ENCEPHALON 2 - závity+rýhy na facies inf+convexa

Home > Preview

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.


 1. jaké rýhy vymezují gyrus praecentralis?V jakém laloku se závit nachází?
  • sulcus centralis + praecentralis
  • lobus frontalis
 2. kde najdeme sulcus frontalis sup.+inf?
  dvě horizontální rýhy, probíhají po konvexní ploše čelního laloku před sulcus praecentralis
 3. jaké tři závity nacházíme ventrálně v lobus frontalis? Které rýhy je vymezují?
  • gyrus frontalis sup.+medius+inferior
  • vymezují je sulcus frontalis sup.+inf.
 4. jak se dále dělí gyrus frontalis inferior a pomocí kterých rýh?
  • ze sulci lateralis se směrem dopředu odděluje horizontálně probíhající ramus anterior a směrem nahoru vystupuje ramus ascendens
  • vamezují:
  • pars orbitalis: před r.ant.
  • pars triangularis: mezi
  • pars opercularis za r.ascendens
 5. jaká část frontálního laloku tvoří horní ohraničení fossa cerebri lateralis?
  pars opercularis
 6. kde najdeme sulci orbitales a co vymezují?
  =několik nepravidelně probíhajících rýh na dolní ploše čelního laloku; ohraničují gyri orbitales
 7. kde se nachází gyrus rectus?
  = podélně orientovaný závit na facies inferior blízko margo medialis ve frontálním laloku
 8. která rýha laterálně ohraničuje gyrus rectus?
  sulcus olfactorius
 9. v jaké rýze leží rhinencephalon?
  v sulcus olfactorius
 10. rhinencephalon začíná ventrálně jako vejčitě protáhlý...
  bulbus olfactorius
 11. na jakou kost naléhá bulbus olfactorius?
  na lamina cribrosis ossis ethmoidalis
 12. co a kde jsou fila olfactoria?
  • =vlákna čichových buněk, která vstupují do bulbus olfactorius skrze otvory v lamina cribrosa ossis ethmoidalis
  • ve svém souboru představují nn.olfactorii
 13. směrem dozadu přechází bulbus do tenkého proužku nervové hmoty zvané...
  tractus olfactorius
 14. co je trigonum olfactorium?
  rozšíření tractus olfactorius do trojúhelníkovitého políčka
 15. kde leží a jakou má fci substantia perforata anterior - leží za trigonem olfactorium a je to dírkovaná ploténka kterou do mozku vnikají drobné aa.centrales anteriores
 16. co jsou to striae olfactoriae?
  tři proužky /lateralis, medialis, intermedia/, které tvoří zadní část tractus olfactorius
 17. popiš útvary tvořící rhinencephalon
  fila olfactoria - bulbus olfactorius - tractus olfactorius - trigonum olfactorium - (substantia perforata anterior) - striae olfactoriae (lateralis, medialis, intermedia)
 18. odkud kam směřuje striae olfactoriae lateralis?
  ohraničuje laterálně trigonum olfactorium a dále přechází j.gyrus seminlunaris do uncus gyri parahippocampalis
 19. odkud kam směřuje stria olfactoria medialis?
  ohraničuje mediálně trigonum olfactorium a na mediální ploše hemisféry navazuje na gyrus paraterminalis
 20. odkud kam směřuje stria olfactoria intermedia?
  přes trigonum do substantia perforata anterior k tzv. tuberculum olfactorium
 21. popiš ohraničení trigonum olfactorium
  • laterálně: stria olfactoria lateralis
  • mediálně: stria olfactoria medialis
  • předpona vzadu: substantia perforata anterior
 22. které rýhy ohraničují gyrus postcentralis?
  sulcus centralis + postcentralis
 23. kde a v jakém směru probíhá sulcus intraparietalis?
  =horizontálně orientovaná rýha probíhající po konvexní ploše temenního laloku rovnoběžně s ramus post.sulci lateralis
 24. jaká rýha odděluje lobulus parietalis sup. a inf?
  sulcus intraparietalis
 25. kde se nachází gyrus supramarginalis?odkud a kam směřuje?
  =zadní část lobulus parietalis inf., kt.obkružuje zadní okraj ramus post.sulci lateralis a přechází do zadní ásti gyrus temporalis sup. spánkového laloku
 26. co a kde je gyrus angularis?
  • = část lobulus parietalis inferior obkružující zadní okraj sulcus temporalis superior
  • směřuje do zadní ásti gyrus temporalis medius
 27. které závity popisuje na lobus parietalis?
  • lobulus parietalis superior+inf.
  • gyrus supramarginalis
  • gyrus angularis
 28. jaké závity se nacházejí na konvexní ploše frontálního laloku?
  • gyrus praecentralis
  • gyrus frontalis sup., medius, inf. (pars orbitalis, triangularis, opercularis)
 29. jaké závity popisuje na basální ploše čelního laloku?
  • gyri orbitales
  • gyrus rectus
  • "rhinencephalon"
 30. kde probíhají sulci temporales sup.+inf?
  po konvexní ploše spánkového laloku; rovnoběžně s ramus post.sulci lateralis
 31. kde je gyrus temporalis superior?
  mezi sulcus lateralis a sulcus temporalis sup.
 32. kde se nacházejí gyri temporales transversi?
  =2-4příčné závity, které nasedají na horní plochu gyrus temporalis sup.
 33. horní plocha gyrus temporalis sup. je obrácena do které jámy?
  fossa cerebri laterales
 34. co a kde je heschlův závit?
  přední gyrus temporalis transversus; sídlo korového sluchového pole
 35. kde je uložen gyrus temporalis medius?
  mezi sulcus temp.sup+inf.
 36. jak je ohraničen gyrus temporalis inf?
  probíhá pod sulcus temp.inf; přechází na dolní plochu hemisféry, kde je mediálně ohraničen pomocí sulcus occipitotemporalis
 37. kde se nachází sulcus collateralis?
  podélná rýha na bazální ploše spánkového a týlního laloku
 38. které závity vymezují gyrus occipitotemporalis lateralis?
  sulcus collateralis + sulcus occipitotemporalis
 39. který závit leží mediálně od sulcus collateralis?
  gyrus occipitotemporalis medialis
 40. jaké je pokračování gyrus parahippocampalis směrem dopředu a dozadu?
  • vzadu: gyrus occipitotemporalis medialis
  • vpředu se hákovitě ohýbá - uncus gyri parahippocampalis
 41. co je podkladem hippocampu?
  vyklenutí gyrus parahippocampalis který se vyklenuje do cornu inferius postranní komory mozkové
 42. jaká rýha z med.strany ohraničuje gyrus parahippocampalis?
  sulcus hippocampi
 43. jaké závity popisujeme na lobus occipitalis?
  • gyri occipitales superiores et laterales
  • gyrus occipitotemporolateralis
 44. která rýha odděluje od temenního laloku drobné a variabilní gyri occipitales superiores + laterales?
  sulcus occipitalis transversus
 45. sulcus collateralis na dolní na dolní ploše lobus occipitalisod sebe odděluje které závity?
  gyrus occipitotemporolateralis lateralis + medialis
 46. insulu od operkul doděluje hluboká rýhy...
  sulcus circularis
 47. jaký je průběh prstencové rýhy sulcus circularis?
  vpředu a dole (proti substantia perforata anterior) je přerušena krátkou hranou - limen insulae
 48. jaké závity popisujeme na insule?
  • gyrus longus insulae v zadní části
  • vpředu nkolik drobných gyri breves insulae
 49. jaké rýhy popisujeme na konvexní ploše spánkového laloku?
  • sulcus temporalis sup. et inf.
  • sulcus occipitotemporalis
 50. jaké závity popisujeme na konvexní ploše spánkového laloku?
  • gyrus temporalis superior + gyri temporales transversi
  • gyrus temporalis medius
  • gyrus temporalis inferior
 51. jaké rýhy popisujeme na bazální ploše spánkového laloku?
  • sulcus collateralis
  • sulcus hippocampi
 52. jaké závity popisujeme na bazální ploše spánkového laloku?
  • gyrus occipitotemporalis lateralis+medialis
  • gyrus parahippicampalis

Card Set Information

Author:
iren
ID:
335062
Filename:
ENCEPHALON 2 - závity+rýhy na facies inf+convexa
Updated:
2017-10-14 18:25:35
Tags:
anatomy ns
Folders:
anatomy ns
Description:
mozek závity a rýhy čelní lalok
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview