atm 2.xlsx

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Letová povolení vydávaná stanovišti řízení letového provozu v ČR musí zajišťovat rozstupy
  všemi lety (AB)], lety IFR (CDE), IFR a VFR (C), IFR a zvláštní lety VFR, zvláštní lety VFR
 2. V případech, kdy je předepsáno zajistit mezi letadly IFR rozstup a kdy letadlo požádá, jestliže je tak předepsáno úřadem ATS, smí se mu vydat povolení k letu bez zajištění rozstupu po určitou část letu, probíhající v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti ve vzdušných prostorech tříd
  D,E
 3. Odpovědnost za řízení letadla předává stanoviště poskytující oblastní službu řízení v řízené oblasti jinému stanovišti, poskytujícímu oblastní službu řízení v sousední řízené oblasti
  v čase přeletu společných hranic řízených oblastí, vypočítaném oblastním střediskem řízení, které letadlo řídí, nebo v jiném bodě nebo v čase, na němž se obě stanoviště dohodla
 4. Odpovědnost za řízení letadla musí předávat stanoviště poskytující oblastní službu řízení stanovišti poskytujícímu přibližovací službu řízení a naopak
  v bodě nebo čase dohodnutém mezi těmito dvěma stanovišti.
 5. Letová povolení se musí zakládat výhradně na požadavcích pro poskytování
  služby ŘLP
 6. Letová povolení musí obsahovat
  a) identifikaci letadla, jak je uvedena v letovém plánu; b) mez letového povolení; c) trať letu; d) hladinu (hladiny) letu pro celou trať nebo její část a změny hladin, požadují-li se; e) všechny nezbytné příkazy nebo informace
 7. Letová informační služba musí být poskytována všem letadlům, kterým mohou informace prospět a letadlům, kterým se poskytuje služba řízení letového provozu, nebo jinak známým
  stanovištím letových provozních služeb.
 8. Před poskytnutím letové informační služby má přednost, poskytnutí
  služby řízení letového provozu přednost, kdykoliv to poskytování služby řízení letového provozu vyžaduje.
 9. Letová informační služba poskytovaná letům musí navíc k základním informacím zahrnovat poskytování informací týkajících se hlášených nebo předpovídaných meteorologických podmínek na
  letištích odletu, určení a náhradních letištích;
 10. Letová informační služba poskytovaná letům VFR musí navíc k základním informacím zahrnovat poskytování dostupných informací, týkajících se provozních a meteorologických podmínek
  na trati letu, které mohou znemožnit provedení letu podle pravidel letu za viditelnosti.
 11. Meteorologické informace a provozní informace týkající se navigačních prostředků a letišť, které jsou zahrnuty v letové informační službě musí být, kdykoliv jsou k disposici, poskytovány
  poskytovány provozně uceleným způsobem.
 12. Jestliže letadlo potvrdí příjem ATIS, které již není platné postupuje řídící letového provozu takto
  Vyšle letadlu každý prvek informace, který potřebuje obnovu bez zdržení.
 13. Pohotovostní služba musí být poskytována
  a) všem letadlům, kterým se poskytuje služba řízení letového provozu; b) pokud je to proveditelné, všem ostatním letadlům, která mají podaný letový plán nebo letadlům, jinak známým letovým provozním službám; a c) kterémukoliv letadlu, o kterém je známo nebo se předpokládá, že je předmětem protiprávního činu.
 14. Jako ústředí pro shromažďování informací a předávání těchto informací o údobí nouze letadel letících v letové oblasti nebo řízené oblasti, které se to týká a za předávání takových informací příslušnému záchrannému koordinačnímu středisku musí sloužit
  Letová informační střediska nebo oblastní střediska řízení
 15. Dojde-li ke stavu nouze u letadla v době, kdy je řízeno letištní řídící věží nebo přibližovacím stanovištěm řízení, musí toto stanoviště ihned o tom uvědomit příslušné
  záchranné koordinační středisko
 16. Když nedošla žádná zpráva z letadla během 30 minut po čase, kdy měla být přijata nebo od doby, kdy byl učiněn první neúspěšný pokus o navázání spojení s takovým letadlem, podle toho, co nastane dříve, nebo když letadlo nepřiletělo do 30 minut, od vypočítaného času příletu naposledy oznámeného nebo vypočítaného stanovištěm letových provozních služeb, podle toho co nastane později s výjimkou, kdy není pochyb o bezpečnost letadla a všech osob na palubě, musí stanoviště letových provozních služeb uvědomit záchranná koordinační střediska a oznámit jim údobí
  nejistoty
 17. Když po údobí nejistoty, následné pokusy o navázání spojení s letadlem byly neúspěšné a dotazy na jiné zdroje, nepřinesly nové zprávy o letadle, nebo když, letadlo, které obdrželo povolení přistát, nepřistálo během pěti minut od vypočítaného času přistání a spojení s ním nebylo znovu navázáno, nebo když byla přijata informace, která naznačuje že provozní způsobilost letadla se zhoršila, ale ne do té míry, aby bylo pravděpodobné vynucené přistání, vyjma, kdy existuje důkaz, který zmírňuje obavy o bezpečnost letadla a všech osob na palubě, nebo když je známo nebo se předpokládá, že letadlo je předmětem protiprávního činu musí stanoviště letových provozních služeb ihned uvědomit záchranná koordinační střediska a oznámit jim údobí
  pohotovosti
 18. Když letadlo, které obdrželo povolení přistát, nepřistálo během pěti minut od vypočítaného času přistání a spojení s ním nebylo znovu navázáno musí se vyhlásit údobí
  pohotovosti
 19. Oznámení záchrannému koordinačnímu středisku musí jako první bod obsahovat označení příslušné danému údobí v tomto pořadí
  a) INCERFA, ALERFA nebo DETRESFA, které je příslušné danému údobí nouze; b) služebna a osoba, která volá; c) povaha nouze; d) důležité informace z letového plánu; e) stanoviště, které naposledy udržovalo spojení, čas a použité prostředky; f) poslední hlášená poloha a jak byla určena; g) barva a charakteristické znaky letadla; h) nebezpečné zboží přepravované jako náklad; i) jakákoliv opatření, která učinila ohlašující služebna; a j) další související poznámky
 20. Údaje, jež musí obsahovat oznámení o údobí nouze záchrannému koordinačnímu středisku a které nejsou k dispozici v době, kdy se podává oznámení, by se stanoviště letových provozních služeb mělo snažit získat dříve, než se vyhlásí údobí
  tísně, je-li přiměřená jistota, že k němu dojde.
 21. Letové informační středisko musí mít v prostoru své působnosti zařízení pro spojení s následujícími stanovišti
  a) oblastním střediskem řízení, pokud není sloučeno, b) přibližovacími stanovišti řízení, c) letištními řídícími věžemi.
 22. Oblastní středisko řízení, kromě toho, že má spojení s letovým informačním střediskem, musí mít zařízení pro spojení s následujícími stanovišti, které poskytují služby v prostoru jeho odpovědnosti
  a) přibližovacími stanovišti řízení, b) letištními řídícími věžemi, c) ohlašovnami letových provozních služeb, jsou-li zřízeny samostatně
 23. Přibližovací stanoviště řízení, kromě toho, že má spojení s letovým informačním střediskem a oblastním střediskem řízení musí mít zařízení pro spojení
  s přidruženými letištními řídícími věžemi a s ohlašovnou (ohlašovnami) letových provozních služeb, jsou-li zřízeny samostatně
 24. Letištní řídící věž, kromě toho, že má spojení s letovým informačním střediskem, oblastním střediskem řízení a přibližovacím střediskem řízení musí mít zařízení pro spojení s
  s přidruženými ohlašovnami letových provozních služeb, jsou-li zřízeny samostatně
 25. Pro předání letadlu při hlasovém spojení standardní příletové tratě kódového označení PAP 3 B
  se musí používat pouze označení v otevřené řeči. (Při hlasovém spojení musí být z označení snadno rozeznatelné, zda přísluší standardní odletové nebo příletové trati a nesmí působit žádné potíže pilotům a personálu ATS při výslovnosti)
 26. Letištní provozní zóna je vymezena kružnicí o poloměru
  3 NM (5,5km) od vztažného bodu letiště
 27. V letištní provozní zóně se poskytuje
  letištní letová informační a pohotovostní služba známému provozu
 28. V letectví musí být jako horizontální referenční systém používán světový geodetický systém. Tento systém má označení:
  WGS-84
 29. Použitelná délka vzletu (TODA) je
  použitelné délka rozjezdu zvětšená o délku předpolí, pokud je zřízeno. (TORA+Clearway)
 30. Použitelná délka přerušeného vzletu (ASDA) je
  použitelná délka rozjezdu zvětšená o délku dojezdové dráhy, pokud je zřízena. (TORA+Stopway)
 31. Předpolí (CWY) navazuje na
  použitelnou délku rozjezdu
 32. Délka dojezdové dráhy (SWY) je zahrnuta do
  ASDA
 33. Který předpis obsahuje ustanovení upravující požadované fyzické vlastnosti a překážkové roviny letišť ?
  L-14
 34. Do bezpřekážkového prostoru mohou zasahovat
  ...nezasahuje žádná pevná překážka, kromě překážek křehkých o nízké hmotnosti, nutných pro účely letecké navigace
 35. Dráha (RWY) je
  Vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti upravená pro přistání a vzlety letadel.
 36. Dráhový pás/pás RWY (Runway strip) je zřízen a určen k
  Vymezená plocha včetně RWY a dojezdové dráhy, pokud je zřízena, určená:a)ke snížení nebezpečí poškození letadla v případě jeho vyjetí z RWY ab)k zajištění bezpečnosti letadla letícího nad pásem RWY při vzletu nebo přistání.
 37. Koncová bezpečnostní plocha (RESA) je určena
  ...určená především ke snížení nebezpečí poškození letounu v případě jeho předčasného dosednutí nebo vyjetí za konec RWY.
 38. Kódové značení letišť se skládá z
  kódové číslo a písmeno- pro účely projektování letiště musí být určeno v souladu s vlastnostmi letounu, pro který je vybavení určeno. (L-14 1.6.1)
 39. Závazné informace o fyzikálních vlastnostech dráhového systému jsou publikovány v
  v AIP díl II
 40. Pracovní plocha radiovýškoměru musí být zřízena
  před prahem dráhy pro přesné přiblížení
 41. Vyčkávací místo RWY musí být zřízeno tak, že
  pojíždějící letadlo nebo mobilní prostředek nemohou narušit (nenaruší) překážkovou plochu nebo rušit provoz radionavigačních prostředků (L14 3.12.3)
 42. Závazné informace o fyzikálních vlastnostech TWY jsou publikovány
  v AIP, AD 2.8
 43. V případě rovnoběžných RWY musí být poznávací číslo každé RWY doplněno dále uvedeným písmen/em/y v pořadí zleva doprava při pohledu ze směru přiblížení
  z dvoumístného čísla, jež vyjadřuje nejbližší desítku magnetického severu a na rovnoběžných RWY musí být doplněno písmenem
 44. Bezpečnostní značení odbavovací plochy musí být barvy
  nápadné, přednostně červené
 45. Světelná sestupová soustava pro vizuální přiblížení musí být zřízena jako pomůcka pro přiblížení na RWY
  • bez ohledu na to, zda je RWY vybavena jinými vizuálními nebo nevizuálními pomůckami, jestliže je splněna jedna nebo více následujících podmínek:
  • a)RWY je používána proudovými letouny nebo jinými letouny s obdobnými požadavky na jejich vedení;b) pilot kteréhokoliv typu letounu může mít potíže při rozhodnutí při přiblížení následkem:
  • 1) nevyhovujícího vizuálního vedení, které se vyskytuje při přiblížení nad vodní plochou nebo nad nevýrazným terénem za dne nebo při nedostatečném okolním osvětlení v přibližovacím prostoru za noci; nebo
  • 2) klamné informace vyvolané vlivem okolního terénu nebo sklonů RWY;
  • c) přítomnost objektů v přibližovacím prostoru může vyvolat vážné nebezpečí, sestupuje - li letoun pod stanovenou sestupovou rovinou, zejména neexistují-li žádné nevizuální nebo jiné vizuální prostředky poskytující výstrahu o takových objektech,
  • d) fyzické podmínky u obou konců RWY představují vážné nebezpečí v případě dosednutí letounu před prahem dráhy nebo jeho vyjetí za konec RWY;
  • e) terén nebo převládající meteorologické podmínky jsou takové, že letoun může být během přiblížení vystaven neobvyklé turbulenci.
 46. Denní překážkové značení objektů se skládá
  jQuery110106052151044839251_1498300983123?červené a bílé barvy???
 47. Překážková návěstidla umístěná na mobilních prostředcích, souvisejících s pohotovostí
  musí vydávat modré záblesky (typu C, musí vydávat záblesky modré barvy (a ostatní umístěná na jiných mobilních prostředcích záblesky žluté barvy.))
 48. Překážková návěstidla umístěná na ostatních mobilních prostředcích, souvisejících s obsluhou na stání/FOLLOW ME
  dle testu musí vydávat bílé záblesky (žluté barvy ???musí být nízké svítivosti typu D pro Follow me, Typu A pro mosty, typu C pro ostatní mobilní prostředky???)
 49. Značení nepoužitelnosti RWY musí být
  • 7.1.2 Značení nepoužitelnosti musí být umístěno na dočasně uzavřené RWY nebo pojezdové dráze nebo jejich části s výjimkou případu jejich krátkodobého uzavření, přičemž však je službami řízení letového provozu zajištěna dostatečná výstraha.
  • 7.1.2.1 Značky nepoužitelnosti musí být umístěny na dočasně uzavřené nezpevněné RWY nebo pojezdové dráze nebo jejich části s výjimkou případu jejich krátkodobého uzavření, přičemž však je zajištěna dostatečná výstraha jiným způsobem.Umístění7.1.3 Na RWY musí být značení nepoužitelnosti umístěno na každém konci RWY, nebo její části
  • vyhlášené za uzavřenou a doplňkové značení musí být umístěno tak, aby vzdálenosti mezi značením nepřekročily 300 m. Na pojezdové dráze musí být značení nepoužitelnosti umístěno nejméně na každém konci pojezdové dráhy, nebo její uzavřené části.
  • 7.1.3.1 Na nezpevněné RWY musí být značky nepoužitelnosti umístěny na každém konci RWY nebo její části vyhlášené za uzavřenou. Na pojezdové dráze musí být značky nepoužitelnosti umístěny nejméně na každém konci pojezdové dráhy, nebo její uzavřené části.
 50. Značení nepoužitelnosti TWY musí být
  žluté barvy, tvar kříže
Author:
Anonymous
ID:
332494
Card Set:
atm 2.xlsx
Updated:
2017-06-24 10:42:57
Tags:
moje
Folders:

Description:
atm 2
Show Answers: