atm 10.xlsx

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Jestliže po přiblížení podle přístrojů při přiblížení okruhem dojde ke ztrátě vizuální reference pilot:
  zahájí stoupavou zatáčku v prostoru přiblížení okruhem směrem k dráze
 2. Jaké rozlišujeme vstupní sektory do postupu „Racetrack“:
  přímý, boční paralelní
 3. Co je to MOC?
  Minimální výška nad prekážkami, která zajišťuje vertikální rozstup letadla od překážek
 4. Základním kritériem pro zařazení letadel do kategorií je
  MTOW pro turbulenci v uplavu, nebo IAS nad prahem dráhy, která je rovná pádovce násobené 1,3
 5. Na mapě pro přístrojové přiblížení musí být uveden gradient stoupání pro nezdařené přiblížení, pokud je jiný než
  2.50%
 6. Předpokládá se, že nezdařené přiblížení bude zahájeno při postupu nepřesného přístrojového přiblížení ve výšce, která není nižší než
  MDA/H
 7. FAF u nepřesného přístrojového přiblížení je umístěn na trati konečného přiblížení ve vzdálenosti, která umožní nastavení konfigurace letadla pro konečné přiblížení a pro klesání z nadmořské výšky středního přiblížení až do MDA kterou lze aplikovat
  pro nepřesné přiblížení nebo přiblížení okruhem
 8. Úsek konečného přiblížení (nepřesné přístrojové přiblížení s fixem konečného přiblížení) začíná u zařízení nebo fixu, nazvaného fix konečného přiblížení - FAF, a končí
  na bodu nezdařeného přiblížení MAPt
 9. Předpokládá se, že nezdařené přiblížení bude zahájeno při postupu přesného přiblížení ne níže, než v
  DA/H
 10. Pokud není na mapě pro přístrojové přiblížení uvedeno jinak, minimální gradient stoupání při standartním postupu nezdařeného přiblížení je
  2.50%
 11. Trať středního přiblížení se stanoví pro přivedení letadla do kurzové čáry ILS ve výšce, která je
  pod nominální sestupovou dráhou/výškovým úhlem sestupu ILS
 12. Nepřesná přiblížení podle přístrojů se vyznačují tím, že
  jsou navrženy ve 2D, tedy poskytují pouze směrové a nikoliv vertikální vedení.
 13. Při radarovém vektorování odpovídá za rozstup letadla od překážek
  vždy řídící letového provozu
 14. Pokud není bezvětří při letu ve vyčkávacím obrazci
  Piloti se musí snažit dodržet trať prováděním opravy na známý vítr, a to jak opravou kurzu, tak i času. Toto by mělo být prováděno během vstupu a během letu ve vyčkávacím obrazci.
 15. Zkratka DER znamená:
  Odletový konec dráhy (departure end of runway)
 16. Hodnoty RVR a DH pro přesné přiblížení I. kategorie jsou:
  RVR 550m nebo vyšší a DH 200 ft nebo vyšší
 17. Hodnoty RVR pro přesné přiblížení III A kategorie jsou:
  RVR ne méně než 200m, DH ne méně než 50 ft
 18. Hodnoty RVR pro přesné přiblížení II. kategorie jsou:
  RVR ne méně než 300 m, DH méně než 200ft, ne méně než 100 ft
 19. Všechny zatáčky ve vyčkávacím obrazci mají být provedeny s úhlem náklonu
  25° nebo s úhlovou rychlostí 3° za sekundu, podle toho, co vyžaduje menší náklon.
 20. Při obdržení povolení vizuálního přiblížení
  začne pilot vést letadlo ve směru pomocí srovnávací navigace. Nalétne přímý sektor přiblížení nebo se do něj dostane letem po letištním okruhu.
 21. Pro zařazení letadla do vyčkávacího obrazce byly stanoveny
  vstupní sektory paralelní, boční, přímý
 22. Jaký je rozdíl mezi výškou rozhodnutí DA/H a minimální výškou pro klesání MDA/H?
  DA/H se stanovuje u přesných přiblížení a přiblížení APV a pilot se v ní nejpozději rozhodne, zda přistane nebo provede nezdařené přiblížení, zatímco MDA/H se stanovuje u nepřesných přiblížení a přiblížení okruhem (circling)
 23. Aby pozornost posádek nebyla rozptylována během provádění postupů pro omezení hluku
  musí být komunikace letadlo/země omezena na minimum.
 24. Primární prostor je
  Vymezený prostor symetricky rozložený podél stanovené letové tratě, ve kterém je zajištěna bezpečná výška nad překážkami v plném rozsahu (celá MOC) (1/2celé šířky)
 25. Sekundární prostor je
  Vymezený prostor, rozložený po obou stranách primárního prostoru, podél stanovené letové tratě, ve kterém je zajištěna snižující se výška nad překážkami. (1/4 celé šířky na obou stranách, dohromady tedy 1/2)
 26. Během letu v nebo pod převodní nadmořskou výškou
  létají letadla ve výškách určených pomocí výškoměru nastaveného na tlak na střední hladinu moře (QNH) a jejich vertikální poloha je vyjádřena údaji nadmořské výšky
 27. Během letu nad převodní nadmořskou výškou
  létají letadla v hladinách konstantního atmosférického tlaku, založené na nastavení výškoměru na 1013,2 hPa, které se nazývají "Letové hladiny"
 28. Změna reference z nadmořské výšky na letovou hladinu a naopak se provádí
  během stoupání v převodní nadmořské výšce a při klesání v převodní hladině
 29. V průběhu přiblížení na přistání může být výška nad terénem určena výškoměrem s nastavením
  QNH nebo za stanovených okolnostíQFE(Údaj QFE pro nastavení výškoměru, jasně identifikovaný jako takový, by měl být dán k dispozici v povoleních pro přiblížení a přistání. Toto by mělo být k dispozici na vyžádání nebo pravidelně, v souladu s místními postupy., Když letadlo, kterému bylo dáno povolení na přistání jako číslo jedna, dokončuje své přiblížení s QFE, vertikální poloha tohoto letadla musí být vyjadřována údaji výšky nad vztažnou rovinou letiště, použitou při stanovení bezpečné výšky nad překážkami )
 30. Před zahájením počátečního přiblížení na dané letiště
  musí letadlo obdržet údaj o převodní hladině
 31. Převodní nadmořská výška
  musí být publikována v AIP a uvedena na příslušných mapách
 32. Převodní hladinu v ČR
  stanoví příslušné stanoviště ATC je stanovena na každém letišti a musí být vždy k dispozici
 33. Během letu na trati v/nad nejnižší použitelnou letovou hladinou letadla létají
  v letových hladinách a jejich vertikální poloha se při spojení letadlo zem vyjadřuje jako letová hladina
 34. Při spojení letadlo-zem musí být vertikální poloha vyjádřena výrazem
  nadmořských výškách v ft, m nebo ve FL
 35. Během letu na trati pod nejnižší použitelnou letovou hladinou se, v ČR ve třídě E, vertikální poloha vyjadřuje
  nadmořskou výšku ve ft
 36. V letovém povolení pro přiblížení nebo povolení ke vstupu do letištního okruhu musí být v ČR předán údaj
  dráha + vítr +QNH(a převodní hladinu?)
 37. V letovém povolení pro přiblížení a v povolení ke vstupu do letištního okruhu se může na žádost velitele letadla předat údaj
  QFE
 38. Vertikální poloha letadel během přiblížení musí být až do dosažení převodní hladiny udávána a řízena údaji
  letových hladin, pokud bylo vydáno povolení na přiblížení a sestup na přistání byl zahájen, mohou být vertikální polohy letadel nad převodní hladinou uváděny v nadmořských výškách (QNH), za předpokladu, že není ani vyžadován ani předvídán vodorovný let nad převodní nadmořskou výškou
 39. Letové hladiny zvolené pro daný let
  musí být slučitelné s použitím tabulky cestovních hladin v Dodatku 3 Přílohy 2
 40. Letové hladiny zvolené pro daný let
  musí splňovat požadavky ATC
 41. Při průletu převodní nadmořské výšky musí být údaje o vertikální poloze letadla změněny z výšek (QNH)
  na letové hladiny 1013,2 hPa
 42. S výjimkou případů týkajících se nouzového stavu, ztráty spojení a protiprávního činu
  musí mít posádka letadla odpovídač v provozu a navolit módy a kódy podle individuálních pokynů stanoviště ATC s nímž má kontakt
 43. Pokud je o to ATC nepožádá
  piloti nesmí použít Squawk ident
 44. Kdykoliv je v provozu mód C, piloti musí při hlasové komunikaci letadlo - země (je-li třeba předat informaci o hladině) předat takovou informaci údajem jejich výšky, jak ji ukazuje pilotův výškoměr, zaokrouhlenou na nejbližší násobek
  30 m nebo100ft, je-li informace o letové hladině požadována.
 45. Pilot letadla, které se dostalo do stavu nouze, musí nastavit odpovídač (s výjimkou případu, kdy dostal dříve od ATC pokyn nastavit odpovídač na specifický kód) na
  mód A kód 7700, s výjimkou případu, kdy dostal dříve od ATC pokyn nastavit odpovídač na specifický kód. V takovém případě pilot musí udržovat specifický kód, dokud ATC mu nedá jiný pokyn. Nicméně, pilot může zvolit mód A kód 7700, kdykoliv má zvláštní důvod se domnívat, že toto bude nejlepší postup.
 46. Vypočítaná minimální nadmořská výška musí být upravena, jestliže okolní teplota na povrchu je mnohem:
  • nižší než teplota odpovídající standardní atmosféře. V takových podmínkách je přibližná oprava 4 procentní nárůst výšky na každých 10° C pod standardní teplotou, naměřené ve výchozím zdroji pro nastavení výškoměr. To je bezpečné bez ohledu na
  • nadmořskou výšku místa měření tlaku při teplotách vyšších než – 15°C.
 47. Vypočítaná hodnota převodní nadmořské výšky musí být zaokrouhlena na nejbližších vyšších
  300 m (1000 ft).
 48. Vypočítaná hodnota převodní nadmořské výšky musí být zaokrouhlena na nejbližších 1000 stop
  vyšších
 49. Zkratka DER znamená
  departure end of runway
 50. Pro postup přiblížení s vertikálním vedením je stanovena zkratka
  APV - approach procedures with vertical guidance
Author:
Anonymous
ID:
332546
Card Set:
atm 10.xlsx
Updated:
2017-06-26 13:37:36
Tags:
moje
Folders:

Description:
atm 10
Show Answers: