cerebellum

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.

 1. kde je mozeček uložen?
  v zadní lební jámě, dorzálně o m.ob. a mostu
 2. jaký útvar odděluje mozeček od týlních laloků?
  řasa tvrdé pleny mozkové - tentorium cerebelli
 3. popiš 3 základní struktury které popisujeme při zevním pohledu na mozečku:
  • vermis cerebelli
  • hemispheria cerebelii
  • pedunculli cerebellares
  • Image Upload
  • Image Upload
 4. popiš střední nepárovou část mozečku - její dělení
  • vermis cerebelli - má tvar podélně orientovaného valu, jehož okrajové části jsou horní LINGULA a dolní NODULUS
  • Image Upload
 5. vyjmenuj mozečkové stopky a k jakým útvarům se připojují?
  • pedunculi cerebellares superiores - směřují do středního mozku
  • p.c.medii - k mostu
  • p.c.inferiores - k m.-ob.
  • Image Upload
 6. kde je velum nedullare superius?
  • je napjato mezi pedunculli cer.superiores
  • Image Upload

  Image Upload

  Image Upload
 7. které z mozečkových stopek jsou nejmohutnější?
  medii
 8. kde a co je pedunculus flocculi?
  • hrana vybíhající z mozečku na obě strany laterálně od pedunculi cer.inferiores; laterálně se rozšiřuje v kykovitý flocculus
  • Image Upload

  Image Upload
 9. kde se nachází velum medullare inferius?
  • mezi nodulus vermis a pedunculi flocculi
  • Image Upload
 10. co a kde je fastigium s. vallecula cerebelli?
  • je to ventrální plocha mozečku, která je prohloubena v jámu jehlanovitého tvaru
  • nachází se mezi velum medullare superius a inferius
  • tvoří prostřední část stropu IV.komory mozk.-tegmen ventriculi quarti
  • Image Upload
 11. popiš povrch mozečku
  • rozbrázděn četnými tenkými, příčně orientovanými závity - FOLIA CEREBELLI, kt. jsou od sebe odděleny rýhami - SULCI CEREBELLI
  • Image Upload
 12. co a kde jsou fissurae cerebelli?
  • hluboké rýhy na povrchu mozečku, rozdělující jej na jednotlivé laloky
  • Image Upload
 13. jaké laloky na mozečku popisujeme?
  • lobus anterior + posterior
  • lobus flocculonodularis
  • Image Upload
 14. jaké je vývojové dělení mozečku?
  vestibulární + spinální + neocerebellum
 15. které části tvoří vestibulární mozeček
  • lingula + lobus flocculonodularis
  • Image Upload
 16. které části tvoří spinální mozeček
  • mediální oblast vermis + mediální části předního a zadního laloku
  • Image Upload
 17. které části tvoří cerebrální mozeček?
  • laterální části obou hemisfér + latrální část vermis
  • Image Upload
 18. vyjmenuj nuclei cerebellares
  • ncl fastigii
  • ncll globosi (2-3)
  • ncl emboliformis
  • ncl dentatus
  • Image Upload
 19. které z mozečkových jader slouží neocerebellu?
  lat.část ncl.dentatus
 20. fce spinálního mozečku
  řízení koordinace pohybů a sval.napětí
 21. která jádra složí spinálnímu mozečku?
  Náleží k němu ncll.cerebellares (s výjimkou lat.části ncl dentatus)
 22. fce vestibulárního mozečku
  Vývojově nejstarší, podíl na řízení rovnováhy
 23. fce neocerebella
  Výv. nejmladší část mozečku, kt. významnou měrou ovlivňuje motorické oblasti kůry mozkové a tím volní hybnost (koordinaci pohybů)
Author:
iren
ID:
334894
Card Set:
cerebellum
Updated:
2018-01-08 18:01:36
Tags:
anatomy ns
Folders:
anatomy,ns
Description:
cns
Show Answers: