that's english module 7 unit 4 familia vocabulario

The flashcards below were created by user mararia on FreezingBlue Flashcards.

 1. adoptar
  adopt/əˈdɒpt/
 2. padres adoptivos
  adoptive parent /əˈdɒptɪv ˈpeərənt/

  • be totally against something /biː ˈtəʊt(ə)li əˈgenst ˈsʌmθɪŋ/
  • bedtime story /ˈbedˌtaɪm ˈstɔːri/

  • bond /bɒnd/
  • bring up a child /brɪŋ ʌp ə tʃaɪld/
  • change your mind /tʃeɪndʒ jɔː(r) maɪnd/
  • church wedding /tʃɜː(r)tʃ ˈwedɪŋ/

  compromise /ˈkɒmprəmaɪz/Verb74
 3. despuès de pensar sobre ello
  after thinking things over /ˈɑːftə(r) ˈθɪŋkɪŋ θɪŋs ˈəʊvə(r)/

  however, after thinking things over, Mary finally changed her mind
 4. organizar para hacer algo
  arrange to do something /əˈreɪndʒ tə du: sʌmθɪŋ/

  I haven't seen you in a very long time. We should arrange to do something.

  • no te he visto desde hace mucho tiempo deberíamos organizar para hacer algo, o
  • quedar para hacer algo

  • we arrange to meet antonio
  • quedamos para ver antonio
 5. estar orgulloso de decir algo
  be proud to say something /biː praʊd tə seɪ ˈsʌmθɪŋ/
 6. estar totalmente en contra de algo
  be totally against something /biː ˈtəʊt(ə)li əˈgenst ˈsʌmθɪŋ/
 7. cuentos para la cama
  bedtime story /ˈbedˌtaɪm ˈstɔːri/
 8. lazo vinculo
  bond /bɒnd/
 9. criar hijos
  bring up a child /brɪŋ ʌp ə tʃaɪld/
 10. cambiar de opinion
  change your mind /tʃeɪndʒ jɔː(r) maɪnd/
 11. boda por la iglesia
  church wedding /tʃɜː(r)tʃ ˈwedɪŋ/
 12. mutuo acuerdo
  aceptar
  compromise /ˈkɒmprəmaɪz
 13. compromiso de matrimonio
  engagement[ɪnˈgeɪdʒmənt]
 14. compromiso de acuerdo
  agreement[əˈgriːmənt]
Author:
mararia
ID:
335107
Card Set:
that's english module 7 unit 4 familia vocabulario
Updated:
2017-10-15 07:31:13
Tags:
7unit4
Folders:
cead,modulo7,unit4
Description:
vocabulario unidad 4
Show Answers: