Logistik riskhantering

The flashcards below were created by user scannaafkletman on FreezingBlue Flashcards.

 1. vad kallas den metafor som används för att  illustrera synliga respektive osynliga kostnader? 

  - isbergsmetaforen
  - vulkanmetaforen
  - totalkostnadsmetaforen
  - prismetaforen
  isbergsmetaforen
 2. Hur stor andel av alla lastbilstransporter i sverige är kopplade till samhällsbyggnad?
  60%
  50%
  40%
  30%
  40 %
 3. Vad menas med ett returflöde när vi pratar bygglogistik?
  Ett återflöde av felaktiga byggprodukter
 4. Hur stor är den värdeskapande tiden för en byggarbetare?
  15 %
 5. Vad är s-kostnader?
  skador, spill stölder
 6. Restaurering
  bevara gammal byggnad genom att renovera, återuppbygga, återutföra och reparera
 7. Konservera
  vidmakthålla
 8. novera
  tillföra nåt nytt
 9. rekonstruera
  återuppbygga, återutföra
 10. renovera
  förnya ytskikten
 11. reparera
  laga
 12. Ge fem exempel på risker som kan vara svåra att förbestämma i samband med ett ROT-projekt i gammal fastighet och som kan påverka planerad logistik.
  • Ritningar saknas eller stämmer ej vilket gör att det inte går att bestämma vad som finns bakom ytan som ska rivas
  • Flera yrkesgrupper ska organisera och samarbeta med leveranser och arbetsmoment
  • Kan uppstå oförutsedda moment som sanering eller liknande. 
  • Dålig personalresursplanering 
  • Varor saknas hos leverantör och tillverkare
  • Verksamhet pågår i huset (hyresgäster)
 13. Beskriv logistiken för att bygga platta på mark för ett småhus
  • Upprätta APD-plan för arbetsplatsen
  • Avvägning = snören som visar var plattan ska ligga
  • Bortschaktning av humuslagret 
  • Schaktning till bestämd terassnivå
  • Påläggning av geotextil 
  • Utfyllning med dränering
  • Montering av VA-ledningar
  • Utläggning av isolerskivor
  • Armering
  • Gjutning av platta
 14. Man planerar ombyggnad av lägenhet från 5 RoK till 1 RoK plus 3 RoK. Vilka är förutsättningarna och vilka krav ställs på stomme, tillgänglighet, utrymmen för installationer m.m. ?
  • Stommen (horisontell och vertikal) utformning med bärande väggar, pelare
  • Finns det möjliga entreer från trapphus till lägenheterna?
  • ljusinsläpp, finns fönster i fasaden?
  • formen på byggnaden så att det blir ljust i lägenheterna
  • schakter för installationer
  • möjligheter till installationer som VVS, el samt uppfylla brandkrav mellan lägenheter
  • Tillgängligt (handikapp)
  • tillräckliga utrymmen för allmänna lokaler och p-platser
 15. Varför sjunker ofta den prognostiserade vinsten mellan byggprojektering och byggproduktion?
  • Oförutsedda händelser 
  • undermåligt planeringsarbete t.ex. för att projekteringen sker parallellt med produktionen
  • Inte tagit hänsyn till omkostnader - fokus på lägsta pris istället för totalkostnad
  • Projekteringen har en annan syn på slutprodukten än produktionen har
 16. Beskriv kortfattat de 6 stegen i order- och leveransprocessen
  1. orderläggning - kund skicka order och specificerar vad hen vill ha

  2. ordermottagning - företag tar emot order, lägger i system och återkopplar angående leverans

  3. orderbehandling - planering av produktion av inlagd order

  4. Färdigställande av order - producera order

  5. Transport - av företaget eller av speditör 

  6. Leverans - till avtalad plats vid avtalad tid
 17. Beskriv de olika aktörerna i en bygglogistikprocess. Byggmaterialtillverkare, bygghandel, speditör, byggproducent
  Byggmaterialtillverkare - tillverkar material/produkter av råvaror

  Bygghandel - grossist, köper in byggråvara och byggprodukter och säljer vidare till detaljister, företag, privatpersoner

  speditör - transporterar från egna eller andras lager till kunden

  byggproducent - sköter nybyggnation eller ROT-projekt
 18. Vad är den största fördelen med att tänka sitt företag som en stor process?
  Man optimerar hela företaget som en enhet
 19. Vad står R:et för när vi analyserar de 7 R:en?
  Rätt
 20. Vad är riktigt påstående ABM 07?
  ABM07 är ett leveransavtal gemensamt utformat mellan byggbranschparter
 21. Hur ser fördelningen ut hos sveriges befolkning när det kommer till hur man bor (äganderätt, bostadsrätt, hyresrätt)?
  65% äganderätt/bostadsrätt och 35% hyresrätt
 22. Vad betyder PPU och vad visar den?
  • Procent plan utfört
  • Visar hur bra vi är på att följa tidplanen
 23. Hur stor del av alla olyckor i byggbranschen är kopplade till materialhantering?
  50 %
 24. Vad stämmer med förändringsarbete?
  Förändringar kräver ett stort engagemang
 25. Vem ska styra utvecklingen i byggbranschen?
  kunden
 26. Hur stor andel av alla lastbilstransporter i sverige är kopplade till samhällsbyggandet?
  40%
 27. Vad stämmer in på kundservice?
  Nästan inga missnöjda kunder klagar
 28. Vad betyder LLK?
  levererat lossat köparen
 29. Hur stor del av produktionskostnaderna för bostäder i stockholm utgörs av byggkostnader resp. markkostnader per m2?
  • byggkostn. 35k kr/m2
  • markkostn. 10k kr/m2
 30. Vad bör en teknisk beskrivning/inventering  av en byggnad inför ett rotprojekt innehålla?
  Genomgång av befintligt ritningsunderlag - gäller att ha senaste ritningarna

  Genomgång av använda material - för avfallshantering, riskmaterial, sanering etc. 

  Bedömning av byggnadens kondition - fuktskador, mögel, sättningar m.m.
 31. Hur kan arbetsmiljö kopplas till bygglogistik?
  10.7 timmar av arbetares vecka går till att hantera material. Hantering av material står för 50% av olyckor i byggbranschen. Genom att inte förvara allt material på byggplatsen kan man spara både tid, pengar och skador. 

  Tiden man förlorar på materialhantering försöker vinnas tillbaka genom att undvika säkerhetsanordningar vilket skapar större risker.
 32. Beskriv tre typer av kostnader som uppstår i samband med lagerföring av material
  • S-kostnader (skador, spill, stölder)
  • Åldrande (materialet ligger för länge)
  • Kapitalkostnader (ränteutgifter)
  • Lagerhållning (inte gratis med lager)
 33. Beskriv var i logistikprocessen som kundorderpunkten (KOP) kan ligga och hur de påverkar produktionsflödet
  Materialförsörjningen - material måste beställas innan produktionen kan starta

  Tillverkningen - råvara och insatsvaror finns i materialförrådet

  Monteringen - alla komponenter finns i lager, montering sker

  Distributionen - produkten finns klar i lager och kan levereras 

  • KOP i distribution
  • Fördel: långa ekonomiska produktionsserier, korta leveranstider
  • Nackdel: högre kapitalbindning, mindre möjlighet till kundanpassning

  • KOP i produktionen 
  • Fördelar: större möjlighet till kundanpassning, lägre kapitalbindning
  • Nackdelar: längre leveranstider, högre produktions och inköpskostnader
 34. Beskriv vad som kännetecknar "Just in Time"-leveranser
  Klockade leveranser som kommer vid en specifik tidpunkt till byggplatsen. Används för att inte behöva lagra material på bygget, materialet kommer just in time när det behövs. Det är leveranssäkert och totalansvar från leverantören.
 35. Vad skiljer restaurering från renovering?
  Renovering innebär att man förnyar ytskikten medan restaurering är ett samlingsbegrepp för att man återuppbygger vilket kan innefatta renovering
 36. Förklara överförbrukning
  Den del av materialkostnader som uppstår på grund av spill, svinn och stölder
 37. Direkta produktionskostnader
  Kostnader för material och arbetskraft för installation, uppsättning, produktion
 38. Enhetstid
  Den tid det normalt tar för en yrkesarbetare att t.ex. montera 1 m2 gips
 39. Hur bedrivs systematisk riskhantering i ett projekt?
  • Identifiera risker och möjligheter
  • Bedöm vilka risker som har störst betydelse för projektet (sannolikhet och konsekvens)
  • Utveckla handlingsplan, kontroll
 40. Faktorer att ta hänsyn till vid val av riskanalysmetod
  • Syfte med analysen
  • Möjlig konsekvensnivå
  • Krav på täckning och noggrannhet
  • Systemets storlek och komplexitet
  • Tidigare kunskap om systemet
  • Arbetsinsats
 41. Då man talar om totala bygginvesteringar som är gjorda i sverige så avser man tre typer av byggnationer. Vilka?
  Bostäder, lokaler, anläggningar
 42. Hur fördelar sig investeringar i bostäder mellan flerbostadshus och småhus idag?
  • 63 miljarder kronor flerbostadshus 
  • 58 miljarder kronor småhus 
  • ca 50/50 %
 43. Hur stor är produktionskostnaden per kvm för en bostad idag?
  35 000 kr
 44. Hur många av miljonprogrammets lägenheter anses stå i behov av ROT?
  650 000
 45. Beskriv de kostnadsposter som ingår i totalkostnadsanalys
  • Interntransporter - flytta material, maskiner m.m på arbetsplatsen
  • Avfall/kvittblivning - det kostar med avfall, man vill få ner avfallet genom att använda resurserna mer effektivt
  • lagerkostnader - det kostar att ha material i lager
  • transporter - bättre med färre stora transporter eftersom man då kan få rabatt men man vill heller inte lagra saker på arbetsplatsen. Just in time är ett alternativ.
  • Administrativa kostnader - beställningar m.m.
 46. Vad är logistik? varför är det viktigt?
  • effektivt materialflöde
  • Logistikens mål är en nöjd kund och en nöjd leverantör. Man ska få rätt varor, i rätt tid till rätt plats.
 47. Vad innebär funktionstänk i ett företag?
  varje avdelning arbetar separat från varandra. Den enskilda avdelningen optimerar sitt eget arbete och kanske inte tar hänsyn till hela processen vilket kan göra produktionen långsammare
 48. Vad innebär processtänk?
  Avdelningarna på företaget samarbetar för att optimera helheten.
 49. Vad betyder totalkostnad?
  Totalkostnaden för en vara är inköpspris + omkostnader. Omkostnader kan vara transporter, kvittblivning, lager m.m.
 50. Nämn minst tre olika inriktningar inom restaureringskonsten från 1800-talet tills idag
  Stil, romantik, historisk, vetenskaplig, stads-restaurering
 51. Vad är supply chain management (SCM)?
  materialflödet genom ett företag. Handlar om att se över logistiken i företaget för att effektivisera flödet/produktionen och på så sätt spara tid, pengar och sänka totalkostnaderna.
 52. Vad innebär det att en byggare använder sig av tredjepartslogistik?
  En extern part köps in för att ta hand om logistiken
Author:
scannaafkletman
ID:
335357
Card Set:
Logistik riskhantering
Updated:
2017-10-24 13:45:18
Tags:
logistik
Folders:

Description:
logistik
Show Answers: