Väghydrologi

The flashcards below were created by user Lelzor on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är definitionen av avloppsvatten?
  Förorenat vatten från bostäder och industrier (spillvatten) samt dagvatten.
 2. Vad ingår i spill- respektive dagvatten?
  • Spillvatten, förorenat vatten från bostäder och industrier
  • Svartvatten (från klosetter)
  • BDT-vatten (Bad, disk, tvätt)

  • Dagvatten
  • Regnvatten
  • Smältvatten
  • Spolvatten
  • Framträngande grundvatten som Dränvatten som avleds genom dränering, vatten
 3. Hur definieras vatten (dricksvatten) i VA-tekniken?
  Vatten = Dricksvatten (kallvatten), producerat livsmedel. Livsmedelverket är kontrollmyndighet, regleras av drickvattenföreskriften) Gäller ej enskilt vatten.
 4. Vad är en allmäns VA-anläggnings verksamhetsområde? Och vem är ansvarig?
  En allmän VA-anläggnings verksamhetsområde är det område inom vilket vattenförsörjning och avlopp (spillvatten, dagvatten) har ordnats eller ska ordnas genom anläggningen. Kommunerna är skyldiga att ordna vattentjänster.
 5. Förklara principen för allmänna och privata ledningar.
  Huvudledningar i gator och allmän platsmark samt servisledningar till de enskilda fastigheternas förbindelsepunkter. Där är kommunens ansvar. Det allmänna vatten- och avloppsnätet slutar i förbindelsepunkten. Där tar det privata ansvaret vid.
 6. Vad ska göras vid uppstart av projektering?
  • Byggherrens förväntningar av vad som ska fram - startmöte
  • Befintligt underlag
  • Grundkarta
  • Inmätningar
  • Geotekniska förhållanden
  • Plan- och markägarförhållanden, styrande gränser
  • Mark- och källargolvsnivåer
  • Befintliga ledningar
  • Platsbesök
  • Hinder
 7. Vad händer i projekteringsfasen, hur ska vi göra?
  • Typ av projektering – detaljprojektering, förprojektering
  • Struktur/Arbetsrutiner – CAD grundläggande ritningsmanér
  • Systemutformning, Självfallsledningar – Tryckledningar
  • - Dimensionering, val av system
  • - Förläggningsdjup, ledningsgrav
  • - Utformning självfall, brunnar mm
  • - Utformning tryckledningar, anordningar mm
  • Materialval
  • Anläggningar
  • Övrig arbetsgång under projektering
 8. Hur redovisar vi ritningar?
  • Val av skala
  • Plan
  • Profil
  • Sektion
  • Detalj
  • Redovisningsformat
  • Övrigt på en ritning
  • 3D-ritningar
 9. Vilka roller finns i en projektorganisation?
  • PROJEKTLEDARE
  • PROJEKTÖR
  • BYGGLEDARE
  • KONTROLLANT
  • KONSULT
  • ENTREPRENÖR
 10. Hur ser projektflödet ut?
  • Initiering - Vad behövs göras, beställaren definierar.
  • Planering - Projektplanen skapas genom riskanalys, aktivitetsplan, och budget.
  • Genomförande - kontroller genom möten, som hela tiden kopplas tillbaka till projektplanen.
  • Avslut - Kontroller före drift, slutrapport och projektets godkännande.
 11. Vilka hinder kan man stöta på vid projektering av VA?
  • Träd (rotproblematik),
  • Byggnader/konstruktioner, andra ledningar, berg etc
  • Natur- och kulturvärden:
  • R i grundkarta = fornlämning 
  • - Behövs kompletterande arkeologisk undersökning (lst beslutar)?
  • Skyddsvärd miljö (biotoper, ekar, rödlistade arter), finns någon naturinventering utförd?
  • Länsstyrelsernas GIS-skikt innehåller mycket befintlig information.
 12. Ge exempel på tillskottsvatten i spillvattennätet
  • Läck och dränvatten
  • Indirekt nederbördspåverkan
  • Direkt nederbördspåverkan (dagvatten)
 13. Hur placeras ledningarna principiellt i VA-nät? (Sektion)
  Spillvatten längst ned i schakten, vatten under tjälfritt djup och dagvatten högst upp.
 14. Vad är ritningarnas huvudändamål?
  Redovisa geometri, dvs form och läge. Med hjälp av ritningar är det lätt att få överblick och lätt att visa komplicerade sammansättningar och samband som kan vara svåra att uttrycka i text.
 15. När sätter man brunnar?
  Brunnar vid riktningsavvikelse, både i plan och profil. Avstånd mellan brunnar max 80m.
 16. Vilket djup anläggs vattenledningar på?
  Frostfritt, ca 1,7 m till ledningens centrum under markytan.
 17. Vad är HGI?
  Hemlig geografisk information. VA-material utgör i stora delar hemlig geografisk information och omfattas i förekommande fall utav säkerhetskyddslagsstiftningen. Materialet ska i dessa fall kvitteras ut fysiskt i form hos Stockholm Vatten och Avfall
 18. Vad menas med vattengång?
  Inre bottenlinje i ledning.
 19. Hur räknar man på lutning?
  Δh/avstånd = Lutning
 20. Hur illustreras olika ledningar på ritning?
  • Spillvatten - röd heldragen
  • Vatten - blå streckad
  • Dagvatten - grön streckprickad
  • Kombinerad - brun heldragen
  • Tryckspill - röd heldragen med pilar
  • Befintlig ledning - svart med snestreck
  • Proppad ledning - har en avslutade klammer -----]
  • Utgående ledning - streck med kryss
 21. Hur illustreras olika brunnar i planritning?
  • Nedstigningsbrunn NB - Cirkel ej ifylld
  • Tillsynsbrunn TB - Cirkel fylld
  • Rensbrunn RB - Mindre cirkel fylld
  • Dagvattenbrunn - Rektangel ej ifylld
  • Dagvattenbrunn kupolsil - Mercedes
  • Pumpstation - Fyrkant med cirkel och ifylld triangel.
 22. Vilka fördelar finns med schaktfria metoder?
  • Tekniska:
  • ledning dras kortaste vägen
  • mindre risk för sättningar tack vare att inga jordmassor flyttas om vid byggandet
  • Grundvatten påverkas inte.
  • Spontning behövs ej.
  • Markens ytskikt påverkas ej.
  • Fungerar vintertid.
  • Går att använda vid låg bärighet på marken.

  • Tidsmässiga:
  • upp emot tio gånger snabbare än vid
  • schaktning
  • Färre förberedelser
  • Mindre återställning

  • Miljömässiga:
  • lägre förbrukning av fyllnadsmassor
  • Färre störningar för boende och
  • näringsidkare.
  • Trafik
  • Växter och träd
  • Schaktslänter
  • Föroreningar i marken påverkas ej.
 23. Vilka schaktfria metoder finns för nya respektive renovering av gamla ledningar?
  Bygga nytt – nya ledningar

  • Hammarborrning
  • Rörrammning
  • Styrd borrning
  • Rörtryckning
  • Mikrotunnel
  • Raiseborrning

  Ledningsrenovering

  • Rörspräckning
  • Hydraulisk
  • Infodring
  • Kontinuerliga rör (sliplining)
  • Formpassade rör
  • Flexibelt foder
  • Beläggning
  • Cementbruksisolering
  • Epoxy PU
 24. När används hammarborrning?
  • Mycket bra och tillförlitlig metod för grus, stenigt och blockigt material. 
  • Alla jordarter samt berg. 
  • Rörlängd, diameter och material: 0-80 m, 100-1200 mm, stål
  • Används till: Skyddsrör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten
 25. När används rörramning?
  • Används för lite större skyddsrör under bl.a. vägar och järnvägar.
  • Främst avsedd för lera och sand.
  • Rörlängd, diameter och material: 0-50 m, 300-1500 mm, stål
  • Används till: Skyddsrör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten
 26. När används styrd borrning?
  • Fantastisk teknik som klarar borra långa och ”krokiga” hål. Främst avsedd för
  • lera och sand.
  • Används i: Huvudsakligen lera och sand
  • Rörlängd, diameter och material: 0-600 m, 40-1000 mm, plast, stål
  • Används till: Skyddsrör eller mediarör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten,
  • tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten
 27. Var styr val av material?
  • Befintliga ledningars material – enhetligt nät
  • Träd, högt grundvatten, luktproblem
  • Laster, läggningsdjup, minimitäckning
  • Geoteknik
  • Lagerhållna varor och…(Gammal vana)
 28. Vilka material är vanligast idag för vattenledningar?
  • Plast
  • Segjärn
 29. Vad är det för skillnad mellan gråjärn och segjärn?
  Vid gjutning tillsätts magnesium till materialet. Detta gör att grafiten i materialet uppträder som kulor istället för fjäll, vilket gör materialet “segt” dvs materialets hållfasthet ökar.

  • Gråjärnet:
  • Fördelar:
  • Tål högt tryck
  • Livslängd
  • Nackdelar:
  • låg brottöjning
  • låg slaghållfasthet
  • liten seghet

  • Segjärnet:
  • Fördelar:
  • Snabbt byggande
  • Hållfasthet
  • Livslängd
  • Nackdelar:
  • Korrosion på första generationen
  • rör
 30. Beskriv termoplastens egenskaper
  • Tillverkas genom formning i smält tillstånd.
  • Mjuknar utan att den kemiska strukturen förstörs.
  • Hållfasthet beroende på tid och temperatur.
  • Kan återvinnas och användas igen.
  • Ex: Polyeten
  • Ex: PVC
 31. Beskriv härdplastens egenskaper
  • Materialet tillverkas samtidigt som produkten.
  • Hårdnar med hjälp av härdare.
  • Kan inte smälta.
  • Är sprött.
  • Används ofta med olika typer av fibrer tex glasfiber, kolfiber, kevlar
  • Ex: Esterplast
  • Ex: Epoxiplast
  • Ex: Uretanplast
 32. Vilka material är vanligast för avloppsledningar?
  • Plast
  • Betong
 33. Vad står LCC för?
  Livscykelkostnader (Life cycle cost)
 34. Vad innebär LCC?
  Totalkostnaden + inkluderat alla andra framtida kostnader utöver inköpskostnaden. Alla kostnader man binder sig för inför framtiden.

  • Investering
  • Drift
  • Underhåll
  • Kostnad för driftstopp
  • Antal år i drift.
 35. Ge exempel på en investering,en driftkostnad och en underhållskostnad.
  • Investering: Inköp av pump eller en schaktkostnad.
  • Driftkostnad: Elförbrukning
  • Underhåll: Spolning av självfallsystem, inköp av delar
 36. Vad är beskrivningarnas huvudsakliga ändamål?
  • På ett systematiskt sätt ange kvalitetskrav på material som skall användas i byggprojektet
  • Ange krav på arbetsutförande
  • Fastslå vilket produktionsresultat som förväntas
 37. Vad står AMA för?
  Allmän Material och Arbetsbeskrivning
 38. Vad är AMA?
  AMA är ett referensdokument vars texter blir gällande i den omfattning koder och rubriker finns medtagna i en beskrivning.
 39. Vad står MER för?
  Mät och Ersättningsregler
 40. Vad är MER?
  MER skall utgöra enhetliga regler för uppmätning och ersättning av arbete
 41. Vad innebär företrädesregeln?
  Föreskrift under viss kod och rubrik i den för det enskilda projektet upprättade beskrivningen gäller före föreskrift under motsvarande eller överordnad kod och rubrik i AMA.
 42. Vad kännetecknar entreprenadformen totalentreprenad?
  Entreprenad eller del av entreprenad där entreprenören i förhållande till beställaren svarar för projektering och utförande. Beställaren svarar för projektering och utförande.
 43. Vad kännetecknar entreprenadformen utförandeentreprenad?
  Entreprenad eller del av entreprenad där beställaren svarar för projektering och entreprenören svarar för utförande.
 44. Vad gäller vid motstridiga uppgifter?
  Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i följande ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat:


  • 1 kontrakt
  • 2 ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter
  • 3 AB 04
  • 4 beställning
  • 5 anbud
  • 6 särskilda mät- och ersättningsregler
  • 7 á-prislista eller prissatt mängdförteckning
  • 8 kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivande
  • 9 administrativa föreskrifter
  • 10 ej prissatt mängdförteckning
  • 11 beskrivningar
  • 12 ritningar
  • 13 övriga handlingar
 45. Vad finns det för tumregel vid prissättning i kalkylarbete för byggherrekostnader och oförutsedda kostnader?
  Oförutsett 20%, Byggherrekostnad 15 %
Author:
Lelzor
ID:
335258
Card Set:
Väghydrologi
Updated:
2017-10-19 10:52:27
Tags:
VA
Folders:

Description:
Väghydrologi och projektering
Show Answers: