ENCEPHALON 4- funkcni rozdeleni sede a ble hmoty

Home > Preview

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.


 1. která jádra rvoří BG?
  • =podkorová jádra uvnitř mozk.hemisfér
  • globus pallidus
  • ncl.caudatus
  • putamen
  • ncl.amygdalae
  • claustrum
 2. co vytváří lat.+med.část ncl.lentiformis?
  • med: globus pallidus, světlejší
  • lat: putamen, tmavší
 3. jaké je ohraničení ncl.lentiformis?
  • pomocí capsula interna oddělen od thalamu + caput ncl.caudati
  • lateráln se nachází capsula externa + claustrum
 4. popiš tvar ncl.caudatus
  • "C", přední část je kyjovitě rozšířená v caput nuclei caudati
  • směrem dozadu se zužuje v cauda nuclei caudati
 5. na laterální straně kterého útvaru diencephala leží ncl. caudatus?
  thalamu, odděluje je od sebe stria terminalis
 6. kde je ncl.amygdalae?
  ve spánkovém laloku před cornu inferius postranní komory mozkové
 7. mezi kterými dvěma strukturami je uloženo claustrum?
  capsula externa(mediálně) + capsula extrema (laterálně)
 8. který útvar odděluje claustrum a putamen?
  capsula externa
 9. který útvar odděluje clasutrum od lobus insulae?
  capsula extrema
 10. kde je primární motorická oblast?
  =gyrus praecentralis + přední část lobulus paracentralis (area4)
 11. popiš somatotypické uspořádání motorické arey
  svalstvo hlavy je řízeno z oblasti nad sulcus lateralis, pak následují oblasti pro řízení svalstva trupu a HK, oblast pro svaly nohy zasahuje až na med.plochu hemisféry
 12. kde se nachází primární senzitivní oblast?
  • gyrus postcentralis + část lobulus paracentralis temenního laloku (area 1-3)
  • taktéž somatotypické uspořádání
 13. kde se nachází primární sluchová oblast?
  gyri temorales transversi - heschlovy závity (area 41,2)
 14. popiš úrovně sluchové dráhy
  ncl.corporis geniculati medialis - capsula interna - radiatio acustica
 15. kde se nachází prim.zraková oblast?
  kolem sulcus calcarinus v týlním laloku (area 17)
 16. popiš úrovně zrakové dráhy:
  ncl.corporis geniculati lateralis - capsula interna - radiatio optica
 17. kde je čichová oblast?
  =paleocortex, rhinencephalon, area 51
 18. kde je chuťová oblast?
  gyrus postcentralis těsně nad sulcus lateralis (area 43)
 19. kde je vestibulární oblast?
  =část lobulus parietalis inf.v temenním laloku
 20. vyjmenuj někt.asociační oblasti:
  • preforntální cortex (area 9-12)
  • brocovo motorické
  • wernickeovo senzorické centrum řeči
 21. prostřednictvím jakého útvaru má LS napojení na další struktury CNS (hypothalamus, thalamus, prefrontální kortex)
  papezův okruh
 22. jaké útvary zahrnuje LS?
  • na facies medialis cerebri, jako límec/limbus obkružuje corpus callosum + diencephalon
  • zahrnuje area subcallosa, gyrus cinguli, gyrus parahippocampalis, hippocampus
 23. odpověď LS může ovlivnit:
  a)činnost vegetativních nervů
  b)hormonální aktivitu
  c) volní+mimovolní hybnost
  a,b,c:)
 24. jakou cestou může LS ovlivnit činnost vegetativních nervů?
  corpora mamillaria - jádra hypothalamu nadřazená sympatiku a parasympatiku
 25. jakou cestou LS ovlivní hormonální aktivitu?
  corpora mamillaria - hypothalamus-hypofýza
 26. jakou cestou ovlivňuje LS volní+mimovolní hybnost?
  např. corpora mamillaris - fornix - stria medullaris thalami - ncl.habenulae - ncl.interpeduncularis - FR - ncll.motorii
 27. definuj capsula interna telencephali
  =bílá hmota telencephala, tvořená vějířovitě uspořádanými projekčními dráhami kůry mozkové
 28. mezi jaké struktury se vkláda capsula interna telencephali?
  mezi mediálně uložený thalamus a ncl.caudatus + laterálně lokalizovaný ncl.lentiformis
 29. popiš tvar capsula interna telencephali na transverzálním řezu hemisférou:
  tvar laterálně otevřeného písmene "V", lze na něm stanovit crus anterius, genu, crus posterius

Card Set Information

Author:
iren
ID:
335073
Filename:
ENCEPHALON 4- funkcni rozdeleni sede a ble hmoty
Updated:
2017-10-14 19:50:01
Tags:
natomy ns
Folders:
anatomy ns
Description:
blabla
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview