atm umim 3.xlsx

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Údobí pohotovosti je situace, kdy je
  důvodná obava o bezpečnost letadla a osob na jeho palubě
 2. Údobí tísně je situace, kdy je
  určitá jistota, že letadlu a osobám na jeho palubě hrozí vážné bezprostřední nebezpečí nebo že potřebují okamžitou pomoc
 3. Letové informační oblasti se musí vymezit tak, aby pokryly:
  celé uspořádání letových tratí ve FIR
 4. Pro umožnění větší volnosti letů VFR pod řízenou oblastí by se měla stanovit spodní hranice řízené oblasti, je-li to proveditelné a žádoucí ve větší výšce než je minimum
  200 m
 5. Horní hranice řízeného okrsku se smí stanovit:
  výše, než je spodní hranice řízené oblasti
 6. Význačné body se musí zřizovat k vymezení tratí ATS nebo postupu přístrojového přiblížení a/nebo ve vztahu k požadavkům letových provozních služeb na získání informací
  o průběhu letu
 7. Údaje, jež musí obsahovat oznámení o údobí nouze záchrannému koordinačnímu středisku a které nejsou k dispozici v době, kdy se podává oznámení, by se stanoviště letových provozních služeb mělo snažit získat dříve, než se vyhlásí údobí
  tísně, je-li přiměřená jistota, že k němu dojde.
 8. Oblastní středisko řízení, kromě toho, že má spojení s letovým informačním střediskem, musí mít zařízení pro spojení s následujícími stanovišti, které poskytují služby v prostoru jeho odpovědnosti
  a) přibližovacími stanovišti řízení, b) letištními řídícími věžemi, c) ohlašovnami letových provozních služeb, jsou-li zřízeny samostatně
 9. Přibližovací stanoviště řízení, kromě toho, že má spojení s letovým informačním střediskem a oblastním střediskem řízení musí mít zařízení pro spojení
  s přidruženými letištními řídícími věžemi a s ohlašovnou (ohlašovnami) letových provozních služeb, jsou-li zřízeny samostatně
 10. Letištní řídící věž, kromě toho, že má spojení s letovým informačním střediskem, oblastním střediskem řízení a přibližovacím střediskem řízení musí mít zařízení pro spojení s
  s přidruženými ohlašovnami letových provozních služeb, jsou-li zřízeny samostatně
 11. Pro předání letadlu při hlasovém spojení standardní příletové tratě kódového označení PAP 3 B
  se musí používat pouze označení v otevřené řeči. (Při hlasovém spojení musí být z označení snadno rozeznatelné, zda přísluší standardní odletové nebo příletové trati a nesmí působit žádné potíže pilotům a personálu ATS při výslovnosti)
 12. Letištní provozní zóna je vymezena kružnicí o poloměru
  3 NM (5,5km) od vztažného bodu letiště
 13. Do bezpřekážkového prostoru mohou zasahovat
  ...nezasahuje žádná pevná překážka, kromě překážek křehkých o nízké hmotnosti, nutných pro účely letecké navigace
 14. Dráha (RWY) je
  Vymezená pravoúhlá plocha na pozemním letišti upravená pro přistání a vzlety letadel.
 15. Závazné informace o fyzikálních vlastnostech dráhového systému jsou publikovány v
  v AIP díl II
 16. Pracovní plocha radiovýškoměru musí být zřízena
  před prahem dráhy pro přesné přiblížení
 17. NOTAM Kód (Q) je určen pro:
  automatické zpracování notam (8 políček pro lepší třídění, aby to PC zvládl lépe zpracovat)
 18. Z pohledu délky platnosti dělíme data/informace AIS na:
  statická a dynamická
 19. Letový plán by měl být opraven nebo podle vhodnosti předložen nový, přesáhne-li zdržení vypočítaného času zahájení pojíždění řízeného letu o
  30min
 20. Letový plán by měl být opraven nebo podle vhodnosti předložen nový, přesáhne-li zdržení vypočítaného času zahájení pojíždění neřízeného letu o
  60 minut
 21. Jestliže je hladina letadla hlášena vzhledem ke QNH, pak slovo „METRŮ“ nebo „STOP“ za číslicemi
  musí následovat (Dle L4444 "následuje, jak je to vhodné". )
 22. ATC traťová povolení musí letová posádka
  zopakovat řídícímu letového provozu
 23. Všechna povolení a příkazy pro vstup, přistání, vzlet z/od, vyčkávání v blízkosti křižování a zpětné pojíždění po dráze musí
  zopakovat řídícímu letového provozu
 24. Příkazy týkající se hladin, kurzu a rychlosti musí letová posádka
  zopakovat řídícímu letového provozu
 25. Je nutné, aby letová posádka opakovala dráhu v používání bez ohledu na to, zda byla přijata ATISem?
  Musí zopakovat bez ohledu na to, že je obsažená v ATIS
 26. Je možné uplatňovat řízení vertikální rychlosti mezi letadly která jsou usazena ve vyčkávacím obrazci?
  ne, není to možné
 27. Změna letu IFR na let VFR je akceptovatelná, jen když zpráva iniciovaná velitelem letadla stanovišti ATS obsahuje specifickou frázi
  „RUŠÍM LET IFR“ („CANCELLING MY IFR FLIGHT„)
 28. Údaj QNH se vztahuje k
  když je nastaven výškoměr na QNH, ukazuje nadmořskou výšku;
 29. Minimum vertikálního rozstupu (VSM) pod letovou hladinou 290 ve vzdušném prostoru, jež není předmětem regionální dohody je
  300 m (1000 ft)
 30. Minimum vertikálního rozstupu nad letovou hladinou 290 ve vzdušném prostoru jež je předmětem regionální dohody do FL 410 je
  300 m (1000 ft)
 31. Pokud je regionální dohodou stanoveno minimum vertikálního rozstupu 1000 ft je možno tento rozstup použít
  nad FL 290 do FL 410 (ne včetně)
 32. Vertikální rozstup se zajišťuje požadavkem, aby letadla používající předepsané postupy pro nastavení výškoměru
  létala v různých letových hladinách nebo nadmořských výškách
 33. Letadlu se smí přidělit hladina dříve obsazená jiným letadlem po tom, kdy
  toto letadlo oznámilo její uvolnění
 34. Úkoly letových provozních služeb nezahrnují povinnosti předcházet srážce s terénem vyjma, kdy
  je letadlo vektorováno
 35. ACC obvykle musí povolit letadlu jen jednu cestovní hladinu letadlu za hranicí své řízené oblasti, to je tu cestovní hladinu
  v níž letadlo vstoupí do následující řízené oblasti
 36. Letadlo nesmí být povoleno do hladiny, která byla předtím obsazena jiným letadlem, jakmile toto letadlo oznámilo její opuštění, je-li známo, že v této hladině se vyskytuje
  silné turbulence;
 37. Pilotům letadel, kteří mají mezi sebou přímé spojení, může být povoleno udržovat stanovený vertikální rozstup mezi jejich letadly během stoupání nebo klesání. Toto povolení může být vydáno pouze
  s jejich souhlasem
 38. Mohou být podélné rozstupy mezi letadly letícími po stejných tratích udržovány uplatňováním metody Machova čísla?
  Ano
 39. Mohou být podélné rozstupy mezi letadly letícími na sbíhajících se tratích udržovány metodou Machova čísla?
  Ne
 40. Ve stejné cestovní hladině a na stejné trati za sebou letí dvě letadla, která odletěla ze stejného letiště. Letadlo vpředu trvale udržuje TAS větší nejméně o 20 kt než letadlo vzadu. Minimum podélného časového rozstupu je
  5 minut
 41. Ve stejné cestovní hladině a na stejné trati za sebou letí dvě letadla, která odletěla ze stejného letiště. Letadlo vpředu trvale udržuje TAS větší nejméně o 40 kt než letadlo vzadu. Minimum podélného časového rozstupu je
  3 minuty
 42. Ve stejné cestovní hladině a na stejné trati letí za sebou dvě letadla, která se hlásila nad stejným, přesně stanoveným význačným bodem. Letadlo vpředu trvale udržuje TAS větší nejméně o 40 kt než letadlo vzadu. Minimum podélného časového rozstupu je
  3 minuty
 43. Ve stejné cestovní hladině a na stejné trati letí za sebou dvě letadla, která se hlásila nad stejným, přesně stanoveným význačným bodem. Letadlo vpředu trvale udržuje TAS větší nejméně o 20 kt než letadlo vzadu. Minimu podélného časového rozstupu je
  5 minut
 44. Seřídit situační zobrazení a ověřovat jeho přesnost v souladu s technickými instrukcemi má povinnost
  řídící
 45. Pokud se provádí identifikační postup pomocí PSR bez použití SSR způsobem zjištění kurzu letadla a následným sledováním jeho tratě, musí se letadlu přikázat provést jednu nebo více změn kurzu a porovnáním pohybů konkrétní indikace radarové polohy s provedením vydaných a letadlem potvrzených instrukcí. Změny kurzu musí být o
  o 30° a více
 46. Je-li tak schváleno příslušným úřadem ATS, radarové rozstupy založené na použití RPS a/nebo PSR se musí uplatňovat tak, aby předepsané minimum rozstupu bylo mezi
  Středy stop PSR a/nebo RPS
 47. Není-li tak schváleno příslušným úřadem ATS, radarové rozstupy založené na použití PSR stop a odpovědí SSR se musí uplatňovat tak, aby předepsané minimum rozstupu bylo mezi
  středem stopy PSR a nejbližším okrajem odpovědi SSR
 48. Okraje indikací radarových poloh se
  se nesmí za žádných okolností dotknout nebo překrývat, dokud mezi dotyčnými letadly není zajištěn vertikální rozstup, bez ohledu na typ zobrazovaných indikací polohy a uplatněné minimum rozstupu
 49. Smí se uplatnit radarový rozstup mezi odlétávajícím letadlem a letadlem které vzlétá a není ještě identifikováno?
  ano
 50. Za seřízení situační zobrazení a za ověření jeho přesnosti v souladu s technickými instrukcemi odpovídá
  řídící letového provozu
 51. Jestliže letadlo udržuje hladinu mimo vzdušný prostor RVSM, pak hladina přidělená letadlu se považuje za udržovanou, jestliže informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské výšky nevykazuje rozdíl od přidělené hladiny více než
  90 m (300ft) s výjimkou, kdy příslušný úřad ATS stanoví menší hodnotu, ne však méně než ±60 m (±200 ft), je-li to vhodnější.
 52. Jestliže bylo letadlu letícímu mimo vzdušný prostor RVSM povoleno opustit hladinu, považuje se jeho manévr za zahájený a dříve obsazená hladina za uvolněnou, pokud informace o hladině odvozená tlakové nadmořské výšky vykazuje v očekávaném směru od dříve přidělené hladiny více než
  300ft
 53. Hladina povolená letadlu letícímu mimo vzdušný prostor RVSM se považuje za dosaženou, jestliže informace o hladině odvozené z tlakové nadmořské výšky nevykazují větší rozdíl než 300 stop. Tyto informace musí být
  tří po sobě jdoucích aktualizací zobrazení, tří po sobě jdoucích aktualizací ze senzoru nebo po dobu 15 sekund, podle toho, který čas je delší,
 54. Jestliže je stanoveno menší kritérium pro určování obsazené hladiny při využívání Informací o hladině odvozené z tlakové nadmořské výšky, nesmí být toto však nižší než
  200ft
 55. Tolerance odchylky, určující zda informace o hladině odvozená z tlakové nadmořské výšky je přesná musí být mimo vzdušný prostor RVSM
  musí být ±90 m (±300 ft), s výjimkou, kdy příslušný úřad ATS stanoví menší hodnotu, ne však méně než ±60 m (±200 ft), je-li to vhodnější. Informace o geometrické výšce nesmí být použita pro zajišťování rozstupu.
 56. Uplatňování identifikačních postupů pomocí PSR bez použití SSR způsobem porovnání pozorované indikace radarové polohy s letadlem o němž je známo, že právě vzlétlo je možné za předpokladu, že identifikace je získána do vzdálenosti
  2 km (1NM) od konce použité dráhy
 57. Patří do minimálních požadavků na informace získané z radaru informace radarové mapy?
  ANO
 58. Světla vizuální sestupové soustavy patří do
  Přibližovací světla
 59. Stop příčky patří do světel:
  Světla pojezdové dráhy
 60. O získání identifikace pilot
  musí být informován
 61. Může se od letadla kategorie HEAVY požadovat aby přistálo za dotykovou zónou dráhy?
  Ne
 62. Může se od letadla kategorie STŘEDNÍ požadovat aby přistálo za dotykovou zónou dráhy?
  Ano
 63. Po přijetí povolení k okamžitému vzletu letadlo před vstupem na dráhu musí
  musí letadlo z pojíždění vjet na dráhu a vzletět bez zastaven
 64. Povolení ke vzletu ze stejné RWY nebude obvykle vydáno dokud odlétávající letadlo nepřeletí
  konec dráhy v používánínebo nezahájí zatáčku nebo dokud všechna přistávající letadla neuvolnila dráhu v používání.
 65. Na letišti je vybudována dráha 06/24. Musí být stanoveny pro dráhu 06 zvlášť a pro 24 rovněž zvlášť snížená minima rozstupu pro dráhu, pokud tato chceme používat?
  ANO
 66. Obvykle se nemusí požadovat obousměrné radiové spojení při pohybu po provozní ploše podle předem schváleného plánu TWR jedná-li se o pohyb
  Stavebního personálu a personálu provádějící údržbu
 67. Jestliže bylo letadlo požádáno aby ohlásilo uvolnění dráhy, toto hlášení smí být předáno až když letadlo minulo vyčkávací místo
  celým letadlem
 68. Jednopilotním vrtulníkům by neměl být vydáván příkaz ke změně kmitočtu
  během vznášení nebo pojíždění ve vzduchu
 69. Měl by letištní řídící vzít v úvahu při vydávání povolení nebo instrukcí vzlétajícím, přistávajícím nebo pojíždějícím letadlům, nebezpečí způsobené spalinami proudových motorů a proudem vzduchu za vrtulovými letadly?
  Ano
 70. Výrazu "dráha v používání" se používá k označení dráhy
  nebo drah, které jsou po určitou dobu považovány letištní řídící věží za nejvhodnější pro přistání a vzlety očekávaných typů letadel na letišti
 71. Je možné letadlu pro udržení bezpečného a spořádaného toku letového provozu nařídit, aby kroužilo ve své současné nebo jakékoli jiné poloze?
  Ano. (Pro udržení bezpečného a spořádaného toku provozu může být letadlu nařízeno, aby kroužilo ve své současné nebo jakékoli jiné poloze za předpokladu, že je zajištěna požadovaná bezpečná výška nad překážkami.)
 72. Jestliže bylo dosaženo vizuální orientace s terénem před dokončením postupu přiblížení podle přístrojů, musí se přesto provést úplný postup,
  pokud letadlo nepožádá a neobdrží povolení k vizuálnímu přiblížení.
 73. Při uplatňování rozstupů mezi odlétávajícími letadly kdy se uvažuje s rozdílem rychlostí se uplatňuje
  IAS
 74. Použít slovo „těžká“ musí letadla kategorie turbulence v úplavu „těžká“ použít bezprostředně za volacím znakem při prvním radiotelefonním spojení
  se stanovišti ATS.
 75. Převodní hladina musí být
  nejbližší letová hladina nad převodní nadmořskou výškou
 76. Převodní hladinu, která se má použít v blízkosti letiště musí stanovit
  příslušné stanoviště ATS na základě hlášení QNH a předpovědi tlaku na střední hladině moře, je-li tak požadováno
 77. V hladinách pod FL 250 se úpravy rychlosti vyjadřují
  násobcích hodnoty 10 uzlů na základě IAS
 78. Stanovené rychlosti by při řízení dopředné rychlosti měly být v hladinách pod FL 250 vyjádřeny v násobcích hodnoty:
  10 uzlů (20km/h) na základě IAS
 79. Stanovené úpravy při řízení dopředné rychlosti v hladinách pod 7600m (FL 250) jsou založené na
  kt IAS
 80. Jsou-li na letišti odletu podány letadlem letové plány pro různé úseky letu s mezipřistáním, nové letové povolení pro každou následující část letu
  musí být vydáno
 81. Jsou-li na letišti odletu podány letadlem letové plány pro různé úseky letu s mezipřistáním může být vydáno letové povolení na celý let
  ano, ale při splnění stanovených podmínek
 82. ICAO Annex 4 definuje povinnosti státu v oblasti:
  Leteckých map
 83. Letištní pohotovostní plán musí být sestaven pro
  každé letiště. (Letištní pohotovostní plán musí zajišťovat koordinaci činností potřebných v případě výskytu mimořádné události na letišti nebo v jeho okolí.)
 84. Bezpečnostní značení odbavovací plochy musí být barvy
  nápadné,přednostně červené
 85. Závazné informace o fyzikálních vlastnostech TWY jsou publikovány
  v AIP, AD 2.8
 86. V letectví musí být jako horizontální referenční systém používán světový geodetický systém. Tento systém má označení:
  WGS-84
 87. Před poskytnutím letové informační služby má přednost, poskytnutí
  služby řízení letového provozu přednost, kdykoliv to poskytování služby řízení letového provozu vyžaduje.
 88. Letadlo vybavené odpovídačem SSR, může pro označení stavu nouze využít toto zařízení následovně
  v módu A - kód 7700 nebo 7500, (aktivovat příslušnou schopnost ADS-B/C nebo vyslat nouzovou zprávu prostřednictvím CPDLC)
 89. Letadlo vybavené odpovídačem SSR, může pro označení stavu nouze využít toto zařízení následovně
  v módu A - kód 7700 nebo 7500, (aktivovat příslušnou schopnost ADS-B/C nebo vyslat nouzovou zprávu prostřednictvím CPDLC)
 90. Při průletu letadla převodní vrstvou se vyjadřuje vertikální poloha letadla
  při stoupání letovými hladinami, při klesání nadmořskými výškami.
 91. Vertikální polohy letadel při stoupání až do dosažení převodní nadmořské výšky se v ČR udávají vzhledem k údaji
  QNH a nad touto nadmořskou výškou k letovým hladinám
 92. Vertikální rozstupy letadel během letu na trati pod převodní nadmořskou výškou se v ČR zajišťují vzhledem k údaji
  QNH v nadmořských výškách
 93. Vertikální rozstupy letadel nad převodní nadmořskou výškou během letu na trati musí být stanoveny v údajích
  QNE ve FL
 94. Stanovené rychlosti by při řízení dopředné rychlosti měly v FL 250 a výše být vyjádřeny pravým Machovým číslem v násobcích hodnoty
  0,01 M
 95. Minimum podélného radarového rozstupu je
  5 NM 9,3 km
 96. řídící musí vydávat při vektorování taková povolení, která zajistí, že po celou dobu bude dodržena předepsaná bezpečná výška nad překážkami, dokud pilot nedoletí na bod, ve kterém přejde na vlastní navigaci.Týká se toto ustanovení i případu, kdy byla letadlu povolena přímá trať a není vektorováno?
  ano
 97. Jestliže je letadlo vybaveno módem S se schopností vysílat identifikaci letadla, musí v případě, že na let není podán letový plán vysílat
  poznávací značku letadla.
 98. Zvláštním letům VFR se smí vstoupit do CTR za účelem přistání není-li přízemní dohlednost menší než
  1500 metrů
Author:
Anonymous
ID:
332583
Card Set:
atm umim 3.xlsx
Updated:
2017-06-27 20:16:18
Tags:
moje
Folders:

Description:
atm 3
Show Answers: