atm 7.xlsx

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Informace o tom, že letadlo pravděpodobně vletí do prostoru nepříznivého počasí
  by měla být předána dostatečně včas, aby se pilot mohl rozhodnout, jaká opatření učiní, včetně vyžádání si rady, jak nejlépe prostor nepříznivého počasí obletět, jestliže se tak rozhodne
 2. Letí-li LEHKÉ letadlo bezprostředně za STŘEDNÍM ve stejné nadmořské výšce a ve fázi přiblížení, musí se zajistit nejméně toto radarové minimum podle turbulence v úplavu
  5 NM
 3. Letí-li STŘEDNÍ letadlo bezprostředně za LEHKÝM ve stejné nadmořské výšce a ve fázi vzletu, musí se zajistit nejméně toto radarové minimum podle turbulence v úplavu
  neuplatňují se
 4. Letadlu, jemuž byla přehledová služba ATS ukončena, se musí ukončení oznámit
  ihned
 5. Dojde-li ke ztrátě obousměrného spojení s letadlem, řídící by měl
  zjistit, zda přijímač letadla je funkční či nikoliv, tím, že přikáže letadlu na kanálu do té doby používaném potvrdit příkaz provedením určitého manévru, a sledováním tratě letadla nebo příkazem letadlu zapnout IDENT nebo měnit kódy SSR a/nebo vysílání ADS-B.
 6. Řídící musí oznámit letadlu, které je vektorováno pro přístrojové přiblížení jeho polohu
  nejméně jednou před zahájením konečného přiblížení.
 7. Letadlu provádějícímu radarové přiblížení nachází-li se na konečném přiblížení
  by mělo být připomenuto, aby prověřilo, zda je podvozek vysunut a zajištěn
 8. Letadlu provádějícímu radarové přiblížení by se mělo přikázat provést postup nezdařeného přiblížení
  • i) když se letadlo jeví, že je v nebezpečné poloze na konečném přiblížení; nebo
  • ii)z důvodů provozních konfliktů; nebo
  • iii) neobdrží-li se povolení k přistání od procedurálního řídícího do doby, kdy letadlo dosáhne vzdálenost 4 km (2 NM) od bodu dotyku nebo jiné takové vzdálenosti, která byla dohodnuta s letištní řídící věží; nebo
  • iv) podle instrukcí letištního řídícího
 9. Letadlu, provádějícímu radarové přiblížení se musí před zahájením konečného přiblížení oznámit
  • a) dráha v používání;
  • b) příslušná bezpečná nadmořská výška / výška nad překážkami;
  • c) úhel nominální sestupové dráhy a, pokud je tak předepsáno příslušným úřadem ATS nebo požadováno letadlem, přibližná rychlost klesání, která má být udržována.
  • d)postup, který má být uplatněn v případě ztráty radiového spojení, pokud nebyl publikován v leteckých informačních příručkách.
 10. Informace zobrazené na situačním zobrazení se při používání přehledových systémů ATS v letové informační službě vysílají
  Identifikovaným letadlům
 11. Schválí-li tak příslušný úřad ATS smí se používat přehledového radaru v letištní službě řízení k zajišťování radarových rozstupů
  mezi za sebou odlétávajícími letadly
 12. Zvláštní lety VFR za normálních okolností
  nesmí být vektorovány
 13. SIGMET informace předávané letadlům z iniciativy země by měly pokrýt
  část trati až hodinu letového času před letadlem, vyjma, když byla na základě regionálních postupů ICAO stanovena jiná doba.
 14. AIRMET informace předávané letadlům z iniciativy země by měly pokrýt
  část trati až hodinu letového času před letadlem
 15. Schopnost dělení 8,33 kHz se v poli vybavení ve formuláři letového plánu uvede pod písmenem:
  Y
 16. Doplňkové zprávy zahrnují
  zprávy žádosti o letový plán;  zprávy žádosti o doplněk letového plánu;  zprávy doplňku letového plánu;
 17. Koordinační zprávy zahrnují
  zprávy platného letového plánu;  zprávy o předpokládaném čase přeletu;  koordinační zprávy;  zprávy o souhlasu;  zprávy o logickém potvrzení;
 18. Zprávy podaného letového plánu zahrnují
  FPL, DLA, CHG, CNL, DEP, ARR
 19. Kategorie zpráv o pohybech a řízení letadel zahrnuje
  zprávy podaného letového plánu a přidružené aktualizující zprávy, koordinační zprávy, doplňkové zprávy, zprávy o řízení
 20. Letadlo prolétává více letovými informačními oblastmi a není vybaveno vhodným obousměrným radiovým spojením. Odpovědnost za koordinaci pohotovostní služby má ATS letové informační oblasti
  kde se nachází místo mezipřistání nebo místo jeho konečného určení
 21. Uplatňují-li se v čase předání řízení radarová minima rozstupů, předání hlasového spojení letadlo – země z předávajícího na přebírající ATC se musí uskutečnit
  ihned potom, kdy přebírající stanoviště ATC souhlasí s převzetím řízení.
 22. ACC smí po koordinaci s APP předat letadlo přímo TWR, jestliže bude celé přiblížení provedeno za
  v meteorologických podmínkách pro let za viditelnosti
 23. APP musí ihned předávat na ACC opravu předpokládaného času přiblížení vydaného ACC, když se předpokládaný čas přiblížení vypočítaný APP liší o
  5 minutnebo o jiný čas dohodnutý mezi těmito dvěma stanovišti ATC;
 24. Informace o přilétávajících letadlech musí ACC předávat APP před předpokládaným časem příletu nejméně
  15 minut
 25. Zprávy ATS se dělí na tři základní kategorie
  Zprávy o údobí nouze + Zprávy o pohybech a řízení + zprávy letových informací
 26. Zprávy o řízení zahrnují
  zprávy o povolení;  zprávy o řízení toku;  hlášení polohy a hlášení z letadel, zprávy o předání řízení
 27. Kategorie zpráv letových informací zahrnuje zprávy
  obsahující informace o provozu, meteorologické informace, o provozu leteckých zařízení, obsahující podstatné informace o letišti, týkající se hlášení incidentů v letovém provozu
 28. Zprávy ATS předávané po AFTN musí obsahovat
  informaci o přednosti, adresáty, datum a čas podání zprávy, označení odesilatele, vlastní text zprávy
 29. Přednosti pořadí l, 2, 3 mají následující přednostní značky
  1. SS 2. DD; FF 3. GG; KK
 30. Je-li adresátem vojenská služba nebo vojenský orgán, uvádí se na páté až sedmé pozici adresy písmena
  YXY
 31. V adrese pro zprávy týkající se letů IFR se použije následující třípísmenné označení
  ZQZ
 32. V adrese pro zprávy týkající se letů VFR se použije následující třípísmenné označení
  ZFZ
 33. V adrese pro zprávy letištní řídící věži se použije následující třípísmenné označení
  ZTZ
 34. V adrese pro zprávy ARO se použije následující třípísmenné označení
  ZPZ
 35. Čas podání v adrese musí být složen z číselné skupiny tvořené
  6 číslicemi udávajícími datum a čas
 36. Při ústním předávání zpráv mezi stanovišti ATS je důkazem, že zpráva byla přijata
  ústní potvrzení
 37. Základní údaje letového plánu pro řízení toku tvoří
  FPL, nebo RLP
 38. Základní údaje letového plánu, které jsou nezbytné pro účely řízení letového provozu musí být předloženy prvnímu středisku řízení na trati nejméně
  30 minut před letem
 39. Oznámení o letu se při koordinaci musí předat prostřednictvím zprávy
  zprávy platného letového plánu, která obsahuje všechny pro ATS důležité údaje, nebo zprávy o předpokládaném čase přeletu, která obsahuje navržené podmínky předání. Zpráva o předpokládaném čase přeletu se může použít pouze tehdy, když přebírající stanoviště již má k dispozici aktualizované základní údaje letového plánu, tj. zprávu podaného letového plánu a přiřazenou aktualizační zprávu (zprávy), které již byly odeslány předávajícím stanovištěm.
 40. Platné meteorologické informace předávané přilétávajícím letadlům musí obsahovat následující informace v tomto pořadí
  1) směr a rychlost přízemního větru, včetně význačných odchylek; 2) dohlednost a, kde je uplatňována, dráhová dohlednost (RVR); 3) současné počasí; 4) oblačnost pod 1500 m (5000 ft) nebo pod nejvyšší minimální sektorovou nadmořskou výškou podle toho, která je větší; cumulonimby; vertikální dohlednost, pokud je k dispozici, jestliže je obloha zatažena; 5) teplota vzduchu; 6) teplota rosného bodu, je-li tak určeno na základě regionálních postupů ICAO; 7) nastavení výškoměru (výškoměrů); 8) jakékoliv dostupné informace o význačných meteorologických jevech v prostoru přiblížení; a 9) předpověď pro přistání typu TREND, pokud je k dispozici
 41. Zpráva DLA se musí vyslat, jakmile odlet letadla, pro nějž byly zaslány základní údaje FPL nebo RPL, je zdržen od EOBT obsaženého v základních údajích letového plánu o více jak :
  15 minut
 42. Informace o výskytu vody na dráze
  musí být vyslána každému letadlu, kterého se to týká
 43. Informace o výskytu vody na dráze musí být vyslána
  z iniciativy řídícího
 44. Zprávy týkající se provozu leteckých zařízení se musí vysílat letadlům
  z jejichž letového plánu je zřejmé, že provozní stav dotyčného zařízení může ovlivnit provedení letu. .
 45. Všechna povolení ke vstupu, přistání, vzletu a zpětnému pojíždění po dráze
  musí být pilotem zopakována
 46. Letadlo může být požádáno frází "ČEKEJTE "na kmitočtu, když
  Se zamýšlí, že spojení zahájí stanoviště ATS
 47. Na frázi „STŮJTE RUŠÍM, OPAKUJI, RUŠÍM VZLET“ pilot odpoví
  STOJÍM (zastavuji)
 48. Fráze ŽÁDÁM 15 NM NA FINÁLE znamená
  žádost o přivedení do vzdálenosti 15 NM od bodu dotyku
 49. Letadlu,o kterém je známo nebo se předpokládá, že je ve stavu nouze, včetně protiprávního činu se
  se musí dát přednost před všemi ostatními letadly.
 50. Jestliže pilotovi letadla nacházejícího se ve stavu nouze nařídila ATC předtím zapnout odpovídač na určitý kód
  tento kód a/nebo mód budou za normálních okolností udržovány, pokud se pilot za zvláštních okolností nerozhodne jinak nebo se mu jinak neoznámí. Kde ATC nepožadovalo nastavení kódu nebo nouzového módu, pilot nastaví odpovídač na mód A, kód 7700 a/nebo na příslušný ADS-B nouzový mód.
Author:
Anonymous
ID:
332604
Card Set:
atm 7.xlsx
Updated:
2017-06-29 08:15:23
Tags:
moje
Folders:

Description:
atm 7
Show Answers: