atm 6.xlsx

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Jakmile je identita letadla zjištěna
  musí být o tom pilot informován před poskytováním přehledové služby ATS
 2. Dojde-li ke ztrátě identifikace
  musí se to pilotovi oznámita, pokud je to možné, vydat mu příslušné pokyny.
 3. Jsou-li pozorovány dvě nebo více indikací radarových poloh (při použití PSR) v těsné blízkosti nebo se pozorují podobné pohyby ve stejném čase nebo existuje-li pochybnost o identifikaci radarové polohy z jiného důvodu, mělo by se
  nařídit nebo opakovat tolik změn kurzů, kolik je třeba, nebo by se měly použít další způsoby identifikace, dokud se nevyloučí všechna nebezpečí omylu při identifikování.
 4. Informace o poloze předávané letadlům nesmí mít následující formu
  • MUSÍ mít takovouto formu:
  • a) jako dobře známá zeměpisná poloha;
  • b) magnetickou tratí a vzdáleností k význačnému bodu, navigačnímu prostředku na trati nebo přibližovacímu prostředku;
  • c) směrem (použitím hlavních směrů kompasu) a vzdáleností od známé polohy;
  • d) vzdáleností k bodu dotyku, je-li letadlo na konečném přiblížení; nebo
  • e) vzdáleností a směrem od osy tratě ATS.
 5. Informace o poloze předávaná letadlu na konečném přiblížení musí mít formu
  vzdáleností k bodu dotyku
 6. Letadlo, kterému je poskytována přehledová služba ATS se při přeletu povinných hlásných bodů
  musí hlásit na bodech stanovených dotyčným stanovištěm ATS (ohlásit a udat svou polohu a čas přeletu dalšího bodu)
 7. Při vektorování letadla by měl řídící, kdykoliv je to proveditelné
  letadla musí být vektorována po tratích, na kterých může pilot monitorovat polohu letadla vzhledem ke svým palubním prostředkům (toto snižuje na minimum potřebu poskytování navigační pomoci a zmírňuje následky při poruše přehledového systému ATS);
 8. Dá-li řídící při vektorování letadlu vektor odvádějící ho z dříve přidělené tratě
  pilot musí být (test říká měl by) informován o účelu takového příkazu a musí být stanovena jeho mez (např. do … poloha, pro … přiblížení);
 9. Při vektorování letu IFR musí řídící vydávat taková povolení, která zajistí, že po celou dobu
  bude dodržena předepsaná bezpečná výška nad překážkami
 10. Když pilot obdržel příkaz nastavit odpovídač na určitý kód nebo změnit kód a kód zobrazený na situačním zobrazení je rozdílný od toho, který byl letadlu přidělen, musí být
  pilot požádán, aby znovu nastavil správný kód.
 11. V případě , že letadlo je, nebo se jeví, že je v jakémkoliv stavu nouze, řídící musí poskytnout letadlu všechnu možnou pomoc
  a postupy stanovené předpisem L 4444 se smí podle situace změnit
 12. Průběh letu identifikovaného letadla v nouzi se musí sledovat a (pokud je to možné) zaznamenávat na situačním zobrazení, dokud letadlo nevyletí z dosahu přehledového systému ATS, a informace o poloze letadla se musí poskytnout
  všem stanovištím letových provozních služeb, která by mohla letadlu pomoci. Předání sousedním sektorům se musí také uskutečnit, když je to vhodné.
 13. Tolerance odchylky, určující, zda informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské výšky a zobrazená řídícímu je přesná, musí být plus, minus
  200 ft v RVSM vzdušném prostoru, v jiném prostoru+-300 ft,
 14. Pilot letadla, jehož informace o hladině odvozené z tlakové nadmořské výšky je v rozmezí povolené tolerance
  se nemusí takové ověření oznámit
 15. Jestliže zobrazená informace hladiny není v rozmezí povolené tolerance, musí se to pilotovi oznámit a musí být požádán, aby
  ověřil nastavení tlaku a potvrdil hladinu letadla
 16. Jestliže i po potvrzení o správném nastavení tlaku rozdíl stále existuje, měla by se podle okolností následující opatření
  požádat pilota, aby ukončil vysílání módu C za předpokladu, že to nepřeruší činnost odpovídače v módu Aa) požádat pilota, aby ukončil vysílání módu C nebo vysílání údajů o výšce z ADS-B, za předpokladu, že to nezpůsobí ztrátu informací o poloze a identitě, a informovat o provedených opatřeních následující řídící pracoviště nebo stanoviště ATC, které se bude letadlem zabývat; nebo b) informovat pilota o nesrovnalosti a požádat jej, aby udržoval relevantní zařízení v činnosti, aby nedošlo ke ztrátě informace o poloze a identitě letadla, a, když je tak schváleno příslušným úřadem ATS, přepsat zobrazovanou informaci o hladině na hladinu hlášenou pilotem. Oznámit provedená opatření následujícímu řídícímu pracovišti nebo stanovišti ATC, které se bude letadlem zabývat.
 17. Kde je tak předepsáno příslušným úřadem ATS, může být tam, kde to schopnosti radarového zařízení na daném místě dovolují, minimum radarového rozstupu sníženo, ne však pod
  3 NM 5,6 km
 18. Kde je tak předepsáno příslušným úřadem ATS, může být tam, kde to schopnosti radarového zařízení na daném místě dovolují, minimum radarového rozstupu, mezi za sebou letícími letadly usazenými na stejné trati konečného přiblížení ve vzdálenosti do 10 NM od konce dráhy, sníženo ne však pod
  2,5 NM 4,6 km
 19. Jestliže se uplatňuje schválené snížené minimum radarového rozstupu mezi za sebou letícími letadly, usazenými na trati konečného přiblížení, lze toto minimum uplatňovat
  do vzdálenosti 10 NM od konce RWY
 20. Jestliže se používá schválené snížené minimum radarového rozstupu mezi za sebou letícími letadly usazenými na trati konečného přiblížení musí být používán radarový systém s obnovou informací
  každých 5 sekund nebo méně
 21. Stanovené úpravy při řízení dopředné rychlosti jsou založené na
  IAS
 22. Pozoruje-li se, že identifikovaný let, letící mimo řízený vzdušný prostor je konfliktní s tratí jiného letadla, pilot by měl být informován, aby v případě nutnosti mohl zahájit manévr k vyhnutí se srážce. Jedná se o let podle
  pravidel IFR
 23. Je možné použít informaci o hladině odvozené z módu C i když tato není ověřená k poskytnutí informace o nebezpečí srážky?
  ANO
 24. Pokud dojde k poruše radiového vysílače na letadle a přijimač letadla je funkční, může se k potvrzování povolení u letadla vybaveného SSR použít
  změn kódů SSR / vysílání ADS-B nebo vysíláním IDENT k získání potvrzení o povoleních vydaných letadlu.
 25. Když řízené letadlo s úplnou ztrátou spojení letí v prostoru a v letových hladinách, kde se uplatňují radarové rozstupy
  smí se v používání rozstupů (5nm) pokračovat
 26. Jestliže dojde k poruše odpovídače SSR po vzletu a letadlo letí ještě v prostoru TMA ve kterém je vybavení provozuschopným odpovídačem s určitými schopnosti povinné, radarový řídící
  smí požádat pilota o návrat na letiště vzletu
 27. Jestliže dojde k poruše radarového zařízení např. v FL 230 a není možné ihned zajistit neradarový rozstup, je možno použít jako nouzového opatření, letových hladin oddělených od sebe minimálně
  polovinu předepsaného vertikálního rozstupu. (500 ft)
 28. Řídící musí oznámit letadlu, které je vektorováno pro přístrojové přiblížení jeho polohu, nejméně
  jednou před zahájením konečného přiblížení.
 29. Povolení k vizuálnímu přiblížení se vydává
  až pilot ohlásí, že letiště nebo předcházející letadlo vidí. V tomto čase by mělo být obvykle vektorování ukončeno.
 30. Jestliže je letadlo vektorováno na konečné přiblížení, musí závěrečný vektor umožnit letadlu se usadit v hladině letu na trati konečného přiblížení před naletěním stanovené nebo nominální sestupové dráhy a měl by zajistit naletění úhlu tratě konečného přiblížení pod úhlem
  45° nebo menším
 31. Letadlu vektorovanému k nalétnutí konečného přiblížení na prostředek vybraný pilotem, se musí přikázat aby ohlásil
  když je usazeno na trati konečného přiblížení
 32. Při vektorování pro konečné přiblížení na prostředek vybraný pilotem, by povolení k přiblížení mělo být vydáno
  před tím, než letadlo ohlásí, že je usazeno, pokud okolnosti vydání povolení v takovém čase nebrání
 33. Při vektorování pro vizuální přiblížení bude vydáno povolení k vizuálnímu přiblížení až pilot ohlásí
  že letiště nebo předcházející letadlo vidí. V tomto čase by mělo být obvykle vektorování ukončeno.
 34. Vektorování pro vizuální přiblížení by obvykle mělo být ukončeno v čase, kdy pilot ohlásí
  že letiště nebo předcházející letadlo vidí
 35. Řídící provádějící radarová přiblížení, musí mít k dispozici pro druhy přiblížení informace týkající se
  OCA/H
 36. Jestliže se má uplatňovat snížený radarový rozstup 2.5 NM mezi za sebou letícími letadly usazenými na stejné trati konečného přiblížení je nutno brát v úvahu typy letadel s ohledem na turbulenci v úplavu
  ANO
 37. Není-li jinak předepsáno příslušným úřadem ATS, radarový řídící by měl oznámit letištnímu řídícímu, když je letadlo provádějící přiblížení řízené radarem v přibližné vzdálenosti od bodu dotyku
  15 km (8 NM) od bodu dotyku. Neobdrží-li v té době povolení k přistání, následná informace by měla být předána přibližně v 8 km (4 NM) od bodu dotyku a mělo by být vyžádáno povolení k přistání.
 38. Jestliže radarový řídící neobdržel od letištního řídícího povolení k přistání pro letadlo provádějící přiblížení řízené radarem přibližně ve vzdálenosti 8 NM, následná informace a vyžádání povolení k přistání by měla být předána přibližně ve vzdálenosti
  4 NM
 39. Povolení k přistání, když letadlo provádí přiblížení řízené radarem, přijaté od letištního řídícího by mělo být obvykle předáno letadlu před tím, než dosáhne od bodu dotyku vzdálenosti
  vzdálenost 4 km (2 NM) od bodu dotyku
 40. Při provádění přiblížení přehledovým radarem radarový řídící musí oznámit pilotovi
  • Letadlu se musí před zahájením konečného přiblížení oznámit:
  • a) dráha v používání;
  • b) příslušná bezpečná nadmořská výška / výška nad překážkami;
  • c) úhel nominální sestupové dráhy a, pokud je tak předepsáno příslušným úřadem ATS nebo požadováno letadlem, přibližná rychlost klesání, která má být udržována.
  • d) postup, který má být uplatněn v případě ztráty radiového spojení, pokud nebyl publikován v leteckých informačních příručkách.
  • ((((By se mělo:
  • a) přikázat provést nezdařené přiblížení za následujících okolností: i) když se letadlo jeví, že je v nebezpečné poloze na konečném přiblížení; nebo ii) z důvodů provozních konfliktů; nebo iii) neobdrží-li se povolení k přistání od procedurálního řídícího do doby, kdy letadlo dosáhne vzdálenost 4 km (2 NM) od bodu dotyku nebo jiné takové vzdálenosti, která byla dohodnuta s letištní řídící věží; nebo iv) podle instrukcí letištního řídícího; nebo b) doporučit provést nezdařené přiblížení za následujících okolností: i) když letadlo dosáhne polohy, z níž se jeví, že úspěšné přiblížení nemůže být dokončeno; nebo ii) není-li letadlo vidět na situačním zobrazení po určitou dobu během posledních 4 km (2 NM) přiblížení; nebo iii) jsou-li pochybnosti o poloze nebo identifikaci letadla v kterékoliv části konečného přiblížení.))))
 41. Minima radarových rostupů podle turbulence v úplavu se musí uplatňovat když letadlo letí bezprostředně za jiným letadlem ve stejné nadmořské výšce nebo méně než
  1000 ft
 42. uplatňovat minima radarových rozstupů podle turbulence v úplavu když letadlo křižuje trať jiného letadla za ním ve stejné nadmořské výšce:
  1000 ft (300m)
 43. Pro letadla, které jsou ve fázi přiblížení a vzletu a obě používají stejnou nadmořskou výšku, se musí zajistit v případě, že první letadlo je kategorie těžká a následující letadlo kategorie těžká, toto radarové minimum podle turbulence v úplavu
  4 NM
 44. Pro letadla, která jsou ve fázi přiblížení a vzletu a obě používají stejnou nadmořskou výšku, se musí zajistit v případě, že první letadlo je kategorie těžká a následující letadlo kategorie střední, toto radarové minimum podle turbulence v úplavu
  5 NM 9,3 km
 45. Pro letadla, které jsou ve fázi přiblížení a vzletu a obě používají stejnou nadmořskou výšku, se musí zajistit v případě, že první letadlo je A 380-800 a následující letadlo je kategorie těžká (jiné než A 380-800), toto minimum radarového rozstupu podle turbulence v úplavu :
  6 NM
 46. Pro letadla, které jsou ve fázi přiblížení a vzletu a obě používají stejnou nadmořskou výšku, se musí zajistit v případě, že první letadlo je A 380-800 a následující letadlo je kategorie lehká, toto minimum radarového rozstupu podle turbulence v úplavu :
  8 NM
 47. Pro letadla, které jsou ve fázi přiblížení a vzletu a obě používají stejnou nadmořskou výšku, se musí zajistit v případě, že první letadlo je A 380-800 a následující letadlo je kategorie střední, toto minimum radarového rozstupu podle turbulence v úplavu :
  7 NM
 48. Jestliže letadlo ve fázi přiblížení nebo vzletu letí bezprostředně za jiným letadlem a obě používají stejnou nadmořskou výšku, se musí zajistit v případě, že první letadlo je kategorie střední a následující letadlo kategorie těžké, radarové minimum podle turbulence v úplavu
  neuplatňují se
 49. Jestliže letadlo ve fázi přiblížení nebo vzletu letí bezprostředně za jiným letadlem a obě používají stejnou dráhu, se musí zajistit v případě, že první letadlo je kategorie střední a následující letadlo kategorie střední, toto radarové minimum podle turbulence v úplavu
  neuplatňují se
 50. Jestliže letadlo ve fázi přiblížení křižuje trať jiného letadla za ním ve stejné nadmořské výšce se musí zajistit v případě, že první letadlo je kategorie střední a následující letadlo kategorie lehké, radarové minimum podle turbulence v úplavu
  5 NM
Author:
Anonymous
ID:
332542
Card Set:
atm 6.xlsx
Updated:
2017-06-26 13:36:42
Tags:
moje
Folders:

Description:
atm 6
Show Answers: