nervove drahy I

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.

 1. jak zní definice nerv.dráhy?
  ustálený řetězec neuronů, po kt.se šíří kvalitativně stejná informace
 2. jaké tři typy nerv.drah popisujeme v CNS?
  projekční, asociační, komisurální
 3. definuj projekční nerv.dráhy a jak je dělíme?
  • spojují nižší a vyšší etáže CNS
  • 1)ascendentní - směřující k vyšším etážím: senzitivní + senzorické
  • 2)descendentní - k nižším etážím: motorické dráhy
 4. jaký je rozdíl mezi specifickými a nespecifickými aferentní dráhy?
  • Senzitivní a senzorické dráhy přivádí vstupní informace od receptoru až do místa jejich zpracování v CNS
  • Specifické af.dráhy vedou konkrétní senzitivní informace s přesným somatotypickým uspořádáním
  • nespecifické jsou tvořené většinou interneurony a připravují vyšší etáže CNS na příjem specifické informace ve smyslu její aktivace či inhibice
 5. co tvoří první neurony téměř všech senzitivních projekčních nerv.drah?
  pseudounipolární buňky uložené v gangliích míšních nebo hlav.nervů (s výj.propriocepce n.V)
 6. popiš výběžky a jejich směr pseudounipolárních buněk tvořících 1.neurony senzitivních projekčních drah
  • periferní raménka přivádějí inf od receptorů z kůže či vnitřních orgánů;
  • centrální ramékna vstupují do CNS na příslušná jádra
 7. každá senzitivní dráha směřuje přímo či nepřímo (přes mozeček) na specifická n.nespecifická jádra thalamu a odtud do kůry mozkové. od této zákl.struktury se liší pouze dráhy...
  senzorické: sluchová, zraková, vestibulární - běží do specializovaných orgánů
 8. jak dělíme somatosenzitivní dráhy?
  • dráha protopatického čití
  • dráha epikritického čití
  • dráha propriocepce
 9. o jakou dráhu se jedná?
  =přímá somatosenzitivní, fylogeneticky stará nerv.dráha s málo myelinizovanými nerv.vlákny. Přivádí do kůry mozkové nediferencované hmatové informace (hrubá kožní citlivost,teplo,chlad,tlak,bolest)
  dráha protopatického čití
 10. z končetin a trupu, kt.jsou inervovány míšními nervy, probíhá dráha protopatického čití jako tractus...
  spino-thalamico-corticalis
 11. popiš první neurony tractus spino-thalamico-corticalis
  prvními neurony jsou pseudounipolární buňky spinálních ganglií, jejichž periferní raménka jdou cestou mišního nervu a centrální končí v míše u druhých neuronů - ncl.proprius
 12. co tvoří druhý neuron tractus spino-thalamico-corticalis?Popiš průběh axonu tohoto druhého neuronu?
  ncl.proprius - axony neuronů z tohoto jádra se kříží a běží j.tractus spinothalamicus do specifických jader thalamu
 13. co tvoří 3.neuron tractus spino-thalamico-corticalis? popiš průběh jeho axonu
  3.neuron=neurony uložené v thalamu, jejich neurity probíhají jako tractus thalamo-corticalis do senzitivní oblasti-gyrus postcentralis (area 1,2,3)
 14. protopatické čití z oblasti inervovaných hlavovými nervy probíhá cestou tractus ...
  trigemino-thalamo-corticalis
 15. co tvoří 1.neurony tractus trigemino-thalamo-corticalis?
  pseudounipolární neurony senzitivních ganglií hlavových nervů: nervus trigeminus+facialis+glossopharyngeus+vagus
 16. co tvoří 2.neurony tractus trigemino-thalamo-corticalis?
  druhé neurony jsou lokalizovány v ncl.tractus spinalis nervi trigemini v prodloužené míše
 17. co tvoří 3.neurony tractus trigemino-thalamo-corticalis?Kam směřují jejich výběžky?
  3.neurony jsou ve specifických jádrech thalamu,z nichž vystupuje tractus thalamocorticalis do senzitivní oblasti kůry mozkové
 18. které dráhy se podílejí na protopatickém čití?
  • TRACTUS SPINO-THALAMO-CORTICALIS: tractus spino-thalamicus + tractus thalamocorticalis
  • TRACTUS TRIGEMINO-THALAMO-CORTICALIS:
  • tractus spinalis nervi trigemini + tractus thalamocorticalis
 19. o jakou dráhu jde?
  somatosenzitivní, fylogeneticky mladá nerv.dráha se silně myelinizovanými nerv.vlákny.Přivádí jemné diferencované hmatové inf.-tzv.diskriminační čití (hmatové rozlišení kvality předmětů: tvar,velikost,konzistence apod.)
  dráha epikritického čití
 20. z končetin a trupu které jsou inervovány míšními nervy, probíhá dráha epikritického čití jako tractus...
  spino-bulbo-thalamico-corticalis
 21. popiš první neurony tractus spino-bulbo-thalamo-corticalis a jejich výběžky
  1.neuron=pseudounipolární nerv.buňky spinálních ganglií, jejichž periferní raménka jdou cestou míšního nervu a centrální raménka vytvářejí v míše fasciculus gracilis+cuneatus
 22. co tvoří druhé neurony tractus spino-bulbo-thalamo-corticalis + kam směřují jejich výběžky?
  • druhé neurony jsou uloženy v prodloužené míše v ncl.gracilis + ncl.cuneatus medialis
  • Axony neuronů z těchto jader běží ke střední rovině jako fibrae arcuatae internae, kříží se v decussatio lemniscorum a utvářejí základ lemniscus medialis, kt.končí ve specifických jádrech thalamu
 23. popiš 3.neuron tractus spino-bulbo-thalamo-corticalis + kam směřují jejich výběžky?
  neurity 3.neuronů uložených v thalamu probíhají j.tractus thalamocorticalis do senz.oblasti kůry mozkové - gyrus postcentralis (1,2,3)
 24. epikritické čití z oblastí inervovaných hlav.nervy probíhá cestou tractus...
  trigemino-thalamo-corticalis
 25. co tvoří 1. neuron tractus trigemino-thalamo-corticalis?
  =pseudounipolární buňky senzitivních ganglií hlavových nervů (trigeminus+facialis+glossopharyngeus+vagus)
 26. co tvoří 2. neuron tractus trigemino-thalamo-corticalis?
  druhé neurony jsou lokalizovány v ncl.sensorius principalis n.trigemini v pons Varoli
 27. co tvoří 3. neuron tractus trigemino-thalamo-corticalis?kam směřují jejich výběžky?
  neurony uložené ve specifických jádrech thalamu, neurity vystupují j.tractus thalamocorticalis do senz.oblasti kůry mozkové
 28. vyjmenuj dráhy které tvoří dráhy epikritického čití
  • TRACTUS SPINO-BULBO-THALAMO-CORTICALIS: fasciculus gracilis,cuneatus + lemniscus medialis+tractus thalamocorticalis
  • TRACTUS TRIGEMINO-THALAMO-CORTICALIS:tractus thalamocorticalis
 29. o jakou dráhu jde?
  somatosenzitivní nerv.dráha; přivádí informace z pohybového aparátu do mozečku, kde jsou zpracovány a předány prostř.motorických jader thalamu do kůry mozkové. Z různých částí těla se do mozečku tyto informace dostávají různými cestami.
  dráha propriocepce
 30. pro dolní končetiny a trup jsou prvními neurony propriocepce: ...
  kam směřují jejich výběžky?
  pseudounipolární buňky spinálních ganglií, jejichž periferní raménka jdou cestou míšního nervu a centrální vstupují do míchy a končí u 2.neuronů v ncl.thoracicus
 31. co tvoří 2.neuron dráhy propriocepce pro DK a trup? Kam směřují jejich axony?
  neurony v ncl.thoracicus - jejich axony jdou cestoutractus spinocerebellaris ant.+post. do mozečku
 32. pro horní končetiny a trup jsou prvními neurony propriocepce: ...
  kam směřují jejich výběžky?
  1.neuron=pseudounipolární buňky spinálních ganglií, jejichž centrální raménka se přidávají k fasciculus cuneatus v zadním provazci míšním a končí u 2.neuronů v ncl.cuneatus lateralis
 33. pro horní končetiny a trup jsou druhými neurony propriocepce: ...
  kam směřují jejich výběžky?
  neurony ncl.cuneatus lateralis, odtud vystupuje do mozečku tractus cuneocerebellaris
 34. Propriocepci u oblastí inervovaných hlavovými nervy slouží jako první neurony...
  kam směřují jejich výběžky?
  pseudounipolární buňky v ncl.tractus mesencephalicus nervi trigemini, jejich centrální raménka směřují do mozečku jako tractus trigeminocerebellaris
 35. ve spinálním mozečku jsou proprioceptivní informace zpracovány,vyhodnoceny a předány prostřednictvím tractus... do motorických jader thalamu
  tractus cerebellothalamicus
 36. z motorických jader thalamu jsou proprioceptivní informace předávány dál cestou tractus... do motorických oblastí kůry mozkové - gyrus praecentralis
  tractus thalamocorticalis
 37. pro uvědomělé pohyby běží informace z pohybového aparátu z míchy a kmene mozkového nikoliv dráhou propriocepce, ale dráhou...
  epikritického čití
 38. fylogeneticky nejstarší jsou které dráhy?
  viscerosenzitivní
 39. co tvoří 1.neuron viscerosenzitivních drah? Kam směřují jeho výběžky?
  • pseudounipolární buňky spinálních ganglií, jejich centrální raménka končí na ncl.intermediomedialis
  • v tomto viscerosenzitivním jádru může být informace zpracována a předána VM neuronům v ncl.intermediolateralis
 40. co může být centrem viscerosenzitivního reflexu namísto ncl.intermediolateralis?
  případným centrem reflexu, vloženým mezi viscero senzitivním a viscero motorickým jádrem, může být také skupina neuronů, která se vydiferencovala z interneuronů šedé hmoty míšní
 41. v mozkovém kmeni jsou centra viscerálních reflexů tvořena zpravidla jádry...
  • FR
  • viscerální reflexy jsou sice řízeny z nižších etáží CNS, avšak VS informace se rovněž dostávají cestou FR do hypothalamu nebo prostř.nespecifických jader thalamu do mozk.kůry
 42. vyjmenuj dráhy propriocepce:
  • TRACTUS SPINOCEREBELLARIS ANT.+POST.:
  • fascilus cuneatus + tractus cuneocerebellaris
  • tractus trigeminocerebellaris
  • tractus thalamocorticalis
Author:
iren
ID:
335442
Card Set:
nervove drahy I
Updated:
2018-01-16 18:15:21
Tags:
anatomy ns
Folders:
anatomy,ns
Description:
projekcni senzitivní+senzorické dráhy
Show Answers: