dutiny CNS

Home > Preview

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.


 1. při vývoji nervové trubice a jejich mozkových váčků se pův.centrální kanál zachoval pouze v oblasti...
  medulla spinalis (canalis centralis)
 2. v oblasti mozk.kmene a předního mozku se canalis centralis změnil na soustavu čtyř dutiny (ventriculi) a...
  spojovacího kanálku (aquaeductus mesencephali)
 3. dutiny cns jsou vyplněny...
  liquor cerebrospinalis
 4. Úzký centrální kanálek probíhá osou celé hřbetní míchy. Kaudálně zasahuje až do...
  začátku filum terminale, kde se slepě zakončuje
 5. co je ventriculus terminalis?
  část centrálního kanálku, která se mírně rozšiřuje v oblasti conus medullaris
 6. jaké je kraniální pokračovní canalis centralis hřberní míchy?
  přechází do prodloužené míchy a navazuje na kaudální část IV.komory mozkové
 7. která komora se nachází mezi mozkovým kmenem a mozečkem?
  ventriculus quartus
 8. jaký tvar má ventriculus quartus?
  plochého čtyřbokého jehlanu
 9. jaké útvary tvoří spodinu IV.komory mozkové - fossa rhomboidea?
  dorsální plocha prodloužené míchy, mostu a mesencephala
 10. jaké útvary tvoří tegmen ventriculi quarti?
  Strop - tegmen ventriculi quarti - je tvořen velum medullare superius et inferius, v nejvyšší části mozečkem.
 11. tegmen ventriculi quarti je tvořen kaudálně pomocí velum medullare inferius, které je rozepjato mezi pedunculi cerebellares inferiores. K jeho kaudálnímu okraji se připojuje pia mater a vytváří tím...
  tela choroidea ventriculi quarti
 12. jak se nazývají otvory ve vellum medullare inferius, kterými souvisí čtvrtá komora se subarachnoideálním prostorem?
  apertura mediana + aperturae laterales ventriculi quarti
 13. fastigium mozečku tvoří jakou část čtvrté komory mozkové?
  prostřední část stropu - vrchol komory
 14. jak komunikuje IV.komora mozková se třetí?
  přes aquaeductus mesencephali
 15. jak se podílejí na ohraničení IV:mozkové komory mozečkové stopky?
  • pedunculi cereberalles inferiores = kaudální ohraničení
  • p.c. medii = ohraničení střední/nejširší části
  • p.c.superiores = ohraničení v rostrální části
 16. kde se nachází sulcus medianus?
  výrazná rýha ve středu fossa rhomboidea
 17. kde jsou sulci limitantes?
  méně výrazné a kratší rýhy probíhající laterálně od sulcus medianus
 18. kde a co je eminentia medialis?
  podélně orientovaná protáhlá vyvýšenina mezi sulcus medianus a sulcus limitans
 19. sulcus limitans tvoří na spodině IV.komory hranici mezi med.částí, kt.se vyvinula z bazální ploténky a částí laterální, kt.,se vyvinula z ploténky alární. Tz. že pod mediální částí jsou uložena jádra jakého charakteru?
  • pod med: motorická jádra hlav.nervů
  • lat: senzitivní jádra
 20. sulcus limitans je rostrálně i kaudálně ukončen jamkou -
  fovea superior + inferior
 21. co a kde je trigonum nervi vagi?
  ve fossa rhomboidea: fovea inferior ležící nad jádry n.vagus a n.glossopharyngeus
 22. kde je trigonum nervi hypoglossi?
  ve fossa rhomboidea v dolním úseku eminentia medialis, mediálně od fovea inferior
 23. charakterizuj střední část eminentia medialis?
  je vyvýšena v hrbolek - colliculus facialis, pod kt.leží ncl.originis n.abducentis
 24. jaký tvar má třetí komora mozková?
  sagitálně orientované štěrbiny, uložené v mezimozku
 25. jak komunikuje třetí komora mozk. s ostatními?
  • kaudálně do ní ústí aquaeductus mesencephali ze IV.komory
  • s postranními komorami se spojuje prostř. foramina interventricularia (v přední části lat.stěn)
 26. jaké stěny popisujeme na třetí komoře?
  • rostrální+zadní
  • dolní + horní
  • 2laterální
 27. který útvar tvoří rostrální stěnu III.komory?
  telenecephalon - lamina terminalis
 28. popiš zadní stěnu III.komory
  • poměrně malá, tvoří ji diencephalon (laterokraniálně thalamus)
  • svažuje se do aquaeductus mesencephali
  • vytváří záhyby: recessus suprapinealis + pinealis
 29. popiš dolní stěnu III.komory
  • tvořena hypothalamem
  • vytváří recessus opticus,infundibuli
 30. popiš horní stěnu III.komory
  • tvoří ji horizontálně uložená tela choroidea ventriculi tertii, z ní se vychlipují do dutiny četné řasy, které jsou podmíněny cévními pleteněmi - plexus choroideus ventriculi tertii
  • tela choroidea ventriculi tertii = duplikatura omozečnice; připojena na stria medullaris P a L thalamu
 31. popiš laterální stěnu III.komory
  nejrozsáhlejší; horní oddíl tvořen mediální plochou thalamu, dolní oddíl tvoří hypothalamus
 32. která rýha spojuje vyústění aquaeductus mesencephali s foramen interventriculare?
  sulcus hypothalamicus
 33. popiš tvar postranní komory a na jaké útvary ji dělíme?
  • podkova, sleduje konvexivitu thalamu
  • cornu anterius= horní rameno postranní komory vybíhající do čelního laloku
  • cornu inferius=dolní rameno směřující do spánkového laloku
  • pars centralis=prostř.oddíl v temenním laloku
  • cornu posterius=zasahuje do týlních laloků
 34. co jsou cirkuventrikulární orgány?
  • specializované struktury ve stěně komor (senzorická + sekretorická fce)
  • místem,v němž je zeslabená hematoencefalická bariéra
  • kapiláry jsou fenestrovány - látky se mohou dostat přímo k buňkám CNS
  • např.eminentia mediana v bazální části hypothalamu -III.komora

Card Set Information

Author:
iren
ID:
335152
Filename:
dutiny CNS
Updated:
2017-10-17 16:59:29
Tags:
anatomy ns
Folders:
anatomy ns
Description:
komorovy system mozek
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview