Anläggning 1 - VA

The flashcards below were created by user pepette on FreezingBlue Flashcards.

 1. Definitionen av avloppsvatten och vad som ingår i spill - respektive dagvatten (s.9)
  • Spill
  • Bajs, diskho, dusch, allt som används i bostaden. BDT
  •     Svartvatten från klossetter
  • Dag
  • nederbörd, vattenspridaren, smältvatten, spolvatten, grundvatten
 2. Principen med allmänna och privata ledningar, förbindelsepunkt (s.13)
  Kommunalt ansvar för allmännaledningar.

  Förbindelsepunkten finns i fastighetsgränsen - därefter privat ledning
 3. Ett projekts olika faser (gås även igen mer detaljerat i FL2).
  • Utredning/förprojektering
  • Problemställning
  • Problemlösning
  • Detaljprojektering
  • Projektering
  • Förfrågningsunderlag
  • Byggande
  • Drift
 4. Exempel på vad som ska göras i uppstart av projektering  – vad behöver vi veta (s.24)?
  • Vad behöver vi veta? - uppstartsprojektering
  • Byggherrens förväntningar
  • Befintligt underlag
  • GrundkartaInmätningar
  • Geotekniska förhållanden
  • Plan- och markägarförhållanden, styrande gränser
  • Mark och källargolvsnivåer
  • Befintliga ledningar
  • PlatsbesökHinder

  • Hur ska vi göra? - Projekteringsfasen
  • Typ av projektering - detaljprojektering, förprojektering
  • Struktur/arbetsrutiner -  CAD grundläggande ritningsmanér
  • Systemutformning - självfallsledningar - tryckledningar
  • Dimensionering, val av system
  • Förläggningsdjup, ledningsgrav
  • Utformning självfall, brunnar
  • Utformning tryckledningar, anordningar mm
  • Materialval
  • Anläggningar
  • Övrig arbetsgång

  • Hur ska vi redovisa resultatet?
  • Upprätta ritningar, beskrivning
  • Val av skala
  • Plan
  • Profil
  • Sektion
  • Detalj
  • Redovisningformat
  • Övrigt på en ritning3d-ritningar
 5. Exempel på olika roller i en projektorganisation (s 32)
  • Projektledare
  • Projektör
  • Byggledare
  • Kontrollant
  • Konsult
  • Entreprenör
 6. Projektflödet/Vad är ett projekt? Initiering  – Planering  – Genomförande - Avslut(s.43)
  • Mål
  • Tid 
  • budget
  • Planerat (inte akut)
  • Temporär organisation
  • Unikt arbete
  • Utvärdering
 7. Vad gör projektledaren (s.38) några exempel.
  • Upprätta projektplan
  • Leda och fördela arbetet
  • Kordinera och prioritera mellan projektets olika delar
  • formulera mål och stödja projektmedlemmar
  • hantera konflikter
  • uppföljning
  • Informera intressenter
 8. Hur kan med fördel uppstartsfas - projekteringsfas och ritningar studeras igen då det ger lite mer förklaring till dessa delar.
  • Externt startmöte
  • Befintligt underlag
  • Grundkarta
  • Inmätningar
  • Geotekniska förhållanden
  • Planlagda områden
  • Mark och källargolvnivåer
  • befintliga ledningar
  • PlatsbesökHinder
 9. Tillskottsvatten i spillvattennätet (s.19), lär er ett exempel på källa till detta.
  läck och dränvatten

  • Indirekt nederbördspåverkan
  • Direkt nederbördspåverkan
 10. VA - sektion (s.21) hur placeras ledningarna principiellt?
  • Dag
  • Vatten
  • Bajs
 11. Ritningars huvudändamål (s.5)
  • Redovisa geometri
  • Bildlig redovisning
 12. När sätter man brunnar (s.10-11)?
  Riktningsändirng både i plan och profil, 80 m max
 13. Vilket djup anläggs vattenledningar på (s.11- 12)?
  - 1,7 m till centrum med hänsyn till frostfritt djup
 14. HGI  – vad är det (s.15)?
  - Hemlig geografisk information
 15. Vattengång  – definiera (s.18)
  - Bottenlinjen i röret
 16. Brunnar (s.27)  ----”---olika brunnar?
  • Nedstigningsbrunn +-kupolsil
  • Dagvattenbrunn
  • Spolbrunn
  • Tillsynsbrunn
  • Rensbrunn
  • Pumpstation
 17. Exempel på fördelar med schaktfria metoder(s.5-6).
  • Ledningar kan dras kortaste vägen
  • Mindre risk för sättningar
  • Grundvatten påverkas inte
  • Sponting behövs ej
  • Ytskitk påverkas ej
  • Fungerar vintertid
  • Går att använda vid låg bärighet
 18. Metoder för nytt och renovering (s.9).
  Bygga nytt

  • Hammarborrning
  • Allt
  • 0-80 m upp till 1200 mm

  • Rörramning
  • lera och sand
  • upp till 1500 mm
  • under vägar där det förekommer lera eller sand

  • understyrd borrning
  • kan svänga, l
  • era och sand

  • Rörtryckning
  • Betong rör i lera,
  • kan korrigeras,
  • självfall

  • Mikrotunnel
  • TBMAll skit, men dyrt

  • Raiseborrning
  • Styrd för berg

  Ledningsrenovering

  • Rörspräckning
  • hydraulisk
  • Infodring
  • Kontinuerliga rör (slip ilning)
  • Formpassade rör
  • Flexibelt foder
  • Beläggning
  • Cemetnbruksisiolering
  • Epoxy PU
 19. Anledningar till val av material (s.2-3)
  • Enehtlighet
  • Projektansvisningar
  • Träd
  • Hög GV
  • Lukt
  • Laster
  • läggningsdjup
  • minimitäckning
  • Geoteknik
  • lagerhållna varor
  • gamla vanor
 20. Vatten. Vilka material är vanligast idag (s.4)?
  • PE
  • Segjärn
  • Stål
 21. Gråjärn segjärn, skillnad (s.18)?
  - Segjärnet tillsätts magnesium som skapar bubblor istället för fjäll, detta gör det segt.
 22. Termoplast – Härdplast  – egenskaper (s.28)
  • Termoplaster - firning smält tillstånd, kan återvinnas
  • Härdplaster - hårdnar med härdare, smälter ej,  blir sprött
 23. Avlopp. Vilka material är vanligast idag (s.51)?
  • Plast
  • Betong
 24. LCC - definition och vad menas (s.8-9).
  - Totalkostnaden, inköp + drift etc.
 25. Exempel på en investering, en driftkostnad och en underhållskostnad (s.24)
  • Ny VA ledning
  • ström, pumpstation etc.
  • Rengöring,
 26. Beskrivningens huvudändamål (s.6)?
  • Ange kvalitetskrav på materialet
  • Krav på arbetsutförande
  • Produktionsresultat
 27. AMA – Står för vad och är vad (s.7)?
  - Allmänna material och arbetsbeskrivning
 28. MER – Står för och är vad (s.10)?
  - mät och ersättningsregler
 29. Företrädesregeln – syfte (s.15)
  - Text före AMA
 30. Vad gäller vid motstridiga uppgifter, rangordna(s.26)?
  • Kontrakt
  • AB04
  • Kompleterande föreskrifter
  • Beskrivningar
  • Ritningar
 31. Kalkylarbete  – tumregel – oförutsett och byggherrekostnad m.m.(s.34)
  -  20 % och 15 %
Author:
pepette
ID:
335207
Card Set:
Anläggning 1 - VA
Updated:
2017-10-18 06:45:29
Tags:
VA
Folders:

Description:
VA
Show Answers: