dutiny CNS

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.

 1. při vývoji nervové trubice a jejich mozkových váčků se pův.centrální kanál zachoval pouze v oblasti...
  medulla spinalis (canalis centralis)
 2. v oblasti mozk.kmene a předního mozku se canalis centralis změnil na soustavu čtyř dutiny (ventriculi) a...
  • spojovacího kanálku (aquaeductus mesencephali)
  • Image Upload 1
 3. dutiny cns jsou vyplněny...
  liquor cerebrospinalis
 4. Úzký centrální kanálek probíhá osou celé hřbetní míchy. Kaudálně zasahuje až do...
  začátku filum terminale, kde se slepě zakončuje
 5. co je ventriculus terminalis?
  část centrálního kanálku, která se mírně rozšiřuje v oblasti conus medullaris
 6. jaké je kraniální pokračovní canalis centralis hřberní míchy?
  přechází do prodloužené míchy a navazuje na kaudální část IV.komory mozkové
 7. která komora se nachází mezi mozkovým kmenem a mozečkem?
  • ventriculus quartus
  • Image Upload 2
 8. jaký tvar má ventriculus quartus?
  • plochého čtyřbokého jehlanu
  • Image Upload 3
 9. jaké útvary tvoří spodinu IV.komory mozkové - fossa rhomboidea?
  dorsální plocha prodloužené míchy, mostu a mesencephala

  Image Upload 4
 10. jaké útvary tvoří tegmen ventriculi quarti?
  Strop - tegmen ventriculi quarti - je tvořen velum medullare superius et inferius, v nejvyšší části mozečkem.
 11. tegmen ventriculi quarti je tvořen kaudálně pomocí velum medullare inferius, které je rozepjato mezi pedunculi cerebellares inferiores. K jeho kaudálnímu okraji se připojuje pia mater a vytváří tím...
  • tela choroidea ventriculi quarti
  • Image Upload 5
 12. jak se nazývají otvory ve vellum medullare inferius, kterými souvisí čtvrtá komora se subarachnoideálním prostorem?
  • apertura mediana + aperturae laterales ventriculi quarti
  • Image Upload 6
 13. fastigium mozečku tvoří jakou část čtvrté komory mozkové?
  prostřední část stropu - vrchol komory
 14. jak komunikuje IV.komora mozková se třetí?
  přes aquaeductus mesencephali
 15. jak se podílejí na ohraničení IV:mozkové komory mozečkové stopky?
  • pedunculi cereberalles inferiores = kaudální ohraničení
  • p.c. medii = ohraničení střední/nejširší části
  • p.c.superiores = ohraničení v rostrální části
 16. kde se nachází sulcus medianus?
  výrazná rýha ve středu fossa rhomboidea
 17. kde jsou sulci limitantes?
  méně výrazné a kratší rýhy probíhající laterálně od sulcus medianus
 18. kde a co je eminentia medialis?
  • podélně orientovaná protáhlá vyvýšenina mezi sulcus medianus a sulcus limitans
  • Image Upload 7
 19. sulcus limitans tvoří na spodině IV.komory hranici mezi med.částí, kt.se vyvinula z bazální ploténky a částí laterální, kt.,se vyvinula z ploténky alární. Tz. že pod mediální částí jsou uložena jádra jakého charakteru?
  • pod med: motorická jádra hlav.nervů
  • lat: senzitivní jádra
 20. sulcus limitans je rostrálně i kaudálně ukončen jamkou -
  fovea superior + inferior
 21. co a kde je trigonum nervi vagi?
  • ve fossa rhomboidea: fovea inferior ležící nad jádry n.vagus a n.glossopharyngeus
  • Image Upload 8
 22. kde je trigonum nervi hypoglossi?
  ve fossa rhomboidea v dolním úseku eminentia medialis, mediálně od fovea inferior
 23. charakterizuj střední část eminentia medialis?
  je vyvýšena v hrbolek - colliculus facialis, pod kt.leží ncl.originis n.abducentis

  Image Upload 9
 24. laterálně od sulcus limitans vybíhá prostř. část fossa rhomboidea v...
  recessus lateralis

  Image Upload 10
 25. co a kde je area vestibularis?
  • v recessus lateralis fossa rhomboidea
  • jsou zde uložená jádra ncll. vestibulares
 26. co a kde je tub.acusticum?
  v nejlaterálnější části IV.komory mozkové, podmíněný ncl.cochlearis dorsalis
 27. jaký tvar má třetí komora mozková?
  sagitálně orientované štěrbiny, uložené v mezimozku
 28. jak komunikuje třetí komora mozk. s ostatními?
  • kaudálně do ní ústí aquaeductus mesencephali ze IV.komory
  • s postranními komorami se spojuje prostř. foramina interventricularia (v přední části lat.stěn)
  • Image Upload 11
 29. jaké stěny popisujeme na třetí komoře?
  • rostrální+zadní
  • dolní + horní
  • 2laterální
 30. který útvar tvoří rostrální stěnu III.komory?
  telenecephalon - lamina terminalis
 31. popiš zadní stěnu III.komory
  • poměrně malá, tvoří ji diencephalon (laterokraniálně thalamus)
  • svažuje se do aquaeductus mesencephali
  • vytváří záhyby: recessus suprapinealis + pinealis
  • Image Upload 12
 32. popiš dolní stěnu III.komory
  • tvořena hypothalamem
  • vytváří recessus opticus,infundibuli
 33. popiš horní stěnu III.komory
  • tvoří ji horizontálně uložená tela choroidea ventriculi tertii, z ní se vychlipují do dutiny četné řasy, které jsou podmíněny cévními pleteněmi - plexus choroideus ventriculi tertii
  • tela choroidea ventriculi tertii = duplikatura omozečnice; připojena na stria medullaris P a L thalamu
  • Image Upload 13
 34. popiš laterální stěnu III.komory
  nejrozsáhlejší; horní oddíl tvořen mediální plochou thalamu, dolní oddíl tvoří hypothalamus
 35. která rýha spojuje vyústění aquaeductus mesencephali s foramen interventriculare?
  • sulcus hypothalamicus
  • Image Upload 14
 36. popiš tvar postranní komory a na jaké útvary ji dělíme?
  • podkova, sleduje konvexivitu thalamu
  • cornu anterius= horní rameno postranní komory vybíhající do čelního laloku
  • cornu inferius=dolní rameno směřující do spánkového laloku
  • pars centralis=prostř.oddíl v temenním laloku
  • cornu posterius=zasahuje do týlních laloků

  Image Upload 15
 37. co jsou cirkuventrikulární orgány?
  • specializované struktury ve stěně komor (senzorická + sekretorická fce)
  • místem,v němž je zeslabená hematoencefalická bariéra
  • kapiláry jsou fenestrovány - látky se mohou dostat přímo k buňkám CNS
  • např.eminentia mediana v bazální části hypothalamu -III.komora
 38. kde leží cornu anterius postr.komory?
  • pod for.intraventriculare, zasahuje různě hluboko do čelního laloku a rostrálně se slepě zakončuje
  • Image Upload 16
 39. kde leží pars centralis postr.komory?
  • v tem.laloku
  • =nejrozsáhlejší část komory
  • rostrálně navazuje na úrovni for.intraventriculare na cornu ant., vzadu sahá až k odstupu cornu posterius
  • má tvar příčně položené štěrbiny nad thalamem
 40. kde leží cornu inferius postr.komory?
  • směřuje dopředu a poněkud nahoru
  • její přední slepý konec zasahuje ve spánkovém laloloku do blízkosti uncus
  • v dolním rohu se nachází vyvýšenina - hippocampus
  • Image Upload 17
 41. kde leží cornu posterius postr.komory?
  • =nejmenší oddíl
  • odstupuje v místě kde přechází pars centralis do cornu inferius
  • tvar trojboké pyramidy, kt.vniká do týlního laloku a slepě se v něm zakončuje
 42. co a kde je plexus choroideus ventriculi lateralis?
  =venosní pleteň postranní komory, kt.skrze foramen interventriculare souvisí s plexus choroideus tertii; společně produkují mozkomišní mok
 43. charakterizuj proudění mozkomišního moku
  • 1) tvoří se v plexus choroideus postranních komor + IV.komory mozkové
  • 2) mezi komorami proudí prostř:
  • skrze for.interventriculare mezi postranními a III.komorou
  • skrze aquaeductus mesencephali mezi III a IV.komorou
  • 3)skrze apertura mediana a aperturae laterales ventriculi quartii se mok dostává do subarachnoideálního prostoru
  • 4)ze spatium subarachnoideale je odváděn cestou granulatones arachnoideales do sinus durae matris

  Image Upload 18

  Image Upload 19
Author:
iren
ID:
335152
Card Set:
dutiny CNS
Updated:
2018-01-11 12:27:32
Tags:
anatomy ns
Folders:
anatomy,ns
Description:
komorovy system mozek
Show Answers: