mesencephalon:vnitrni+vnejsi popis

Home > Preview

The flashcards below were created by user iren on FreezingBlue Flashcards.


 1. Na ventrální ploše mesencephala jsou dva podélně probíhající valy:
  pedunculi s. crura cerebri
 2. Mezi oběma pedunculi s. crura cerebri je poměrně hluboká jáma - jak se jmenuje + popiš ji
  • fossa interpeduncularis.
  • Její spodinu tvoří substantia perforata posterior s četnými drobnými otvory, kterými do mozk.kmene vstupují tepny aa.centrales posteriores.
 3. Mezi pedunculus cerebri a fossa interpeduncularis vystupují kořenová vlákna kterého nervu?
  III
 4. Na dorzální ploše mesencephala je ploténka ...
  lamina tecti s. lamina quadrigemina
 5. jaké útvary najdeme na ventrální ploše mesencephala?
  • pedunculi s. crura cerebri
  • fossa interpeduncularis
 6. jaké útvary leží na lamina tecti s. lamina quadrigemina mesencephala?
  • vystupují z ní dva páry hrbolků corpora quadrigemina: kaudální colliculi inferiores a rostrální superiores.
  • Od všech čtyř hrbolků vybíhají malé valy, kt.směřují k zadní straně mezimozku.
  • Od colliculus inferior probíhá brachium colliculi inferioris do corpus geniculatum mediale
  • + od colliculus superior směřuje brachium colliculi superioris do corpus geniculatum laterale.
 7. Kaudálně od lamina tecti navazují na mesencephalon...
  pedunculi cerebellares superiores
 8. Horní mozečkové stopky jsou spojeny pomocí...
  velum medullare superius
 9. který nerv a odku přesně vystupuje z velum medullare superius?
  Na jeho dorzální straně se ve střední rovině táhne drobná hrana – frenulum veli medullaris superioris. Po stranách této uzdičky odstupuje n.IV.
 10. Mezi brachium colliculi inferioris a laterálním okrajem crus cerebri je drobné políčko, které podmiňuje v hloubce probíhající svazek bílé hmoty, tzv. ...
  lemniscus lateralis.
 11. jaké útvary najdeme na dorzální straně mesencephala?
  • lamina tecti s. lamina quadrigemina, ze kt.vystupují dva páry hrbolků corpora quadrigemina, kaudální colliculi inferiores a rostrální superiores.
  • Od colliculus inferior probíhá brachium colliculi inferioris do corpus geniculatum mediale+ od colliculus superior směřuje brachium colliculi superioris do corpus geniculatum laterale.
  • Kaudálně od lamina tecti navazují na mesencephalon pedunculi cerebellares superiores. Horní mozečkové stopky jsou spojeny pomocí velum medullare superius.
 12. Na mesencephalu rozlišujeme tři úrovně:
  • TECTUM MESENCEPHALI (lamina tecti)
  • TEGMENTUM MESENCEPHALI
  • CRURA CEREBRI
 13. kde se nachází TECTUM MESENCEPHALI?
  • = ploténka šedé hmoty na dorzální straně mesencephala.
  • Uloženo nejdorzálněji, nad rovinou proloženou přes aquaeductus mesencephali
 14. jaká jaderná seskupení obsahuje tectum mesencephali?
  • NUCLEUS COLLICULI INFERIORIS
  • NUCLEUS PRAETECTALIS
  • NUCLEUS COLLICULI SUPERIORIS
 15. charakterizuj ncl.colliculi inferioris
  • Jádro uložené pod colliculus inf.
  • Součástí sluchové dráhy + centrem akusticko-motorických reflexů (na akustický podnět motorická odpověď).
  • Akustické informace přicházejí sluchovou dráhou, v jádru končí část vláken z lemniscus lateralis.
  • Odstředivou dráhou směřující na nucleii motorii předních rohů míšních je tractus tectospinalis
 16. charakterizuj NUCLEUS COLLICULI SUPERIORIS
  • Jádro uložené pod colliculus sup. mesencephala
  • Centrem opticko-motorických reflexů (na zrakový podnět motorická odpověď)
  • Zrakové inf přicházejí ze sítnice zrakovou drahou; v jádru končí část vláken z tractus opticus
  • Odstředivou dráhou směřující na motorii předních rohů míšních je tractus tectospinalis.
 17. charakterizuj NUCLEUS PRAETECTALIS
  • Nepřesně ohraničená šedá hmota v tectum mesencephali
  • Centrum pupilárního reflexu (zpětnovazebný mechanismus, kt.je řízena intenzita světla dopadajícího na sítnici)
  • Inf přicházejí ze sítnice zrakovou dráhou, v jádru končí část vláken z tractus opticus
 18. Odstředivá dráha pupilárního reflexu  je závislá na charakteru odpovědi:
  při zúžení zornice (miosis) probíhá vzruch přes jádra FR na parasympatikus v parasympathicus n.oculomotorii a cestou n.oculomotorius po interpolaci v ggl.ciliare se dostávají parasympatická vlákna k m.sphincter pupillae.

  Příkaz k rozšíření zornice (mydriasis) jde prostř. FR na sympatikus v kraniální části intermediolateralis a cestou míšních nervů do ggl.cervicale superius trunci sympatici. Sympatická vlákna z ganglia vytvářejí pleteň kolem a.carotis interna, jejímž prostř.se dostávají do očnice k m.dilitator pupillae.
 19. která jádra hlav.nervů obsahuje střední oddíl mesencephala, TEGMENTUM MESENCEPHALI?
  • originis n.oculomotorii
  • originis n.trochlearis
  • parasympathicus n.oculomotorii
  • mesencephalicus n.trigemini
 20. která významná jádra jsou uložena v tegmentum mesencephali? (mimo jádra hlav.nervů)
  • ncl.ruber
  • substantia nigra
  • ncl interpeduncularis
  • ncl Darkševiči + INTERSTITIALIS (CAJAL)
 21. charakterizuj ncl ruber
  • načervenalé barvy
  • zapojeno do zpracování motorických okruhů
 22. charakterizuj substantia nigra
  • pruh šedé hmoty mezi tectum mesencephali a crura cerebri
  • součástí motorických okruhů (mimovolní hybnosti)
  • část jeho neuronů produkuje dopamin, kt.ovlivňuje zejm.činnost BG (striatum)
 23. charakterizuj NUCLEUS INTERPEDUNCULARIS
  • uložené pod fossa interpeduncularis
  • jeho prostřednictvím je zajišťována visceromotorická odpověď na emoční stavy
 24. charakterizuj NUCLEUS DARKŠEVIČI + INTERSTITIALIS (CAJAL)
  • jádra uložená rostrálně v tegmentu
  • koordinační centrum vestibulo-okulo-motorických reflexů (souhyby očí a hlavy ve vztahu k poloze hlavy při pozorování pohybujícího se předmětu)
 25. kde jsou CRURA CEREBRI a co je jejich podkladem?
  • = dva mohutné podélné valy bílé hmoty na ventrální straně
  • složeny z motorických drah, kt.vycházejí z kůry mozkové k nižším etážím CNS. Dráhy jsou uspořádány do pěti polí:
 26. crura cerebri jsou složeny z motorických drah, kt.vycházejí z kůry mozkové k nižším etážím CNS. Dráhy jsou uspořádány do pěti polí: vyjmenuj
  • centrálně probíhá tractus corticospinalis,
  • mediálně a laterálně od něho tractus corticonucleares (fylogeneticky mladé dráhy volní hybnosti sestupující na somatomotorická a branchiomotorická jádra hlavových nervů)
  • a zbývající dvě pole tvoří tractus cortico-ponto-cerebellares
  • z nichž tractus fronto-ponto-cerebellaris je uložen mediálně,
  • zbývající tractus parieto-temporo-occipito-ponto-cerebellaris probíhá v nejlaterálnějším pruhu

Card Set Information

Author:
iren
ID:
335523
Filename:
mesencephalon:vnitrni+vnejsi popis
Updated:
2017-10-29 20:48:00
Tags:
anatomy ns
Folders:
anatomy ns
Description:
střední mozek
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview