídící věž musí oznámit přibližovacímu stanovišti řízení, oblastnímu středisku řízení nebo letovému informačnímu středisku, nebo záchrannému koordinačnímu středisku jestliže letadlo, které bylo předáno letištní řídící věži
  Jestliže se letadlo po předání letištní řídící věži neohlásilo nebo se ohlásilo, ale ztratilo radiové spojení, a v žádném z těchto případů nepřistálo do pěti minut od předpokládaného času přistání
 33. V případě překážky, kterou řídící zpozoruje a která by mohla ohrozit bezpečnost odlétávajícího nebo přilétávajícího letadla, musí v případě že letadlo nezahájilo rozjezd
  Zrušit povolení ke vzletu
 34. Kdykoliv to bezpečnost vyžaduje, smí být některé nebo všechny lety podle VFR na letišti nebo v jeho blízkosti přerušeny
  • /přibližovacím stanovištěm řízení nebo příslušným oblastním střediskem řízení
  • /letištní řídící věží
  • /příslušným úřadem ATS
 35. Letištní řídící musí nepřetržitě sledovat
  Veškerý letový provoz na letišti a v jeho blízkosti, stejně tak jako provoz mobilních prostředků a personálu na provozní ploše
 36. Výrazu "dráha v používání" se používá k označení dráhy
  Které jsou po určitou dobu považovány letištní řídící věží za nejvhodnější pro přistání a vzlety očekávaných typů letadel na letišti
 37. Informace o význačném místním provozu musí být předána
  přímo TWR nebo prostřednictvím APP
 38. Nese letištní řídící odpovědnost za to, že vždy vydá upozornění na nebezpečí způsobené turbulencí v úplavu?
  Ne / Výskyt nebezpečí způsobeného turbulencí v úplavu nelze přesně předpovídat a letištní řídící nemohou nést odpovědnost za to, že vždy vydají upozornění na taková nebezpečí, ani za jejich přesnost
 39. Letištní řídící musí upozornit letadlo na očekávaný výskyt nebezpečí způsobeného turbulencí v úplavu
  kdykoli je to proveditelné
 40. Měl by letištní řídící vzít v úvahu při vydávání povolení nebo instrukcí vzlétajícím, přistávajícím nebo pojíždějícím letadlům, nebezpečí způsobené spalinami proudových motorů a proudem vzduchu za vrtulovými letadly?
  Ano
 41. Před pojížděním na vzlet se musí letadlu kromě jiného předat
  • /dráha, která bude použita
  • /směr a rychlost přízemního větru, včetně z toho vzniklého význačného kolísání
  • /QNH pro nastavení výškoměru a buď na základě místních dohod, nebo na žádost letadla QFE pro nastavení výškoměru
  • /teplota vzduchu pro dráhu, která bude použita, pro letadla s turbinovými motory
  • /hodnota dohlednosti ve směru vzletu a počátečního stoupání, je-li menší než 10 km nebo, kde je to použitelné, hodnota (hodnoty) RVR pro dráhu, která má být použita
  • /správný čas.
 42. Před vzletem se letadlu musí mimo jiné oznámit
  • /význačné změny směru a rychlosti přízemního větru, teploty vzduchu a hodnoty (hodnot) dohlednosti nebo RVR
  • /význačné meteorologické podmínky v prostoru vzletu a stoupání, s výjimkou, kdy je známo, že letadlo již takové informace přijalo
 43. Před vstupem do letištního okruhu musí být letadlu mimo jiné poskytnuty, pokud není známo, že letadlo již takovou informaci přijalo
  • /dráha, která bude použita
  • /směr a rychlost přízemního větru, včetně význačného kolísání
  • /QNH pro nastavení výškoměru a buď na základě místních dohod, nebo na žádost letadla QFE pro nastavení výškoměru
 44. Může řídící letového provozu předat letadlu údaj QFE na jeho žádost používá-li se ve FIR QNH?
  Ano
 45. Jednopilotním vrtulníkům by neměl být vydáván příkaz ke změně kmitočtu
  Během vznášení nebo pojíždění ve vzduchu
 46. Letadlům se smí povolit pojíždět po dráze v používání
  Za účelem urychlení letového provozu a za předpokladu, že to nebude mít za následek žádné zdržení nebo nebezpečí pro ostatní letadla
 47. Jestliže bylo letadlo požádáno aby ohlásilo uvolnění dráhy, toto hlášení smí být předáno až když letadlo minulo vyčkávací místo
  Celé letadlo
 48. Jestliže letištní řídící vyšle vozidlu pohybujícímu se na provozní ploše řízeného letiště světelný signál - červené záblesky, znamená to
  Opusťte přistávací plochu nebo pojezdovou dráhu a dívejte se po letadle
 49. Jestliže letištní řídící vyšle vozidlu pohybujícímu se na provozní ploše řízeného letiště světelný signál - bílé záblesky, znamená to
  Uvolněte provozní plochu v souladu s místními instrukcemi
 50. Záblesky dráhových nebo pojezdových světel jsou-li použity jako návěstí, musí mít následující význam, jsou-li použity TWR
  Uvolněte dráhu (pojezdovou dráhu) a pozorujte věž pro světelný signál
 51. Záblesky dráhových nebo pojezdových světel se jako návěstí použijí
  V nouzových podmínkách nebo pokud nebyly vizuální signály zpozorovány
 52. Obvykle se nemusí požadovat obousměrné radiové spojení při pohybu po provozní ploše podle předem schváleného plánu TWR jedná-li se o pohyb
  Stavebního personálu a personálu provádějícího údržbu
 53. Minima rozstupů mezi letadly na letištním okruhu se nezajišťují
  • /letadlům ve skupině se rozstupy nezajišťují s ohledem na ostatní letadla téhož letu
  • /letadla letící v různých prostorech nebo na různé dráhy na letištích, která jsou vhodná pro současná přistání nebo vzlety, jsou vyjmuta ze zajišťování minim rozstupů
  • /letadlům plnícím vojenské úkoly v souladu s Hlavou 16, ust. 16.1 se rozstupy nezajišťují
 54. Vstoupí-li letadlo do letištního okruhu bez příslušného povolení
  Musí se mu přistání dovolit, jestliže jeho počínaní naznačuje, že si to přeje
 55. Musí být dána přednost letadlům zapojených do pátrání a záchrany?
  Ano
 56. Při vydávání povolení s ohledem na přednost použijete toto pořadí
  • /letadlu, u kterého se očekává, že je nuceno přistát z důvodu okolností ovlivňujících bezpečnost letu (porucha motoru, nedostatek paliva apod.)
  • /sanitním letadlům nebo letadlům dopravujícím nemocné nebo těžce zraněné osoby vyžadující rychlou lékařskou pomoc
  • /letadlům zapojeným do pátrání a záchrany
  • /jiným letadlům, jak může být stanoveno příslušným úřadem (MD)
 57. Odlétávajícímu letadlu nebude obvykle povoleno zahájit vzlet z RWY v používání, dokud předcházející odlétávající letadlo
  Nepřeletí konec dráhy v používání nebo nezahájí zatáčku nebo dokud všechna přistávající letadla neuvolnila dráhu v používání
 58. Snížené minimum rozstupu mezi letadly využívající stejnou dráhu může stanovit při splnění daných podmínek:
  příslušný úřad (ATS)
 59. Snížená minima rozstupu na dráhu, jsou-li povoleny je možno používat
  Pouze za denního světla od 30 minut po místním východu Slunce do 30 minut před místním západem Slunce
 60. V kategorii 2 jsou jednomotorová vrtulová letadla s maximální schválenou vzletovou hmotností
  Vyšší než 2 000 kg, avšak nižší než 7 000 kg; a dvoumotorová vrtulová letadla s maximální povolenou vzletovou hmotností nižší než 7 000 kg
 61. Mohou být použita snížená minima mezi odlétávajícím letadlem a předcházejícím přilétávajícím letadlem
  Ne
 62. Při uplatňování snížených minim rozstupu na dráhu musí být dodrženy tyto meteorologické podmínky
  Dohlednost musí být nejméně 5 km a základna oblačnosti nesmí být níže než 300 m (1 000 ft); složka zadního větru nesmí překročit 5 kt; brzdící účinky nesmí být nepříznivě ovlivněny znečištěním dráhy, jako např. ledem, rozbředlým sněhem, sněhem, vodou atd.
 63. Při uplatňování snížených minim rozstupu na dráhu nesmí složka zadního větru překročit :
  5 kt
 64. Na letišti je vybudována dráha 06/24. Musí být stanoveny pro dráhu 06 zvlášť a pro 24 rovněž zvlášť snížená minima rozstupu pro dráhu, pokud tato chceme používat?
  Ano
 65. Používají se snížená minima na dráhu pro přistání. Následující přistávající letadlo Kategorie 1 může minout práh RWY, jestliže předcházející letadlo je Kategorie 1 nebo 2 a které přistálo nebo minulo bod nejméně:
  ................. a je v pohybu a uvolní RWY bez pojíždění zpět po dráze
  600 m od THR (L4444 7.11)
 66. Používají se snížená minima na dráhu pro přistání. Následující přistávající letadlo Kategorie 2 může minout práh RWY, jestliže předcházející letadlo je Kategorie 1 nebo 2 provedlo vzlet a minulo bod nejméně
  1500 m od THR
 67. Používají se snížená minima na dráhu pro přistání. Následující přistávající letadlo Kategorie 2 může minout práh RWY, jestliže předcházející letadlo je Kategorie 1 nebo 2 a které přistálo nebo minulo bod nejméně: .............. a je v pohybu a uvolní RWY bez pojíždění zpět po dráze
  1500 m od THR
 68. Používají se snížená minima na dráhu pro přistání. Následující přistávající letadlo může minout práh RWY, jestliže předcházející letadlo je Kategorie 3 a které přistálo nebo minulo bod nejméně: .............a je v pohybu a uvolní RWY bez pojíždění zpět po dráze
  2400 m od THR
 69. Když se před vzletem vyžaduje letové povolení, povolení ke vzletu se
  Nesmí vydat, dokud letové povolení nebylo dotyčnému letadlu předáno a jím potvrzeno
 70. Při přijetí povolení k okamžitému vzletu před vstupem na dráhu, letadlo
  Musí z pojíždění vjet na dráhu a vzletět bez zastavení
 71. Povolení ke vzletu ze stejné RWY nebude obvykle vydáno dokud odlétávající letadlo nepřeletí
  Konec dráhy v používání nebo nezahájí zatáčku nebo dokud všechna přistávající letadla neuvolnila dráhu v používání
 72. Snížení hlukové zátěže nesmí být určujícím faktorem pro stanovení dráhy, když je základna význačné oblačnosti nižší než:
  500 ft nad letištěm
 73. Snížení hlukové zátěže nesmí být určujícím faktorem pro stanovení dráhy pro vzlet, když je dohlednost nižší než:
  1900 m
 74. Snížení hlukové zátěže nesmí být určujícím faktorem pro stanovení dráhy, když je boční složka větru, včetně nárazů větší než:
  15 kt
 75. Snížení hlukové zátěže nesmí být určujícím faktorem pro stanovení dráhy, když je zadní složka větru včetně nárazů větší než:
  5 kt
 76. Po přijetí povolení k okamžitému vzletu letadlo před vstupem na dráhu musí
  Musí z pojíždění vjet na dráhu a vzletět bez zastavení
 77. Patří mezi faktory, které by měly být brány v úvahu ve vztahu k pořadí na odlet i typy letadel a jejich a výkony?
  Ano
 78. Přistávajícímu letadlu se obvykle nepovolí přeletět práh dráhy při jeho konečném přiblížení dokud
  Předchozí odlétávající letadlo nepřeletělo konec dráhy v používání nebo nezahájilo zatáčku nebo dokud všechna předchozí přistávající letadla neopustila dráhu v používání
 79. Povolení pro přistání
  musí obsahovat číslo dráhy
 80. Může se od letadla kategorie HEAVY požadovat aby přistálo za dotykovou zónou dráhy?
  Ne
 81. Může se od letadla kategorie STŘEDNÍ požadovat aby přistálo za dotykovou zónou dráhy?
  Ano
 82. TWR musí zajistit záznam o pohybech vozidel a osob na provozní ploše
  Před tím, než se začnou uplatňovat postupy za nízké dohlednosti
 83. Příslušný úřad ATS musí stanovit pravidla pro zahájení a pokračování provozu přesného přiblížení kategorie II/III a rovněž pro provádění za podmínek, kdy RVR je nižší
  Než 550 m
 84. Provoz za nízké dohlednosti musí být zahájen
  Letištní řídící věží nebo jejím prostřednictvím
Author:
Anonymous
ID:
332235
Card Set:
ATM...5.xlsx
Updated:
2017-06-14 15:40:00
Tags:
atm
Folders:

Description:
ATM
Show Answers: