FUKT - konstruktion och design

The flashcards below were created by user Nather on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hållbar utveckling, modell?
  EMM-modellen
 2. Vilka delar består EMM-modellen av?
  • Ekonomi
  • Miljö
  • Människa
 3. Varför jobbar vi med denna modell?
  För att hitta minsta gemensamma intresse för alla tre bubblor

  dvs. det område som gynnar både ekonomin, människan och miljön
 4. En hållbar utveckling enligt EMM: Miljövinster
  • Skydda och bevara ekosystem
  • renare luft och vatten
  • minska påverkan på klimat
  • minskat avfall
  • minskad användning av naturens resurser
 5. En hållbar utveckling enligt EMM: Ekonomiska vinster
  • Minskade driftkostnader
  • ökat fastighetsvärde
  • ökad produktivitet och nöjdhet hos medarbetare
  • optimerad ekonomisk prestanda under byggnadens livslängd
  • ökad motståndskraft mot instabila energipriser
 6. En hållbar utveckling enligt EMM: Människor
  • Renare inomhusluft, ökade termisk komfort och bättre ljudmiljö
  • ökad komfort och hälsa för brukaren av byggnaden
  • minskat tryck på lokal infrastruktur
  • bidrag till generell livskvalitet
 7. Hur påverkar fuktskada de olika delarna i EMM-modellen? (kortfattat)
  • Naturligtvis innebär alltid en åtgärd av en fuktskada en både ekonomisk och miljömässig belastning
  • samtidigt som risken för olika typer hälsoproblem/inomhusmiljöproblem ökar i en ” fuktig byggnad”.
 8. Fukt ur hållbarhetsperspektiv?
  Byggnaden måste vara fuktsäker
 9. När sker de flesta missarna som leder till att byggnaden inte blir fuktsäker?
  • Redan vid projekteringen
  • 50% av alla fuktskador beror på projekteringsfel
 10. 8 fuktrelaterade problem
  • Missfärgningar
  • Fuktrelaterade rörelser, krympning och svällning
  • Mikrobiella skador, rötskador
  • Nedbrytning av material, hydrolys
  • Ökande materialemissioner
  • Avvikande lukt
  • Ökad risk för hälsoproblem i s.k. fuktiga byggnader
  • Ökad energiförbrukning
 11. Hur stor del av det svenska byggståndet har fuktskador?
  1/3

  • fuktskador, mögelväxt och/eller avvikande lukt, vilka bedöms kunna påverka inomhusmiljön.
  • Fukt och mögelproblem är vanligast i enfamiljshus
  • Jämfört med en liknande undersökning utförd 17 år tidigare visar att fuktskador i svenska byggnader ökat i omfattning.
  • Kostnaden för att åtgärda fuktskador i svenska byggnader uppskattas till 100 miljarder SEK.
 12. När kan det förekomma konflikt mellan fukt och design/gestaltning?
  • Platta tak
  • gröna tak
  • takfot
  • fönsterplacering
  • sockellösa hus
 13. När kan det förekomma konflikt mellan fukt och energi?
  • Värmeisoleringens placering, ur fuktsynpunkt bör den placeras på utsidan
  • I välisolerade och ventilerade konstruktioner (gamla) kan ventilation med utomhusluft innebära fukttillförsel t.ex i uteluftventilerade vindar och i krypgrunder.
 14. När kan det förekomma konflikt mellan fukt och brand?
  • Luftspalt: positivt ur fukttsynpunkt men hur går det med ev. brandspridning?
  • Takfotsventilation: Behövs sannolikt inte i dagens välisolerade byggnader innebär risk för brandspridning
  • Isoleringsmaterial: Mineralull eller cellplast? Mineralull bäst ur brandsynpunkt, explosionsrisk på cellplast.
 15. Fukt och akustik?
  Utdraget bjälklag till ytterväggens utvändiga fasad (ljudavskiljande vägg) är bäst ur ljudsynpunkt dock inte bra ur fuktsynpunkt, då bör bjälklaget vara så lite indraget i ytterväggen (ljudavskiljande väggen) som möjligt
 16. Fukt och installationer?
  • Installationer kan påverka lufttätheten
  • ventilationssystem vilka återför fukt kan innebära en risk för fuktskador
  • lufttäthet viktigt för att mekanisk ventilation ska fungera på rätt sätt.
 17. Fukt och uppvärmningssystem
  I gamla byggnader kan ett byte av uppvärmningssystem påverka fuktsäkerheten
 18. Fukt och tillgänglighet
  • FG samma nivå som omgivande mark kan bli en riskfaktor
  • låga eller inga trösklar vid våtrum/balkong/terrass kan innebära en utmaning
 19. Vad säger BBR kapitel 6?
  Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hälsa eller hygien
 20. Fuktskador i kallt klimat
  • Oftast inte synliga på invändiga ytor
  • Fuktskadat material dolt i konstruktionen
 21. Konsekvens av fuktskador i kallt klimat
  Många fuktskador upptäcks sannolikt aldrig vid en okulär besiktning
 22. Vad innebär ett högt fukttillskott från inomhusluften i förhållande till utomhus?
  fuktbelastningen blir stor över klimatskärmen vilket leder till ökade risker för fuktskador i klimatskärmen. Speciellt i byggnader som inte är tillräckligt lufttäta.
 23. Vad är ByggaF?
  Förvaltas av Fuktcentrum

  Fukten är implemetterad i varje skede av byggprocessen:

  • Fuktriskinventering i tidigt skede och i befintlig byggnad
  • byggherrens fuktsäkerhetskrav
  • tjänstebeskrivning för fuktsakkunnig
  • fuktsäkerhetsbeskrivning
  • fuktsäkerhetsprojektering med riskbeskrivning
  • fuktsäkerhetsplan under produktion
  • Fuktrondsprotokoll
  • Avvikelserapporter
  • Fuktsäkerhetsdokumentation
 24. Vad ska en tänka på vid fuktsäkerhetsprojektering?
  Byggfukt:

  • beräkning av uttorkningstider
  • uttorkningsklimat under uppförande
  • Daggpunktstemperatur

  Att konstruktionslösningarna är fuktsäkra med hänsyn till alla fuktkällor

  Detaljnivå:

  • genomföringar
  • anslutningar
  • lufttäthet

  Alla åtgärder som krävs för att undvika fuktskador!!!
 25. Fuktkällor vid konstruktionslösningar
  • Regn, slagregn, snö och is
  • luftfukt, utomhus och inomhus
  • fukt i mark och på mark
  • byggfukt
  • vatten från installationer
  • fukt i samband med rengöring
Author:
Nather
ID:
335029
Card Set:
FUKT - konstruktion och design
Updated:
2017-10-13 11:14:05
Tags:
Fukt
Folders:

Description:
Hur blött kan ett hus bli egentligen?
Show Answers: