cerebellum

Home > Preview

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.


 1. kde je mozeček uložen?
  v zadní lební jámě, dorzálně o m.ob. a mostu
 2. jaký útvar odděluje mozeček od týlních laloků?
  řasa tvrdé pleny mozkové - tentorium cerebelli
 3. popiš 3 základní struktury které popisujeme při zevním pohledu na mozečku:
  • vermis cerebelli
  • hemispheria cerebelii
  • pedunculli cerebellares
 4. popiš střední nepárovou část mozečku - její dělení
  vermis cerebelli - má tvar podélně orientovaného valu, jehož okrajové části jsou horní LINGULA a dolní NODULUS
 5. vyjmenuj mozečkové stopky a k jakým útvarům se připojují?
  • pedunculi cerebellares superiores - směřují do středního mozku
  • p.c.medii - k mostu
  • p.c.inferiores - k m.-ob.
 6. kde je velum nedullare superius?
  je napjato mezi pedunculli cer.superiores
 7. které z mozečkových stopek jsou nejmohutnější?
  medii
 8. kde a co je pedunculus flocculi?
  hrana vybíhající z mozečku na obě strany laterálně od pedunculi cer.inferiores; laterálně se rozšiřuje v kykovitý flocculus
 9. kde se nachází velum medullare inferius?
  mezi nodulus vermis a pedunculi flocculi
 10. co a kde je fastigium s. vallecula cerebelli?
  • je to ventrální plocha mozečku, která je prohloubena v jámu jehlanovitého tvaru
  • nachází se mezi velum medullare superius a inferius
  • tvoří prostřední část stropu IV.komory mozk.-tegmen ventriculi quarti
 11. popiš povrch mozečku
  rozbrázděn četnými tenkými, příčně orientovanými závity - FOLIA CEREBELLI, kt. jsou od sebe odděleny rýhami - SULCI CEREBELLI
 12. co a kde jsou fissurae cerebelli?
  hluboké rýhy na povrchu mozečku, rozdělující jej na jednotlivé laloky
 13. jaké laloky na mozečku popisujeme?
  • lobus anterior + posterior
  • lobus flocculonodularis
 14. jaké je vývojové dělení mozečku?
  vestibulární + spinální + neocerebellum
 15. které části tvoří vestibulární mozeček
  lingula + lobus flocculonodularis
 16. které části tvoří spinální mozeček
  mediální oblast vermis + mediální části předního a zadního laloku
 17. které části tvoří cerebrální mozeček?
  laterální části obou hemisfér + latrální část vermis
 18. vyjmenuj nuclei cerebellares
  • ncl fastigii
  • ncll globosi
  • ncl emboliformis
  • ncl dentatus
 19. které z mozečkových jader slouží neocerebellu?
  lat.část ncl.dentatus

Card Set Information

Author:
iren
ID:
334894
Filename:
cerebellum
Updated:
2017-10-08 21:24:25
Tags:
anatomy ns
Folders:
anatomy ns
Description:
cns
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview