atm umim 1.xlsx

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Zkratka MSA znamená
  minimal sector altitude
 2. Zkratka MOC znamená
  minimální výška nad překážkami
 3. Oznámení obsahující informaci o zřízení, stavu nebo změně nějakého leteckého zařízení, služby nebo postupů nebo informace o nebezpečí jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky zapojené do leteckého provozu jsou publikovány v
  NOTAMu
 4. Označení omezeného, zakázaného nebo nebezpečného prostoru se skládá z písmen a čísla. Např. LKR 20. Písmeno R znamená
  omezený prostor
 5. Informace, které neodpovídají podmínkám pro vydání NOTAMU nebo publikování v AIPu, ale vztahují se k bezpečnosti letů, leteckému provozu nebo se týkají otázek technických, administrativních nebo právních, jsou publikovány v
  AIC (Letecký informační oběžník)
 6. Nebezpečné podmínky na pohybové ploše, způsobené sněhem, ledem, tajícím sněhem nebo stojící vodou původem ze sněhu, tajícího sněhu nebo ledu, nebo jejich pominutí,v zimním období jsou publikovány v
  snowtamu
 7. AIP Supplement se vydává jestliže
  dočasné změny časově delšího charakteru (3 měsíce a více), obsahující rozsáhlý text nebo grafické znázornění
 8. Informace rozšiřované AIRAC musí dosáhnout příjemce před datem účinnosti nejméně
  28 dní
 9. Jako jednotka pro rychlost přízemního větru je v ČR stanovena
  uzly (m/s)
 10. Jako jednotka pro vertikální rychlost je v ČR stanovena
  feet/min
 11. V ČR jako jednotku pro rychlost letu letadla lze použít
  uzel nebo km/h
 12. Letecká pevná služba je telekomunikační služba mezi
  stanovenými pevnými body
 13. Letecká pohyblivá služba je služba mezi
  leteckými a letadlovými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem
 14. Letištní služba řízení je služba řízení letového provozu pro
  letištní provoz
 15. Letištní provoz je
  veškerý provoz na provozní ploše letiště a všechna letadla letící v blízkosti letiště
 16. Mez povolení je bod
  ke kterému bylo letadlu uděleno letové povolení
 17. Letiště odletu může být pro daný let
  i náhradním letištěm na trati nebo náhradním letištěm určení
 18. Následné povolení je povolení vydané letadlu stanovištěm řízení letového provozu, které v daném čase toto letadlo
  neřídí
 19. NOTAM je oznámení rozšiřované telekomunikačními prostředky obsahující informace o zřízení, stavu nebo změně kteréhokoli leteckého zařízení, služby nebo postupů nebo o nebezpečí, jejichž včasná znalost je nezbytná pro pracovníky, kteří se zabývají
  letovým provozem
 20. Pohotovostní služba je služba za účelem vyrozumívání příslušných organizací o letadlech, kterým se má poskytnout
  pátrací a záchranná služba a asistence těmto organizacím podle potřeby
 21. Řízený let je jakýkoliv let, který je
  předmětem letového povolení
 22. Služba řízení letového provozu je služba poskytovaná za účelem
  zabraňovat srážkám mezi letadly a na provozní ploše mezi letadly a překážkami a pro udržování rychlého a spořádaného toku letového provozu
 23. Služba uspořádání provozu na odbavovací ploše je služba poskytovaná za účelem uspořádání činností a pohybu
  letadel a vozidel na odbavovací ploše
 24. INCERFA je kódový výraz označující údobí
  nejistoty
 25. ALERFA je kódový výraz označující údobí
  pohotovosti
 26. DETRESFA je kódový výraz označující údobí
  tísně
 27. Ve vzdušném prostoru jsou povoleny jen lety IFR; všem letům se poskytuje služba řízení letového provozu a zajišťují se mezi nimi rozstupy. Je to vzdušný prostor třídy
  A
 28. Řízené oblasti, včetně letových cest a koncových řízených oblastí musí být vymezeny tak, aby obsáhly dostatečný vzdušný prostor, pro dráhy těch letů ..................... nebo jejich částí, kde je požadováno poskytování ATS, přihlédnutím k vlastnostem obvykle používaných navigačních prostředků v dané oblasti.
  IFR
 29. Horní hranice řízené oblasti se musí stanovit jestliže se nad touto hranicí
  nebude poskytovat služba řízení letového provozu
 30. Může řízený okrsek zahrnovat dvě nebo více letišť ?
  ano
 31. Oblastní středisko řízení by se mělo označit
  názvem nejbližšího města nebo zeměpisného místa
 32. Letištní řídící věž nebo přibližovací stanoviště řízení by se měla označit
  názvem letiště, na kterém jsou umístěny
 33. Počet znaků, požadovaných pro složení označení tratě ATS by měl být pokud je to možné omezen nejvýše na
  5
 34. Základní označení tratí letových provozních služeb je složeno z jednoho písmene abecedy následovaného číslem od 1 do
  999
 35. Jako speciální označení, že letadlo je předmětem protiprávního činu se u letadla vybaveného odpovídačem SSR využívá toto zařízení následovně
  7500
 36. Stanoviště letových provozních služeb musí používat Světový koordinovaný čas pro který používáme zkratku
  UTC
 37. Řízený let smí být řízen, v kterémkoliv čase, vždy
  jen jedním stanovištěm ŘLP
 38. Zpráva ATIS - rozhlasového vysílání hlasem, by neměla, je-li to možné, překročit dobu
  30 s
 39. Když se předpokládá, že palivo na palubě je vyčerpáno a jeho zásoba nepostačuje letadlu k bezpečnému dokončení letu musí se vyhlásit údobí
  tísně
 40. Když došla zpráva, která udává, že provozní způsobilost letadla se zhoršila natolik, že je pravděpodobné vynucené přistání musí se vyhlásit údobí
  tísně
 41. Letadlo obdrželo povolení přistát v 1400. Doba letu nad práh RWY je 3 minuty. Údobí pohotovosti pokud letadlo nepřistane a spojení s ním nebude znovu navázáno musí být vyhlášeno v čase
  14:08 (L11 5.2.1 b) letadlo, které obdrželo povolení přistát nepřistálo do pěti minut od vypočítaného času přistání a spojení s ním nebylo znovu navázáno)
 42. Pohybová plocha (Movement area) se skládá z
  Provozní plochy a odbavovací plochy. (Část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel, sestávající z provozní plochy a odbavovací plochy (ploch).)
 43. Provozní plocha (Manoeuvring area) se skládá z
  RWY a TWY. (Část letiště určená pro vzlety, přistání a pojíždění letadel s výjimkou odbavovacích ploch.)
 44. Kontrola pohybové plochy musí být na letišti kódového čísla 3 nebo 4 musí být provedena
  nejméně 4x denně
 45. Standardní úhel sestupu je
 46. Pro dosažení potřebného kontrastu ukazatele směru větru musí být použita kombinace barev
  oranžové a bílé, nebo červené a bílé
 47. AIP má tyto části:
  GEN, ENR, AD (SUP není dle Dočkalovi prezentace součástí)
 48. Informace o uzavření RWY na dva dny (bez grafiky) bude zveřejněna v:
  NOTAMu
 49. Dočasná změna informace uvedené v AIP je účinná od 18 SEP do 20 JUL následujícího roku bude publikována jako:
  AIP Supplement
 50. V AIP je uvedena provozní doba AD od 07:00 UTC do 21:00 UTC. Účinný NOTAM uvádí provozní dobu stejného AD od 06:00 UTC do 20:00 UTC. Provozní doba AD je:
  dle NOTAM (tedy 0600-2000 UTC)
 51. Při letech v ČR v blízkosti letišť se musí vertikální poloha letadel při letu v převodní výšce nebo pod ní vyjadřovat
  nadmořskými výškami
 52. Při letech v ČR v blízkosti letišť se musí vertikální poloha letadel při letu v převodní hladině a nad ní vyjadřovat
  letovými hladinami.
 53. Při letech v ČR uvnitř koncových řízených oblastí se musí vertikální poloha letedel při letu v převodní hladině a nad ní vyjadřovat
  letovými hladinami.
 54. Při průletu převodní vrstvou se vertikální polohy letadel vyjadřují při stoupání
  letovými hladinami.
 55. Při průletu převodní vrstvou se vertikální polohy letadel při klesání vyjadřují
  nadmořskými výškami
 56. Při uplatňování techniky Machova čísla, je-li minimální podélný časový rozstup 9 minut mezi proudovými letadly na stejné trati, ať udržují hladinu, stoupají nebo klesají, musí být letadlo vpředu rychlejší než vzadu o
  0.02 M
 57. Je-li uplatňována technika Machova čísla, minimální časový podélný rozstup mezi proudovými letadly na stejné trati, ať udržují hladinu, stoupají nebo klesají, musí být, je-li letadlo vpředu rychlejší o 0,02 Machova čísla než letadlo vzadu
  9 minut
 58. Při uplatňování techniky Machova čísla, je-li minimální podélný časový rozstup 8 minut mezi proudovými letadly na stejné trati, ať udržují hladinu, stoupají nebo klesají, musí být letadlo vpředu rychlejší než vzadu o
  0.03 M
 59. Je-li uplatňována technika Machova čísla, minimální časový podélný rozstup mezi proudovými letadly na stejné trati, ať udržují hladinu, stoupají nebo klesají, musí být, je-li letadlo vpředu rychlejší o 0,03 Machova čísla než letadlo vzadu je
  8 minut
 60. Při uplatňování techniky Machova čísla, je-li minimální podélný časový rozstup 7 minut mezi proudovými letadly na stejné trati, ať udržují hladinu, stoupají nebo klesají, musí být letadlo vpředu rychlejší než vzadu o
  0.04 M
 61. Je-li uplatňována technika Machova čísla, minimální časový podélný rozstup mezi proudovými letadly na stejné trati, ať udržují hladinu, stoupají nebo klesají, musí být, je-li letadlo vpředu rychlejší o 0,04 Machova čísla než letadlo vzadu,
  7 minut
 62. Při uplatňování techniky Machova čísla, je-li minimální podélný časový rozstup 6 minut mezi proudovými letadly na stejné trati, ať udržují hladinu, stoupají nebo klesají, musí být letadlo vpředu rychlejší než vzadu o
  0.05 M
 63. Je-li uplatňována technika Machova čísla, minimální časový podélný rozstup mezi proudovými letadly na stejné trati, ať udržují hladinu, stoupají nebo klesají, musí být, je-li letadlo vpředu rychlejší o 0,05 Machova čísla než letadlo vzadu,
  6 minut
 64. Při uplatňování techniky Machova čísla, je-li minimální podélný časový rozstup 6 minut mezi proudovými letadly na stejné trati, ať udržují hladinu, stoupají nebo klesají, musí být letadlo vpředu rychlejší než letadlo vzadu o
  0.05 M
 65. Je-li uplatňována technika Machova čísla, minimální časový podélný rozstup mezi proudovými letadly na stejné trati ať udržují hladinu, stoupají nebo klesají, musí být, je-li letadlo vpředu rychlejší o 0,06 Machova čísla než letadlo vzadu,
  5 minut
 66. Při uplatňování techniky Machova čísla, je-li minimální podélný časový rozstup 5 minut mezi proudovými letadly na stejné trati, ať udržují hladinu, stoupají nebo klesají, musí být letadlo vpředu rychlejší než letadlo vzadu o
  0.06 M
 67. Uplatňuje-li se 10- ti minutové minimum podélného rozstupu na stejné trati založené na metodě Machova čísla, musí letadlo vpředu udržovat pravé Machovo číslo
  musí letadlo vpředu udržovat pravé Machovo číslo stejné nebo vyšší než letadlo vzadu.
 68. Může řídící letového provozu předat letadlu údaj QFE na jeho žádost používá-li se ve FIR QNH?
  ano
 69. Schopnost RVSM se v poli vybavení uvede ve formuláři letového plánu pod písmenem:
  W
 70. Pokud budete vyplňovat formulář mimořádného hlášení z letadla pak pro bouřku bez krup použijete zkratku
  TS
 71. Pokud budete vyplňovat formulář mimořádného hlášní z letadla pak pro bouřku s kroupami použijete zkratku
  TSGR
 72. Zkratka SID znamená:
  Standardní přístrojový odlet, Standard instrument departure
 73. Předpisová zatáčka se vyznačuje tím, že po jejím dokončení se letadlo
  dostává na stejnou trať v opačném směru (letadlu nalétnout a pokračovat v letu po stanovené trati opačným směrem)
 74. Zkratka STAR znamená:
  Standardní přístrojový přílet (standard instrument arrival (route))
 75. Jestliže má být let proveden v převodní hladině nebo nad ní, potom hladiny ve kterých bude let proveden, musí být v letovém plánu vyjádřeny
  ve FL a 3 číslice (zápis Fxxx)
 76. Jestliže bude let proveden v převodní nadmořské výšce nebo pod ní, hladiny ve kterých bude let proveden, musí být v letovém plánu vyjádřeny
  nadmořskými výškami
 77. Pilot letadla, které se dostalo do stavu nouze, může použít kdykoliv má zvláštní důvod se domnívat, že toto bude nejlepší postup
  kód 7700 v modu A
 78. Pilot letadla, které ztratilo oboustranné spojení, musí nastavit odpovídač na
  mód A kód 7600
 79. Při protiprávním činu na letadle a letu musí se velitel letadla snažit nastavit odpovídač na
  7500
 80. Zkratka DA znamená
  nadmořskou výšku rozhodnutí
 81. Základní dokument obsahující informace trvalého charakteru, které mají provozní význam pro bezpečné řízení letového provozu ve vzdušném prostoru ČR je
  AIP
 82. Letecká informační příručka musí obsahovat platné informace seřazené takto
  GEN (0. - Úvod, záznamy; 1. - Národní pravidla a požadavky; 2. - Tabulky a kódy; 3. - Služby; 4. - Poplatky za použití letišť/heliportů a za letové navigační služby), ENR (0. - Obsah; 1. - Všeobecná pravidla a postupy; 2. - Vzdušný prostor letových provozních služeb; 3. - Tratě letových provozních služeb; 4. - Radionavigační zařízení/systémy; 5. - Navigační výstrahy; 6. - Traťové mapy), AD (0. - Obsah, 1. - Letiště/heliporty - úvod; 2. - Letiště; 3. - Heliporty) (SUP není dle Dočkalovi prezentace přímo částí AIP)
 83. Poletové informace podávané posádkami se týkají
  stavu a provozu radionavigačních
 84. Oblastní služba řízení je služba řízení letového provozu pro
  zařízení
 85. Řízené letiště je letiště, na kterém je letištnímu provozu poskytována
  služba řízení letového provozu
 86. Jako řízená letiště se označují ta letiště, o nichž bylo rozhodnuto, že budou poskytovat letištnímu provozu
  službu řízení letového provozu
 87. Má na stanovení druhu RNP vliv úroveň poskytovaných letových provozních služeb?
  ANO
 88. Spodní hranice řízené oblasti musí být stanovena ve výšce nad zemí nebo vodou nejméně
  200m (700ft)
 89. Jestliže je spodní hranice řízené oblasti ve výšce větší než 900 m MSL(3000 ft), měla by být shodná
  s cestovní hladinou VFR
 90. Při hlasovém spojení se základní písmeno označení tratě ATS musí vyslovit
  v souladu s hláskovací abecedou ICAO
Author:
Anonymous
ID:
332581
Card Set:
atm umim 1.xlsx
Updated:
2017-06-27 20:15:44
Tags:
moje
Folders:

Description:
atm 1
Show Answers: